Дизайн даму мен шы у тарихығ Орындаган: Тал

Скачать презентацию Дизайн даму мен шы у тарихығ Орындаган: Тал Скачать презентацию Дизайн даму мен шы у тарихығ Орындаган: Тал

dizayn_damu_men_shyғu_tarihy.pptx

 • Размер: 2.1 Мб
 • Автор:
 • Количество слайдов: 21

Описание презентации Дизайн даму мен шы у тарихығ Орындаган: Тал по слайдам

 Дизайн даму мен шы у тарихығ Орындаган: Тал ат лы Н. ғ ұ Дизайн даму мен шы у тарихығ Орындаган: Тал ат лы Н. ғ ұ Тексерген: Ж рс нбек ызы Д. ү ү қ

Кіріспе Дизайн – к ркемсурет ж не с улет неріні нерк сіпКіріспе Дизайн – к ркемсурет ж не с улет неріні нерк сіп б йымдарыны е здік ө ә ә ө ң ө ә ұ ң ң ү лгілерін жасау ж не затты ортаны йлестіру шараларын амтитын ба ытыны ү ә қ ү қ ғ ң атауы. Дизайн ызметіні ерекшелігі – сем рі к ркем жасал ан т тыну заттары қ ң ә ә ө ғ ұ мен б йымдарды орша ан орта а лайы йлесімін ж зеге асырып, дайы ұ ң қ ғ ғ қ ү ү ұ оларды жа а лгілерін ойлап табу. [1]1928 ж. А Ш-та пайда болды ң ң ү Қ Терминдік атауы жа а бол анымен, оны негізі ерте замандарда-а ң ғ ң қ алыптас ан. Мысалы, аза хал ыны ол нер б йымдарыны ( обыз, домбыра, қ қ қ ң қ ө ұ ң қ санды , ожау, торсы , ару-жара тар, с ндік шекейлі б йымдар, т. б. ) айталанбас қ қ ә ә ұ қ т рлері этнодизайнды лгіде жасал ан. Безендіру нерінде де дизайнны ү қ ү ғ ө ң діс-т сілдері мен т жірибесі ке олданылады. Дизайн нері заман талабына орай ә ә ә ң қ ө немі згеріп, дамып отырады. ТМД елдерінде, соны ішінде аза станда дизайн ү ө ң Қ қ нері 1960 жылдан бастап ж йелі т рде алыптасып, дами бастады. [4] 1987 ж. ө ү ү қ аза стан Дизайнерлер ода ы рылды. Дизайн нері азіргі скеле т рмысты Қ қ ғ құ ө қ ө ң ұ қ жа дайлар мен талап-с раныстар а байланысты жа а сипаттар а ие болуда. ғ ұ ғ ң ғ Жарнама, плакаттар, кітап безендіру, ндіріс б йымдарын жасау, жиhаз ө ұ б йымдарыны жа а лгілерін мірге келу, т. б. азіргі заман ы к сіптерді ұ ң ң ү ө ә қ ғ ә ң дамып-жетілуі дизайн нерімен ты ыз байланысты. лтты этнодизайн да зіндік ө ғ Ұ қ ө олта басы бар нер ретінде заман талабына сай даму стінде. қ ң ө ү

Дизайн т рлеріү 1. ндірістік дизайны Ө 2. Графикалы дизайны қ 3. КомпьтерлікДизайн т рлеріү 1. ндірістік дизайны Ө 2. Графикалы дизайны қ 3. Компьтерлік дизайны 4. С улеттік дизайны ә 5. Ландшавтты дизайны қ 6. К ркем экспозициялы дизайны ө қ 7. Киім ж не аксессуар дизайны ә 8. Арт дизайны 9. Web дизайны

ндірістік дизайнӨ ндірістік дизайн - дизайн нерк сіп, к ркем ж не техникалы іс-шараларндірістік дизайнӨ ндірістік дизайн — дизайн нерк сіп, к ркем ж не техникалы іс-шаралар Ө ө ә қ ауданы. нерк сіптік дизайн ма саты болып табылады: ндірілген нім ресми ө ә қ Ө ө асиеттері, атап айт анда, оларды функционалды ж не сырт ы асиеттерін қ қ ң қ ә қ қ аны тау. қ нерк сіп секторыны бірінші дизайнерлер 18 асырда Англияда пайда болды. Ө ә ң ғ Б л Джозайн Веджевуда ызметі мен нерк сіптік маталар дамуына ұ қ ө ә байланысты. нерк сіптік дизайн аны тамасы 1919 жылы Германияны Вальтер Ө ә қ ң Гропусу с улетшісі ар асында пайда болды. Ол Веймар революциялы ә қ қ нерк сіптік дизайн мектебіні негізін алаушы болды. ө ә ң қ ндірістік дизайн Екінші д ниеж зілік со ыстан кейін оны дамуын Ө ү ү ғ ң бастады. 60 -жылы ол А Ш-та танымал тренд айналды, ж не Қ ә нерк сіптік дизайн колледжі йымдастыр ан. 1969 жылы ө ә ұ ғ Директорлар ке есіні м шесі т жырымдамасын к лемді аны тама ң ң ү ұ ө қ берді « ндірістік дизайн -. Шы армашылы белсенділігі, нерк сіпте Ө ғ қ ө ә ндірілген объектілерді сырт ы арты шылы тарын арттыру а ө ң қ қ қ ғ ба ыттал ан» ғ ғ

  Егер ызмет ретінде нерк сіптік дизайн нері, маркетинг ж не технология Егер ызмет ретінде нерк сіптік дизайн нері, маркетинг ж не технология қ ө ә элементтерін амтиды. Ол ша ын брелоков жо ары технологиялы, жо ары қ ғ ғ ғ технологиялы німдерге объектілерді ке ау ымын амтиды. нерк сіптік лгіге қ ө ң ң қ қ Ө ә ү с йкес зірленген Зияткерлік меншік объектілері, нертабыс а патент ор алуы ә ә ө қ қ ғ м мкін. Шынында да, бізді заманда, плагиат за уа ыт бойы сирек емес. Ж не ү ң ұ қ қ ә нертабыс а ру Сізді идеясы бірде-бір рлап сенімді болуы керек. ө қ құ ң ұ Инженерлер, механика ж не суретшілер сия ты маманды тар жат ызу а болады. ә қ қ қ ғ Олар нертабыстарды олжетімділігі шін жауапты емес, олар б л ара анда ол ө қ ү ұ қ ғ ымбат ж не одан демі бейнелеу тырысып, нертабыс о тайландыру а сызбалар қ ә ә ө ң ғ жасау емес. Дизайнерлер зінде нары ында табыс а ие конструкцияларын німдерін ө ғ қ ө зерттеуге, сондай-а оларды лгідегі туындыларымен жаса ыз. Біра олар сіз жай қ ң ү ң қ ана ате жібермеген етіп олар тек, бас а дизайнерлер т жірибесін зерделеу жат ан ғ қ қ ә қ ойлау а болады алай б тен идеясын рлап емес. ғ қ ө ұ

Графикалы дизайнқ йлесімді ж не тиімді к рнекі байланыс ортаны ру нер жГрафикалы дизайнқ йлесімді ж не тиімді к рнекі байланыс ортаны ру нер ж не дизайн Ү ә ө құ Ө ә ызметі. Графикалы дизайн азіргі заман ы ж не ежелгі к рнекі ландшафт қ қ қ ғ ә ө ру а к мектесе отырып, мірді леуметтік-экономикалы ж не м дени құ ғ ө ө ң ә қ ә ә салаларда ы дамуына инновациялы лес енгізеді. ғ қ ү Белгілі баспа кітаптар ал аш ы будда асиетті кітап. Кітап ытай Тан ғ қ қ Қ улетіні (618 -906) т сында, 868 жылы шола а аш блоктар пайдаланып мата а ә ң ұ қ ғ ғ басыл ан. Ерте ХІ. , за шиыршы тар мен кітаптар рыл ан принтерлерді ғ Ұ қ қ құ ғ пайдаланып Сун улетіні (960 -1279) кезінде оларды ке інен ол жетімді етуді. ә ң ң қ Біра Иоганн Гутенберг ар ылы ортасында 1440 жылдары баспас з қ қ ө нертабыс а байланысты басып шы ару д уіріні на ты басталуы. ө қ ғ ә ң қ Ресей конструктивизмі (1920), американды жарнама графика қ (1930 -1950 -жылдарды ), швейцариялы графикалы мектебі (1950 -1970), поляк ң қ қ Плакат мектебі (1950 -1970), кубалы постер мектебі (1960 -1980 -ны ), жапонды қ ң қ постер мектебі (1960 -1980). Графикалы дизайн жетекші лтты мектептер, қ ұ қ сондай-а а ылшын, Нидерланды, француз, неміс, фин болып табылады. қ ғ Графикалы дизайн шін Д ниеж зілік йымыны — ICOGRADA, қ ү ү ү ұ ң Графикалы дизайн ауымдасты ыны Халы аралы ке ес. Ресей Графикалы қ қ ғ ң қ қ ң қ дизайн ICOGRADA академиясыны , дизайн британды жо ары мектебіні , ң қ ғ ң ММ А (М скеу мемлекеттік нер ж не нерк сіп академиясы) сыныл ан. ӨӨ ә ө ә ұ ғ Строганов ж не ГДЖАМ (Графикалы дизайн Жо ары академиялы мектебі). ә қ ғ қ

Графический дизайн как дисциплину можно отнести к числу художественных и профессиональных дисциплин, фокусирующихся наГрафический дизайн как дисциплину можно отнести к числу художественных и профессиональных дисциплин, фокусирующихся на визуальной коммуникации и представлении. Для создания и комбинирования символов, изображений или слов используются разнообразные методики с целью сформировать визуальный образ идей и посланий. Графический дизайнер может пользоваться типографским оформлением, изобразительными искусствами и техниками вёрстки страниц для производства конечного результата. Графический дизайн как термин часто применяют при обозначении самого процесса дизайна, с помощью которого создаётся коммуникация, так и при обозначении продукции (результатов), которая была получена по окончании работы.

Компьютерлік дизайны Ресейде ерте 90 -жылдарды тез згеруде бері к сіби дизайн ортаныКомпьютерлік дизайны Ресейде ерте 90 -жылдарды тез згеруде бері к сіби дизайн ортаны зірленді: ң ө ә ә жа а нары тар ж не компьютерлік технологиялар отанды нім шін те дессіз ң қ ә қ ө ү ң с ранысты алыптастыру а, е алдымен графикалы , дизайн. олжетімді жеке ұ қ ғ ң қ Қ айтарлы тай жобалау ж не ндірістік м мкіндіктері, сондай-а згертілген арттыру қ ә ө ү қ ө ж не же ілдетуге компьютерлер, ж не осы салаларда мамандарды талаптарына ә ң келуімен — экзотикалы компьютерді ж мыс ралына дамытады. екі лшемді қ ң ұ құ ө ралдары ж не ш лшемді — кез келген тез пайда былыс атауы ж не «классикалы құ ә ү ө құ ә қ дизайн» айшы келетіндігіне арамастан, компьютерлік графика байланысты мерзімін қ қ дереу сайттарды ж не графикалы пайдаланушы интерфейсі ру Д режесі ң ә қ құ ә «компьютерлік дизайн» , сондай-а , ал аны пайда болуы тиіс ж не дизайн қ қ ғ ә визуализация ж не графикалы а парат. оны негізгі CAD ба дарламалы ә қ қ ң ғ қ компьютерлік графика, T ар ылы а паратты к реді. Е. компьютерлік жабды тарды қ қ ө қ графика шы арады ж не дейді. тиісінше 2 D- ж не 3 D-графика, — ғ ә өң ә CAD-технологиялар екі лшемді ж не / немесе ш лшемді ортада дизайнерлер, ө ә ү ө рылыс салушылар мен жобалаушыларды ж мысты м мкіндік береді. азіргі құ ұ ү Қ заман ы ба дарламалы німдер ана емес болады, згерте алады ш лшемді ғ ғ қ ө ғ ө ү ө модельдер екі лшемді сызбалар шін шкаласын жасау а, ж не бас аша ш лшемді ө ү ғ ә қ ү ө режимде згерту, сонымен атар беттермен ж мыс істеу шін, материалды , жары , ө қ ұ ү қ қ фотореалистических бейнелерді ру, ішкі су йнегіне объектілерін жобалан ан б кіл құ ә ғ ү жазы ты ына пилотты орынды. қ ғ қ қ

- С улет, инженерлік ж не рылыс (АЭК - The С улет, ә ә— С улет, инженерлік ж не рылыс (АЭК — The С улет, ә ә құ ә инженерлік ж не рылыс). С улет, архитектуралы ә құ ә қ дизайны, т р ын й ж не о амды рылыс, азаматты ұ ғ ү ә қ ғ қ құ қ инженерлік ж не инфра рылымды жобалау, жол ә құ қ рылысы, гидротехникалы , салыстыруды ж не құ қ ә геодезиялы , ж йе орналасу жобалау, ж йе жылыту, қ ү ү желдету ж не ауаны баптау (климатты ): Б л санатта ә қ ұ амтиды. қ

С улет дизайныә С улет неріні дамуына зор лес ос ан, елді бірі –С улет дизайныә С улет неріні дамуына зор лес ос ан, елді бірі – Грекия. К не грек ә ө ң ү қ қ ң ө архитектурасыны е к шті дамы ан кезі – бізді заманымыздан б рын ы ң ң ү ғ ң ұ ғ 5 асырда ы Периклды билік р ан т сы. Алдымен, Афина аласыны ғ ғ ң құ ғ ұ қ ң е биік жеріндегі жартас а ауданы 300 Х 130 м жерге Акрополь салынды. ң қ Ортасында с улетшілер Иктин мен Калликрат Парфенон ибадатханасын ә ғ зынды ы 70 м, ені 31 м (бізді заманымыздан б рын ы 448 – 438) ұ ғ ң ұ ғ т р ызды. имарат шатырын биіктігі он метрге жуы , 136 (периметріне ұ ғ Ғ қ ойыл ан) ба ана стап т рды. Ішіне Фидий жаса ан Афина м сіні қ ғ ғ ұ ұ ғ ү орнатылды. Грек с улетшілеріні д ниеж зілік архитектура а ос ан бір ә ң ү ү ғ қ қ жа алы ы – архитектуралы ордерлер ж йесі. Ордерлік ж йе бірнеше ң ғ қ ү ү рамдас б ліктен т рады ж не оларды зара орналасу т ртібі бар. Е құ ө ұ ә ң ө ә ң басты белгісі – ба ана, оларды шар басы капитель деп аталады. ғ ң ұ Ба аналар – антаблементті (ар алы ты) к теріп т рады. Ордерлік ж йені ғ қ қ ө ұ ү ң ш негізгі т рі бол ан: дори, ионика ж не коринф ордерлері. Рим с улет ү ү ғ ә ә нері дамуды ш кезе інен тті: патшалы д уір (бізді заманымыздан ө ң ү ң ө қ ә ң б рын ы 8 – 6 асырлар); республика кезе і (бізді заманымыздан ұ ғ ғ ң ң б рын ы 5 – 1 асырлар) ж не императорлы д уір (бізді заманымыздан ұ ғ ғ ә қ ә ң б рын ы1 асыр – бізді заманымызды 5 асыры). ұ ғ ғ ң ң ғ

рылысты жобалау, салу, о ан к ркемдік бейне беру нері. Архитектура латынша құ ғрылысты жобалау, салу, о ан к ркемдік бейне беру нері. Архитектура латынша құ ғ ө ө archіtectura, ал грекше аrchіtekton, я ни рылысшы деген ма ынаны білдіреді. ғ құ ғ Архитектура туындылары адамны к нбе-к нгі тіршілік ортасын алыптастырады. ң ү ү қ Олар: р т рлі ажеттіліктерді ат ару а арнал ан ж не адамны эстетикалы ә ү қ қ ғ ғ ә ң қ тал амына жауап бере алатындай болып салын ан т р ын йлер, о амды ғ ғ ұ ғ ү қ ғ қ имараттар, нерк сіптік кешендер. С улет нері – техниканы , ылымны ж не ғ ө ә ә ө ң ғ ң ә нерді то ыс ан жері. Адамзат баласы к не заманнан бастап рылыспен ө ң ғ қ ө құ айналыс ан. Адамдар неолит кезінде йді а аштан, амыстан, талдан ж не қ ү ғ қ ә балшы тан салды. Су айдынында, а ыл ан азы ты стіне т р ызыл ан йлер де қ қ ғ ғ қ қ ң ү ұ ғ ғ ү бол ан. Бізді заманымыздан б рын ы 2 -мы жылды ты ортасында ірі тастардан ғ ң ұ ғ ң қ ң алан ан монументті рылыстар: кромлехтер, менгирлер мен дольмендер пайда қ ғ құ болды. Менгирлер тігінен ойыл ан биік тастар тізбегінен т рады. Дольмен – атар қ ғ ұ қ ойыл ан екі тасты сті шінші таспен жабылып, біріне-бірі жал асып келетін қ ғ ң ү ү ғ д ліз іспеттес ә.

Ландшавтык дизайн Ренессанс XIV-XVI ландшафты нер алыптастыруда межеге бір ғғ қЛандшавтык дизайн Ренессанс XIV-XVI ландшафты нер алыптастыруда межеге бір ғғ қ ө қ т рі болды. Д уіріні парктерде, м сіндер к птігі келді м сіндік б кіл ү ә ң ү ө ү ү аллеясын рды, Фатих а аштар онды, биік б талар, жасанды то андар құ ғ қ ұ ғ рылды. құ XVII асырда с н тікелей таспа бірнеше жолы бар классикалы ғ ә қ формальды ба болды. Еуропада Шамамен сол уа ытта, саяба қ қ қ т жырымдамасын б лінеді. Ба тар жеке мірі, релаксация шін к бірек ұ ө қ ө ү ө олданыла бастады. Ал саяба тар адамдарды к п т рлі мерекелеуге қ қ ң ө ү ткізу орны болып отыр. Саяба тар жары тандыр ыш театр ө қ қ ғ ойылымдары, концерттер, фестивальдар кешкі йымдастырылды. қ ұ Фивы жылы — Грекия ежелгі ала — ке тарал ан уа ытта Pergola қ ң ғ қ алды. Ол ауласында б кіл айма бойымен созылып ж зім немесе бас а ү қ сімдіктерді кластерлерін, безендірілген м ндай « уе» рылымы ө ң ұ ә құ болды. Раушан т рлі орал ан к ркелер. ү ғ ү

К галдандыру айырмашылы ы ауыл шаруашылы ы ба дар ө ғ ғ ғ (шыК галдандыру айырмашылы ы ауыл шаруашылы ы ба дар ө ғ ғ ғ (шы ымдылы ы да ылдарын ба ша) болып табылатын, ғ ғ қ қ негізгі міндеті, ландшафт дизайны — не рлым жалпы ж не ғұ ә мбебап т ртіп. Ландшафты дизайн негізгі міндеті — ә ә олардан жиі ауыратын, имараттар инфра рылымды ғ құ пайдалануды арапайымдылы ы йлеседі ж не ң қ ғ ү ә урбанизация ж не таби ат нысандары арасында ы ә ғ ғ а ты ыстар тегістеу, йлесім мен с лулы ын ру. қ қ ғ ү ұ ғ құ

К ркемдік экспозициялы дизайнө қ Экспозициялар дизайнын жаса ан кезде, біз е К ркемдік экспозициялы дизайнө қ Экспозициялар дизайнын жаса ан кезде, біз е ғ ң перспективалы технологиялар мен з ноу-хау баса назар, ө стандартты емес жобалы шешімдерді ж не білдіру қ ң ә ралдарын пайдалану станамыз. Зерттеу арыш назар а сер құ ұ ғ ғ ә ж не леуметтану ж не эргономика саласында ы ылыми ә ә ә ғ ғ деректер негізінде жеке сипаттамаларын ескере отырып, біз ар ылы ж зеге асырылады. қ ү Тік б рышты б лім, О-Грант ж не а толтыр ышты ұ ө ә қ ғ ң панельдер профильдер к рмені йымдастырушылар жинал ан ө ұ ғ — жиі стандартты имаратында тіркеу стенд проблемасы бар. ғ Б л жа дайда, біз жобалау ж йелері грант ерекшеліктері ұ ғ ү пайдалана отырып, толы жекеленген интерьер экспозицияны қ дамыту а дайынбыз. Біз барлы ажетті жарнамалы лтты ғ қ қ қ Ұ қ б йымдарды ж не жан-жа ты дамы ан, дизайн жобасы ұ ә қ ғ бойынша сізді стенд жабды тау а болады. ң қ ғ

 Б лшек ке істік рылысы з ерекшеліктері бар. б лшек ке істігін ө Б лшек ке істік рылысы з ерекшеліктері бар. б лшек ке істігін ө ң құ ө ө ң жобалау зыретті к з арас ке інен сату суіне ы пал негізгі Құ ө қ ң ө қ факторларды бірі болып саналады. Елміз, адамдарды к пшілігі ң ң ө айтарлы тай жарнама ж не бас ару нын т мендету абілетті қ ә қ құ ө қ ойластырыл ан, жо ары сапалы дизайн сауда экспозиция деп т сінбейді. ғ ғ ү витриналарда пайда Сонымен атар, сауда ж не аума тарды slubzhebnoy қ ә қ й-жайларда, екі ма ызды р л д рыс тауарларды т р ан жері, клиенттерге ү ң ө ұ ң ұ ғ ызмет к рсету ж не тасымалдау ы айлы ат арады. дизайнын зірлеу қ ө ә ңғ қ ә кезінде біз ескеруге Барлы осы аспектілері. қ

Киім ж не аксессуарларә мiрiне немесе м дениет кез келген саласында белгілі бірКиім ж не аксессуарларә мiрiне немесе м дениет кез келген саласында белгілі бір Ө ә стильде уа ытша стемдік. Белгілі бір уа ыт кезе інде о амда қ ү қ ң қ ғ танымал киім, идеялар, мінез- лы , этикет, мір салты, нер, құ қ ө ө дебиет, ас, с улет, ойын-сауы ж не т. б. . Е. , стилі немесе т рін ә ә қ ә ү аны тайды. С н т жырымдамасы жиі е н зік ж не тез тетін қ ә ұ ң ә ә ө танымал болып табылады. С н ымы (мысалы, Рубенс кезінде ә ұғ керемет орган ба аланатын, ж не келісім ХХІ асырды басында ғ ә ғ ң ба аланады) адамны денесі т рі осы д уірінде арты шылы ты, ғ ң ү ә қ қ сондай-а осыл ан қ қ ғ С н ажырамас атрибуты — жа алы ы мтылу; жа алы ы / hipness ә ң ғ ұ ң ғ объектіні немесе былысты д режесі оны ма саты ана емес ң құ ң ә ң қ ғ (пайда) ру байланысты, біра — оларды танымал ж не о амды құ қ ң ә қ ғ қ тану а ие с ттен бастап. Сонды тан, с нді электронды гаджеттер ғ ә қ ә алыс бірегей технологиясы (немесе на ты т тыну асиеттері қ ұ қ т р ысынан) рыл ыларынан болуы м мкін; киім с нді элементтер — ұ ғ құ ғ ү ә детте, ткен тікелей ріптестерін бар. ә ө ә

С н киім - б л салыстырмалы т рде ыс а уа ыт аралыС н киім — б л салыстырмалы т рде ыс а уа ыт аралы ында бойы ж реді нысандары мен ә ұ ү қ қ қ ғ ү одеяний згеруі болып табылады. Француз соты с н барлы еуропалы елдер шін лгі бола ө ә қ қ ү ү кезде Б л пайдалану (FR «атты с н» ойылады. A La Mode), арт ы XVII асырды барады. ұ ә қ қ ғ ң жа ын т жырымдамалы нер с н т р ысынан, ол р т рлі элементтеріні имиджін жасау қ ұ қ ө ө ә ұ ғ ә ү ң (шаш, киім материалдары, стиль, т с, керек-жара тары) тіркесімі болып табылады, йткені. ү қ ө С н киім стем м раттар денесі т ріне визуалды к з арас байланысты. ыздар ә ү ұ ү ө қ қ а с йектеріне белгісі, ж не барлы Еуропада ы деформациялан ан орган корсет санал ан қ ү ә қ ғ ғ ғ оларды суін, шектеу ар ылы ая деформация Мысалы, ытай мен Жапонияда, ол с нді ң ө қ қ Қ ә болды. Кринолин адір- асиеті мен леуметтік м ртебесін атап тті; тініні детте, жо ары қ қ ә ә ө ң ә ғ т тыну, мысалы, немесе поезда к йлек туралы, атап айт анда касты тиесілі к рсеткіші болып ұ ө қ ө табылады

  Арт дизайн - азіргі заман ы дизайн сем желілеріні бірі. таза Арт дизайн — азіргі заман ы дизайн сем желілеріні бірі. таза қ ғ ә ң (жо ары) нер а идаттарына негізделген к шті к ркемдік ғ ө қ ғ ү ө компонент — осы ба ытта жобалы шешім бар негізгі сапасы, . ғ қ Екі жобалы топтарды пайда болуымен Италияда 20 -шы қ ң асырды 80 -ші жылдары пайда мерзімді нер дизайн, — ғ ң ө функционалды православ лемді дау «Alchemy» (A. Mendini, қ ә A. Guerrero) ж не «Мемфис» (E. Sottsass), жобалау. Б гін, олар ә ү туралы Мен олар лкен шы армашылы идеясын патенттеп деп ү ғ қ айтар едім. К ркем осы дизайнерлер дамыту а жа алы тар, біра ө ғ ң қ қ бастап ыда олар жи аз дизайны, интерьер айналысты, детте қ һ ә пайдаланылатын жобалы — німдерді передержка прагматикасы қ ө астам басым бастады. Арт дизайн ты ыз т жырымдамалы нер ты ыз байланысты. ғ ұ қ ө ғ Т жырымдамалы суретші (Arnatt, Long, Dibbets ж не бас алар. ) ұ қ ә қ нер ж мысына енгізілген идеялар б лінеді. Оны е бектері нер Ө ұ ө ң ң ө коммерцияландыру арсы акция ткізіп т р. қ ө ұ

 Б гін, нер дизайн тері жобалау, тырна тар мен шаш а ү Б гін, нер дизайн тері жобалау, тырна тар мен шаш а ү ө қ қ оса ал анда, з денесіне (орган-арт) нері жобалау қ ғ ө ө интерьерлер т нгі барлар мен п тер, бастап, объектілерді ү ә жобалау ж не орша ан орта а атысты к птеген салаларда ә қ ғ ғ қ ө орта болып табылады. Art Дизайн Полиграфиялы т рлі қ қ ү ру ке інен олданылады. Та аларлы емес, нер құ ң қ ңқ қ ө дизайнерлер тіпті аспазды маманды тар к ркемдік жобалау қ қ ө ке есі із болса, ң ң

  Web дизайн Сайттарды ж не веб осымшалар шін те шелетін Web дизайн Сайттарды ж не веб осымшалар шін те шелетін веб ң ә қ ү ң интерфейстер жобалау болып табылатын веб-дамыту ж не дизайн ә алуан нерк сіп, — (. А ылшын веб жобалаудан бастап) Web дизайн. ө ә ғ Веб дизайнерлер, веб-беттерді логикалы рылымын ру е ң қ құ құ ң ы айлы шешім жабды тау а паратты ойлау а ж не веб жобаны ңғ қ қ ғ ә безендіру айналысады. адам ызметіні екі филиалдарыны қ ң ң иылысында н тижесінде зыретті веб-дизайнер жа а қ ә құ ң веб-технологияларды таныс болуы ж не керекті к ркемдік ң ә ө асиеттерін болуы тиіс. дизайн саласында ж мыс істейтін мамандар қ ұ к пшілігі, детте, дизайн студиясын ретінде, зі шы армашылы білім ө ә ө ғ қ концентраттар. Web Designer — Ресейде веб-дизайн саласында ы салыстырмалы ғ жас маманды , ж не к сіптік білім беру лі тара ан жо. Ар асында қ ә ә ә ғ қ қ желісінде кілдік с раныс суде ж не веб-дизайн с раныс шін, ө ұ ө ә ұ ү веб-дизайнерлер санын к бейтеді. азіргі уа ытта, веб-дизайн ө Қ қ бойынша ызметтер веб-студия амтамасыз ету, ж не жеке т л алар қ қ ә ұ ғ

 Веб дизайн - жо ары т тынушылы асиеттері мен эстетикалы ғ ұ Веб дизайн — жо ары т тынушылы асиеттері мен эстетикалы ғ ұ қ қ қ асиеттері оларды амтамасыз етуге арнал ан Интернет а паратты қ қ ғ қ қ орша ан орта объектiлерiн дамыту ж не дизайн ба ыттал ан қ ғ ә ғ ғ Графикалы растырушы к рінісі, . Б л т сіндіру, веб ба дарламалау қ Құ ө ұ ү ғ жыл ы веб дизайн ажыратады, графикалы дизайн т рі ретінде ызметі ғ қ ү қ веб-дизайнер мекендеуі веб дизайн п ні ерекшелігін к рсетеді. ә ө азіргі уа ытта, мерзімді веб-дизайн ресурс пайдаланушылар шін Қ қ ү пайдалану же ілдігі амтамасыз ету, веб-ресурс рылымы дизайнын ң қ құ т сіну болып табылады. ү