Скачать презентацию Dohovor primátorov a starostov Podpora EU pre aktivity Скачать презентацию Dohovor primátorov a starostov Podpora EU pre aktivity

95089c23e408e44bf13f8c6672990549.ppt

  • Количество слайдов: 23

Dohovor primátorov a starostov Podpora EU pre aktivity miest, obcí a regiónov v oblasti Dohovor primátorov a starostov Podpora EU pre aktivity miest, obcí a regiónov v oblasti energetickej efektívnosti a OZE. Jana Cicmanová Kancelária Dohovoru primátorov a starostov 1

Dohovor primátorov a starostov Vďaka webináru sme ušetrili 400 kg CO 2!!! 2 Dohovor primátorov a starostov Vďaka webináru sme ušetrili 400 kg CO 2!!! 2

Primátori a starostovia si dávajú záväzok… Zvýšiť energetickú efektívnosť (znížiť spotrebu energie) a využitie Primátori a starostovia si dávajú záväzok… Zvýšiť energetickú efektívnosť (znížiť spotrebu energie) a využitie OZE na svojom území a tým znížiť emisie CO 2 najmenej o 20% do roku 2020

Bezprecedentný vývoj Dohovoru primátorov a starostov DNES 2998 88 miest a obcí koordinátorov(regiónov) 62 Bezprecedentný vývoj Dohovoru primátorov a starostov DNES 2998 88 miest a obcí koordinátorov(regiónov) 62 asociácií 130. 321. 355 obyvateľov 42 krajín 26 hlavných miest 146. 948. 548 t CO 2 úspora 1. 17 t CO 2 na obyvateľa 1, 6 mld EUR (ELENA) 4 May 2010 Hemicycle of the European Parliament, Brussels

3 hlavné dôvody, prečo sa mestá zapájajú 1. Energetika je jeden z mála miestnych 3 hlavné dôvody, prečo sa mestá zapájajú 1. Energetika je jeden z mála miestnych sektorov, kde sa dajú dosiahnuť významné úspory energie a verejných financií s relatívne rýchlou dobou návratnosti. . .

3 hlavné dôvody, prečo sa mestá zapájajú 2. Dlhodobá vízia, nižšie účty za energiu 3 hlavné dôvody, prečo sa mestá zapájajú 2. Dlhodobá vízia, nižšie účty za energiu pre samosprávu, občanov a miestnych podnikateľov, vysoká kvalita života, zdravé životné prostredie a rastúca zamestnanosť. . . -> vďaka politickej podpore primátora / starostu

3 hlavné dôvody, prečo sa mestá zapájajú 3. Reálne ovplyvnenie národnej a Európskej legislatívy 3 hlavné dôvody, prečo sa mestá zapájajú 3. Reálne ovplyvnenie národnej a Európskej legislatívy a finančných mechanizmov tak, aby zodpovedali záujmom, potrebám a možnostiam miest, obcí a regiónov…. . Dohovor sa ukazuje ako mimoriadne efektívny nástroj pre zvýraznenie úlohy samospráv a realizáciu praktických investícii

Energetická politika EU podporuje lokálnych a regionálnych aktérov • Ciele EU 2020 nie je Energetická politika EU podporuje lokálnych a regionálnych aktérov • Ciele EU 2020 nie je možné dosiahnuť bez aktívnej participácie posilnených (kapacitne a finančne) miest, obcí a regiónov • Chce to nový model viac-úrovňovej verejnej správy • Uznanie a zviditeľnenie úlohy miest a regiónov (okrem iného aj) v energetickej politike EU: Akčný plán mobility (2009), Energetická stratégia 2020 (2010), SETPlan/Smart Cities (2011), Akčný plán energetickej efektívnosti (2011), návrh novej Smernici o EE (2011), atď. • V novom programovacom období 2014 – 2020: úloha a význam regiónov a miest bude narastať. 8

Dohovor poskytuje celkový rámec, metodológiu a nástroje. . . 1. Vytvorenie adekvátne administratívne štruktúry Dohovor poskytuje celkový rámec, metodológiu a nástroje. . . 1. Vytvorenie adekvátne administratívne štruktúry a ľudské zdroje v meste/obci/regióne - vymenovanie energetického manažéra, vytvorenie miestnej energetickej agentúry 2. Vypracovanie analýzu/bilanciu spotreby energie a emisií CO 2 (Baseline Emissions Inventory - BEI) a akčný plán miestneho energetického rozvoja (Sustainable Energy Action Plan - SEAP) - a jeho následná realizácia 3. Zapojenie obyvateľov, miestnych firiem, bánk, partnerov a regionálnych autorít 4. Mobilizácia finančných prostriedkov

760 doručených akčných plánov 760 doručených akčných plánov

Príklady opatrení zahrnutých v SEAP Urbanistické plánovanie Antwerpy: Nariadenie: všetky nové budovy sú postavené Príklady opatrení zahrnutých v SEAP Urbanistické plánovanie Antwerpy: Nariadenie: všetky nové budovy sú postavené podľa nízkoenergetického štandardu Asco: Výstavba cyklotrás a nariadenie o zahrnutí spoločného úložného priestoru pre bicykle vo všetkých nových budovách Durham: Všetky nové budovy majú povinnosť vyrábať min. 10% energie z obnoviteľných energetických zdrojov

Príklady opatrení zahrnutých v SEAP Centrálne zásobovanie teplom (CZT) Hague: využívanie geotermálnej energie Štokholm: Príklady opatrení zahrnutých v SEAP Centrálne zásobovanie teplom (CZT) Hague: využívanie geotermálnej energie Štokholm: Rozšírenie siete CZT Miestna výroba elektrickej energie Antwerpy: Zavedenie kogenerácie tepla a elektrickej energie na plavárňach a v domovoch dôchodcov Amsterdam: mesto dá k dispozícii 11 km 2 strešného priestoru na inštaláciu solárnych panelov

Príklady opatrení zahrnutých v SEAP Doprava Göteborg: konverzia mestských automobilov z dieselu na biopalivá Príklady opatrení zahrnutých v SEAP Doprava Göteborg: konverzia mestských automobilov z dieselu na biopalivá Ivanic-Grad: premena centra mesta na pešiu zónu La Bastidonne: tréning eco-šoférovania pre občanov Stockton on Tees: všetky nové veľké súkromné podniky/priemyselné zóny majú povinnosť vypracovať plán udržateľnej dopravy pre zamestnancov Castelldefels: finančné opatrenia (dotácie) na nákup ekovozidiel Trikala: digitálne obrazovky s reálnym časom príchodov autobusov Valencia: upravené semafory-prednosť pre hromadnú dopravu

Príklady opatrení zahrnutých v SEAP mesta Nitra (SK) • Energetický manažment/dispečing budov vo verejnom Príklady opatrení zahrnutých v SEAP mesta Nitra (SK) • Energetický manažment/dispečing budov vo verejnom vlastníctve • Zatepľovanie bytových domov v spolupráci s SVB, • Inštalácia regulačného systému vo verejnom osvetlení • Budovanie cyklotrás v meste Nitra • Inštalácia fotovoltaiky na vybrané budovy • Rekonštrukcia sústav centrálneho zdroja tepla • Kampaň Ecodrivigu – ekologického jazdenia zameraná na zníženie nákladov na pohonné hmoty a zníženie emisií • Nákup podielu elektrickej energie vyrobenej z OZ samosprávou • Implementácia Programu zeleného verejného obstarávania

Zapojenie podnikateľov, finančníkov a občanov Miestn e ener getické dni www. s ustene rgy. Zapojenie podnikateľov, finančníkov a občanov Miestn e ener getické dni www. s ustene rgy. org

Kancelária Dohovoru: Technická podpora ü Príprava metodiky a metodických nástrojov pre prípravu Inventára emisii Kancelária Dohovoru: Technická podpora ü Príprava metodiky a metodických nástrojov pre prípravu Inventára emisii (BEI) a Akčného plánu (SEAP) a monitorovanie -> vždy v spolupráci so signatármi!

Technická podpora ü Dohovor v praxi: interaktívny on-line nástroj sprevádzajúci signatárov cez jednotlivé fázy Technická podpora ü Dohovor v praxi: interaktívny on-line nástroj sprevádzajúci signatárov cez jednotlivé fázy procesu Dohovoru

Technická podpora ü Metodika - podrobná príručka a nástroje üJednotný systém zberu a analýzy Technická podpora ü Metodika - podrobná príručka a nástroje üJednotný systém zberu a analýzy dát üHelpline SEAP Príručka Analýza existujúcich metodík a nástrojov SEAP formulár & inštrukcie v 23 jazykoch

Technická podpora ü On-line katalóg - prezentácia signatárov a ich výsledkov www. e um Technická podpora ü On-line katalóg - prezentácia signatárov a ich výsledkov www. e um On-lin ayors. eu e kata lóg

Podujatia Dohovoru ü ü Tematické workshopy E-learning Webináre Diskusné skupiny ü Výročná ceremónia v Podujatia Dohovoru ü ü Tematické workshopy E-learning Webináre Diskusné skupiny ü Výročná ceremónia v Európskom Parlamente: Tento rok sa ešte môžete zúčastniť - 29 Novembra 2011! u rs. e mayo ww. eu ents Ev

Koordinátori a podporovatelia Dohovoru Province of Huelva (ES) Energy Efficiency Cities of Ukraine / Koordinátori a podporovatelia Dohovoru Province of Huelva (ES) Energy Efficiency Cities of Ukraine / Climate Alliance Rhine-Neckar Region (DE) Energy Cities

Koordinátori a podporovatelia Dohovoru Ku dnešnému dňu, EK podpísala dohody o spolupráci s 88 Koordinátori a podporovatelia Dohovoru Ku dnešnému dňu, EK podpísala dohody o spolupráci s 88 Teritoriálnymi koordinátormi a 62 podporovateľmi …toto číslo rastie! Prečítajte si o ich dosiahnutých výsledkoch www. eu mayors. eu Informa čný mesační k eumayors. eu Knižnica žúry Tematické bro

Príklady realizovaných projektov Príklady realizovaných projektov