Скачать презентацию Digitální výukový materiál zpracovaný v rámci projektu EU Скачать презентацию Digitální výukový materiál zpracovaný v rámci projektu EU

12f7395eaf39674944ad1717b0cbb338.ppt

  • Количество слайдов: 28

Digitální výukový materiál zpracovaný v rámci projektu „EU peníze školám“ Projekt: CZ. 1. 07/1. Digitální výukový materiál zpracovaný v rámci projektu „EU peníze školám“ Projekt: CZ. 1. 07/1. 5. 00/34. 0386 „SŠHL Frýdlant. moderní školy“ Škola: Střední škola hospodářská a lesnická, Frýdlant Bělíkova 1387, příspěvková organizace Šablona: Sada: III/2 VY_32_INOVACE_ICT. 4. 14 Postata ochrany autorských práv Vytvořeno: Ověřeno: 03. 11. 2013 02. 12. 2013 Třída: 4. OV

Podstata ochrany autorských práv Vzdělávací oblast: Předmět: Ročník: Autor: Vzdělávání v informačních a komunikačních Podstata ochrany autorských práv Vzdělávací oblast: Předmět: Ročník: Autor: Vzdělávání v informačních a komunikačních technologiích Informační a komunikační technologie 4. Bc. Aleš Přikryl Časový rozsah: Pomůcky: 1 vyučovací hodina počítač, dataprojektor Klíčová slova: autorské dílo, autorský zákon, citace Anotace: Materiál seznamuje žáky se základními pojmy autorského zákona a náležitostmi vyplývajícími z tohoto zákona v oblasti užívání děl.

Autorské právo • anglicky: copyright law • upravuje vztahy tvůrců a uživatelů autorských děl Autorské právo • anglicky: copyright law • upravuje vztahy tvůrců a uživatelů autorských děl • součást duševního vlastnictví [1]

Autorský zákon • zákon č. 121/2000 Sb. • upravuje autorské právo • upravuje způsob Autorský zákon • zákon č. 121/2000 Sb. • upravuje autorské právo • upravuje způsob použití cizích autorských děl (texty, obrázky, hudba, videa)

§ 30 Volná užití § 30 Volná užití

(1) Za užití díla se nepovažuje: • užití pro osobní potřebu fyzické osoby – (1) Za užití díla se nepovažuje: • užití pro osobní potřebu fyzické osoby – jehož účelem není dosažení přímého nebo nepřímého hospodářského nebo obchodního prospěchu

(2) Do práva autorského nezasahuje: • ten, kdo pro svou osobní potřebu zhotoví – (2) Do práva autorského nezasahuje: • ten, kdo pro svou osobní potřebu zhotoví – záznam, – rozmnoženinu – nebo napodobeninu díla

(3) Užitím podle tohoto zákona je: • • užití počítačového programu elektronické databáze i (3) Užitím podle tohoto zákona je: • • užití počítačového programu elektronické databáze i pro osobní potřebu fyzické osoby včetně zhotovení rozmnoženiny

Užití obrázků • např. na vlastních webových stránkách • možnosti: – vlastní kresby či Užití obrázků • např. na vlastních webových stránkách • možnosti: – vlastní kresby či fotografie (pozor na práva osob a značek), – z volně dostupných zdrojů, u kterých je užití výslovně povoleno, – po zajištění souhlasu autora (případně majitele autorských práv)

Hudba a video vs. Software Hudba a video • ANO – získání a užití Hudba a video vs. Software Hudba a video • ANO – získání a užití pro vlastní potřebu • NE – šíření, a to ani zdarma • NE – veřejná produkce Software (komerční) • NE – získání jiné než legální (zakoupení) • NE – odstraňování ochran proti kopírování

§ 30 Citace § 30 Citace

Citace • uvedení části textu z jiného díla, případně odkazu na toto dílo • Citace • uvedení části textu z jiného díla, případně odkazu na toto dílo • řídí se přesnými pravidly (ČSN ISO 690: 1996) • uvádí se: – jméno autora – název díla – pramen

(1) Do autorského práva nezasahuje ten, kdo: a) užije v odůvodněné míře výňatky ze (1) Do autorského práva nezasahuje ten, kdo: a) užije v odůvodněné míře výňatky ze zveřejněných děl jiných autorů ve svém díle

(1) Do autorského práva nezasahuje ten, kdo: b) užije výňatky z díla nebo drobná (1) Do autorského práva nezasahuje ten, kdo: b) užije výňatky z díla nebo drobná celá díla pro účely kritiky nebo recenze, vědecké či odborné tvorby a takové užití bude v souladu s poctivými zvyklostmi a v rozsahu vyžadovaném konkrétním účelem

(1) Do autorského práva nezasahuje ten, kdo: c) užije dílo při vyučování pro ilustrační (1) Do autorského práva nezasahuje ten, kdo: c) užije dílo při vyučování pro ilustrační účel nebo při vědeckém výzkumu, jejichž účelem není dosažení přímého nebo nepřímého hospodářského nebo obchodního prospěchu, a nepřesáhne rozsah odpovídající sledovanému účelu

…vždy je však nutno uvést: • jméno autora • název díla • pramen …vždy je však nutno uvést: • jméno autora • název díla • pramen

Více o citacích www. citace. com citace, generátor citací http: //www. boldis. cz/citace 2. Více o citacích www. citace. com citace, generátor citací http: //www. boldis. cz/citace 2. pdf Modely a příklady citací u jednotlivých typů dokumentů

Co je a není legální • odkaz na jiný web – legální • užití Co je a není legální • odkaz na jiný web – legální • užití části cizího webu (obrázek, video) – nelegální, pokud to nepovolují licenční podmínky daného webu • výměnné sítě (Bit. Torrent, …) – nelegální

Opakování Opakování

1. Autorský zákon upravuje: a) vztahy tvůrců a uživatelů autorských děl b) výši finančních 1. Autorský zákon upravuje: a) vztahy tvůrců a uživatelů autorských děl b) výši finančních odměn autorů c) přesný způsob citování dokumentu

2. Pokud použiji autorské dílo při výuce: a) nemusím uvést autora b) musím uvést 2. Pokud použiji autorské dílo při výuce: a) nemusím uvést autora b) musím uvést autora c) musím uvést autora, ale jen pokud z vyučování pořídím nahrávku, kterou budu prodávat

3. Z pohledu autorského zákona je legální: a) stáhnout si písničku a poslechnout si 3. Z pohledu autorského zákona je legální: a) stáhnout si písničku a poslechnout si ji b) stáhnout si písničku a pustit ji kamarádům ve škole c) dát písničku na internet, aby si ji kamarádi mohli poslechnout

Správné odpovědi Správné odpovědi

1. Autorský zákon upravuje: a) vztahy tvůrců a uživatelů autorských děl b) výši finančních 1. Autorský zákon upravuje: a) vztahy tvůrců a uživatelů autorských děl b) výši finančních odměn autorů c) přesný způsob citování dokumentu

2. Pokud použiji autorské dílo při výuce: a) nemusím uvést autora b) musím uvést 2. Pokud použiji autorské dílo při výuce: a) nemusím uvést autora b) musím uvést autora c) musím uvést autora, ale jen pokud z vyučování pořídím nahrávku, kterou budu prodávat

3. Z pohledu autorského zákona je legální: a) stáhnout si písničku a poslechnout si 3. Z pohledu autorského zákona je legální: a) stáhnout si písničku a poslechnout si ji b) stáhnout si písničku a pustit ji kamarádům ve škole c) dát písničku na internet, aby si ji kamarádi mohli poslechnout

Použité zdroje • Autorský zákon. Wikipedie: Otevřená encyklopedie [online]. [cit. 2013 -11 -03]. Dostupné Použité zdroje • Autorský zákon. Wikipedie: Otevřená encyklopedie [online]. [cit. 2013 -11 -03]. Dostupné z: http: //cs. wikipedia. org/w/index. php? title=Autorsk%C 3%BD_z%C 3%A 1 kon&oldid= 10761701 Pokud není uvedeno jinak, jsou použité objekty vlastní originální tvorbou autora. Materiál je určen pro bezplatné používání pro potřeby výuky a vzdělávání na všech typech škol a školských zařízení. Jakékoliv další využití podléhá autorskému zákonu. Veškerá vlastní díla autora (fotografie, videa) lze bezplatně dále používat i šířit při uvedení autorova jména.

Použitý obrazový materiál [1] Copyright. Wikimedia [online]. [cit. 2013 -11 -03]. Dostupné pod licencí Použitý obrazový materiál [1] Copyright. Wikimedia [online]. [cit. 2013 -11 -03]. Dostupné pod licencí Public domain z: http: //cs. wikipedia. org/wiki/Soubor: Copyright. svg Pokud není uvedeno jinak, jsou použité objekty vlastní originální tvorbou autora. Materiál je určen pro bezplatné používání pro potřeby výuky a vzdělávání na všech typech škol a školských zařízení. Jakékoliv další využití podléhá autorskému zákonu. Veškerá vlastní díla autora (fotografie, videa) lze bezplatně dále používat i šířit při uvedení autorova jména.