Скачать презентацию Digitálny model reliéfu Digitálna mapa morfotopov Zostavovanie geologických Скачать презентацию Digitálny model reliéfu Digitálna mapa morfotopov Zostavovanie geologických

36372995e15787d84e7e834d26a81bc3.ppt

  • Количество слайдов: 55

Digitálny model reliéfu Digitálna mapa morfotopov Zostavovanie geologických máp v mierke 1 : 50 Digitálny model reliéfu Digitálna mapa morfotopov Zostavovanie geologických máp v mierke 1 : 50 000 Zostavovanie geologických máp pre potreby integrovaného manažmentu krajiny v mierke 1 : 50 000 pre potreby integrovaného manažmentu krajiny Digitálna mapa abiokomplexov Digitálna databáza ABK Reliéf Geologický podklad Pôda Ďalšie analytické vrstvy Dušan Kočický [email protected] sk Stanislav Hronček Ako ďalej [email protected] sk www. esprit-bs. sk ESPRIT, s. r. o. , Pletiarska 2, 969 27 Banská Štiavnica, tel: + 421 45 69 21 535, fax: + 421 45 69 230 ŠTÁTNY GEOLOGICKÝ ÚSTAV DIONÝZA ŠTÚRA Mlynská dolina 1, 817 04 Bratislava 11

Zostavovanie geologických máp v mierke 1 : 50 000 pre potreby integrovaného manažmentu krajiny Zostavovanie geologických máp v mierke 1 : 50 000 pre potreby integrovaného manažmentu krajiny Digitálny model reliéfu Digitálna mapa morfotopov Digitálna mapa abiokomplexov Digitálna databáza ABK Reliéf Geologický podklad Pôda Ďalšie analytické vrstvy Ako ďalej Hlavné kroky v tvorbe vektorových údajových vrstiev q Podklady pre vrstevnice, riečnu sieť a kóty čerpané zo ZM 1 : 10 000 (SR – 2830 ks) q. Vektorizácia mapových listov q. Skladanie mapových listov do celkov q. Polohová korekcia stykov mapových listov q. Spájanie hlavných celkov ESPRIT, s. r. o. , Pletiarska 2, 969 27 Banská Štiavnica, tel: + 421 45 69 21 535, fax: + 421 45 69 230 ŠTÁTNY GEOLOGICKÝ ÚSTAV DIONÝZA ŠTÚRA Mlynská dolina 1, 817 04 Bratislava 11

Zostavovanie geologických máp v mierke 1 : 50 000 pre potreby integrovaného manažmentu krajiny Zostavovanie geologických máp v mierke 1 : 50 000 pre potreby integrovaného manažmentu krajiny Digitálny model reliéfu Digitálna mapa morfotopov Digitálna mapa abiokomplexov Vrstevnice qhlavný zdroj výškových údajov, s počtom približne 243 mil. lomových bodov qrešpektovanie logickej postupnosti atribútu nadmorskej výšky Digitálna databáza ABK Reliéf Geologický podklad Pôda Ďalšie analytické vrstvy Ako ďalej ESPRIT, s. r. o. , Pletiarska 2, 969 27 Banská Štiavnica, tel: + 421 45 69 21 535, fax: + 421 45 69 230 ŠTÁTNY GEOLOGICKÝ ÚSTAV DIONÝZA ŠTÚRA Mlynská dolina 1, 817 04 Bratislava 11

Zostavovanie geologických máp v mierke 1 : 50 000 pre potreby integrovaného manažmentu krajiny Zostavovanie geologických máp v mierke 1 : 50 000 pre potreby integrovaného manažmentu krajiny Digitálny model reliéfu Riečna sieť Digitálna mapa morfotopov qkorekcia výškového modelu z hydrologického hľadiska Digitálna mapa abiokomplexov qsmer vektorizácie = smer toku Digitálna databáza ABK Reliéf Geologický podklad Pôda Ďalšie analytické vrstvy Ako ďalej ESPRIT, s. r. o. , Pletiarska 2, 969 27 Banská Štiavnica, tel: + 421 45 69 21 535, fax: + 421 45 69 230 ŠTÁTNY GEOLOGICKÝ ÚSTAV DIONÝZA ŠTÚRA Mlynská dolina 1, 817 04 Bratislava 11

Zostavovanie geologických máp v mierke 1 : 50 000 pre potreby integrovaného manažmentu krajiny Zostavovanie geologických máp v mierke 1 : 50 000 pre potreby integrovaného manažmentu krajiny Digitálny model reliéfu Kóty Digitálna mapa morfotopov qdoplňujúce výškové údaje Digitálna mapa abiokomplexov qdôležité v oblastiach bez vrstevníc Digitálna databáza ABK Reliéf Geologický podklad Pôda Ďalšie analytické vrstvy Ako ďalej ESPRIT, s. r. o. , Pletiarska 2, 969 27 Banská Štiavnica, tel: + 421 45 69 21 535, fax: + 421 45 69 230 ŠTÁTNY GEOLOGICKÝ ÚSTAV DIONÝZA ŠTÚRA Mlynská dolina 1, 817 04 Bratislava 11

Zostavovanie geologických máp v mierke 1 : 50 000 pre potreby integrovaného manažmentu krajiny Zostavovanie geologických máp v mierke 1 : 50 000 pre potreby integrovaného manažmentu krajiny Digitálny model reliéfu Spájanie mapových listov Digitálna mapa morfotopov Digitálna mapa abiokomplexov Digitálna databáza ABK Reliéf Geologický podklad Pôda Ďalšie analytické vrstvy Ako ďalej q Spojenie jednotlivých mapových listov do súvislých celkov q. Ošetrenie vzájomných stykov mapových listov v prípade vrstevníc a riečnej siete v rámci celkov q. Ošetrenie vzájomných stykov mapových listov vrstevníc a riečnej siete medzi hlavnými celkami ESPRIT, s. r. o. , Pletiarska 2, 969 27 Banská Štiavnica, tel: + 421 45 69 21 535, fax: + 421 45 69 230 ŠTÁTNY GEOLOGICKÝ ÚSTAV DIONÝZA ŠTÚRA Mlynská dolina 1, 817 04 Bratislava 11

Zostavovanie geologických máp v mierke 1 : 50 000 pre potreby integrovaného manažmentu krajiny Zostavovanie geologických máp v mierke 1 : 50 000 pre potreby integrovaného manažmentu krajiny Digitálny model reliéfu Digitálna mapa morfotopov Vrstevnice (rovnaké intervaly) qdoťahovanie nespojitostí na hranách ML Digitálna mapa abiokomplexov Digitálna databáza ABK Reliéf Geologický podklad Pôda Ďalšie analytické vrstvy Ako ďalej ESPRIT, s. r. o. , Pletiarska 2, 969 27 Banská Štiavnica, tel: + 421 45 69 21 535, fax: + 421 45 69 230 ŠTÁTNY GEOLOGICKÝ ÚSTAV DIONÝZA ŠTÚRA Mlynská dolina 1, 817 04 Bratislava 11

Zostavovanie geologických máp v mierke 1 : 50 000 pre potreby integrovaného manažmentu krajiny Zostavovanie geologických máp v mierke 1 : 50 000 pre potreby integrovaného manažmentu krajiny Digitálny model reliéfu Vrstevnice (rôzne intervaly) Digitálna mapa morfotopov qdoťahovanie nespojitostí na hranách ML Digitálna mapa abiokomplexov qukončovanie čiar na hranách ML Digitálna databáza ABK Reliéf Geologický podklad Pôda Ďalšie analytické vrstvy Ako ďalej ESPRIT, s. r. o. , Pletiarska 2, 969 27 Banská Štiavnica, tel: + 421 45 69 21 535, fax: + 421 45 69 230 ŠTÁTNY GEOLOGICKÝ ÚSTAV DIONÝZA ŠTÚRA Mlynská dolina 1, 817 04 Bratislava 11

Zostavovanie geologických máp v mierke 1 : 50 000 pre potreby integrovaného manažmentu krajiny Zostavovanie geologických máp v mierke 1 : 50 000 pre potreby integrovaného manažmentu krajiny Digitálny model reliéfu Riečna sieť Digitálna mapa morfotopov qopravy na stkykoch mapových listov Digitálna mapa abiokomplexov qopravy smerov (orientovanie) Digitálna databáza ABK Reliéf Geologický podklad Pôda Ďalšie analytické vrstvy Ako ďalej ESPRIT, s. r. o. , Pletiarska 2, 969 27 Banská Štiavnica, tel: + 421 45 69 21 535, fax: + 421 45 69 230 ŠTÁTNY GEOLOGICKÝ ÚSTAV DIONÝZA ŠTÚRA Mlynská dolina 1, 817 04 Bratislava 11

Zostavovanie geologických máp v mierke 1 : 50 000 pre potreby integrovaného manažmentu krajiny Zostavovanie geologických máp v mierke 1 : 50 000 pre potreby integrovaného manažmentu krajiny Digitálny model reliéfu Priebežný výpočet DMR Digitálna mapa morfotopov Digitálna mapa abiokomplexov Digitálna databáza ABK Reliéf Geologický podklad Pôda Ďalšie analytické vrstvy Ako ďalej q Výpočet z vrstevníc a výškových kót s uvažovaním priebehu riečnej siete q. Metóda Topo. To. Raster (Arc. GIS 9. 2) q. Rozlíšenie 20 x 20 metrov q. Opakované prepočítavanie DMR a odstraňovanie chýb vo vektorových údajových vrstvách ESPRIT, s. r. o. , Pletiarska 2, 969 27 Banská Štiavnica, tel: + 421 45 69 21 535, fax: + 421 45 69 230 ŠTÁTNY GEOLOGICKÝ ÚSTAV DIONÝZA ŠTÚRA Mlynská dolina 1, 817 04 Bratislava 11

Zostavovanie geologických máp v mierke 1 : 50 000 pre potreby integrovaného manažmentu krajiny Zostavovanie geologických máp v mierke 1 : 50 000 pre potreby integrovaného manažmentu krajiny Digitálny model reliéfu Vplyv riečnej siete na DMR Digitálna mapa morfotopov qlínia vodného toku nesmie „ísť do kopca“ Digitálna mapa abiokomplexov qnutnosť správnej orientácie Digitálna databáza ABK Reliéf Geologický podklad Pôda Ďalšie analytické vrstvy Ako ďalej ESPRIT, s. r. o. , Pletiarska 2, 969 27 Banská Štiavnica, tel: + 421 45 69 21 535, fax: + 421 45 69 230 ŠTÁTNY GEOLOGICKÝ ÚSTAV DIONÝZA ŠTÚRA Mlynská dolina 1, 817 04 Bratislava 11

Zostavovanie geologických máp v mierke 1 : 50 000 pre potreby integrovaného manažmentu krajiny Zostavovanie geologických máp v mierke 1 : 50 000 pre potreby integrovaného manažmentu krajiny Digitálny model reliéfu Vplyv riečnej siete na DMR Digitálna mapa morfotopov qlínia vodného toku má prednosť pred výškovými údajmi Digitálna mapa abiokomplexov qsegmenty by nemali byť prerušené Digitálna databáza ABK Reliéf Geologický podklad Pôda Ďalšie analytické vrstvy Ako ďalej ESPRIT, s. r. o. , Pletiarska 2, 969 27 Banská Štiavnica, tel: + 421 45 69 21 535, fax: + 421 45 69 230 ŠTÁTNY GEOLOGICKÝ ÚSTAV DIONÝZA ŠTÚRA Mlynská dolina 1, 817 04 Bratislava 11

Zostavovanie geologických máp v mierke 1 : 50 000 pre potreby integrovaného manažmentu krajiny Zostavovanie geologických máp v mierke 1 : 50 000 pre potreby integrovaného manažmentu krajiny Digitálny model reliéfu Digitálna mapa morfotopov Vplyv riečnej siete na DMR Digitálna mapa abiokomplexov q Porovnanie priebehu odvodenej riečnej siete z DMR s rozlíšením rastra 20 x 20 m Digitálna databáza ABK q. DMR generovaný len na základe vrstevníc 1: 10 000 Reliéf Geologický podklad Pôda Ďalšie analytické vrstvy q. DMR generovaný na základe vrstevníc a explicitne definovanej riečnej siete Ako ďalej ESPRIT, s. r. o. , Pletiarska 2, 969 27 Banská Štiavnica, tel: + 421 45 69 21 535, fax: + 421 45 69 230 ŠTÁTNY GEOLOGICKÝ ÚSTAV DIONÝZA ŠTÚRA Mlynská dolina 1, 817 04 Bratislava 11

Zostavovanie geologických máp v mierke 1 : 50 000 pre potreby integrovaného manažmentu krajiny Zostavovanie geologických máp v mierke 1 : 50 000 pre potreby integrovaného manažmentu krajiny Digitálny model reliéfu Digitálna mapa morfotopov Digitálna mapa abiokomplexov Doplňujúce výškové údaje qnežiadúca depresná oblasť vytvorená interpoláciou na mieste prechodu konvexného svahu v smere spádnic do riečnej nivy s riedkou hustotou vrstevníc Digitálna databáza ABK Reliéf Geologický podklad Pôda Ďalšie analytické vrstvy Ako ďalej ESPRIT, s. r. o. , Pletiarska 2, 969 27 Banská Štiavnica, tel: + 421 45 69 21 535, fax: + 421 45 69 230 ŠTÁTNY GEOLOGICKÝ ÚSTAV DIONÝZA ŠTÚRA Mlynská dolina 1, 817 04 Bratislava 11

Zostavovanie geologických máp v mierke 1 : 50 000 pre potreby integrovaného manažmentu krajiny Zostavovanie geologických máp v mierke 1 : 50 000 pre potreby integrovaného manažmentu krajiny Digitálny model reliéfu Digitálna mapa morfotopov Doplňujúce výškové údaje qvhodne umiestnené doplňujúce línie s atribútom nadmorskej výšky Digitálna mapa abiokomplexov Digitálna databáza ABK Reliéf Geologický podklad Pôda Ďalšie analytické vrstvy Ako ďalej ESPRIT, s. r. o. , Pletiarska 2, 969 27 Banská Štiavnica, tel: + 421 45 69 21 535, fax: + 421 45 69 230 ŠTÁTNY GEOLOGICKÝ ÚSTAV DIONÝZA ŠTÚRA Mlynská dolina 1, 817 04 Bratislava 11

Zostavovanie geologických máp v mierke 1 : 50 000 pre potreby integrovaného manažmentu krajiny Zostavovanie geologických máp v mierke 1 : 50 000 pre potreby integrovaného manažmentu krajiny Digitálny model reliéfu Digitálna mapa morfotopov Digitálna mapa abiokomplexov Digitálna databáza ABK Doplňujúce výškové údaje qdoplňujúce body s atribútom nadmorskej výšky vhodne umiestnené v blízkosti línie vodného toku, ktorých účelom je „zarezanie“ toku na želanú úroveň qlogická postupnosť atribútu nadmorskej výšky Reliéf Geologický podklad Pôda Ďalšie analytické vrstvy Ako ďalej ESPRIT, s. r. o. , Pletiarska 2, 969 27 Banská Štiavnica, tel: + 421 45 69 21 535, fax: + 421 45 69 230 ŠTÁTNY GEOLOGICKÝ ÚSTAV DIONÝZA ŠTÚRA Mlynská dolina 1, 817 04 Bratislava 11

Zostavovanie geologických máp v mierke 1 : 50 000 pre potreby integrovaného manažmentu krajiny Zostavovanie geologických máp v mierke 1 : 50 000 pre potreby integrovaného manažmentu krajiny Digitálny model reliéfu Výsledný DMR Digitálna mapa morfotopov Digitálna mapa abiokomplexov Digitálna databáza ABK Reliéf Geologický podklad Pôda Ďalšie analytické vrstvy Ako ďalej q Súvislý, hydrologicky korektný bezšvový výškový model územia SR §raster nadmorských výšok s menším zhladením §raster nadmorských výšok s väčším zhladením (výpočet morfometrických parametrov) q. Výpočet základných morfometrických parametrov (GRASS 6. 0. 1 – r. slope. aspect) §sklon a orientácia georeliéfu §horizontálna krivosť v smere vrstevníc §normálová krivosť v smere spádnic q. Vyhraničovanie morfotopov, abiokomplexov, . . . ESPRIT, s. r. o. , Pletiarska 2, 969 27 Banská Štiavnica, tel: + 421 45 69 21 535, fax: + 421 45 69 230 ŠTÁTNY GEOLOGICKÝ ÚSTAV DIONÝZA ŠTÚRA Mlynská dolina 1, 817 04 Bratislava 11

Zostavovanie geologických máp v mierke 1 : 50 000 pre potreby integrovaného manažmentu krajiny Zostavovanie geologických máp v mierke 1 : 50 000 pre potreby integrovaného manažmentu krajiny Digitálny model reliéfu Digitálna mapa morfotopov Digitálna mapa abiokomplexov Digitálna databáza ABK Reliéf Geologický podklad Pôda Ďalšie analytické vrstvy Definície a východiská q morfotop - elementárna forma reliéfu geometricky jednoduchý a relatívne homogénny tvar georeliéfu definovaný konštantnou hodnotou primárneho skalára (nadmorskej výšky), alebo konštantnou hodnotou jeho zmien (derivácií) v rôznych smeroch odvodených parametrov (sklony, orientácie, krivosti, . . . ). q formotvorným parameter - parameter, ktorý je v danej ploche (elementárnej forme) konštantný qgeometrická homogenita častí georeliéfu príčinne súvisí s prvkami ich genetickej a dynamickej homogenity Ako ďalej qmorfograficko-morfometrický typ reliéfu – kvázi homogénna jednotka z aspektu nasledovných parametrov georeliéfu: ümorfograficko-polohový typ formy ügeometrická forma (horizontálna a normálová krivosť) üsklonitosť svahov q potreby environmentálnej a krajinnoplánovacej praxe • požiadavky jednotlivých metodík • KEZ IMK ESPRIT, s. r. o. , Pletiarska 2, 969 27 Banská Štiavnica, tel: + 421 45 69 21 535, fax: + 421 45 69 230 ŠTÁTNY GEOLOGICKÝ ÚSTAV DIONÝZA ŠTÚRA Mlynská dolina 1, 817 04 Bratislava 11

Zostavovanie geologických máp v mierke 1 : 50 000 pre potreby integrovaného manažmentu krajiny Zostavovanie geologických máp v mierke 1 : 50 000 pre potreby integrovaného manažmentu krajiny Digitálny model reliéfu Postup spracovania Digitálna mapa morfotopov 1. Definícia vhodnej množiny geometrických typov Digitálna mapa abiokomplexov Digitálna databáza ABK Reliéf Geologický podklad Pôda Ďalšie analytické vrstvy 2. Utvorenie primárneho digitálneho modelu 3. Identifikácia a digitalizácia hraníc elementárnych foriem 4. Analýza a naplnenie morfometrickomorfografického obsahu Ako ďalej Atribúty q poloha formy q morfografická charakteristika q kategória sklonu q geometrická forma • normálová • horizontálna ESPRIT, s. r. o. , Pletiarska 2, 969 27 Banská Štiavnica, tel: + 421 45 69 21 535, fax: + 421 45 69 230 ŠTÁTNY GEOLOGICKÝ ÚSTAV DIONÝZA ŠTÚRA Mlynská dolina 1, 817 04 Bratislava 11

Zostavovanie geologických máp v mierke 1 : 50 000 pre potreby integrovaného manažmentu krajiny Zostavovanie geologických máp v mierke 1 : 50 000 pre potreby integrovaného manažmentu krajiny Digitálny model reliéfu Digitálna mapa morfotopov Postup spracovania poloha formy a morfografická charakteristika Kategória sklonu 1 2 3 4 5 6 7 8 Interval sklonu [°] <0, 1> (2, 3> (3, 7> (7, 12> (12, 17> (17, 25> (25, 35> (35, 90> iniciálna chrbát iniciálna T 1 úvalina vcelku T 2 dno úvalinovej doliny transportná T 3 dno svahovej doliny transportná T 4 svahová dolina vcelku transportná T 5 svah transportný transportná T 6 svahová plošina transportná rozsiahla akumulačná rovina transportná zvlnená rovina piesočných dún transportná terasa (riečna) transportná výmoľ až strž transportná skalný zráz transportná T 11 výrazne zvlnený svah transportná T 12 svah rozčlenený výmoľmi a drobnými dolinami transportná široká poriečna niva úzka niva horských potokov koncová K 2 vejár (náplavový kužeľ) koncová K 3 uzavretá depresia (K 3 a-závrt, K 3 b – mŕtve rameno) koncová K 4 K 5 riečne koryto v záreze (prirodzenom aj antropogénnom) koncová svah v úpätnej polohe K 6 výraznejšie elevácie v rámci nivy koncová K 7 dno zamokrenej depresie koncová S 1 sedlo S 2 zosuvný svah prechodná S 3 konkávna lineárna konvexná zložená kupolovitý vrchol I 4 T 10 k l x z I 3 T 8 Normálová forma iniciálna T 7 a Kód geometrickej formy vrcholová plošina T 7 Ako ďalej I 2 K 1 b Reliéf Geologický podklad Pôda Ďalšie analytické vrstvy Poloha plochý vrchol K 1 a Digitálna databáza ABK Morfografický popis I 1 T 9 Digitálna mapa abiokomplexov kód terasovaný svah prechodná dno vodnej nádrže prechodná antropogénne formy úsypiskové kužele a kamenné moria ľadovcové kotly dna trógov moréna štít prechodná S 4 A 1 X 2 X 3 X 4 X 5 ESPRIT, s. r. o. , Pletiarska 2, 969 27 Banská Štiavnica, tel: + 421 45 69 21 535, fax: + 421 45 69 230 prechodná prechodná ŠTÁTNY GEOLOGICKÝ ÚSTAV DIONÝZA ŠTÚRA Mlynská dolina 1, 817 04 Bratislava 11

Zostavovanie geologických máp v mierke 1 : 50 000 pre potreby integrovaného manažmentu krajiny Zostavovanie geologických máp v mierke 1 : 50 000 pre potreby integrovaného manažmentu krajiny Digitálny model reliéfu Výsledky Digitálna mapa morfotopov q digitálna priestorová databáza - mimoriadny rozsah – viac ako 500 000 polygónov - členená do 9 častí podľa povodí Digitálna mapa abiokomplexov Digitálna databáza ABK Reliéf Geologický podklad Pôda Ďalšie analytické vrstvy Ako ďalej ESPRIT, s. r. o. , Pletiarska 2, 969 27 Banská Štiavnica, tel: + 421 45 69 21 535, fax: + 421 45 69 230 ŠTÁTNY GEOLOGICKÝ ÚSTAV DIONÝZA ŠTÚRA Mlynská dolina 1, 817 04 Bratislava 11

Zostavovanie geologických máp v mierke 1 : 50 000 pre potreby integrovaného manažmentu krajiny Zostavovanie geologických máp v mierke 1 : 50 000 pre potreby integrovaného manažmentu krajiny Digitálny model reliéfu Prínos a využitie Digitálna mapa morfotopov q vytvorenie jednotnej celoslovenskej databázy morfometrických, morfografických, a čiastočne aj morfogenetických charakteristík reliéfu, ktorá doteraz v takejto podrobnosti nebola spracovaná Digitálna mapa abiokomplexov Digitálna databáza ABK Reliéf Geologický podklad Pôda Ďalšie analytické vrstvy Ako ďalej q jeden z najdôležitejších podkladov pre krajinnoekologické syntézy. (Spracovanie mapy abiokomplexov) q podklad na spresnenie priestorovej distribúcie, resp. zahustenie informačného obsahu máp študovaných javov jednotlivými geovednými disciplínami q spracovanie vo forme digitálnej priestorovej databázy s presne definovanou sadou atribútov - jednoduchá implementovať ju do jednotlivých informačných systémov (napr. GEOIS, KEZ IMK) a tak ju sprístupniť odbornej verejnosti q spracovanie na základe podkladov ZM 1 : 10 000, čo je v súčasnosti najpresnejší celoslovenský kartografický poklad q záväzný podklad viacerých krajinno-ekologických metodík. ( ÚSES, EIA, Územné plány, Pozemkové úpravy. . . ) q štandardizácia krajinnoekologických podkladov ESPRIT, s. r. o. , Pletiarska 2, 969 27 Banská Štiavnica, tel: + 421 45 69 21 535, fax: + 421 45 69 230 ŠTÁTNY GEOLOGICKÝ ÚSTAV DIONÝZA ŠTÚRA Mlynská dolina 1, 817 04 Bratislava 11

Zostavovanie geologických máp v mierke 1 : 50 000 pre potreby integrovaného manažmentu krajiny Zostavovanie geologických máp v mierke 1 : 50 000 pre potreby integrovaného manažmentu krajiny Digitálny model reliéfu Definície a východiská Digitálna mapa morfotopov qgeosystémový prístup Digitálna mapa abiokomplexov q Abiotický komplex –komplexná jednotka, chápaná ako zložitý, časovo- Digitálna databáza ABK Reliéf Geologický podklad Pôda Ďalšie analytické vrstvy Ako ďalej priestorový, látkovo-energeticko-informačný, priestorovo ohraničený relatívne homogénny geosystém skladajúci sa z krajinných prvkov abiotickej povahy zjednotených vzájomnými väzbami Ø rovnaké predpoklady pre správanie sa procesov v rámci nich Ø rovnaké spoločenské využitie Ø potreby environmentálnej a krajinnoplánovacej praxe ESPRIT, s. r. o. , Pletiarska 2, 969 27 Banská Štiavnica, tel: + 421 45 69 21 535, fax: + 421 45 69 230 ŠTÁTNY GEOLOGICKÝ ÚSTAV DIONÝZA ŠTÚRA Mlynská dolina 1, 817 04 Bratislava 11

Zostavovanie geologických máp v mierke 1 : 50 000 pre potreby integrovaného manažmentu krajiny Zostavovanie geologických máp v mierke 1 : 50 000 pre potreby integrovaného manažmentu krajiny Digitálny model reliéfu Postup spracovania Primárne vstupné vrstvy: mapa morfotopov Digitálna mapa abiokomplexov Digitálna databáza ABK Reliéf Geologický podklad Pôda Ďalšie analytické vrstvy Ako ďalej vedúci faktor s u p e r p o z í c i a geologická mapa (s účelovou hydrogeologickou a ižinierskogeologickou interpretáciou) mapa pôdnych subtypov mapa skeletnatosťi pôdy mapa obsahu humusu mapa hĺbky pôdy využitie vertikálnych zákonitostí Vstupné hydrofyzikálne parametre: abiokomplex syntetická pracovná jednotka prehodnoteine vzniknutých kombinácií parametrov koeficient filtrácie koeficient transmisivity parametre georeliéfu generované s využitím DMR: • morfograficko-polohový typ formy • geometrická forma (horizontálna a normálová krivosť) • sklon parametre pôdy: - hĺbka pôdy - koeficient vsakovania - koeficient filtrácie - plná vodná kapacita - retencia abiokomplex deskribovaný hydrofyzikálnymi parametrami koeficient zásobnosti voľnej hladiny odvodenie hydrofyzikálnych parametrov pôdy Ďalšie hydrogeologické parametre objekt GIS - Digitálna mapa hydrofyzikálnych vlastností abiokomplexov ESPRIT, s. r. o. , Pletiarska 2, 969 27 Banská Štiavnica, tel: + 421 45 69 21 535, fax: + 421 45 69 230 ŠTÁTNY GEOLOGICKÝ ÚSTAV DIONÝZA ŠTÚRA Mlynská dolina 1, 817 04 Bratislava 11

Zostavovanie geologických máp v mierke 1 : 50 000 pre potreby integrovaného manažmentu krajiny Zostavovanie geologických máp v mierke 1 : 50 000 pre potreby integrovaného manažmentu krajiny Postup spracovania Digitálny model reliéfu Digitálna mapa morfotopov Digitálna mapa abiokomplexov Digitálna databáza ABK Reliéf Geologický podklad Pôda Ďalšie analytické vrstvy Ako ďalej Porovnanie priebehu hraníc geologického podkladu z geologickej mapy 1: 50 000 a hraníc pôdnych typov z pôdnej mapy. Hranice zobrazených jednotiek obidvoch prvkov by mali byť totožné a zároveň by sa mali viazať na morfografický typ poriečna niva (čiarkovaná čiara), ktorej sklon zväčša nepresahuje 3 o. naložením týchto vrstiev bez úpravy vznikajú neexistujúce kombinácie parametrov ESPRIT, s. r. o. , Pletiarska 2, 969 27 Banská Štiavnica, tel: + 421 45 69 21 535, fax: + 421 45 69 230 ŠTÁTNY GEOLOGICKÝ ÚSTAV DIONÝZA ŠTÚRA Mlynská dolina 1, 817 04 Bratislava 11

Zostavovanie geologických máp v mierke 1 : 50 000 pre potreby integrovaného manažmentu krajiny Zostavovanie geologických máp v mierke 1 : 50 000 pre potreby integrovaného manažmentu krajiny Digitálny model reliéfu Výsledky Digitálna mapa morfotopov q digitálna priestorová databáza abiokomplexov Digitálna mapa abiokomplexov Digitálna databáza ABK Ø Ø ohraničené priestorové jednotky sú základnými objektami GIS 837 710 polygónov sú na ne viazané jednotlivé uvažované parametre počet kombinácií 92 479 Reliéf Geologický podklad Pôda Ďalšie analytické vrstvy Ako ďalej ESPRIT, s. r. o. , Pletiarska 2, 969 27 Banská Štiavnica, tel: + 421 45 69 21 535, fax: + 421 45 69 230 ŠTÁTNY GEOLOGICKÝ ÚSTAV DIONÝZA ŠTÚRA Mlynská dolina 1, 817 04 Bratislava 11

Zostavovanie geologických máp v mierke 1 : 50 000 pre potreby integrovaného manažmentu krajiny Zostavovanie geologických máp v mierke 1 : 50 000 pre potreby integrovaného manažmentu krajiny Digitálny model reliéfu Výsledky Digitálna mapa morfotopov Digitálna mapa abiokomplexov Digitálna databáza ABK Reliéf Geologický podklad Pôda Ďalšie analytické vrstvy q Ďalším čiastkovým výsledkom je digitálna geologická mapa odvodená z digitálnej geologickej mapy 1: 50 000 ((Káčer a kol. 2005). Ø priestorovo konzistentná s topografickým podkladom ZM 1: 10 000 Ako ďalej ESPRIT, s. r. o. , Pletiarska 2, 969 27 Banská Štiavnica, tel: + 421 45 69 21 535, fax: + 421 45 69 230 ŠTÁTNY GEOLOGICKÝ ÚSTAV DIONÝZA ŠTÚRA Mlynská dolina 1, 817 04 Bratislava 11

Zostavovanie geologických máp v mierke 1 : 50 000 pre potreby integrovaného manažmentu krajiny Zostavovanie geologických máp v mierke 1 : 50 000 pre potreby integrovaného manažmentu krajiny Digitálny model reliéfu Informačné vrstvy Digitálna mapa morfotopov Digitálna mapa abiokomplexov Digitálna databáza ABK Reliéf Geologický podklad Pôda Ďalšie analytické vrstvy 1. 2. 3. 4. 5. 6. Výškopis DMR Morfotop Geologická mapa 1: 10 000 Kvartér Pôda 7. ABIOKOMPLEX Ako ďalej ESPRIT, s. r. o. , Pletiarska 2, 969 27 Banská Štiavnica, tel: + 421 45 69 21 535, fax: + 421 45 69 230 ŠTÁTNY GEOLOGICKÝ ÚSTAV DIONÝZA ŠTÚRA Mlynská dolina 1, 817 04 Bratislava 11

Zostavovanie geologických máp v mierke 1 : 50 000 pre potreby integrovaného manažmentu krajiny Zostavovanie geologických máp v mierke 1 : 50 000 pre potreby integrovaného manažmentu krajiny Digitálny model reliéfu Digitálna mapa morfotopov Digitálna mapa abiokomplexov ÚDAJOVÉ ŠTRUKTÚRY INFORMAČNEJ VRSTVY DIGITÁLNA MAPA MORFOTOPOV Reliéf Geologický podklad Pôda Ďalšie analytické vrstvy Ako ďalej Topologický typ: Formát: Elementárne formy georeliéfu – morfotopy morfotop_poly (1 -9) Areály elementárnych foriem reliéfu – morgogragicko polohové formy Plocha ESRI filegeodatabase Názov poľa Typ poľa MORFO_ID Integer MORFO_POL Text Dĺžka POLOHA Text 1 SKLON NORM_FOR M HOR_FORM Digitálna databáza ABK Trieda prvkov: Názov: Obsah: Integer Text 1 identifikačné číslo kód morfografickej charakteristiky formy reliéfu kód polohy formy vzhľadom k transportu materiálu prevládajúci sklon formy - kategória kód geometrickej formy – v smere spádnice Text 1 kód geometrickej formy – v smere vrstevnice 5 ESPRIT, s. r. o. , Pletiarska 2, 969 27 Banská Štiavnica, tel: + 421 45 69 21 535, fax: + 421 45 69 230 Popis ŠTÁTNY GEOLOGICKÝ ÚSTAV DIONÝZA ŠTÚRA Mlynská dolina 1, 817 04 Bratislava 11

Zostavovanie geologických máp v mierke 1 : 50 000 pre potreby integrovaného manažmentu krajiny Zostavovanie geologických máp v mierke 1 : 50 000 pre potreby integrovaného manažmentu krajiny Digitálny model reliéfu Digitálna mapa morfotopov Digitálna mapa abiokomplexov Digitálna databáza ABK Reliéf Geologický podklad Pôda Ďalšie analytické vrstvy Ako ďalej Tabuľka: Názov: Legenda – morfograficko polohový typ morfopol_leg Obsah: morfografická a polohová charakteristika formy reliéfu typ objektu: relačná tabuľka Formát: ESRI filegeodatabase Názov poľa ID KOD_MORF O_POL Typ poľa Integer Text Dĺžka 5 KOD_POLOH Text A 1 MORFO_POL Text POLOHA Text 50 20 ESPRIT, s. r. o. , Pletiarska 2, 969 27 Banská Štiavnica, tel: + 421 45 69 21 535, fax: + 421 45 69 230 Popis identifikačné číslo kód morfografickej charakteristiky formy reliéfu relačný kľuč na: morfotop_poly. MORFO_POL, abiokomplex. MORFO_POL kód polohy formy vzhľadom k transportu materiálu relačný kľuč na: morfotop_poly. POLOHA, abiokomplex. POLOHA morfografická charakteristika formy reliéfu Poloha formy vzhľadom k transportu materiálu ŠTÁTNY GEOLOGICKÝ ÚSTAV DIONÝZA ŠTÚRA Mlynská dolina 1, 817 04 Bratislava 11

Zostavovanie geologických máp v mierke 1 : 50 000 pre potreby integrovaného manažmentu krajiny Zostavovanie geologických máp v mierke 1 : 50 000 pre potreby integrovaného manažmentu krajiny Digitálny model reliéfu Digitálna mapa morfotopov Digitálna mapa abiokomplexov Digitálna databáza ABK Reliéf • morfografická forma reliéfu • poloha formy, sklon, geometrická forma Geologický podklad Pôda Ďalšie analytické vrstvy Ako ďalej morfografická charakteristika formy reliéfu ESPRIT, s. r. o. , Pletiarska 2, 969 27 Banská Štiavnica, tel: + 421 45 69 21 535, fax: + 421 45 69 230 ŠTÁTNY GEOLOGICKÝ ÚSTAV DIONÝZA ŠTÚRA Mlynská dolina 1, 817 04 Bratislava 11

Zostavovanie geologických máp v mierke 1 : 50 000 pre potreby integrovaného manažmentu krajiny Zostavovanie geologických máp v mierke 1 : 50 000 pre potreby integrovaného manažmentu krajiny Digitálny model reliéfu Digitálna mapa morfotopov Digitálna mapa abiokomplexov Digitálna databáza ABK Reliéf • morfografická forma reliéfu • poloha formy, sklon, geometrická forma Geologický podklad Pôda Ďalšie analytické vrstvy poloha formy prevládajúci sklon formy geometrická forma – v smere spádnice geometrická forma – v smere vrstevnice Ako ďalej ESPRIT, s. r. o. , Pletiarska 2, 969 27 Banská Štiavnica, tel: + 421 45 69 21 535, fax: + 421 45 69 230 ŠTÁTNY GEOLOGICKÝ ÚSTAV DIONÝZA ŠTÚRA Mlynská dolina 1, 817 04 Bratislava 11

Zostavovanie geologických máp v mierke 1 : 50 000 pre potreby integrovaného manažmentu krajiny Zostavovanie geologických máp v mierke 1 : 50 000 pre potreby integrovaného manažmentu krajiny Digitálny model reliéfu Digitálna mapa morfotopov Digitálna mapa abiokomplexov Digitálna databáza ABK Reliéf Geologický podklad Hydrofyzikálne vlastnosti • hydrogeologický index • koef. prietočnosti, filtrácie, zásobnosti Inžiniersko-geologické vlastnosti • inžinierskogeolgický rajón • zrnitosť, pevnosť, plasticita, konzistencia • uľahnutosť, priepustnosť, namŕzavosť, presadavosť • výmole, krasové javy, svahové deformácie skládky Pôda Ďalšie analytické vrstvy Ako ďalej hydrogeologický index s charakterom horniny ESPRIT, s. r. o. , Pletiarska 2, 969 27 Banská Štiavnica, tel: + 421 45 69 21 535, fax: + 421 45 69 230 ŠTÁTNY GEOLOGICKÝ ÚSTAV DIONÝZA ŠTÚRA Mlynská dolina 1, 817 04 Bratislava 11

Zostavovanie geologických máp v mierke 1 : 50 000 pre potreby integrovaného manažmentu krajiny Zostavovanie geologických máp v mierke 1 : 50 000 pre potreby integrovaného manažmentu krajiny Digitálny model reliéfu Digitálna mapa morfotopov Digitálna mapa abiokomplexov Digitálna databáza ABK Reliéf Geologický podklad Hydrofyzikálne vlastnosti • hydrogeologický index • koef. prietočnosti, filtrácie, zásobnosti Inžiniersko-geologické vlastnosti • inžinierskogeolgický rajón • zrnitosť, pevnosť, plasticita, konzistencia • uľahnutosť, priepustnosť, namŕzavosť, koeficient prietočnosti T [m 2. s-1] koeficient filtrácie k [m. s-1] presadavosť • výmole, krasové javy, svahové deformácie skládky Pôda Ďalšie analytické vrstvy Ako ďalej koeficient zásobnosti voľnej hladiny [%] ESPRIT, s. r. o. , Pletiarska 2, 969 27 Banská Štiavnica, tel: + 421 45 69 21 535, fax: + 421 45 69 230 ŠTÁTNY GEOLOGICKÝ ÚSTAV DIONÝZA ŠTÚRA Mlynská dolina 1, 817 04 Bratislava 11

Zostavovanie geologických máp v mierke 1 : 50 000 pre potreby integrovaného manažmentu krajiny Zostavovanie geologických máp v mierke 1 : 50 000 pre potreby integrovaného manažmentu krajiny Digitálny model reliéfu Digitálna mapa morfotopov Digitálna mapa abiokomplexov Digitálna databáza ABK Reliéf Geologický podklad Hydrofyzikálne vlastnosti • hydrogeologický index • koef. prietočnosti, filtrácie, zásobnosti Inžiniersko-geologické vlastnosti • inžinierskogeolgický rajón • zrnitosť, pevnosť, plasticita, konzistencia • uľahnutosť, priepustnosť, namŕzavosť, presadavosť • výmole, krasové javy, svahové deformácie skládky Pôda Ďalšie analytické vrstvy Ako ďalej Inžiniersko-geolgický rajón ESPRIT, s. r. o. , Pletiarska 2, 969 27 Banská Štiavnica, tel: + 421 45 69 21 535, fax: + 421 45 69 230 ŠTÁTNY GEOLOGICKÝ ÚSTAV DIONÝZA ŠTÚRA Mlynská dolina 1, 817 04 Bratislava 11

Zostavovanie geologických máp v mierke 1 : 50 000 pre potreby integrovaného manažmentu krajiny Zostavovanie geologických máp v mierke 1 : 50 000 pre potreby integrovaného manažmentu krajiny Digitálny model reliéfu Digitálna mapa morfotopov Digitálna mapa abiokomplexov Digitálna databáza ABK Reliéf Geologický podklad Hydrofyzikálne vlastnosti • hydrogeologický index • koef. prietočnosti, filtrácie, zásobnosti Inžiniersko-geologické vlastnosti • inžinierskogeolgický rajón • zrnitosť, pevnosť, plasticita, konzistencia • uľahnutosť, priepustnosť, namŕzavosť, prevládajúce zrnitostné zloženie zemín zatriedenie skalných a poloskalných hornín podľa stupňa pevnosti presadavosť • výmole, krasové javy, svahové deformácie skládky Pôda Ďalšie analytické vrstvy Ako ďalej prevládajúca plasticita jemnozrnných zemín prevládajúca konzistencia jemnozrnných zemín ESPRIT, s. r. o. , Pletiarska 2, 969 27 Banská Štiavnica, tel: + 421 45 69 21 535, fax: + 421 45 69 230 ŠTÁTNY GEOLOGICKÝ ÚSTAV DIONÝZA ŠTÚRA Mlynská dolina 1, 817 04 Bratislava 11

Zostavovanie geologických máp v mierke 1 : 50 000 pre potreby integrovaného manažmentu krajiny Zostavovanie geologických máp v mierke 1 : 50 000 pre potreby integrovaného manažmentu krajiny Digitálny model reliéfu Digitálna mapa morfotopov Digitálna mapa abiokomplexov Digitálna databáza ABK Reliéf Geologický podklad Hydrofyzikálne vlastnosti • hydrogeologický index • koef. prietočnosti, filtrácie, zásobnosti Inžiniersko-geologické vlastnosti • inžinierskogeolgický rajón • zrnitosť, pevnosť, plasticita, konzistencia • uľahnutosť, priepustnosť, namŕzavosť, prevládajúca uľahnutosť štrkov a pieskov typ a intenzita priepustnosti namŕzavosť a kapilárne vzlínanie náchylnosť na presadanie sprašových sedimentov presadavosť • výmole, krasové javy, svahové deformácie skládky Pôda Ďalšie analytické vrstvy Ako ďalej ESPRIT, s. r. o. , Pletiarska 2, 969 27 Banská Štiavnica, tel: + 421 45 69 21 535, fax: + 421 45 69 230 ŠTÁTNY GEOLOGICKÝ ÚSTAV DIONÝZA ŠTÚRA Mlynská dolina 1, 817 04 Bratislava 11

Zostavovanie geologických máp v mierke 1 : 50 000 pre potreby integrovaného manažmentu krajiny Zostavovanie geologických máp v mierke 1 : 50 000 pre potreby integrovaného manažmentu krajiny Digitálny model reliéfu Digitálna mapa morfotopov Digitálna mapa abiokomplexov Digitálna databáza ABK Reliéf Geologický podklad Hydrofyzikálne vlastnosti • hydrogeologický index • koef. prietočnosti, filtrácie, zásobnosti Inžiniersko-geologické vlastnosti • inžinierskogeolgický rajón • zrnitosť, pevnosť, plasticita, konzistencia • uľahnutosť, priepustnosť, namŕzavosť, presadavosť • výmole, krasové javy, svahové deformácie skládky Pôda Ďalšie analytické vrstvy Ako ďalej výmole, krasové javy, svahové deformácie, skládky ESPRIT, s. r. o. , Pletiarska 2, 969 27 Banská Štiavnica, tel: + 421 45 69 21 535, fax: + 421 45 69 230 ŠTÁTNY GEOLOGICKÝ ÚSTAV DIONÝZA ŠTÚRA Mlynská dolina 1, 817 04 Bratislava 11

Zostavovanie geologických máp v mierke 1 : 50 000 pre potreby integrovaného manažmentu krajiny Zostavovanie geologických máp v mierke 1 : 50 000 pre potreby integrovaného manažmentu krajiny Digitálny model reliéfu Digitálna mapa morfotopov Digitálna mapa abiokomplexov Digitálna databáza ABK Reliéf Geologický podklad Pôda • pôdny subtyp, pôdny druh, hĺbka, skelet pôdny subtyp pôdny druh hĺbka pôdy [cm] • obsah humusu, koeficient filtrácie, bod vädnutia, retenčná kapacita percentuálny podiel skeletu Ďalšie analytické vrstvy Ako ďalej ESPRIT, s. r. o. , Pletiarska 2, 969 27 Banská Štiavnica, tel: + 421 45 69 21 535, fax: + 421 45 69 230 ŠTÁTNY GEOLOGICKÝ ÚSTAV DIONÝZA ŠTÚRA Mlynská dolina 1, 817 04 Bratislava 11

Zostavovanie geologických máp v mierke 1 : 50 000 pre potreby integrovaného manažmentu krajiny Zostavovanie geologických máp v mierke 1 : 50 000 pre potreby integrovaného manažmentu krajiny Digitálny model reliéfu Digitálna mapa morfotopov Digitálna mapa abiokomplexov Digitálna databáza ABK Reliéf Geologický podklad Pôda • pôdny subtyp, pôdny druh, hĺbka, skelet percentuálny obsah humusu koeficient filtrácie v nasýtenej zóne [mm. hod-1] bod vädnutia rastlín [m 3. m-3] • obsah humusu, koeficient filtrácie, bod vädnutia, retenčná kapacita pôdy[m 3. m-3] Ďalšie analytické vrstvy Ako ďalej ESPRIT, s. r. o. , Pletiarska 2, 969 27 Banská Štiavnica, tel: + 421 45 69 21 535, fax: + 421 45 69 230 ŠTÁTNY GEOLOGICKÝ ÚSTAV DIONÝZA ŠTÚRA Mlynská dolina 1, 817 04 Bratislava 11

Zostavovanie geologických máp v mierke 1 : 50 000 pre potreby integrovaného manažmentu krajiny Zostavovanie geologických máp v mierke 1 : 50 000 pre potreby integrovaného manažmentu krajiny Digitálny model reliéfu Digitálna mapa morfotopov Digitálna mapa abiokomplexov Hypsografické stupne s intervalom 50 metrov [m n. m. ] 50 500 1000 1500 2000 2650 Digitálna databáza ABK Reliéf Geologický podklad Pôda Ďalšie analytické vrstvy • DMR • Geologická mapa 1: 10 000 • Pôdne mapy • Kvartérna geológia Ako ďalej ESPRIT, s. r. o. , Pletiarska 2, 969 27 Banská Štiavnica, tel: + 421 45 69 21 535, fax: + 421 45 69 230 ŠTÁTNY GEOLOGICKÝ ÚSTAV DIONÝZA ŠTÚRA Mlynská dolina 1, 817 04 Bratislava 11

Zostavovanie geologických máp v mierke 1 : 50 000 pre potreby integrovaného manažmentu krajiny Zostavovanie geologických máp v mierke 1 : 50 000 pre potreby integrovaného manažmentu krajiny Digitálny model reliéfu Tieňovaný reliéf a podklady Digitálna mapa morfotopov Digitálna mapa abiokomplexov Digitálna databáza ABK Reliéf Geologický podklad Pôda Ďalšie analytické vrstvy • DMR • Geologická mapa 1: 10 000 • Pôdne mapy • Kvartérna geológia Ako ďalej ESPRIT, s. r. o. , Pletiarska 2, 969 27 Banská Štiavnica, tel: + 421 45 69 21 535, fax: + 421 45 69 230 ŠTÁTNY GEOLOGICKÝ ÚSTAV DIONÝZA ŠTÚRA Mlynská dolina 1, 817 04 Bratislava 11

Zostavovanie geologických máp v mierke 1 : 50 000 pre potreby integrovaného manažmentu krajiny Zostavovanie geologických máp v mierke 1 : 50 000 pre potreby integrovaného manažmentu krajiny Digitálny model reliéfu Sklon georeliéfu Digitálna mapa morfotopov Digitálna mapa abiokomplexov Digitálna databáza ABK Reliéf Geologický podklad Pôda Ďalšie analytické vrstvy • DMR • Geologická mapa 1: 10 000 • Pôdne mapy • Kvartérna geológia Ako ďalej ESPRIT, s. r. o. , Pletiarska 2, 969 27 Banská Štiavnica, tel: + 421 45 69 21 535, fax: + 421 45 69 230 ŠTÁTNY GEOLOGICKÝ ÚSTAV DIONÝZA ŠTÚRA Mlynská dolina 1, 817 04 Bratislava 11

Zostavovanie geologických máp v mierke 1 : 50 000 pre potreby integrovaného manažmentu krajiny Zostavovanie geologických máp v mierke 1 : 50 000 pre potreby integrovaného manažmentu krajiny Digitálny model reliéfu Orientácia georeliéfu Digitálna mapa morfotopov Digitálna mapa abiokomplexov Digitálna databáza ABK Reliéf Geologický podklad Pôda Ďalšie analytické vrstvy • DMR • Geologická mapa 1: 10 000 • Pôdne mapy • Kvartérna geológia Ako ďalej ESPRIT, s. r. o. , Pletiarska 2, 969 27 Banská Štiavnica, tel: + 421 45 69 21 535, fax: + 421 45 69 230 ŠTÁTNY GEOLOGICKÝ ÚSTAV DIONÝZA ŠTÚRA Mlynská dolina 1, 817 04 Bratislava 11

Zostavovanie geologických máp v mierke 1 : 50 000 pre potreby integrovaného manažmentu krajiny Zostavovanie geologických máp v mierke 1 : 50 000 pre potreby integrovaného manažmentu krajiny Digitálny model reliéfu Digitálna mapa morfotopov Horizontálna krivosť georeliéfu v smere vrstevníc Digitálna mapa abiokomplexov Horizontálna krivosť v smere vrstevníc konkávny konvexný lineárny - 0. 173188 0 0. 173188 Digitálna databáza ABK Reliéf Geologický podklad Pôda Ďalšie analytické vrstvy • DMR • Geologická mapa 1: 10 000 • Pôdne mapy • Kvartérna geológia Ako ďalej ESPRIT, s. r. o. , Pletiarska 2, 969 27 Banská Štiavnica, tel: + 421 45 69 21 535, fax: + 421 45 69 230 ŠTÁTNY GEOLOGICKÝ ÚSTAV DIONÝZA ŠTÚRA Mlynská dolina 1, 817 04 Bratislava 11

Zostavovanie geologických máp v mierke 1 : 50 000 pre potreby integrovaného manažmentu krajiny Zostavovanie geologických máp v mierke 1 : 50 000 pre potreby integrovaného manažmentu krajiny Digitálny model reliéfu Digitálna mapa morfotopov Normálová krivosť georeliéfu v smere spádnic Digitálna mapa abiokomplexov Normálová krivosť v smere spádnic konkávny lineárny konvexný -0. 065483 0 0. 065483 Digitálna databáza ABK Reliéf Geologický podklad Pôda Ďalšie analytické vrstvy • DMR • Geologická mapa 1: 10 000 • Pôdne mapy • Kvartérna geológia Ako ďalej ESPRIT, s. r. o. , Pletiarska 2, 969 27 Banská Štiavnica, tel: + 421 45 69 21 535, fax: + 421 45 69 230 ŠTÁTNY GEOLOGICKÝ ÚSTAV DIONÝZA ŠTÚRA Mlynská dolina 1, 817 04 Bratislava 11

Zostavovanie geologických máp v mierke 1 : 50 000 pre potreby integrovaného manažmentu krajiny Zostavovanie geologických máp v mierke 1 : 50 000 pre potreby integrovaného manažmentu krajiny Digitálny model reliéfu Digitálna mapa morfotopov Digitálna mapa abiokomplexov Digitálna databáza ABK Reliéf Geologický podklad Pôda Ďalšie analytické vrstvy • DMR • Geologická mapa 1: 10 000 • Pôdne mapy • Kvartérna geológia Ako ďalej geologická mapa upravená podľa referenčného podkladu ZM 1: 10 000 ESPRIT, s. r. o. , Pletiarska 2, 969 27 Banská Štiavnica, tel: + 421 45 69 21 535, fax: + 421 45 69 230 ŠTÁTNY GEOLOGICKÝ ÚSTAV DIONÝZA ŠTÚRA Mlynská dolina 1, 817 04 Bratislava 11

Zostavovanie geologických máp v mierke 1 : 50 000 pre potreby integrovaného manažmentu krajiny Zostavovanie geologických máp v mierke 1 : 50 000 pre potreby integrovaného manažmentu krajiny Digitálny model reliéfu Digitálna mapa morfotopov Digitálna mapa abiokomplexov Digitálna databáza ABK Reliéf Geologický podklad Pôda Ďalšie analytické vrstvy • DMR • Geologická mapa 1: 10 000 • Pôdne mapy • Kvartérna geológia Ako ďalej pôdny subtyp a pôdny druh ESPRIT, s. r. o. , Pletiarska 2, 969 27 Banská Štiavnica, tel: + 421 45 69 21 535, fax: + 421 45 69 230 ŠTÁTNY GEOLOGICKÝ ÚSTAV DIONÝZA ŠTÚRA Mlynská dolina 1, 817 04 Bratislava 11

Zostavovanie geologických máp v mierke 1 : 50 000 pre potreby integrovaného manažmentu krajiny Zostavovanie geologických máp v mierke 1 : 50 000 pre potreby integrovaného manažmentu krajiny Digitálny model reliéfu Digitálna mapa morfotopov Digitálna mapa abiokomplexov Digitálna databáza ABK Reliéf Geologický podklad Pôda Ďalšie analytické vrstvy • DMR • Geologická mapa 1: 10 000 • Pôdne mapy • Kvartérna geológia Ako ďalej genetický typ kvartérnych sedimentov a izolínie hĺbok kvartéru ESPRIT, s. r. o. , Pletiarska 2, 969 27 Banská Štiavnica, tel: + 421 45 69 21 535, fax: + 421 45 69 230 ŠTÁTNY GEOLOGICKÝ ÚSTAV DIONÝZA ŠTÚRA Mlynská dolina 1, 817 04 Bratislava 11

Zostavovanie geologických máp v mierke 1 : 50 000 pre potreby integrovaného manažmentu krajiny Zostavovanie geologických máp v mierke 1 : 50 000 pre potreby integrovaného manažmentu krajiny Krajinnoekologická základňa Digitálny model reliéfu Prvotná krajinná štruktúra Digitálna mapa morfotopov reliéf geol. podklad a substrát Digitálna mapa abiokomplexov Digitálna databáza ABK Reliéf Geologický podklad Pôda Ďalšie analytické vrstvy A N A L Ý Z A geodynamické javy potenciálna vegetácia geochemické javy voda Terciárna krajinná štruktúra geofyzikálne javy pôda Druhotná krajinná štruktúra extrémne prírodné javy ovzdušie Geologické mapy pre potreby IMK Ako ďalej prírodné stresové javy S Y N T É Z A abiotický komplex REPGES Krajinnoekologický komplex ESPRIT, s. r. o. , Pletiarska 2, 969 27 Banská Štiavnica, tel: + 421 45 69 21 535, fax: + 421 45 69 230 ŠTÁTNY GEOLOGICKÝ ÚSTAV DIONÝZA ŠTÚRA Mlynská dolina 1, 817 04 Bratislava 11

Zostavovanie geologických máp v mierke 1 : 50 000 pre potreby integrovaného manažmentu krajiny Zostavovanie geologických máp v mierke 1 : 50 000 pre potreby integrovaného manažmentu krajiny Digitálny model reliéfu Digitálna mapa morfotopov Digitálna mapa abiokomplexov Digitálna databáza ABK Reliéf Geologický podklad Pôda Ďalšie analytické vrstvy Ako ďalej ESPRIT, s. r. o. , Pletiarska 2, 969 27 Banská Štiavnica, tel: + 421 45 69 21 535, fax: + 421 45 69 230 ŠTÁTNY GEOLOGICKÝ ÚSTAV DIONÝZA ŠTÚRA Mlynská dolina 1, 817 04 Bratislava 11

Zostavovanie geologických máp v mierke 1 : 50 000 pre potreby integrovaného manažmentu krajiny Zostavovanie geologických máp v mierke 1 : 50 000 pre potreby integrovaného manažmentu krajiny Príprava dát pre mapový server GEO IS Digitálny model reliéfu Digitálna mapa morfotopov q Zdrojové, vstupné údaje - digitálne dáta – rôzne formáty (CAD formáty; MIPS; MAPINFO) potrebná konverzia do SHP súboru, personálnej geodatabázy MDB – rôzne súradnicové systémy definovanie, transformácia do jednotného súr. systému S-JTSK - analógové podklady – skenovanie, georeferencovanie, digitalizácia q Vytvorenie štruktúry mapy – rozdelenie bodových, líniových, plošných tried prvkov q Katalogizácia a dátový model q Topológia – kontrola všetkých tried prvkov mapy prostredníctvom vybraných validačných pravidiel; editácia, odstraňovanie nájdených chýb q Symbológia - definovanie, vytváranie nového štýlu pre každú vrstvu v mape q Atribúty – definovanie , naplnenie, editácia atribútovej tabuľky q Mapový dokument MXD – konečná vizualizácia mapy, zoradenie vrstiev, pomenovanie, priradenie štýlov, nastavenie mierok zobrazenia, príp. popisy, anotácie, grafika Digitálna mapa abiokomplexov Digitálna databáza ABK Reliéf Geologický podklad Pôda Ďalšie analytické vrstvy Ako ďalej ESPRIT, s. r. o. , Pletiarska 2, 969 27 Banská Štiavnica, tel: + 421 45 69 21 535, fax: + 421 45 69 230 ŠTÁTNY GEOLOGICKÝ ÚSTAV DIONÝZA ŠTÚRA Mlynská dolina 1, 817 04 Bratislava 11

Zostavovanie geologických máp v mierke 1 : 50 000 pre potreby integrovaného manažmentu krajiny Zostavovanie geologických máp v mierke 1 : 50 000 pre potreby integrovaného manažmentu krajiny Digitálny model reliéfu Digitálna mapa morfotopov Digitálna mapa abiokomplexov Digitálna databáza ABK Reliéf Geologický podklad Pôda Ďalšie analytické vrstvy Ako ďalej Navrhované rozšírenie funkcionality Web portálu: q Vizualizačné funkcie q Dopytovacie funkcie q Priestorové analytické funkcie (Rastrové analýzy) q Priestorové štatistické funkcie q Dátové služby ESPRIT, s. r. o. , Pletiarska 2, 969 27 Banská Štiavnica, tel: + 421 45 69 21 535, fax: + 421 45 69 230 ŠTÁTNY GEOLOGICKÝ ÚSTAV DIONÝZA ŠTÚRA Mlynská dolina 1, 817 04 Bratislava 11

Zostavovanie geologických máp v mierke 1 : 50 000 pre potreby integrovaného manažmentu krajiny Zostavovanie geologických máp v mierke 1 : 50 000 pre potreby integrovaného manažmentu krajiny Digitálny model reliéfu Navrhované rozšírenie funkcionality Web portálu: Digitálna mapa morfotopov Digitálna mapa abiokomplexov Digitálna databáza ABK Reliéf Geologický podklad Pôda Ďalšie analytické vrstvy Ako ďalej Ukážka použitia atribučného dotazovacieho nástroja. V mapovom okne aj v atribučnej tabuľke sú zvýraznené objekty vybraté na zaklade SQL kritéria: Vyber všetky abiokomplexy s retenciou pôdy menšou ako 50 mm a koeficientom transmisivity väčším alebo rovným 0, 00001533. ESPRIT, s. r. o. , Pletiarska 2, 969 27 Banská Štiavnica, tel: + 421 45 69 21 535, fax: + 421 45 69 230 ŠTÁTNY GEOLOGICKÝ ÚSTAV DIONÝZA ŠTÚRA Mlynská dolina 1, 817 04 Bratislava 11

Zostavovanie geologických máp v mierke 1 : 50 000 pre potreby integrovaného manažmentu krajiny Zostavovanie geologických máp v mierke 1 : 50 000 pre potreby integrovaného manažmentu krajiny Digitálny model reliéfu Navrhované rozšírenie funkcionality Web portálu: Digitálna mapa morfotopov Digitálna mapa abiokomplexov Digitálna databáza ABK Reliéf Geologický podklad Pôda Ďalšie analytické vrstvy Ako ďalej Vyhraničené povodie k zvolenému bodu prekryté geologickou mapou, výsledok je uložený na disk a je možné ho ďalej spracovať nástrojom „výpočet plošného zastúpenia“ pre sumárnu charakteristiku geologického prostredia v povodí. ESPRIT, s. r. o. , Pletiarska 2, 969 27 Banská Štiavnica, tel: + 421 45 69 21 535, fax: + 421 45 69 230 ŠTÁTNY GEOLOGICKÝ ÚSTAV DIONÝZA ŠTÚRA Mlynská dolina 1, 817 04 Bratislava 11