Скачать презентацию Добри практики и адекватни решения приложени от Община Скачать презентацию Добри практики и адекватни решения приложени от Община

e50ceff038e4a87cf966252f858e81d5.ppt

  • Количество слайдов: 18

Добри практики и адекватни решения приложени от Община Свиленград при управление и контрол на Добри практики и адекватни решения приложени от Община Свиленград при управление и контрол на местните финанси /бюджета на Община Свиленград/ Мария Костадинова – Заместник кмет на община Свиленград 28 -30 май 2015 г. к. к. “Камчия”

Община Свиленград се намира в Южна България и е една от съставните общини на Община Свиленград се намира в Южна България и е една от съставните общини на област Хасково. Общината има 24 населени места с общо население – 24 хил. жители, с площ от 705 кв. км и се нарежда на трето място по големина в област Хасково. Административен център на общината е гр. Свиленград, разположен по двата бряга на река Марица.

Ø Отчета на бюджета за 2014 г. е в размер на 13 536 161 Ø Отчета на бюджета за 2014 г. е в размер на 13 536 161 лв. , от тях : § собствени приходи 5 184 415 лв. Ø Реализирани проекти, отчетени в сметките за средства от ЕС и др. международни програми са на стойност 51 449 467 лв. Ø Община Свиленград успя да осигури финансов ресурс за приоритетни направления чрез ефективно и икономично разходване на бюджетните средства. Строга финансова дисциплина за недопускане поемане на задължения без осигурен финансов ресурс. Ø Съществен дял в приходите на община Община Свиленград съставляват акумолираните местни такси и платени услуги. § тенденция -25% за последните 5 години.

5784 4918 6925 5168 2010 2011 2012 2013 2014 2291 2306 3311 2389 4243 5784 4918 6925 5168 2010 2011 2012 2013 2014 2291 2306 3311 2389 4243 1416 23% 21%27% 28% 1192 1349 1355 1458 1461 26% 1102 1124 1174 1224 4600 Собствени приходи на община Свиленград 2010 -2014 г ( в х. лв. )

ØСъгласно чл. 9 от ЗМДТ – Общински съвет Свиленград е приел наредба № 10 ØСъгласно чл. 9 от ЗМДТ – Общински съвет Свиленград е приел наредба № 10 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги /последна актуализация с решение № 1008/19. 12. 2014 г. на Об. С – Свиленград/. § 1. 2. 3. 4. 5. Стъпки за актуализиране на таксите и цените на услугите: сформиране на работна група за актуализиране на цените на такси и услуги. ползване “Методика за определяне на разходоориентиран размер на таксите по чл. 7 а от “ Закона за ограничаване на административното регулиране и административния контрол върху стопанската дейност” и разходването им /ПМС № 1/2012 г. в сила от 01. 2013 г. - инструкция за прилагане на методиката/. изработване досие на всяка услуга за определяне на разходите. консултации със заинтересовани страни. прилагане на инструмента “Бенчмаркинг” и прилагане на пазарноориентиран размер на такси и услуги.

Ø Изведени са основните принципи при определяне на таксите като: възстановяване на пълните разходи, Ø Изведени са основните принципи при определяне на таксите като: възстановяване на пълните разходи, справедливост, освобождаване от такси при ясни правила и условия за доказване на предимството. Ø Общ брой такси и цени на услуги -224 /Община Свиленград/ Ø Резултати, които оказват влияние върху финансовите резултати на община Свиленград. § Приходи от такси и услуги – 01. 2014 г. до 25. 05. 2014 г. – 763552, 89 § Приходи от такси и услуги – 01. 2015 г. до 25. 05. 2015 г. – 896850, 67 Увеличение – такси 14. 55 % Увеличение – услуги 52, 44 % Увеличение общо - 17, 46 %

ОСТОЙНОСТЯВАНЕ НА “ТАКСА ЗА ИЗДАВАНЕ НА РАЗРЕШЕНИЕ ЗА СТРОЕЖ”-Примерен вариант І. Преки разходи № ОСТОЙНОСТЯВАНЕ НА “ТАКСА ЗА ИЗДАВАНЕ НА РАЗРЕШЕНИЕ ЗА СТРОЕЖ”-Примерен вариант І. Преки разходи № Вид на разхода лв. за 1 бр. УН Коментар 1 щ. бр. дофинансирана с местни приходи Специалист "Администратор" 2016 ч. Х 3, 75 лв. = 7560 лв. : 6300 бр. услуги= 1. 20 лв. на услуга 1 Разходи за възнаграждения и осигурителни плащания на лица, извършващи услугата 1. 20 2 Разходи за възнаграждения и осигурителни плащания на общата администрация 0. 60 Архивар: 2008 ч. Х 3. 74 лв. =7510 лв. : 12500 бр. услуги= 0. 60 лв. на услуга 3 За поддръжка на електронния регистър 0. 50 за 1 бр. 4 Материали (хартия; тонер) 0. 25 среден разход за материали - хартия; тонер; 5. 56 Ивестиционни разходи (софтуер; 8 бр. комп. конфигурации , техника - 35000 лв. : 3 г. = 11667 лв. : 2098 бр. услуги в УТ= 5. 57 лв. на 1 бр. услуга Външни услуги, свързани с дейността 8. 58 Общ. устр. план: 54000: 3 г. =18000 лв. : 2098 бр. усл. в УТ=8. 58 Транспортни разходи и командировки 7. 72 24. 41 Инвестиционни разходи 5 6 7 Всичко преки разходи:

ІІ. Непреки разходи № Вид на разхода лв. за 1 бр. УН Коментар ПО ІІ. Непреки разходи № Вид на разхода лв. за 1 бр. УН Коментар ПО ЧЛ. 2 АЛ. 2 Т. 1 И 2 от Методиката 0. 76 1. 2 Разходи за обучение и квалификация 1600 лв. : 2098 бр. услуги в УТ = 0. 76 лв. за услуга (в т. ч. за издаване на разрешение за строеж) ISO 0. 21 2640 лв. : 12500 бр. услуги в Об. А =0. 21 лв за 1 бр. Общо непреки разходи по т. 1: 1. 1 0. 97 Разходи за обучение и квалификация ПО ЧЛ. 2 АЛ. 2 Т 3 от Методиката, чрез коефициент определен като съотношение между времето за предоставяне на конкретната услуга(4. 33 ч) към общото работно време на всички служители (199584 ч. ) № Вид на разхода 2. 1 0. 000022 5. 11302 6840 Др. стопански разходи Общо непреки разходи по т. 2 Разходи за 1 бр. 232410 Външни услуги; р-ди за горива, Ел. Е, вода 2. 2 Коефициент Стойност 0. 000022 0. 15048 РЕКАПИТУЛАЦИЯ НА РАЗХОДА ЗА 1 БР. РЕШЕНИЕ ЗА СТРОЕЖ: 1. ПРЕКИ РАЗХОДИ: 24. 41 2. Непреки разходи: 6. 23 Общо: 30. 64 СТОЙНОСТ НА 1 БР. РАЗРЕШЕНИЕ ЗА СТРОЕЖ: 30 ЛВ. 5. 26

ОСТОЙНОСТЯВАНЕ НА “ТАКСА ЗА ИЗДАВАНЕ НА УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА НАСЛЕДНИЦИ - Примерен вариант І. Преки ОСТОЙНОСТЯВАНЕ НА “ТАКСА ЗА ИЗДАВАНЕ НА УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА НАСЛЕДНИЦИ - Примерен вариант І. Преки разходи № Вид на разхода лв. за 1 бр. УН Коментар 1 щ. бр. дофинансирана с местни приходи Специалист "Администратор" 2016 ч. Х 3, 75 лв. = 7560 лв. : 6300 бр. услуги= 1. 20 лв. на услуга 1 Разходи за възнаграждения и осигурителни плащания на лица, извършващи услугата 1. 20 2 Разходи за възнаграждения и осигурителни плащания на общата администрация 0. 30 Домакин -архивар 2008 ч. Х 3. 74 лв. =7510 лв. : 12500 бр. услуги= 0. 60 лв. на услуга 3 Материали (хартия; тонер) 0. 15 среден разход за материали - хартия; тонер Инвестиционни разходи 0. 25 Ивестиционни разходи (3 бр. компютърни конфигурации и 2 бр. копирна техника - 4400 лв. : 5 г. = 880 лв. : 3557 бр. услуги в ГРАО= 0. 25 лв. на 1 бр. услуга Всичко преки разходи: 1. 90 4

ІІ. Непреки разходи № Вид на разхода лв. за 1 бр. УН Разходи за ІІ. Непреки разходи № Вид на разхода лв. за 1 бр. УН Разходи за обучение и квалификация 720 лв. : 3557 бр. услуги в ГРАО = 0. 20 лв. за услуга (в т. ч. За издаване на удостоверение за наследници) 1. 1 Разходи за обучение и квалификация 1. 2 ISO 0. 21 2640 лв. : 12500 бр. услуги в Об. А =0. 21 лв за 1 бр. Общо непреки разходи по т. 1: 0. 2 Коментар 0. 41 ПО ЧЛ. 2 АЛ. 2 Т 3 от Методиката, чрез коефициент определен като съотношение между времето за предоставяне на конкретната услуга(1. 93 ч) към общото работно време на всички служители (199584 ч. ) 2. Непреки разходи-изчислени чрез коефициент, определен като съотношение между пряко ангажирания персонал към общия № Вид на разхода 1` Разходи за стопански нужди Стойност Коефициент 175175 Разходи за 1 бр. 0. 000967 РЕКАПИТУЛАЦИЯ НА РАЗХОДА ЗА 1 БР. УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА НАСЛЕДНИЦИ: 1. Преки разходи: 1. 90 2. Непреки разходи: 2. 10 Общо: 4 лв. Стойност на 1 бр. Удостоверение за наследници: 4 лв. 1. 693942

Такса за ползване на Детски градини: - Примерен вариант за 5 детски градини І. Такса за ползване на Детски градини: - Примерен вариант за 5 детски градини І. ОТЧЕТ НА РАЗХОДИТЕ - ДЪРЖАВНА ДЕЙНОСТ – ( в лева ) 1114624 1 РАЗХОДИ ЗА ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ И ОСИГ. ПЛАЩАНИЯ 1006793 2 РАЗХОДИ ЗА ИЗДРЪЖКА, ОТ КОИТО: 107 831 2. 1 добавка за хранене 13388 2. 2 учебни материали 11050 2. 3 материали 2. 4 вода, горива и ел. енергия 65980 2. 5 услуги: пътни учители; курсове; трудова медицина 11948 2. 6 командировки 5318 147

Такса за ползване на Детски градини: - Примерен вариант за 5 детски градини ІІ. Такса за ползване на Детски градини: - Примерен вариант за 5 детски градини ІІ. ОТЧЕТ НА РАЗХОДИТЕ ЗА ИЗДРЪЖКА, ФИНАНСИРАНИ С МЕСТНИ ПРИХОДИ 1 Храна 2 Облекло 444 3 Учебни м-ли 546 4 Вода, горива и ел. енергия 5 Материали 10869 6 Услуги 14339 7 Ремонти 8 Командировка 9 Такса Б. О 8811 10 Застраховки 1725 11 Глоби неустойки 12 Компютри и хардуер 663 13 Машини съоражения 10790 14 Стопански инвентар 8714 Общо местна дейност Дофинансиране изплатени суми за облекло с характер на възнаграждения 186340 114387 4976 600 1 363205 12650

Такса за ползване на Детски градини: - Примерен вариант за 5 детски градини РЕКАПИТУЛАЦИЯ Такса за ползване на Детски градини: - Примерен вариант за 5 детски градини РЕКАПИТУЛАЦИЯ НА РАЗХОДИТЕ ЗА ИЗДРЪЖКА, ФИНАНСИРАНИ С МЕСТНИ ПРИХОДИ: МЕСТНА ДЕЙНОСТ 363205 ДОФИНАНСИРАНЕ 12650 ОБЩО: 375855 ВСИЧКО РАЗХОДИ ЗА ИЗДРЪЖКА 1 ДД 107831 2 МД +ДОФ 375855 483686 Разпределение на разходите за издръжка: 1 2 ДД (107831 : 483686) 0. 222936 От Местни приходи (375855 : 483686) 22% 0. 777064 78%

Такса за ползване на Детски градини: - Примерен вариант за 5 детски градини 74. Такса за ползване на Детски градини: - Примерен вариант за 5 детски градини 74. 57 лв. ФАКТИЧЕСКИ РАЗХОДИ НА ОБЩИНАТА ЗА ИЗДРЪЖКА НА 1 ДЕТЕ (за 1 месец): (изчислено на база разходи за 375855 лв. : 420 бр. деца средна посещаемост за 12 месеца) Внесени приходи от такси в лв. : 167044 Разлика за сметка на Общ. бюджет (375855 лв. -167044 лв. ) 208811 ТАКСИ за 2013 г. ПО РЕШЕНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: категория деца в зависимост от посещаемостта пост. такса 3 -4 г. деца 12 25 5 -6 г. деца Разходи за храна (зависещи от посещаемостта) за 1 г. Разходи за храна за 1 м. Разходи за храна за 1 дете 35 186340 15528. 33 36. 97 Видно от горепосочените данни, таксите за ДГ покриват само разходите за храна

Показател за добро финансово управление е непрестанното търсене на нови приходоизточници в общината, базирани Показател за добро финансово управление е непрестанното търсене на нови приходоизточници в общината, базирани на актуална информация за тенденциите в отделни общински сфери на компетентност: Ø Пример 1: относно ползване на общински земеделски земи без правно основание • • • по инициатива на служителите на отдел “Общинска собственост” бе набрана информация от сайта на ДФЗ – “Система за индивидуална справка по Директни плащания” констатирани бяха нарушения от физически и юридически лица за неправомерно и незаконосъобразно ползване на земеделски земи и полски пътища собственост на община Свиленград. на основание чл. 44, ал. 2 от ЗМСМА за 2014 г бяха издадени 2014 бр. Заповеди за изземване/чл. 65 от ЗОС/ на недвижимите имоти и и плащане на обезщетения / Решение 911/30. 07. 2014 г. на Об. С Свиленград/. /служители от всички дирекции на администрацията/ връчени всички заповеди и събрани обезщетения в размер на 106625 лв /служители от звено за контрол на общинските наредби и кметове по населени места. сключени договори за наем на земеделски земи собственост на община Свиленград § 28 /по приходи/-план 142000 лв, отчет 370506 лв/глоби, санкции , неустойки, обезщетения и др. /

Показател за добро финансово управление е непрестанното търсене на нови приходоизточници в общината, базирани Показател за добро финансово управление е непрестанното търсене на нови приходоизточници в общината, базирани на актуална информация за тенденцийте в отделни общински сфери на компетентност Ø Пример 2: относно туристически данък постъпващ от обекти категоризирани по Закона за туризма • • • настаняване на служители /командировани/ от ГД “Гранична полиция” настаняване на други командировани служители /строителни фирми/ настаняване на бежанци /на свободен режим/ Предприети мерки: уведомителни писма до ГД “Гранична полиция” публикации в местните медии за предстоящи проверки /и извършвани такива/ Резултати: регистрирани 12 туристически обекта “Стаи за гости” с капацитет 86 легла /за последните 3 месеца/. внесен туристически данък на брой реализирани нощувки / по инициатива и изпълнение на служителите на дирекция “МДТТД”/.

Доброто финансов управление е изключителна предпоставка за развитието на всяка община. Практиките и иновативните/навременни/ Доброто финансов управление е изключителна предпоставка за развитието на всяка община. Практиките и иновативните/навременни/ решения могат да се прилагат от всяка общинска администрация ако са налице: • Компетентност и информираност на общинските служители. • Екипна работа /понякога групова мозъчна атака / в името на изпълнение на целите. • Постоянство и воля при реализиране на взетите решения /мониторинг/. • Анализ на резултатите. • Мотивация под мотото “От хора за хората”.

БЛАГОДАРЯ ЗА ВНИМАНИЕТО ! Мария Костадинова – Зам. кмет на община Свиленград тел: 0379 БЛАГОДАРЯ ЗА ВНИМАНИЕТО ! Мария Костадинова – Зам. кмет на община Свиленград тел: 0379 7 4 304 имейл: [email protected] bg