Скачать презентацию ДНИ НА ОБЩЕСТВЕНОТО ЗДРАВЕ 5 7 октомври Скачать презентацию ДНИ НА ОБЩЕСТВЕНОТО ЗДРАВЕ 5 7 октомври

449a6683e9efaddd71b544dde43adf05.ppt

  • Количество слайдов: 15

ДНИ НА ОБЩЕСТВЕНОТО ЗДРАВЕ, 5 – 7 октомври 2006 г. , ПЛЕВЕН ПРОМОЦИЯ НА ДНИ НА ОБЩЕСТВЕНОТО ЗДРАВЕ, 5 – 7 октомври 2006 г. , ПЛЕВЕН ПРОМОЦИЯ НА ЗДРАВЕТО НА РАБОТНОТО МЯСТО – РЕЗУЛТАТИ ОТ СЕДЕМ – ГОДИШНАТА НИ РАБОТА В МРЕЖА СЪС СТРАНИТЕ – ЧЛЕНКИ НА ЕС И С ФИРМИ В СТРАНАТА СТ. Н. С. Д-Р ЗАПРЯНОВ, Лаборатория “Здравословни и безопасни работни места”, Направление “Трудова медицина” НАЦИОНАЛЕН ЦЕНТЪР ЗА ОПАЗВАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНОТО ЗДРАВЕ, СОФИЯ

основана 1996 членове 23 страни: членки на ЕС, от Европейската икономическа зона, България и основана 1996 членове 23 страни: членки на ЕС, от Европейската икономическа зона, България и Румъния. 2005 – 30 страни-членки подкрепящи организации рамкова програма цели Европейска комисия (DGVF 3) 1996 - 2002: Програма по промоция на здравето (64/96/EC) 2003 - 2008: Програма по обществено здраве (1786/2002/ЕС) ü Да съдейства за подобряване на параметрите на професионалното здраве ü Да разширява прилагането и подобрява качеството на промоцията на здравето на работното място ü Да координира обмяната на информацията ü Да идентифицира и разпространява “модели на добра практика” сред европейските фирми ü Да инициира национални форуми и мрежи в страните – членки за създаване на подкрепяща инфраструктура за ПЗРМ, размяна на информация и съвместни дейности

ЕМПЗРМ 11 ПЗРМ – ст. н. с. д-р З. Запрянов ВИЗИЯ v ФУНДАМЕНТАЛНА НУЖДА ЕМПЗРМ 11 ПЗРМ – ст. н. с. д-р З. Запрянов ВИЗИЯ v ФУНДАМЕНТАЛНА НУЖДА НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ГРАЖДАНИ v НЯМА ЗДРАВЕ БЕЗ ЗДРАВЕ ПРИ РАБОТА v СИЛНО СОЦИАЛНО ЕДИНСТВО v БАЗА ЗА ИКОНОМИЧЕСКО РАЗВИТИЕ ЦЕЛИ ЦЕННОСТИ

ЕМПЗРМ 12 ПЗРМ – ст. н. с. д-р З. Запрянов ОСНОВНИ ЦЕЛИ НА ЕМПЗРМ ЕМПЗРМ 12 ПЗРМ – ст. н. с. д-р З. Запрянов ОСНОВНИ ЦЕЛИ НА ЕМПЗРМ ЦЕЛИ ДОСТЪП ДО ПОДКРЕПЯЩИ ИНФРАСТРУКТУРИ ВЪВ ВСИЧКИТЕ 30 СТРАНИ – ЧЛЕНКИ НА ЕМПЗРМ (15 + 10 + 3 + 2) УВЕЛИЧЕНИЕ НА РАБОТЕЩИТЕ В ОРГАНИЗАЦИИ, КОИТО СЛЕДВАТ ПОЛИТИКА И ПРАКТИКИ, УКРЕПВАЩИ ЗДРАВЕТО И БЕЗОПАСНОСТТА

Хронология на основните активности 1996 – Учредяване 1997 – Люксембургска декларация: Критерии за качество Хронология на основните активности 1996 – Учредяване 1997 – Люксембургска декларация: Критерии за качество и фактори за успех на ПЗРМ” 1999 – Първа Европейска конференция в Бон, Германия. 1998 – 2000 Втора обща инициатива: “ПЗРМ в малките и средни по мащаб предприятия” 2000 – Втора Европейска конференция в Лисабон, Португалия. Декларация от Лисабон по професионалното здраве. 2001 – 2002 Трета обща инициатива: “ПЗРМ в обществената администрация” 2002 – Трета Европейска конференция в Барселона, Испания. Декларация от Барселона. 2002 – 2004 Четвърта обща инициатива “Внедряване на инфраструктури за ПЗРМ” 2004 – Четвърта Европейска конференция в Дъблин, Ирландия

ЕМПЗРМ 7 ПЗРМ – ст. н. с. д-р З. Запрянов Хронология на основните активности ЕМПЗРМ 7 ПЗРМ – ст. н. с. д-р З. Запрянов Хронология на основните активности 2004 – 2005 Пета обща инициатива: “ПЗРМ при работници в напреднала възраст” - Австрия 2006 Пета Европейска конференция в Линц, Австрия 2004 – 2006 Шеста инициатива “Разширение на ЕМПЗРМ” – Полша 2004 – 2006 Седма инициатива “Промоция и поддържане на трудоспособността” – Финландия 2005 – 2008 Осма инициатива “Европа в движение”

Healthy Employees in Healthy Organisation European Network for Workplace Health Promotion Каталогът от методични Healthy Employees in Healthy Organisation European Network for Workplace Health Promotion Каталогът от методични подходи на ЕМПЗРМ е част и резултат от ІV Инициатива на ЕМПЗРМ и е достъпен като книга (Доклад) и база данни A European collection of methods and practices for promoting health at the workplace http: //www. enwhp. org

ПЗРМ – ст. н. с. д-р З. Запрянов АСОЦИАЦИЯ “УЗБРМ” (регистрирана в МП на ПЗРМ – ст. н. с. д-р З. Запрянов АСОЦИАЦИЯ “УЗБРМ” (регистрирана в МП на 02. 08. 2001 г. ) С НАЦИОНАЛНА МРЕЖА ОТ ФИРМИ УКРЕПВАЩИ ЗДРАВЕТО И БЕЗОПАСНОСТТА (учредена на 16. 11. 1999 г. ) 7 Почетни членове Двустранно споразумение НМФУЗБ Обща годишна РС Идеи - Нужди 22 Фирми – членки ОС УС Асоциация “УЗБРМ” ен рт т ИБ спе ве Ек съ 9 фирми – членки и 7 физически лица Двустранно споразумение Органицации инициатори 4

ПЗРМ – ст. н. с. д-р З. Запрянов ПРОЕКТИ, ОСЪЩЕСТВЯВАНИ СЪВМЕСТНО С ФИРМИТЕ – ПЗРМ – ст. н. с. д-р З. Запрянов ПРОЕКТИ, ОСЪЩЕСТВЯВАНИ СЪВМЕСТНО С ФИРМИТЕ – ЧЛЕНКИ НА НМФУЗБ ПРЕЗ 2000 – 2001 г. 1. Принципен подход за привеждане, самоконтрол и документиране на съответствието със ЗЗБУТ и свързаните нормативни актове 2. Базисна процедура за оценка на работното място и управление на професионалния риск – практическо приложение 3. Проучване мнението на служителите по проблеми на здравословните и безопасни условия на труд – методика и практическо съдействие 4. Фирмена политика по ЗБУТ и ПЗРМ. Поддържане на работоспособността

ПЗРМ – ст. н. с. д-р З. Запрянов ИЗПЪЛНЕНИ ПРОЕКТИ НА А”УЗБРМ” & НМФУЗБ ПЗРМ – ст. н. с. д-р З. Запрянов ИЗПЪЛНЕНИ ПРОЕКТИ НА А”УЗБРМ” & НМФУЗБ В ПЕРИОДА 2001 – 2004 г. 1. Внедряване във фирми на методика за оценка на работното място, оценка и управление на професионалния риск. 2. Осигуряване на подкрепяща среда за ръководствата на фирмите при осигуряване на ЗБР. Участие в Четвъртата инициатива на ЕМПЗРМ чрез учредяване на БФ “ЗБРМ” 3. Съставяне, подготовка и отпечатване на БЕИ “ПЗ. ПЗРМ” том 5, бр. 1 и 2, 2003 г. и том 6, бр. 1 и 2, 2004 г. 4. Създаване и публикуване на нова уеб страница “ПЗ. ПЗРМ. ЗРМ”: първата 1999 г. ; новата 2003 http: //www. infotel. bg/~hlthprom

ПЗРМ – ст. н. с. д-р З. Запрянов Част от фирмените координатори с новите ПЗРМ – ст. н. с. д-р З. Запрянов Част от фирмените координатори с новите сертификати за членство в А”УЗБРМ” и НМФУЗБ и в Българския Форум “Здравословни и безопасни работни места”

СИСТЕМА ЗА УСТАНОВЯВАНЕ, АПРОБИРАНЕ И ВНЕДРЯВАНЕ НА МОДЕЛИ НА ДОБРА ПРАКТИКА (МДП) 1. ЕМПЗРМ СИСТЕМА ЗА УСТАНОВЯВАНЕ, АПРОБИРАНЕ И ВНЕДРЯВАНЕ НА МОДЕЛИ НА ДОБРА ПРАКТИКА (МДП) 1. ЕМПЗРМ ЦЕЛ: Да се формулират и анализират резултатите от 7 – годишната работа в мрежа и се извлекат 2. НЦООЗ поуки за бъдещата дейност, съобразени с очакваното развитие на условията 3. А”УЗБРМ” в страната И НМФУЗБ

1. Бюлетин “Професионално здраве. ПЗРМ”. 1998 – 2006 2. Уеб сайт “ПЗ. ПЗРМ. ЗБРМ”; 1. Бюлетин “Професионално здраве. ПЗРМ”. 1998 – 2006 2. Уеб сайт “ПЗ. ПЗРМ. ЗБРМ”; http//: www. infotel. bg/~hlthprom 3. Три- и петдневен курс “ПЗРМ – теория и модели на добра практика” 4. “Оценка на работното място, оценка и управление на професионалния риск”, 2000 г. 5. Внедряване в 5 фирми – членки, 2000 – 2001 6. ІV инициатива на ЕМПЗРМ – Български форум “ЗБРМ”, 2004 7. VІ инициатива на ЕМПЗРМ, 2006 8. Пилотен проект, 2002 - 2006

БЪЛГАРИЯ – ЧЛЕНКА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ ПРОГНОЗА: внедряването в практиката на ПЗРМ ще бъде БЪЛГАРИЯ – ЧЛЕНКА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ ПРОГНОЗА: внедряването в практиката на ПЗРМ ще бъде бавен процес (проблеми с културата и ресурсите) СЪДЕЙСТВАЩИ ФАКТОРИ могат да бъдат: ü икономически растеж ü влияние на ЕС върху политическото, културно и социално развитие (демокрация, партньорство, ФСО) ü нов стил на образование и обучение на младите хора (лекари, инженери, друг помощен персонал) ü наличие на материали, ПДП и социален маркетинг ü откриване, обучение, подкрепа в професионалната кариера и активността на лидери по ПЗРМ

ПОДКРЕПЯЩАТА РОЛЯ НА СЪВМЕСТНАТА ДЕЙНОСТ С ЕМПЗРМ КАТО КЛЮЧОВ ФАКТОР ð подкрепа и оценка ПОДКРЕПЯЩАТА РОЛЯ НА СЪВМЕСТНАТА ДЕЙНОСТ С ЕМПЗРМ КАТО КЛЮЧОВ ФАКТОР ð подкрепа и оценка при формирането на плана ð политическа тежест в подкрепа на сътрудничеството между решаващите фактори ð чувство за единство и МДП от страните - членки на ЕС ð доверие и убедителност на социалния маркетинг