ÐÏ#ࡱ#á########>###þÿ #######3########±#######þÿÿÿ### #####<##########Ç###6###ð###N###A###M###Û###5###6###7###8###9###: ###; ######? ###@###Ü###W

Скачать презентацию ÐÏ#ࡱ#á########>###þÿ #######3########±#######þÿÿÿ### #####<##########Ç###6###ð###N###A###M###Û###5###6###7###8###9###: ###; ######? ###@###Ü###W Скачать презентацию ÐÏ#ࡱ#á########>###þÿ #######3########±#######þÿÿÿ### #####<##########Ç###6###ð###N###A###M###Û###5###6###7###8###9###: ###; ######? ###@###Ü###W

708_higher_educatio.ppt

 • Размер: 28.6 Кб
 • Количество слайдов: 293

Описание презентации ÐÏ#ࡱ#á########>###þÿ #######3########±#######þÿÿÿ### #####<##########Ç###6###ð###N###A###M###Û###5###6###7###8###9###: ###; ######? ###@###Ü###W по слайдам

ÐÏ#ࡱ#á###########þÿ #######3########±#######þÿÿÿ### ##########Ç###6###ð###N###A###M###Û###5###6###7###8###9###: ###; ######=## ####? ###@###Ü###W ÐÏ#ࡱ#á########>###þÿ #######3########±#######þÿÿÿ### #####<#####Ç###6###ð###N###A###M###Û###5###6###7###8###9###: ###; ######? ###@###Ü###W

##V ##V

##P################## ##! ##O###N###M###_###`###a###L###\###K###J#######ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ#R####################ÿÿÿÿ#####d. OÏ#ê#ª#¹)è######pl 5ûÓÌ#S ##P################## ##! ##O###N###M###_###`###a###L###\###K###J#######ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ#R####################ÿÿÿÿ#####d. OÏ#ê#ª#¹)è######pl 5ûÓÌ#S

##@#######P#i#c#t#u#r#e#s###########################ÿÿ ÿÿ####ÿÿÿÿ####################^£, #####P#o#w#e#r#P#o#i#n#t# #D#o#c#u#m#e#n#t##############(###ÿÿÿÿ#############S#u#m#m#a#r#y#I#n#f#o#r#m#a#t#i#o#n#########(######ÿÿÿÿ##################Ý####ê#####ýÿ ÿÿýÿÿÿþÿÿÿ######## ##@#######P#i#c#t#u#r#e#s###########################ÿÿ ÿÿ####ÿÿÿÿ####################^£, #####P#o#w#e#r#P#o#i#n#t# #D#o#c#u#m#e#n#t##############(###ÿÿÿÿ#############S#u#m#m#a#r#y#I#n#f#o#r#m#a#t#i#o#n#########(######ÿÿÿÿ##################Ý####ê#####ýÿ ÿÿýÿÿÿþÿÿÿ########

####################################### ###!##########$### ###&###'###(###)###*###+###, ###-###. ###/###0###1###2###3###4###5###6###7###8### 9###: ###; ######=######? ###@###A###B###C###D###E###F###G###H###I###J###K###L###M###N###O###P###Q###R###S ###T###U###V###W###X###Y###Z###[###\###]###^###_###`###a###b###c###d###e###f###g ###h###i###j###k###l###m###n###o###p###q###r###s###t###u###v###w###x###y###z###{ ###|###}###~##################### ####################################### ###!###»#######$### %###&###’###(###)###*###+###, ###-###. ###/###0###1###2###3###4###5###6###7###8### 9###: ###; ######? ###@###A###B###C###D###E###F###G###H###I###J###K###L###M###N###O###P###Q###R###S ###T###U###V###W###X###Y###Z###[###\###]###^###_###`###a###b###c###d###e###f###g ###h###i###j###k###l###m###n###o###p###q###r###s###t###u###v###w###x###y###z###{ ###|###}###~#####################

####################################### ###!##########$### ###&###'###(###)###*###+###, ###-###. ###/###0###1###2###3###4###5###6###7###8### 9###: ###; ######=######? ###@###A###B###C###D###E###F###G###þÿÿÿÿÿÿýÿÿÿýÿÿÿýÿÿÿýÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ##D#o#c#u#m#e#n#t#S#u#m#m#a#r#y#I#n#f#o#r#m#a#t#i#o#n#######8###ÿÿÿÿÿÿ########################C#u#r#r#e #n#t# #U#s#e#r#######################ÿÿÿÿÿÿ#############/###########################ÿÿÿÿÿÿ###################################ÿÿÿÿÿÿ ÿ######################## F#ðÿÍ##úå#\c ûIt. Xæ#fwÿÿØÿà##JFIF#####H#H##ÿá####################################### ###!###»#######$### %###&###’###(###)###*###+###, ###-###. ###/###0###1###2###3###4###5###6###7###8### 9###: ###; ######? ###@###A###B###C###D###E###F###G###þÿÿÿÿÿÿýÿÿÿýÿÿÿýÿÿÿýÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ##D#o#c#u#m#e#n#t#S#u#m#m#a#r#y#I#n#f#o#r#m#a#t#i#o#n#######8###ÿÿÿÿÿÿ########################C#u#r#r#e #n#t# #U#s#e#r#######################ÿÿÿÿÿÿ#############/###########################ÿÿÿÿÿÿ###################################ÿÿÿÿÿÿ ÿ######################## F#ðÿÍ##úå#\c ûIt. Xæ#fwÿÿØÿà##JFIF#####H#H##ÿá

2 Exif##MM#*###############b######j#(######1#####r#2# ####i######È###H####Adobe Photoshop 7. 0#2003: 11: 03 02: 59: 41##### #######ÿÿ## ##########X#######################(###########& ##########H#######H####ÿØÿà##JFIF#####H#H##ÿí#2 Exif##MM#*###############b######j#(######1#####r#2# ####i######È###H####Adobe Photoshop 7. 0#2003: 11: 03 02: 59: 41##### #######ÿÿ## ##########X#######################(###########& ##########H#######H####ÿØÿà##JFIF#####H#H##ÿí#

Adobe_CM##ÿî##Adobe#d####ÿÛ## Adobe_CM##ÿî##Adobe#d####ÿÛ##

### # ### #

## #### ## ####

##### #####

# #

########## ##########

## ##

# #

ÿÀ####`##########ÿÝ####ÿÄ#? ########################### ÿÀ####`###»#######ÿÝ####ÿÄ#? ###########################

3######!#1#AQa#q 2##¡±B#$#RÁb 34 rÑC#Sðáñcs 5#¢²&DTd. E£t 6#ÒUâeò³ÃÓuãóF'¤ ´ÄÔäô¥µÅÕåõVfv¦¶ÆÖæö 7 GWgw§·Ç×ç÷########5#####! 1##AQaq##2#¡±B#ÁRÑð 3$bár. CS#cs 4ñ##¢²#&5ÒDT£#d. EU 63######!#1#AQa#»q 2##¡±B#$#RÁb 34 rÑC#%Sðáñcs 5#¢²&DTd. E£t 6#ÒUâeò³ÃÓuãóF’¤ ´ÄÔäô¥µÅÕåõVfv¦¶ÆÖæö 7 GWgw§·Ç×ç÷########5#####! 1##AQaq»##2#¡±B#ÁRÑð 3$bár. CS#cs 4ñ%##¢²#&5ÒDT£#d. EU 6 teâò³ÃÓuãóF¤ ´ÄÔäô¥µÅÕåõVfv¦¶ÆÖæö’7 GWgw§·ÇÿÚ#

####? #ïqpi}. #Vtüp 8æ; , ~¸ôv°#çÝ#þêÜ#B'üôé=³-ÿ#Øk¿ôfÇÚ 8þðû]ÏÙØó$iÜBçs²OM; «Õ(Ä#Xçôö? P¿##ó¯næºÚí ïø¦] þ##}sèÿ#÷ 2ßý·ÿ#I*}G? #ë#§çäã#ZE³#¾Ë(? ¥{#ÏçRB ####? #ïqpi}. #Vtüp 8æ; , ~¸ôv°#çÝ#þêÜ#B’üôé=³-ÿ#Øk¿ôfÇÚ 8þðû]ÏÙØó$iÜBçs²OM; «Õ(Ä#Xçôö? P¿##ó¯næºÚí ïø¦] þ##}sèÿ#÷ 2ßý·ÿ#I*}G? #ë#§çäã#ZE³#¾Ë(? ¥{#ÏçRB #ÈW#u¢ 6îÔ¹ý#%Í. ë&>¯ úÏ#ÛYÜz. DxÔr¼ 7#{Ên 9 Wñ¾ uÜv#}DHÛ`þðqnÇ-ì#[XǸØ^]¤ 79Û¹ß×Ùÿ###\#=#% #^[#®g©_U¿q#{ºUæ@๦¤®# «Ó¸u+#|#Ñîÿ#Ò>k±Øçgâ 7#üFÕBçY¹íõ##¹£Þx. F 8!-5[, ²X#¼>}Ý$0 4 u#éÐ×tÛ#þÛoî¬ÁÑ#ÆùÃD´ 4Ñ°ÄÛû˳êâÒás¤Éoé#{#º#» oò>©½fb 5´VÇ=Àj ûçÜåGzײ½ñØ##tÎ8ëtä#56 N¿î[#Ý? #{: µ#7øâÇÓ]v#ÚÞ-u # w «ì 8¯©ûïÞ@áI± #Z#MñÖ²ä#²â #S, >#¬ ~wç£×õ§ WüÝXbIþîOÞ*¿/°: ßó» ë##N#ÑÍpÉp? #» !MZº©Ýö|’¹Ä#¿v. Mm#Ülõ#϶? {éz~ÆY: ##wy¤ 2Ì~M÷#ùèf}iË~1 c 0ðÞæ» slÊ{#[» x´ìÃ÷}#EÛgü##cþ±u’³cñpvÍ9 mÿ#Ý¥

 Kdª@|÷²~ñûS`ô#`l³©Ü####{Ùÿ#½+F®¯#6âb#úægþô, ØƸ#ø «ûhÒ#KÝÈ? N_j¤|#Ù#¹ÙYâäWMmÆ/s=#i$Ø#Û=Ge. Yoú*þªZ#!@¸&#I²l, a Kdª@|÷²~ñûS`ô#`l³©Ü####{Ùÿ#½+F®¯#6âb#úægþô, ØƸ#ø «ûhÒ#KÝÈ? N_j¤|#Ù#¹ÙYâäWMmÆ/s=#i$Ø#Û=Ge. Yoú*þªZ#[email protected]¸&#I²l, a

©## AOÿѯÕ#N#Ǭ -#Ø##6Õ´#\u. Nß[a. Hp #mÒ¦Yl. Oum#*ÇïIVÕý 10###° '1 *Ú 6 zîA`+#AS¬ÁD$3's vÕHúÄi#0áæV!Äss#ÙS ´õ#©gòö~r. J.©## AOÿѯÕ#N#Ǭ -#Ø##6Õ´#\u. Nß[a. Hp #mÒ¦Yl. Oum#*%ÇïIVÕý 10###° ‘1 *Ú 6 zîA`+#AS¬ÁD$3’s vÕHúÄi#0áæV!Äss#ÙS ´õ#©gòö~r. J. é\. #g©ôÖá 9£*¼ì[D×PþE¬{¿ªïûm. P)!¨EÅB. W # «ÿÒËÇÕ «#Sj/#µ¤ýUÞ©ÌLë 1 «ÊÛY#$½¾£Ñg·÷###½þa#D¥Ò 5áíÿ#E¯P#I¥#©#’IN#e. J¡¢ #ÃiçñåIÎÑ#’V*m*ÖK¡¢##ú@+mú!SiÜB¶#4$TUÀ æ; JNTJ#V$#S#

#TØà×IqaàYØ#ÏQ#sØöû? ô¢#ªy¨sd#Ö¸Ë#ÍM÷¶; g®ý³? H_ÿÓ 7±¸ö#ä#ȵ: öK? mf. F z L*oï 5³ù·#ÜGÞ¯u·¬ç 7÷l¬q#àiw}@G®RüàÇ#ú©ÿ#z#D ½_h®Vp. O)ÔÅN½y, #Dä#TØà×IqaàYØ#»ÏQ#sØöû? ô¢#ªy¨sd#Ö¸Ë#ÍM÷>¶; g®ý³? H_ÿÓ 7±¸ö#ä#ȵ: öK? mf. F z L*oï 5³ù·#ÜGÞ¯u·¬ç 7÷l¬q#àiw}@G®>RüàÇ#ú©ÿ#z#D ½_h®Vp. O)ÔÅN½y, #Dä 3 rÎ ÀræJTªoqæ ¢r## M)R©¹uÌ{t. Ue. FRÉ®# ý =Ý#I¯s#æD»#Úö#ë±Û#¥#è 9ÍiÛ½» , /#À#» k^ïçs=ô±Fö#? G}#Ð 69Ö³k)k#Go¤#`}·ÿ#=¶Óêdlýgó? Iul. YîÚ#÷nw$´È #íwïÿ#¤JbÜ##ë»t¬Aýäã 5¬aelk 7#. #îÿ#; óÿ#¶¨##*ÿÔÏwÕ. «öw_ëb « 9$? GoØ}îÓÓÚÅeÿ#Uz§R¿#¨bú 4Ói- « _] ôÚÌg#ÕV#·ÝNöûÖónêa¬u¼ý¤#8ÄÈ; ¾Ãßô¿ 1#í½b? å¬Ïó 0¿÷ 3 ]ø#öª n. Aÿ##þùäÇÕ¥$zزÓ#n¿Cÿ#°i¿æ×Q#á±? Ï¿øâ. ü£¯ùo¨ÌëïÇþ 8#Ô#ýíõ##ç(ÿ#¾â¥ ¢ßn/1ÿ#7: ú\_®? û¨¬SõK¬^&» q. Oë_÷Ü#ÕÐ#gÇüµÔ¿íÚ? ÷#£Ôk 2Þ·Ô? ´ìWü#èÐW¶#uÿ#Rúã#s¬Å h. &réh 07 [õc «Ô#è½®#hx ê#¦#ëGUOZÍå#û`#Öí#o©mÖÌruþS±\ä¨+ÛÅÝÓ¯ #Yídè# «. Iòý

be#¢ò# #ÿ# «]ļ¸ 8õ®©#þí 0#ó[KYÿ#E#õð? 御§òñ¿÷!ÃÚÕíÅáÆ#[ÆzeǶ°ë= - #îmaÖlõ, ØÝÞïN «_ÿ##µõ/ ´çãi¡'N]/Úzÿ#½¼ßØÿ#÷@äu 2 uëyß#? ÷I#¯n=lýVë®hg¯Ih##Ñíçc£¦ûÛýtãêO\w#Æû²ÿ#ù#º#_©jmçÄI÷b#? ô#£Õ#kë#gbe#¢ò# #ÿ# «]ļ¸ 8õ®©#þí 0#ó[KYÿ#E#õð? 御§òñ¿÷!ÃÚÕíÅáÆ#[ÆzeǶ°ë= — #îmaÖlõ, ØÝÞïN «_ÿ##µõ/ ´çãi¡’N]/Úzÿ#½¼ßØÿ#÷@äu 2 uëyß#? ÷I#¯n=lýVë®hg¯Ih##Ñíçc£¦ûÛýtãêO\w#Æû²ÿ#ù#º#_©jmçÄI÷b#? ô#£Õ#kë#g 8: ¨#IÆ #% — Ýw. M®·ÿ#ÖÞ#p. EÁwÔºÞM’àܳù: z#¾§õ¦ý/L##K 8þNº¶õ@? å¼Í? ðÿ#Ý%#gu. S¡ëy~#ÿ#Ý$¨+? ÿÙÿí/#Photoshop 3. 0#8 BIM#%###########8 BIM#ê##### com. apple. print. Page. Format. PMHorizontal. Res com. apple. print. ticket. creator com. apple. printingmanager com. apple. print. ticket. item. Array com. apple. print. Page. Format. PMHorizontal. Res 72 com. apple. print. ticket. client com. apple. printingmanager com. apple. print. ticket. mod. Date 2003 -11 -03 T 10: 59: 32 Z com. apple. print. ticket. state. Flag 0 com. apple. print. Page. Format. PMOrientation com. apple. print. ticket. creator com. apple. printingmanager com. apple. print. ticket. item. Array com. apple. print. Page. Format. PMOrientation 1 com. apple. print. ticket. client com. apple. printingmanager com. apple. print. ticket. mod. Date 2003 -11 -03 T 10: 59: 32 Z com. apple. print. ticket. state. Flag 0 com. apple. print. Page. Format. PMScaling com. apple. print. ticket. creator com. apple. printingmanager com. apple. print. ticket. item. Array com. apple. print. Page. Format. PMScaling 1 com. apple. print. ticket. client com. apple. printingmanager com. apple. print. ticket. mod. Date 2003 -11 -03 T 10: 59: 32 Z com. apple. print. ticket. state. Flag 0

keycom. apple. print. Page. Format. PMVertical. Res/key dict keycom. apple. print. ticket. creator/key stringcom. apple. printingmanager/stringcom. apple. print. Page. Format. PMVertical. Res com. apple. print. ticket. creator com. apple. printingmanager com. apple. print. ticket. item. Array com. apple. print. Page. Format. PMVertical. Res 72 com. apple. print. ticket. client com. apple. printingmanager com. apple. print. ticket. mod. Date 2003 -11 -03 T 10: 59: 32 Z com. apple. print. ticket. state. Flag 0 com. apple. print. Page. Format. PMVertical. Scaling com. apple. print. ticket. creator com. apple. printingmanager com. apple. print. ticket. item. Array com. apple. print. Page. Format. PMVertical. Scaling 1 com. apple. print. ticket. client com. apple. printingmanager com. apple. print. ticket. mod. Date 2003 -11 -03 T 10: 59: 32 Z com. apple. print. ticket. state. Flag 0 com. apple. print. sub. Ticket. paper_info_ticket com. apple. print. Page. Format. PMAdjusted. Page. Rect com. apple. print. ticket. creator com. apple. printingmanager com. apple. print. ticket. item. Array com. apple. print. Page. Format. PMAdjusted. Page. Rect 0. 0 734 576 com. apple. print. ticket. client com. apple. printingmanager com. apple. print. ticket. mod. Date 2003 -11 -03 T 10: 59: 32 Z com. apple. print. ticket. state. Flag 0 com. apple. print. Page. Format. PMAdjusted. Paper. Rect

keycom. apple. print. ticket. creator/key stringcom. apple. printingmanager/string keycom. apple. print. ticket. item. Array/key array dictcom. apple. print. ticket. creator com. apple. printingmanager com. apple. print. ticket. item. Array com. apple. print. Page. Format. PMAdjusted. Paper. Rec t -18 774 594 com. apple. print. ticket. client com. apple. printingmanager com. apple. print. ticket. mod. Date 2003 -11 -03 T 10: 59: 32 Z com. apple. print. ticket. state. Flag 0 com. apple. print. Paper. Info. PMPaper. Name com. apple. print. ticket. creator com. apple. print. pm. Post. Script com. apple. print. ticket. item. Array com. apple. print. Paper. Info. PMPaper. Name na-letter com. apple. print. ticket. client com. apple. print. pm. Post. Script com. apple. print. ticket. mod. Date 2000 -07 -28 T 22: 57: 04 Z com. apple. print. ticket. state. Flag 1 com. apple. print. Paper. Info. PMUnadjusted. Page. Rect com. apple. print. ticket. creator com. apple. print. pm. Post. Script com. apple. print. ticket. item. Array com. apple. print. Paper. Info. PMUnadjusted. Page. Rec t 0. 0 734 576 com. apple. print. ticket. client com. apple. printingmanager com. apple. print. ticket. mod. Date 2003 -11 -03 T 10: 59: 32 Z com. apple. print. ticket. state. Flag 0

keycom. apple. print. Paper. Info. PMUnadjusted. Paper. Rect/key dict keycom. apple. print. ticket. creator/key stringcom. apple.com. apple. print. Paper. Info. PMUnadjusted. Paper. Rect com. apple. print. ticket. creator com. apple. print. pm. Post. Script com. apple. print. ticket. item. Array com. apple. print. Paper. Info. PMUnadjusted. Paper. Re ct -18 774 594 com. apple. print. ticket. client com. apple. printingmanager com. apple. print. ticket. mod. Date 2003 -11 -03 T 10: 59: 32 Z com. apple. print. ticket. state. Flag 0 com. apple. print. Paper. Info. ppd. PMPaper. Name com. apple. print. ticket. creator com. apple. print. pm. Post. Script com. apple. print. ticket. item. Array com. apple. print. Paper. Info. ppd. PMPaper. Name Letter com. apple. print. ticket. client com. apple. print. pm. Post. Script com. apple. print. ticket. mod. Date 2000 -07 -28 T 22: 57: 04 Z com. apple. print. ticket. state. Flag 1 com. apple. print. ticket. APIVersion 00. 20 com. apple. print. ticket. private. Lock com. apple. print. ticket. type com. apple. print. Paper. Info. Ticket com. apple. print. ticket. APIVersion 00. 20 com. apple. print. ticket. private. Lock com. apple. print. ticket. type com. apple. print. Page. Format. Ticket #8 BIM#é#####x#####H#H#####Þ#@ÿîÿî###R#g#(#ü#####H#H#####Ø#(#####d######ÿ# ########h#############8 BIM#í#######H######8 BIM#&########? ##8 BIM############8 BIM#ó#####8 BIM# ####8 BIM’######8 BIM#õ#####H#/ff###lff#####/ff###¡#####2#####Z######5###

##-#####8 BIM#ø#####p##ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ#è####ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ#è# ###ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ#è##8 BIM########@####8 BIM######8 BIM#######K########X### #####0#2#8#_#A#_#T#h#e#m#e################## ###X########################null####bounds. Objc####### ###Rct 1####Top long####Leftlong####Btomlong###X####Rghtlong### ####slices. Vl. Ls####Objc#####slice####slice. IDlong####group.##-#####8 BIM#ø#####p##ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ#è####ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ#è# ###ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ#è##8 BIM########@####8 BIM######8 BIM#######K########X### #####0#2#8#_#A#_#T#h#e#m#e################## ###X########################null####bounds. Objc####### ###Rct 1####Top long####Leftlong####Btomlong###X####Rghtlong### ####slices. Vl. Ls####Objc#####slice####slice. IDlong####group. IDlong##### ###originenum###

ESlice. Origin###auto. Generated####Typeenum### ESlice. Type####Img ####bounds. Objc#####Rct 1####Top long####Leftlong####Btomlong###X####Rghtlong### ####url. TEXT#####null. TEXT#####Msge. TEXT#####alt. Tag. TEXT#####cel l.ESlice. Origin###auto. Generated####Typeenum### ESlice. Type####Img ####bounds. Objc#####Rct 1####Top long####Leftlong####Btomlong###X####Rghtlong### ####url. TEXT#####null. TEXT#####Msge. TEXT#####alt. Tag. TEXT#####cel l. Text. Is. HTMLbool#####cell. Text. TEXT##### horz. Alignenum####ESlice. Horz. Align####de fault### vert. Alignenum####ESlice. Vert. Align####default####bg. Color. Typeenum####ES lice. BGColor. Type####None### top. Outsetlong####### left. Outsetlong#######

bottom. Outsetlong####right. Outsetlong#####8 BIM############8 BIM# bottom. Outsetlong####right. Outsetlong#####8 BIM############8 BIM#

#####`#######ÿØÿà##JFIF#####H#H##ÿí# #####`#######ÿØÿà##JFIF#####H#H##ÿí#

Adobe_CM##ÿî##Adobe#d####ÿÛ## Adobe_CM##ÿî##Adobe#d####ÿÛ##

### # ### #

## #### ## ####

##### #####

# #

########## ##########

## ##

# #

ÿÀ####`##########ÿÝ####ÿÄ#? ########################### ÿÀ####`###»#######ÿÝ####ÿÄ#? ###########################

3######!#1#AQa#q 2##¡±B#$#RÁb 34 rÑC#Sðáñcs 5#¢²&DTd. E£t 6#ÒUâeò³ÃÓuãóF'¤ ´ÄÔäô¥µÅÕåõVfv¦¶ÆÖæö 7 GWgw§·Ç×ç÷########5#####! 1##AQaq##2#¡±B#ÁRÑð 3$bár. CS#cs 4ñ##¢²#&5ÒDT£#d. EU 63######!#1#AQa#»q 2##¡±B#$#RÁb 34 rÑC#%Sðáñcs 5#¢²&DTd. E£t 6#ÒUâeò³ÃÓuãóF’¤ ´ÄÔäô¥µÅÕåõVfv¦¶ÆÖæö 7 GWgw§·Ç×ç÷########5#####! 1##AQaq»##2#¡±B#ÁRÑð 3$bár. CS#cs 4ñ%##¢²#&5ÒDT£#d. EU 6 teâò³ÃÓuãóF¤ ´ÄÔäô¥µÅÕåõVfv¦¶ÆÖæö’7 GWgw§·ÇÿÚ#

####? #ïqpi}. #Vtüp 8æ; , ~¸ôv°#çÝ#þêÜ#B'üôé=³-ÿ#Øk¿ôfÇÚ 8þðû]ÏÙØó$iÜBçs²OM; «Õ(Ä#Xçôö? P¿##ó¯næºÚí ïø¦] þ##}sèÿ#÷ 2ßý·ÿ#I*}G? #ë#§çäã#ZE³#¾Ë(? ¥{#ÏçRB ####? #ïqpi}. #Vtüp 8æ; , ~¸ôv°#çÝ#þêÜ#B’üôé=³-ÿ#Øk¿ôfÇÚ 8þðû]ÏÙØó$iÜBçs²OM; «Õ(Ä#Xçôö? P¿##ó¯næºÚí ïø¦] þ##}sèÿ#÷ 2ßý·ÿ#I*}G? #ë#§çäã#ZE³#¾Ë(? ¥{#ÏçRB #ÈW#u¢ 6îÔ¹ý#%Í. ë&>¯ úÏ#ÛYÜz. DxÔr¼ 7#{Ên 9 Wñ¾ uÜv#}DHÛ`þðqnÇ-ì#[XǸØ^]¤ 79Û¹ß×Ùÿ###\#=#% #^[#®g©_U¿q#{ºUæ@๦¤®# «Ó¸u+#|#Ñîÿ#Ò>k±Øçgâ 7#üFÕBçY¹íõ##¹£Þx. F 8!-5[, ²X#¼>}Ý$0 4 u#éÐ×tÛ#þÛoî¬ÁÑ#ÆùÃD´ 4Ñ°ÄÛû˳êâÒás¤Éoé#{#º#» oò>©½fb 5´VÇ=Àj ûçÜåGzײ½ñØ##tÎ8ëtä#56 N¿î[#Ý? #{: µ#7øâÇÓ]v#ÚÞ-u # w «ì 8¯©ûïÞ@áI± #Z#MñÖ²ä#²â #S, >#¬ ~wç£×õ§ WüÝXbIþîOÞ*¿/°: ßó» ë##N#ÑÍpÉp? #» !MZº©Ýö|’¹Ä#¿v. Mm#Ülõ#϶? {éz~ÆY: ##wy¤ 2Ì~M÷#ùèf}iË~1 c 0ðÞæ» slÊ{#[» x´ìÃ÷}#EÛgü##cþ±u’³cñpvÍ9 mÿ#Ý¥

 Kdª@|÷²~ñûS`ô#`l³©Ü####{Ùÿ#½+F®¯#6âb#úægþô, ØƸ#ø «ûhÒ#KÝÈ? N_j¤|#Ù#¹ÙYâäWMmÆ/s=#i$Ø#Û=Ge. Yoú*þªZ#!@¸&#I²l, a Kdª@|÷²~ñûS`ô#`l³©Ü####{Ùÿ#½+F®¯#6âb#úægþô, ØƸ#ø «ûhÒ#KÝÈ? N_j¤|#Ù#¹ÙYâäWMmÆ/s=#i$Ø#Û=Ge. Yoú*þªZ#[email protected]¸&#I²l, a

©## AOÿѯÕ#N#Ǭ -#Ø##6Õ´#\u. Nß[a. Hp #mÒ¦Yl. Oum#*ÇïIVÕý 10###° '1 *Ú 6 zîA`+#AS¬ÁD$3's vÕHúÄi#0áæV!Äss#ÙS ´õ#©gòö~r. J.©## AOÿѯÕ#N#Ǭ -#Ø##6Õ´#\u. Nß[a. Hp #mÒ¦Yl. Oum#*%ÇïIVÕý 10###° ‘1 *Ú 6 zîA`+#AS¬ÁD$3’s vÕHúÄi#0áæV!Äss#ÙS ´õ#©gòö~r. J. é\. #g©ôÖá 9£*¼ì[D×PþE¬{¿ªïûm. P)!¨EÅB. W # «ÿÒËÇÕ «#Sj/#µ¤ýUÞ©ÌLë 1 «ÊÛY#$½¾£Ñg·÷###½þa#D¥Ò 5áíÿ#E¯P#I¥#©#’IN#e. J¡¢ #ÃiçñåIÎÑ#’V*m*ÖK¡¢##ú@+mú!SiÜB¶#4$TUÀ æ; JNTJ#V$#S#

#TØà×IqaàYØ#ÏQ#sØöû? ô¢#ªy¨sd#Ö¸Ë#ÍM÷¶; g®ý³? H_ÿÓ 7±¸ö#ä#ȵ: öK? mf. F z L*oï 5³ù·#ÜGÞ¯u·¬ç 7÷l¬q#àiw}@G®RüàÇ#ú©ÿ#z#D ½_h®Vp. O)ÔÅN½y, #Dä#TØà×IqaàYØ#»ÏQ#sØöû? ô¢#ªy¨sd#Ö¸Ë#ÍM÷>¶; g®ý³? H_ÿÓ 7±¸ö#ä#ȵ: öK? mf. F z L*oï 5³ù·#ÜGÞ¯u·¬ç 7÷l¬q#àiw}@G®>RüàÇ#ú©ÿ#z#D ½_h®Vp. O)ÔÅN½y, #Dä 3 rÎ ÀræJTªoqæ ¢r## M)R©¹uÌ{t. Ue. FRÉ®# ý =Ý#I¯s#æD»#Úö#ë±Û#¥#è 9ÍiÛ½» , /#À#» k^ïçs=ô±Fö#? G}#Ð 69Ö³k)k#Go¤#`}·ÿ#=¶Óêdlýgó? Iul. YîÚ#÷nw$´È #íwïÿ#¤JbÜ##ë»t¬Aýäã 5¬aelk 7#. #îÿ#; óÿ#¶¨##*ÿÔÏwÕ. «öw_ëb « 9$? GoØ}îÓÓÚÅeÿ#Uz§R¿#¨bú 4Ói- « _] ôÚÌg#ÕV#·ÝNöûÖónêa¬u¼ý¤#8ÄÈ; ¾Ãßô¿ 1#í½b? å¬Ïó 0¿÷ 3 ]ø#öª n. Aÿ##þùäÇÕ¥$zزÓ#n¿Cÿ#°i¿æ×Q#á±? Ï¿øâ. ü£¯ùo¨ÌëïÇþ 8#Ô#ýíõ##ç(ÿ#¾â¥ ¢ßn/1ÿ#7: ú\_®? û¨¬SõK¬^&» q. Oë_÷Ü#ÕÐ#gÇüµÔ¿íÚ? ÷#£Ôk 2Þ·Ô? ´ìWü#èÐW¶#uÿ#Rúã#s¬Å h. &réh 07 [õc «Ô#è½®#hx ê#¦#ëGUOZÍå#û`#Öí#o©mÖÌruþS±\ä¨+ÛÅÝÓ¯ #Yídè# «. Iòý

be#¢ò# #ÿ# «]ļ¸ 8õ®©#þí 0#ó[KYÿ#E#õð? 御§òñ¿÷!ÃÚÕíÅáÆ#[ÆzeǶ°ë= - #îmaÖlõ, ØÝÞïN «_ÿ##µõ/ ´çãi¡'N]/Úzÿ#½¼ßØÿ#÷@äu 2 uëyß#? ÷I#¯n=lýVë®hg¯Ih##Ñíçc£¦ûÛýtãêO\w#Æû²ÿ#ù#º#_©jmçÄI÷b#? ô#£Õ#kë#gbe#¢ò# #ÿ# «]ļ¸ 8õ®©#þí 0#ó[KYÿ#E#õð? 御§òñ¿÷!ÃÚÕíÅáÆ#[ÆzeǶ°ë= — #îmaÖlõ, ØÝÞïN «_ÿ##µõ/ ´çãi¡’N]/Úzÿ#½¼ßØÿ#÷@äu 2 uëyß#? ÷I#¯n=lýVë®hg¯Ih##Ñíçc£¦ûÛýtãêO\w#Æû²ÿ#ù#º#_©jmçÄI÷b#? ô#£Õ#kë#g 8: ¨#IÆ #% — Ýw. M®·ÿ#ÖÞ#p. EÁwÔºÞM’àܳù: z#¾§õ¦ý/L##K 8þNº¶õ@? å¼Í? ðÿ#Ý%#gu. S¡ëy~#ÿ#Ý$¨+? ÿÙ 8 BIM#!#####U#####A#d#o#b#e# #P#h#o#t#o#s#h#o#p#####A#d#o#b#e# #P#h#o#t#o#s#h#o#p# #7#. #0#####8 BIM########ÿá#Hhttp: //ns. adobe. com/xap/1. 0/# adobe: docid: photoshop: 135 bba 66 -0 f 3 c-11 d 8 -8 a 44 -efe 12867 d 496

? xpacket end='w'? ÿî#!Adobe#d############ÿÛ## ÿî#!Adobe#d############ÿÛ##

### # ### #

## #### ## ####

##### #####

# #

########## ##########

## ##

# #

ÿ####X# #########ÿÄ#ð################################# !##0@1#P2#A 3#p&#`B$54###########! #1#A2#QaqÒ¡ÑBR#Ó#5#±Ábr¢² 34@`ðá#Ô#6 PâCsÃ#S£ 0 c³ã$#ñòtÄó #&##########1##!Aq# @P 20 QaÁ#p±r¡B#ÿÚ# ÿ####X# ##»#######ÿÄ#ð################################# !##[email protected]#P»2#A 3#p&#`B$54%###########! #1#A»2#QaqÒ¡ÑBR#Ó#5#±Ábr¢² [email protected]`ðá#Ô#6 PâCsÃ#S£ 0 c³ã$#ñòtÄó %#&##########1##!Aq# @P 20 QaÁ#p±r¡B#ÿÚ#

#####éìwbÁèd. ZÑÔ#å|̯LPdÄe 4³: Õçå\® 1²ÚyÝ&8Êj. Q#vĨ#H×K#=o#Ñ=M#~IR-» Ê!#Í «#E´Ñvm. L¦Êu. J²Q 1 j. EõN²ëhÕ#oÏl[(¹\ ÉJ¤[*# «Õð½Lu-³½#####éìwbÁèd. ZÑÔ#å|̯LPdÄe 4³: Õçå%\® 1²Ú%yÝ&8Êj. Q#vĨ#H×K#=o#Ñ=M#~IR-» Ê!#Í «#E´Ñvm. L¦Êu. J²Q 1 j. EõN²ëhÕ#oÏl[(¹\ ÉJ¤[*# «Õð½Lu-³½

ÎôhëF 8ëF 3 S 2ËC¬ÏTbl##j-±Ìª 6ÈÎ\Ê'lh. R¯E#Ò#ÝÌ£í3ä}¿ô¬ï ]tq®PêÊǪË#29¦g 2 u 39ÙLááÝÀáWm#caÆK´ÅÕÇ#û(ÖW\¼: z_#]ÎC 7 a. U{ë\ëäW[#]Q\ ¡Õ(uænémjîÉyõUºéâs'JWÎôhëF 8ëF 3 S 2ËC¬ÏTbl##j-±Ìª 6ÈÎ\Ê’l%h. R¯E#Ò#ÝÌ£íÕÇ#û(ÖW\¼: z_#]ÎC 7 a. U{ë%\ëäW[#]Q\ ¡Õ(uænémjîÉyõUºéâs’JW 3ã÷üõÇÑ 9 NçxõM$gz#äV¯DtÄÎhe öS^ ¦: #N}EóL#DX

LC### #ð#³Ã¯C#ô#³ÝC 1®Æ¥Lx##Óñ´ôǧ? 0¯Yù#= ãíKÀrûÑðÚ+=ZüèW¡^T_\J¼Õòé¶Ï#6 eü+¹ú LC### #ð#³Ã¯C#ô#³ÝC 1®Æ<¥Lx##Óñ´ôǧ? 0¯Yù#= ãíKÀrûÑðÚ+=ZüèW¡^T_\"J¼Õòé¶Ï#6 eü+¹ú

¾zÏ Dz; ÇÝ][åëƺÓØÛË^EÜÕÛÏFsЮòÓòóκ_#ö³}o. ZVk)´D#)Dq#! I#M#`#²#-^uõèYf·#ti 2 LÁ¤Ì#LÌÒ¨Qwèæ 8 jµcéë·-vd. °Þ®¿*î]=ÍNÏot³Yd 1 e. EÊÜîÈi#Çy. E 4èÒì÷ù|zÙçíÃ74¾zÏ Ç²; ÇÝ][åëƺÓØÛË^EÜÕÛÏFsЮòÓòóκ_#ö³}o. ZVk)´D#)Dq#! I#M#`#²#-^uõèYf·#ti 2 LÁ¤Ì#LÌÒ¨Qwèæ 8 jµcéNÏot³Yd 1 e. EÊÜîÈi#Çy. E 4èÒì÷ù|zÙçíÃ74 F 8_#ªvÙ#j³eëo. R¬: *óv£L-Þuldz ¿+í®é#ÉÅE¢ê´píÍ{#z#nú%R «#2$$IÀ$¢

@ÜQ @ÜQ»

#bªÃDz 6êE\Êeb#Ðâ##1ªË#µa# « åüßwÊh^q¶çUêÄõæ¿xô, Ëw^~#gºuà×Í|*·: q°ÎëZçM#SßBÞ#d¨É®®=³çÕ¤Çv. K#\ªçußE£ + e²Üú#2ïÖgu 6Ù2Í#IiͯËèæ 2ûçÛÆ=¢Ï#zèñãí¸ó 6ëÑY^ðÁG #Ì£ÙÍnß ò#bªÃDz 6êE\Êeb#Ðâ##1ªË#µa# « åüßwÊh^q¶çUêÄõæ¿xô, Ëw^~#g>ºuà×Í|*·: q°ÎëZçM#SßBÞ#d¨É®®=³çÕ¤Çv. K#\ªçußE£ + e²Üú#2ïÖgu 6Ù»2Í#IiͯËèæ 2ûçÛÆ=¢Ï#zèñãí¸ó 6ëÑY^ðÁG #Ì£ÙÍnß ò 2ô 4#å¾Å§øk 9ðíÎ-¡Æ#fq Ù#k; #Ç#`øðì#^ö 5øÚ÷^~u¶l 9. ¨ÔFþW£äôr#ótg 8’Js !Ò®l: ¹#vÏ#Þ#Xv. QãÑÓhäC¯§#\Ê(²» 3#hÀ###4À##`#0ªÚ «Òòôuõmzx{Wxd× ü¹ÙéOÌ·¯/Qc¹ 7Ù ÌM: üÛ 9 uÔðú 3ólk. Fa\Ï<áÓ#{Ä#d 4®#B©§Ñ¯#b#M 1°úd¾_#ê³ù 8¿ZÉ#ë¯ä!õãä! õóä#}}ü>¾|>Ç£ãWÝ}xø°} ø¸}úËÝQòv. Q_+GÔëù}. ¿#ÐãóÐú

¾x#DÎ&}6ÿ#XR 0}0ù}6_0#©Yò èüÊtÎ1&LÄDi. D##&0Ð#(³=ØM¦#Ó#### ¾x#DÎ&}6ÿ#XR 0}0ù}6_0#©Yò èüÊtÎ1&LÄDi. D##&0Ð#(³=ØM¦#Ó####

####P Äb#!#ݨd#tf}u. Su©fÎT#ExÕ±sÌ#@#0@#ã 2 v. BÙI#H#` ####P Äb#!#ݨd#tf}u. Su©fÎT#ExÕ±sÌ#@#[email protected]#ã 2 v. BÙ%»I#H#`

X#h. C@###!¡###@#Y]Úh##` X#h. [email protected]###!¡###@#Y]Úh##`

C#40#¦# C#40#¦#

##Ä0 M 0#`#8 Lt##0#b#@FH É#®ÊÖºì®Øh####ÈÚJÕl. R Ç#D& T##Ð&# ## ###+°±¦###0Ð#0#m 1 ##Ä0 M 0#`#8 Lt##0#b#@FH É#®ÊÖºì®Øh####ÈÚJÕl. R Ç#D& T##Ð&# ## ###+°±¦###0Ð#0#m

#0 C#Ó#` #0 C#Ó#`

#Á@###B#H##ÙYUv×u##4 rÁÍÚì-²» #ÄFe #¡#4 #! #Ð###I#@#Y]å#¦A'#0 j. H#6ÄÁ¦####1#0##@# #######Ù ª «ªZÔ£h #Á@###B#H##ÙYUv×u##4 rÁÍÚì-²» #ÄFe #¡#4 #! #Ð###I#@#Y]å#¦A’#0 j. H#6ÄÁ¦####1#0##@# #######Ù ª «ªZÔ£h

$# $#

#ι#ÊffÆÐ!# #I##C#H#B##Ä##{*·J§aa. XZéeî#(Ä, *#]LµÔËJÄ© ai. S, #i. R]##-*eb. L - #(#ÝMlu 4°¬'Y#UÊ#Å8#II\5 Qqr[m 3çPX «EK]!i.#ι#ÊffÆÐ!# #I##C»#H#B##Ä##{*·J§%aa. XZéeî#(Ä, *#]LµÔËJÄ© ai. S, %#i. R]##-*eb. L — #(#ÝMlu 4°¬’Y#UÊ#Å8#II\5 Qqr[m 3çPX «EK]!i. PZªEª ±V#: ÕXX «E#XXë# ©TíµÔËJd#n ºTH¸©QDÔQc¬-u 2Ò¶ , ÔQd©c ##D$ë# ²I #VÚV%¥d. N)Z»»M#Lr. RVÀ»âEÆI 7#°&¡#j#°¨-+###5#HXV##ÔQ 5##l+##5¤Ò%Z ´*, #92. L 6 TX#»#l. H##E ÎK\¦È9²¢ÔT EE»IÉ M «UT Ena#+VFØBÈ 42 R¦##ɲ[email protected] — EJÔTX####jÔTZ##À¬°*-EJÔVæ#&ÈÍX#¤ 00¬°+, #9²#b. VX###l. H#enl± nÀ Ì+&%jÄT¬#Jlc*, ¨©Ø##UßZÓ#k¶##Ó%(ÉHN#iqÙ 6 SÕT Ö Ee#a#`V¬EjÔVì Ë#µb+V¢²À¬°)²» *ÉPÀ@#¦#ÄÆ###¦#$Ç%»L### «Ð 1#h###@v. VWUµÛPÒ¶ÊQa D## ¢Ë, ®s 68Úw\¾Bô±¥ ##@#### #&#@##)²» É1 #ÄÄÓ#4À##m 0#m 2 r### #ÆÀ###Ó#Ð##v. VW] — i «IFK’##A % #N¹ÌÙe. RMþ ziâöuÓñ{ÿ##g. ¦a#### ###### *² «##d##

#L##L##J, ## ##h#¸Y Ð# # ÖW\ëº#i h##Rsä£ $##ú~+^ª¯#U¯Î×JÀA 4#####Se. V#Ê2#Á#!¤####À#ÄÆ m# #L##L##J, ## ##h#¸Y» Ð# # ÖW\ëº#i h##Rsä£ $##ú~+^ª¯#U¯Î×JÀA 4#####Se. V#Ê2#Á#!¤####À#ÄÆ m#

#4##### bc#####h##®Ê#Y]±@#Y ## ÁÎ3 m####J(###&##@#&####Y]Ù 8 NI 4ÄIS#1`##h##h#@ØÄI##@#[#¤#RB`4###] U Û]µ#!H#H##ë°¡ 9, #@#M# #####@### ##M###BeÉÊ2##!#1#####À###bd¤¤!I #&1 a#Ð#####]×ew.#4##### bc#####h##®Ê#Y]±@#Y ## ÁÎ3 m####J(###&##@#&####Y]Ù 8 NI 4ÄIS#1`##h##h#@ØÄI##»@#[#¤#RB`4###] U Û]µ#!H#H##ë°¡ 9, #@#M# #####@### ##M###BeÉÊ2##!#1#####À###bd¤¤!I #&1 a#Ð#####]×ew. U¦¡dâÉ #ÐN#IÊ#Ç# #### #Ð# ###]Y#ú#9¦¬®ÉÆDÜX+ Èp#F b##0###` ©I¨I I #Ô##$â##@Ä# «euÙ]Ô#±#Ú#N, `Re#f̧ È #@####Lf¬Ð°%N=ÕØg. M#Y] ® 2′(·ëy#<? k²½¿% ¼ 0##4Æ&12 RI 5 j. Hh#Æ#`#ZD######®u¬+vÅ##A'#7#NQNq 6É#####"{00ºÈ#Rep¾ÜÐ×JmªËm'##æÜ^îq#Ñ» ãDjà##À#0#ã"SÖMH#DPBIÅ#Z##&###!] u[] °#@C#7#©Î» "ÉlÍ2"¤##### #####]HODÕ²+òkåY]®r. LH÷öåÑáûn¬#ýß#)¦###Bh 0###4ÉÎ#Y ´Á8 H 8°qc. B#h#####F» +Zë²» `@##ÄÄ'e 6#ÙM¬Ú'#M"M# #@### ##DTà 2 S, w» s¤Í: ¤]*g %Ñ#öà³çýÎ+Ñò÷ý#8Æ36#²ÇS-u²°±@&ë#%S. 2/*##hb²ÇS&T#¨"em&A#("´¶#²P *ç]°# ####! ι#YDÓD¨¨#Q 5=#B°°L&V#+E l²ü²CUTªÒò¥º 5 Tªm[*Z_yíì¬ÏOìó: ðj÷|{##6#2×P\ê#¤\T#: t¨y. S[#"X¡#°¬-* "õPZT# a. Z[ Ñi. S, Q(#H######4##çKKJ;vÝÕ±âê!\"ªeh±A#: Ò°°¬& d#a. XD n, kó/aìÞ/ ÍêǯÛòA 4##â#pdcq"N#c®Uk$ ##Q

i# i#

H 1####4# h###4###L#ßçYEñJ´]¯n#Ì°I##b##Ä H 1####4# h###4###L#ßçYEñJ´]¯n#Ì°I##b##Ä

@Ä #+#6`#ªk¬Ç·#êsº²êö| #b`##10#h# ': äL@BP####&# b# ###### ##@#####» pj. X¯M. *ý¬'NÌm 3Õ£ 2 #####bh.@Ä #+#6`#ªk¬Ç·#êsº²êö| #b`##10#h# ‘: ä[email protected]####&# b# ###### ##@#####» pj. X¯M. *ý¬’NÌm 3Õ£ 2 #####bh. BqêðlÁäúþ¬º})##0#####&12 N#&ëâÐ### b# b# b#####(#4######4æë, Ún¡E{#RO, ê####@####Mt 8½#7Ëô¼-YuzþXÐL######4 # $# ##### ##1####ÕÅ5 E§» Åi³ #####@#(####À#Y]}#èy¾o£ãêË «ÕòÀ##b`##10#### n!!##1####

@Ä

@Ä####Ð###D#ë&'#####`Q 0 C##&##¯¿EÛí¯vó¿áãX²Úy½µþÕþÏ#; ### äKÒå¨ykÔGý 0ó#êDó#¦#jôÃÍ=&yÒçéÕqû: Nz]#9ÅÓ#ÓÐHç©öñ#M]K 9: º¼Ç4 t 5##ý: Ïק Ù#ûx «Û+Ä=¶x¸ @Ä####Ð###D#ë&’#####`Q 0 C##&##¯¿EÛí¯vó¿áãX²Úy½µþÕþÏ#; ##%# äKÒå¨ykÔGý 0ó#êDó#¦#jôÃÍ=&yÒçéÕqû: Nz]#9ÅÓ#ÓÐHç©öñ#M]K 9: º¼Ç4 t 5##ý: Ï<ק< Ù#ûx «Û+Ä=¶x¸

öÙáëßdz²ö¯Ã] 9åÐÄð#½YâOØâÓGîHð¿#H#ÔzfrË©Ê®¦#4 thç+éÑÍ#g? /i#´Bûw. Nv 1 zy ¢ 1ö£ 5{Mg#ÝYÊ÷#I#à¢#¢e 4 DÉ##(WDË#c´ì#c 2 r- jëf#m. F?öÙáëßdz²ö¯Ã] 9åÐÄð#½YâOØâÓ<GîHð¿#H#ÔzfrË©Ê®¦#4 thç+éÑÍ#g? /i#´Bûw. Nv 1 zy ¢ 1ö£ 5{Mg#ÝYÊ÷<#I#à¢#¢e 4 DÉ##(WDË#c´ì#c 2 r- jëf#m. F? Û¤Á¸pÐ#cª³<l¨§#ÜG¾Xòã: ÀäßVÎHì¬ 8£·##öìÁ=alh

ÆÉ+êE#µ» CÑ#3ÔÆÌif. U° 1Ã#±#¸#: £. Z]4 Yuhæ#Ô 1#¤ 9ÔÊG iÈhrg. ZLë#¼ë]z 9# - gúör#`W#û#ãÎÅ#Ø##û#ãÎÀ8õØ 3]q§d#iÙ##v. AÆ#ÆÉ+êE#µ» CÑ#3ÔÆÌif. U° 1Ã#±#¸#: £. Z]4 Yuhæ#Ô 1#¤ 9ÔÊG iÈhrg. ZLë#¼ë]z 9# — g»úör#`W#û#ãÎÅ#Ø##û#ãÎÀ8õØ 3]q§d#iÙ##v. AÆ# q. OµG#vaÆ#8Ó ´q «³G#vbñf 4ìãWf 4ìQÇ#8õØ£]N<ì#qçcÞau#Ë=Ç$v#Ç9#°G#uáÈ#pr'\#ëÑk

#i##@I&#Ä #i##@I&#Ä

#Q 4##8!&#Ø$À#Ð#1#Q ¤ÀA ÜQ$#(¢I 0##0 I#J!$@4J(`À #ÜUa#éYUè!¤ #Q 4##8″!&#Ø$À#Ð#1#Q ¤ÀA» ÜQ$#(¢I 0##0 I#[email protected]″J(`À #ÜUa#éYUè!¤

@!Å##kâáöâÁöñpûQñPûKø¨}¨ø¨}©üPÔþ(#j*#k(#k##¶##·? #ÛÏ#ÛÏ#Ü#Ä#î#ÃÃíçÄ#íçÄ#î#ÃÃíçÄ#íçÄ#íÇÄCí «âaöÃâaöÅñ@ûYñAÔ|T_ ´¯ÚO#Ù×ÆCìñøÐ}øÐ}øÈ}? ÈCê+åæ§ØýühÆ|pÄ|tľ#a#`_ #¯ #ÿÚ####ú 2 ne#FQe#êze#Fz¥#FQ 1 T£(Ê2£ (Ê2ÆßÙ£'¡s. e̸¹ 2æ\Ës. e̹ 2æ)2âââæ\Ës.@!Å#»#kâáöâÁöñpûQñPûKø¨}¨ø¨}©üP>Ôþ(#j>*#k>(#k##¶##·? #ÛÏ#ÛÏ#Ü#Ä#î#ÃÃíçÄ#íçÄ#î#ÃÃíçÄ#íçÄ#íÇÄCí «âaöÃâaöÅñ@ûYñA>Ô|T_ ´¯ÚO#Ù×ÆCìñøÐ}øÐ}øÈ}? ÈCê+åæ§Øýüh>Æ|p>Ä|t>ľ¹ 2 E¨~#õ #ß «ðD? Ï©FdÇ)#Z#k. O»#DP¡¸½. eì½²ö^ËÙ{/eì½ýL#S¾#qbq#H#c#*7 DËS#IBQQS§#ø#Î «Xµt. K¢ 9 Dº%P¥#J %Ñ. t. MÆ~Ù 4 U#XýOêSúÔþ§õ#)#úDþ§õ? ©ýOCÐô= ĬOêQÿ###CЯÿ#ɪ$5üeôÎ+ù, ¿î? çù

½~? úþFKû#O¬+¿^#ê¡~U» ø*#ú¯ñ#ôÿ#§ü#~¬¿Î? öþáE²É#H±Hpi}#Dd. JÌ_î¢(¢(¢(¢(? #üQ#E#DQ#E#DQ#E#EâÕRWñõ*T©R¥J*T©R¥J*T©R¥J+üU? ôñô=#CÐÿÚ####þr#ª #(P¡ii. B#DP¡B #(P¡B #? #í#¡, : ȼ¼¼yÒ~á#á#æ'¸G]#á#á#á#=E 4Û#ª: ¨ê£½~? úþFKû#O¬+¿^#ê¡~U» ø*#ú¯ñ#ôÿ#§ü#~¬¿Î? öþáE²É#H±Hpi}#Dd. JÌ_î¢(«¢(«¢(«¢(«? #üQ#E#DQ#E#DQ#E#EâÕRWñõ*T©R¥J*T©R¥J*T©R¥J+üU? ôñô=#CÐÿÚ####þr#ª #(P¡ii. B#DP¡B #(P¡B #? #í#¡, : ȼ¼¼yÒ~á#á#æ’¸G]#á#á#á#=E 4Û#ª: ¨ê£ #M 2 SHê%#q#ÜD÷##IÊUûl¿ I%7 Z¢RM¨¹# ÑØõð¯%Y’W%̨ÙS#âIÜ? #¼ 5½fÿ#? k? óëK}#h¾sc#à l%#ÿ#ªøa&ÅãWæOÐÕÿ#Oóôº : ²: ²: ²&ÿ#ãÇ!4 NJUÃüŦÒÿ#U*cÈ ¢Üâg¡_##Wó, O «# «# «# «/¦×§c##g. Ne ¤£ê)´ldådË&Y 2#] (Ó¶E²#d$Ê2µ²ÖZÍdÔ§þ¾Õftë 3¬Î³: Ìë 3¬uÓªu. E§USªu. N¡Ô: §Të 3¬uÖd_ð 1 Äþ¥ÔþF¢þI#ù#ü#<)ãO¡O¤ü´ûº#)öTúÔó×ïkõ «ôë÷Õþ#}*#þ#}$ÅF 8ÿ#

¾t. #ð¨_È¡¾íbÈÓM? µBû û 9ÿ#îýª#Ý`¯K 7ýϵBû¬I(dÿ#j÷(øÉþ¾#ò/§O «A/_þÙ¢ 4óСO= ¢#¼)áB #ò¯ËüKó÷ëÃþ «óõ#þùà#BÁ}8©ùþ#×S#ûøà#R¥~¦/û? Ãüýºe± 2Æ85ö 6Ķ&8 «òÿ#Ql. Kb[#ØĶ±-l.¾t. #ð¨_È¡»¾íbÈÓM? µBû û 9ÿ#îýª#Ý`¯K 7ýϵBû¬I(dÿ#j÷(øÉþ¾#ò/§O «A/_þÙ¢ 4óСO=> ¢#¼)áB #ò¯ËüKó÷ëÃþ «óõ#þùà#BÁ}8©ùþ#×S#ûøà#R¥~¦/û? Ãüýºe± 2Æ85ö 6Ķ&8 «òÿ#Ql. Kb[#ØĶ%±-l. Kb[#ØĶ%±)æ¶%±-l. Kb[#ØĶ% ±-j-E¨¶% «Å: #rúv¾ÿÚ####. xñÿ#xâV¼vÉâLqi§J¯¥Qc¢#o#¯OÑb}%’#la#G ¥#Ŧl 4 r¤ ÐFx. Fè(MIJ£ÃS£Fñ#¦EE¼q, Iã¤g&b#_Û¤K#a#! AV 0 TÝz. Eª#é(«IzÉÖZ±ºy×ü#~üÒWªT=`ªEzàÄ¡#ª#: bÇC¤tm¢p. Dq¤`þ¹ 1$åeeÒH骸IJN — chx; eÓhxåN#ÅY

, MÙ$ì##q¹O#: Åã: m#1±F]: µ 28 , MÙ$ì##q¹O#: Åã: m#1±F]: µ