Скачать презентацию ДОБРИ ПРАКТИКИ НА НЦОЗА С ПРОЕКТИ ПО ВТОРАТА Скачать презентацию ДОБРИ ПРАКТИКИ НА НЦОЗА С ПРОЕКТИ ПО ВТОРАТА

51ec05d64e66d2e8380d240311fcd9e0.ppt

  • Количество слайдов: 22

ДОБРИ ПРАКТИКИ НА НЦОЗА С ПРОЕКТИ ПО ВТОРАТА ПРОГРАМА НА ЕС ЗА ЗДРАВЕ 2008 ДОБРИ ПРАКТИКИ НА НЦОЗА С ПРОЕКТИ ПО ВТОРАТА ПРОГРАМА НА ЕС ЗА ЗДРАВЕ 2008 -2013 Г. Доц. д-р Жени Стайкова, дм Директор на НЦОЗА

» Националният център по обществено здраве и анализи(НЦОЗА) е определен от Министерство на здравеопазването » Националният център по обществено здраве и анализи(НЦОЗА) е определен от Министерство на здравеопазването да изпълнява проекти в рамките на Здравната пограма към Европейската комисия за Съвместни действия

Съвместни действия – Joint Actions НЦОЗА участва в програмата по следните проекти: » Лечение Съвместни действия – Joint Actions НЦОЗА участва в програмата по следните проекти: » Лечение на хронични заболявания и популяризиране здравословно остаряване през целия живот (CHRODIS) CHRODIS » Намаляване вредите от алкохола (RARHA) RARHA » Цялостна стратегия за борба срещу рака (CANCON) CANCON » Планиране и прогнозиране на човешките ресурси в здравеопазването (EUHWF) EUHWF » Мрежа на Европейския съюз за безопасност на пациента и качество на грижите (Pa. SQ) Pa. SQ » Психично здраве и благополучие (Mental Health and Well-Being) Well-Being » Второ съвместно действие за оценка на здравните технологии (EUNETHTA) EUNETHTA

Лечение на хронични заболявания и популяризиране здравословно остаряване през целия живот (CHRODIS) » Продължителност Лечение на хронични заболявания и популяризиране здравословно остаряване през целия живот (CHRODIS) » Продължителност - 01/01/2014 (39 месеца) » 36 асоциирани и 15 колабориращи партньори » Основна цел – да се разработи механизъм за събиране, валидиране, измерване и прехвърляне на добри практики по отношение на хронични заболявания, промоция на здраве, превенция, полиморбидност и диабет » НЦОЗА участва при изпълнението на Работни пакети 4, 5 и 6

Лечение на хронични заболявания и популяризиране здравословно остаряване през целия живот (CHRODIS) » РП Лечение на хронични заболявания и популяризиране здравословно остаряване през целия живот (CHRODIS) » РП 4 - Платформа за мениджмънт и обмяна на знания ˃ Принос – НЦОЗА ще извърши литературен преглед на изследвания, свързани с грижите за хора с ХЗ и ще предложи методология и анализ на данните от тези изследвания ˃ Значимостта на участието в РП 4 е в определянето на група от индикатори за оценка и селекция на най-добри практики, които обхващат преобладаващите за България ХЗ – сърдечно-съдови заболявания, диабет тип 2, инсулт » РП 5 - Добри практики в сферата на здравната промоция и превенция на ХЗ ˃ Принос – имаме опит, който може да споделим с другите участници в съвместното действие, както и да получим достъп до опита на другите страни ˃ «Национална програма за превенция на хроничните незаразни болести» е доказателство за приоритета на този проблем в нашата страна и обмяната на опит, ще предостави препоръки за надеждни практики за промоция на здраве и превенция на ХЗ » РП 6 – Интегрирана грижа за полиморбидни пациенти ˃ Принос – предоставяне на доклад от изследване характеристиките на полиморбидни пациенти и литературен преглед на европейски интервенции за полиморбидни пациенти ˃ Значението на задачата е в прилагане на иновативни подходи за грижа, отговарящи на нуждите на полиморбидни пациенти, които не само биха подобрили изхода на заболяването, но и биха били значими от социално-икономическа гледна точка за здравната система

Намаляване вредите от алкохола (RARHA) » Продължителност - 01/01/2014 (36 месеца) » Асоциирани партньори Намаляване вредите от алкохола (RARHA) » Продължителност - 01/01/2014 (36 месеца) » Асоциирани партньори - 27 държави-членки и Исландия, Норвегия и Швейцария, както и 28 колабориращи партньори » Основна цел ˃ помощ на страните членки в предотвратяване прекомерната/вредна консумация на алкохол и предотвратяване на заболяванията, както и подобряване на общото здравословното състояние на европейските граждани ˃ RARHA ще подпомогне изпълнението на стратегията на ЕС по отношение на алкохола, като изработи набор от инструменти ( «Инструментариум» ) за планиране на успешна здравна политика и действия спрямо алкохола. » НЦОЗА участва при изпълнението на Работни пакети 4, 5 и 6

Намаляване вредите от алкохола (RARHA) » РП 4 – проучване чрез прилагане на въпросника Намаляване вредите от алкохола (RARHA) » РП 4 – проучване чрез прилагане на въпросника SMART ˃ Принос – пилотно проучване в България и предоставяне на анализ за сравнителна оценка на разпространението и характеристиките на алкохолната консумация в ЕС ˃ Значението на участието на НЦОЗА е в разработването на страндартизиран метод за мониторинг на разпространенинето и характеристиките на алкохолната консумация не само на национално, но и на европейско ниво, което предоставя възможността за сравнителни оценки и проучвания » РП 5 – ръководни принципи за успешни политики ˃ Принос – споделяне на опит с партньорите в проекта за научните познания за рисковете и действителната информация за насоки, отнасяща се до употребата на алкохол. Целта е изясняване на различията и постигане на консенсус за ръководните принципи за добри практики в намаляване на вредите, свързани с алкохола ˃ Значението на участието на НЦОЗА в РП 5 е в разработването на препоръки за успешна обществена здравна политика в тази насока » РП 6 – «Инструментариум» ˃ Принос – обмяна на примери за добри практики, с фокус ранни интервенции, училищни програми, интервенции за осведомяване на общността ˃ Изготвянето на образец за «добри практики» ще предостави ръководство за критериите за избор на успешни интервенции, което съдържа важен икономически-ефективен и времеви елемент при разработване и прилагане на програма

Цялостна стратегия за борба срещу рака (CANCON) » Продължителност- 24/02/2014 (36 месеца) » 26 Цялостна стратегия за борба срещу рака (CANCON) » Продължителност- 24/02/2014 (36 месеца) » 26 Асоциирани партньори и 15 колабориращи партньори » Основна цел – разработване на Европейски наръчник за качествени стандарти за успешна и цялостна статегия за борба срещу раковите заболявания » НЦОЗА участва в изпълнението на работни пакети 7 и 9

Цялостна стратегия за борба срещу рака (CANCON) » РП 7 - Подобряване грижата за Цялостна стратегия за борба срещу рака (CANCON) » РП 7 - Подобряване грижата за пациента (дейности като промоция на здраве, контрол на рисковите фактори, като подпомагат хора, преживели заболяването, в процеса на реинтеграция и предоствят достъп до различни услуги, включително тези извън сектора на здравеопазването) ˃ Принос – проучване в България (и Словения), което ще изследва грижите за раковолболни пациенти по отношение на първичната медицинска помощ. ˃ Участието в РП 7, ще предостави иновативна, подобрена система за ранно диагностициране и предоставяне на подкрепа на заболелите чрез характеризиране на подходите за грижа за отделните пациенти » РП 9 - Скрининг ˃ Принос – обмяна на опит сред страните-членки за управление, организация и оценка на скинингови програми ˃ Значението на обмяната на опит по скрининга е в разработването на национална скринингова програма, както и подобряване на управлението, организацията и оценката на съществуващи скринингови програми.

Планиране и прогнозиране на човешките ресурси в здравеопазването (EUHWF) » Продължителност- 04/2013 (39 месеца) Планиране и прогнозиране на човешките ресурси в здравеопазването (EUHWF) » Продължителност- 04/2013 (39 месеца) » 30 асоциирани партньори и 34 колабориращи партньори » Основна цел – да подобри планирането и прогнозирането на работната сила в областта на здравеопазването чрез споделяне на информация, опит, както и прилагане на добри практики » НЦОЗА участва в изпълнението на работни пакети 4, 5 и 7

Планиране и прогнозиране на човешките ресурси в здравеопазването (EUHWF) » РП 4 – Данни Планиране и прогнозиране на човешките ресурси в здравеопазването (EUHWF) » РП 4 – Данни за работна сила в здравеопазването ˃ Принос – НЦОЗА ще обмени актуални данни за работната сила за страната (с останалите партньори в проекта), фокусирани върху мобилността и миграцията ˃ Основното значение е да се подобри механизмът за планиране и прогнозиране на работната сила в областта на здравеопазването чрез споделения информация » РП 5 - Обмен на добри практики при планиране на методология ˃ Принос – обмен на информация и опит, както и прилагане на добри практики ˃ Значение – задачата ще спомогне за предприемането на ефективни и устойчиви решения за преодоляване на очаквания недостиг на специалисти в здравеопазването » РП 7 - Устойчивост на проекта ˃ Принос – консолидация на опитът и резултатите с оглед продължение на процеса след приключването на проекта – лидер на пакета е България – МУ-Варна ˃ НЦОЗА ще следи за продължаващата дейност по проекта и планира формат за бъдещо сътрудничество с цел успешни политически решения и мрежа от експерти

Мрежа на Европейския съюз за безопасност на пациента и качество на грижите (Pa. SQ) Мрежа на Европейския съюз за безопасност на пациента и качество на грижите (Pa. SQ) » Продължителност- 05/2012 (36 месеца) » 29 асоциирани партньори и 15 колабориращи партньори » Основна цел – подобряване безопасността на пациентите и качеството на здравните грижи чрез споделяне на информация, опит, както и прилагане на добри практики » НЦОЗА участва в изпълнението на работни пакети 4, 5 и 6

Мрежа на Европейския съюз за безопасност на пациента и качество на грижите (Pa. SQ) Мрежа на Европейския съюз за безопасност на пациента и качество на грижите (Pa. SQ) » РП 4 - събиране и обработване на данни, свързани с добри практики по безопасност ˃ Принос – обмен на данни за клинични практики и клинични практики за управление на риска – болници (публични и частни), диагностично–консултативни центрове, стоматологични центрове; литературен преглед ; участие в изграден механизъм за споделяне на добрите практики-обменен механизъм (НЦОЗА – организира две международни прояви) ˃ Значение - избор на практики, които имат значение за повечето държави–членки и институции и се споделят чрез интерактивен уеб инструмент » РП 5 – критерии за подбор на ефективни практики и тяхното изпълнение ˃ Принос – участие в процеса на избор за подбор на инструменти обмен на данни за изпълнение на ефективни практики ˃ Значение – мониторинг, подбор на ефективни практики, със строга специфика, свързани с хигиена на ръце, контрол на инфекциите и заместване на медикаменти » РП 6 - добре организирани практики на национално ниво ˃ Принос – представяне на добре организирани и изпълняване практики на национално ниво ˃ Значение – представяне на дейността на РЗИ, Системата за акредитация и Одит у нас по разработения въпросник » Цялостен ПРИНОС на НЦОЗА: запознава партньорите по проекта с опита на България по отношение на безопасността на пациентите, напредъка на страната ни по отношение на законодателството ни по този въпрос, споделяне на добри практики от системата на здравеопазване у нас с цел разработване на устойчива мрежа за сътрудничество, чрез методи за обмен и развитие, както и координиране на дейностите чрез оценка на ресурсите за изпълнение

Психично здраве и благополучие (Mental Health and Well-Being) » Продължителност - 01/02/2013 (36 месеца) Психично здраве и благополучие (Mental Health and Well-Being) » Продължителност - 01/02/2013 (36 месеца) » 30 асоциирани и 20 колабориращи партньори » Основна цел – съвместното действие е насочено към промоцията на психичното здраве, превенцията на психично-здравните проблеми и справянето с психичните разстройства » НЦОЗА участва в работни пакети 4 и 6

Психично здраве и благополучие (Mental Health and Well-Being) » РП 4 – Депресия и Психично здраве и благополучие (Mental Health and Well-Being) » РП 4 – Депресия и суицидни прояви ˃ Принос – обмен на информация за превенция на депресия ˃ Значение – задачата предоставя механизъм за имплементиране на доказани интервенции, адресиращи електронното психично здравеопазване » РП 5 – Подходи в психичното здраве ˃ Принос – предоставяне на оценка на прогреса на дейностите по превенция на депресията и самоубийствата ˃ Значение – ще спомогне за разработване на подход за подобряване на ранната оценка и диагностика на депресията и превенция на самоубийствените действия

Второ съвместно действие за оценка на здравните технологии (EUNETHTA – JA 2) » Продължителност Второ съвместно действие за оценка на здравните технологии (EUNETHTA – JA 2) » Продължителност - 2012 – 2015 г. » 30 асоциирани и 20 колабориращи партньори » Основна цел – засилване и практическото прилагане на инструменти и подходи за трансгранично сътрудничество в областта на оценката на здравните технологии. Ще бъде разработена обща стратегия , принципи и предложение за създаване на устойчиво сътрудничество в съответствие с изискванията на член 15 от Директивата за трансгранично здравно обслужване. » НЦОЗА участва в изпълнението на работни пакети 2 и 4

Второ съвместно действие за оценка на здравните технологии (EUNETHTA – JA 2) » РП Второ съвместно действие за оценка на здравните технологии (EUNETHTA – JA 2) » РП 2 – Разпространение на резултатите ˃ Принос – разпространение на резултатите от проекта и провеждане на обучителни курсове по методология и инструментариум » РП 4 – Тестване съвместното създаване на информация в областта на оценката на здравните технологии за адаптиране и докладване на национално ниво Принос – Участие в подготовката на две пилотни оценки на две технологии – “Оценка на колоректалния скрининг” и “Приложение на имуноглобулини в лечението на Алцхаймер” (НЦОЗА подготовя раздела касаещ етичните аспекти на проблема) ˃ Значение - Тестване капацитета на националните структури в областта на оценката на здравните технологии съвместно да създават структурирана информация и да я прилагат в национален контекст; реализиране, пилотно стартиране и последващо разработване на модели и инструменти ˃

Участие на НЦОЗА в отделни проекти в рамките на Здравната програма » Укрепване на Участие на НЦОЗА в отделни проекти в рамките на Здравната програма » Укрепване на капацитета на специалистите по здраве при работа за подобряване здравето на застаряващата работна сила (e-CAPACIT 8) - Strengthening occupational health professionals' capacities to improve the health of the ageing workforces. » Намаляване на здравните неравенства: подготовка на планове за действие и проекти на структурните фондове (Reducing health inequalities: preparation of action plans and structural funds projects – ACTION-FOR-HEALTH)

Укрепване на капацитета на специалистите по здраве при работа за подобряване здравето на застаряващата Укрепване на капацитета на специалистите по здраве при работа за подобряване здравето на застаряващата работна сила Продължителност - 01. 02. 2013 - 31. 05. 2016 » 15 асоциирани и повече от 20 колабориращи партньори (колабориращ партньор по проекта от българска страна е Сдружението на службите по трудова медицина) Основна цел –укрепване на капацитета на специалистите по здраве при работа в Европа за подобряване здравето на застаряващата работна сила. Специфични цели: » Анализ на състоянието на материалите за обучение на специалистите по здраве при работа (трудова медицина и немедицински специалисти) и в каква степен са застъпени проблемите на застаряващата работна сила; » Установяване и постепенно въвличане на участници от таргетните групи в процеса в проекта, създаване на интерес и повишаване на осведомеността към проекта на специалистите по безопасност и здраве при работа; » Разработване на обучителни материали за електронната платформа; » Разработване и създаване на работеща електронна платформа.

Намаляване на здравните неравенства: подготовка на планове за действие и проекти на структурните фондове Намаляване на здравните неравенства: подготовка на планове за действие и проекти на структурните фондове Продължителност: 15. 08. 2012 - 14. 08. 2014 г. Основна цел - повишаване капацитета на общественото здравеопазване, администрацията и други заинтересовани страни на регионално ниво, което вече е идентифицирано като препятствие при оползотворяването на структурни фондове. Основни задачи » Подобряване здравето и качеството на живот на гражданите; » Намаляване на здравните неравенства с методите на здравната промоция; » Повишаване капацитета за използване на интервенции за ефективно справяне със здравните неравенства.

Намаляване на здравните неравенства: подготовка на планове за действие и проекти на структурните фондове Намаляване на здравните неравенства: подготовка на планове за действие и проекти на структурните фондове Дейности на НЦОЗА » » Разработване, отпечатване и разпространение на План за действие за преодоляване на здравните неравенства в община Ловеч. Разработване, отпечатване и разпространение на ръководство за работа на учителите по проблемите на здравословния начин на живот и преодоляване на здравните неравенствата при децата. Разработване, отпечатване и разпространение на цикъл от лекции по факторите на риска за здравето. Провеждане на обучение на медицинските специалисти от здравните кабинети в училищата, педагогическите съветници и психолози за повишаване на капацитета им за работа с деца в неравностойно положение.

Благодаря за вниманието! Благодаря за вниманието!