Скачать презентацию Договор за безвъзмездна финансова помощ BG 051 Скачать презентацию Договор за безвъзмездна финансова помощ BG 051

3bd0ad808fd90d4d21a4e275758a471c.ppt

  • Количество слайдов: 10

Договор за безвъзмездна финансова помощ № BG 051 PO 001 -5. 2. 06 -0252 Договор за безвъзмездна финансова помощ № BG 051 PO 001 -5. 2. 06 -0252 -С-0001 Проект „Посредничество и електронни услуги – нова форма за достоен живот и преодоляване на социалното изключване” Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз Посредничество и електронни услуги за преодоляване на социалното изключване

Проект „Посредничество и електронни услуги – нова форма за достоен живот и преодоляване на Проект „Посредничество и електронни услуги – нова форма за достоен живот и преодоляване на социалното изключване” Заложената в проекта идея е да се разширят възможностите за специализирано посредничество и асистиране на хората с увреждания за намиране на работа, вкл. електронно базирано посредничество, за преодоляване на социалното и електронното изключване.

Проект „Посредничество и електронни услуги – нова форма за достоен живот и преодоляване на Проект „Посредничество и електронни услуги – нова форма за достоен живот и преодоляване на социалното изключване” СПЕЦИФИЧНИ ЦЕЛИ НА ПРОЕКТА: • Прилагане на иновативни подходи чрез «Бюро за трудово посредничество и асистиране» и он-лайн обучения за превенция и преодоляване на социалното изключване на хора с увреждания. Целеви групи: Хора с увреждания търсещи заетост на територията на 6 -те планови района на планиране в страната. • Насърчаване и провеждане на политика за широко прилагане на трудовото посредничеството и асистирането за наемане на работа на хора с увреждания: üза работодателите; üза доставчиците на услуги; üза самите лица с увреждания.

Проект „Посредничество и електронни услуги – нова форма за достоен живот и преодоляване на Проект „Посредничество и електронни услуги – нова форма за достоен живот и преодоляване на социалното изключване” Основни дейности: v Разработване на мрежа от подкрепящи дейности за създаване на иновативната услуга и изграждане на „Бюро за трудово посредничество и асистиране” при намирането на работа на хора с увреждания. Предоставяне на услугата чрез специализирания сайт към бюрото: http: //buro. nfri. bg v Методическа и организационно-техническа подготовка за провеждане на специализирани обучителни семинари в модулите: ü„Посредничество и асистиране”; ü„Електронно базирано посредничество”; ü„Он-лайн обучения за наемане на работа”; ü „Он-лайн обучения за започване на самостоятелен бизнес”. v Визуализация и публичност

 «Бюро за трудово посредничество и асистиране на хора с увреждания» нова социална услуга «Бюро за трудово посредничество и асистиране на хора с увреждания» нова социална услуга Алтернативната социална услуга за електронно специализирано посредничество е ориентирана към три основни заинтересовани страни: v Търсещите работа: чрез предоставяне на информация и услуги за ориентиране при професионалната реализация, в т. ч. чрез дистанционна работа (он-лайн) в съответствие с възможностите, желанията и способностите на хората с увреждания на отворения пазар на труда.

v Работодателите: чрез консултиране и подкрепа от експертния екип при адаптиране, приспособяване и оборудване v Работодателите: чрез консултиране и подкрепа от експертния екип при адаптиране, приспособяване и оборудване на работните места, съобразно нуждите на хората с увреждания. v Общините и другите доставчици на социални услуги: чрез новия тип социална услуга се цели популяризиране на възможностите на подкрепената заетост; мултиплициране на предоставянето на иновативната социална услуга за прилагане от по-широк кръг доставчици на социални услуги; др.

Ползването на услугата става чрез специализирания сайт към бюрото: http: //buro. nfri. bg. Услугата Ползването на услугата става чрез специализирания сайт към бюрото: http: //buro. nfri. bg. Услугата се предоставя и на място в офиса на НФРИ в София, e-mail: [email protected] bg Към момента са: • Подкрепени и консултирани хора с увреждания – 54 лица; • Преминали он-лайн обучение хора с увреждания – 14 лица; • Преминали обучение за работа с хора с увреждания посредници – 30 лица;

 • Консултирани 11 работодатели, които желаят да наемат на работа лица с увреждания; • Консултирани 11 работодатели, които желаят да наемат на работа лица с увреждания; • Консултирани лица, желаещи да стартират собствен бизнес – 12 лица с увреждания. • Проведени 6 Регионални форума с бизнеса и местната власт в Столична Община, Община Враца, Община Ловеч, Община Шумен, Община Пловдив и Община Ямбол.

Проект „Посредничество и електронни услуги – нова форма за достоен живот и преодоляване на Проект „Посредничество и електронни услуги – нова форма за достоен живот и преодоляване на социалното изключване” ПОЛЗИ НА ПРОЕКТА: • Насърчаване и провеждане на политика за подкрепена заетост – социални услуги за широко прилагане на трудовото посредничество и асистиране за наемане на работа на хора с увреждания, което е и в контекста на стратегиите на ЕС. • Подобряване на живота и качеството на социалните услуги за хора с увреждания чрез създаване на условия за достоен и самостоятелен живот за хората. • Социално и електронно включване на хора със специфични увреждания.

Проект „Посредничество и електронни услуги – нова форма за достоен живот и преодоляване на Проект „Посредничество и електронни услуги – нова форма за достоен живот и преодоляване на социалното изключване” БЛАГОДАРЯ ЗА ВНИМАНИЕТО! Настоящият документ е изготвен с финансовата помощ на Европейския социален фонд. НФРИ носи цялата отговорност за съдържанието на настоящия документ, и при никакви обстоятелства не може да се приема, като официална позиция на Европейския съюз или Агенцията за социално подпомагане.