Скачать презентацию Достъп до регистри на държавната администрация в средата Скачать презентацию Достъп до регистри на държавната администрация в средата

294c1f3b4e394c9a800aefd29732a148.ppt

  • Количество слайдов: 15

Достъп до регистри на държавната администрация в средата за междурегистров обмен Държавна агенция „Електронно Достъп до регистри на държавната администрация в средата за междурегистров обмен Държавна агенция „Електронно управление“; Дирекция „Информационни системи и оперативна съвместимост“;

Комплексно административно обслужване Ползи: по-висока ефективност и ефикасност, повишена удовлетвореност на граждани и организации, Комплексно административно обслужване Ползи: по-висока ефективност и ефикасност, повишена удовлетвореност на граждани и организации, осъществяване на обслужване от вида „епизоди от живота, епизоди от бизнеса“.

Regi. X – софтуерна среда за междурегистров обмен Управлява централизиран, сигурен, контролиран начин за Regi. X – софтуерна среда за междурегистров обмен Управлява централизиран, сигурен, контролиран начин за работа с данни в регистрите на централните администрации; Прави възможно служебното събиране/ служебното уведомяване чрез автоматизирано извличане на данни;

Regi. X – софтуерна среда за междурегистров обмен Дава инфраструктурата, необходимата основа за разработка Regi. X – софтуерна среда за междурегистров обмен Дава инфраструктурата, необходимата основа за разработка на комплексни електронни административни услуги; Ефективен начин за еднократно събиране и многократно използване на информацията от държавната и общинска администрация, съгласно принципа „Служебно начало“.

Трансформиране на удостоверителните услуги във вътрешни административни услуги Администрация заявител на ВАЕУ Заявяване на Трансформиране на удостоверителните услуги във вътрешни административни услуги Администрация заявител на ВАЕУ Заявяване на комплексна административна услуга Автентикация на заявител Оторизация за заявения набор от данни Среда за междурегистров обмен Получаване и съхраняване на ВЕАУ Предоставяне на ВЕАУ като електронно подписан документ Извличане на данни и електронното им подписване Първичен администратор на данни

Настоящо състояние на средата Regi. X Функционираща инфраструктура, необходима за разработка на комплексни административни Настоящо състояние на средата Regi. X Функционираща инфраструктура, необходима за разработка на комплексни административни услуги; присъединени 62 регистъра; присъединени 23 консуматора.

Предприети мерки от страна на ДАЕУ o подготовка на общи условия за присъединяване на Предприети мерки от страна на ДАЕУ o подготовка на общи условия за присъединяване на администрации като консуматори на данни; o сформиране на комисия за разглеждане на подадени заявления за присъединяване на консуматори; o подготовка на процедури по присъединяване на консуматори: o комуникационна свързаност; o достъп до тестова среда; o издаване на транспортен сертификат.

Схематично представяне на Regi. X Заинтересовани лица по Чл. 2. (1) от ЗЕУ REGIX Схематично представяне на Regi. X Заинтересовани лица по Чл. 2. (1) от ЗЕУ REGIX Входна точка за консуматори на данни REGIX Ядро и връзки към регистри Регистри: НОИ Други регистри Регистри: ГРАО

Условия за присъединяване към Regi. X Заявление за присъединяване от заинтересовано лице; Потвърдени правни Условия за присъединяване към Regi. X Заявление за присъединяване от заинтересовано лице; Потвърдени правни основания за достъп до регистри; Технологична свързаност към инфраструктурата Regi. X; Наличие на клиентски SSL сертификат за сигурен достъп.

Отчетност на достъпа чрез Regi. X Данни за сертификат на извикващия; IP адрес; Електронна Отчетност на достъпа чрез Regi. X Данни за сертификат на извикващия; IP адрес; Електронна идентичност на служител; Контекст на извикване; Извлечените данни не се съхраняват, единствено се подават на извикващия.

Заключение Чрез присъединяването на информационни системи към инфраструктурата за междурегистрови връзки се създава предпоставка Заключение Чрез присъединяването на информационни системи към инфраструктурата за междурегистрови връзки се създава предпоставка за осъществяване на Комплексно административно обслужване за гражданите и бизнеса и за намаляване на административната тежест.

Възможности на инфраструктурата Създаване на заявление с възможност за моделиране на процеса по извличане Възможности на инфраструктурата Създаване на заявление с възможност за моделиране на процеса по извличане на данни от различни регистри; Данните са структурирани в XML формат, което осигурява оперативна съвместимост; Необходимо е надграждане на системите на консуматори на данни от Regi. X;

Автентикация и оторицазия Заявките към Regi. X изискват електронен сертификат на администрацията и идентифициране Автентикация и оторицазия Заявките към Regi. X изискват електронен сертификат на администрацията и идентифициране на служителя; Първичния администратор позволява достъп и конфигурира филтриране на данните.