Скачать презентацию Дете в риск и задълженията на семейния лекар Скачать презентацию Дете в риск и задълженията на семейния лекар

6616585ab836751e76ad203536ec8f7b.ppt

  • Количество слайдов: 17

Дете в риск и задълженията на семейния лекар Д-р Георги Миндов Председател на ДСОПЛ Дете в риск и задълженията на семейния лекар Д-р Георги Миндов Председател на ДСОПЛ

 Защо правим тази презентация? • Разпоредително писмо на МЗ до РЗИ в страната Защо правим тази презентация? • Разпоредително писмо на МЗ до РЗИ в страната /6. 10. 2017 г. / за информиране • Направени са 72 проверки в лечебни заведения за ПИМП в 18 области ИЗВОДИ: • Семейните лекари не са запознати с нормативната база и задълженията си последствията: • Съставени са 10 акта от 1000 до 5000 лв.

 Нормативна база: • Закон за закрила на детето • Правилник за прилагане на Нормативна база: • Закон за закрила на детето • Правилник за прилагане на закона за закрила на детето • Закон за защита от домашно насилие • Семеен кодекс • Наказателен кодекс

ЗАКОН ЗА ЗАКРИЛА НА ДЕТЕТО • Задължение за съдействие Чл. 7. (1) (Изм. - ЗАКОН ЗА ЗАКРИЛА НА ДЕТЕТО • Задължение за съдействие Чл. 7. (1) (Изм. - ДВ, бр. 120 от 2002 г. , в сила от 01. 2003 г. , доп. - ДВ, бр. 36 от 2003 г. , изм. - ДВ, бр. 38 от 2006 г. ) Лице, на което стане известно, че дете се нуждае от закрила, е длъжно незабавно да уведоми дирекция "Социално подпомагане", Държавната агенция за закрила на детето или Министерството на вътрешните работи. • (2) Същото задължение има и всяко лице, на което това е станало известно във връзка с упражняваната от него професия или дейност, дори и ако то е обвързано с професионална тайна.

 Ние трябва да определим ДЕТЕ в РИСК което се нуждае от ЗАКРИЛА Ние трябва да определим ДЕТЕ в РИСК което се нуждае от ЗАКРИЛА

 По смисъла на ЗЗД „дете в риск“ е: • а) чиито родители са По смисъла на ЗЗД „дете в риск“ е: • а) чиито родители са починали, неизвестни, лишени от родителски права или чиито родителски права са ограничени, или детето е останало без тяхната грижа; • б) което е жертва на злоупотреба, насилие, експлоатация или всякакво друго нехуманно или унизително отношение или наказание в или извън семейството му; • в) за което съществува опасност от увреждане на неговото физическо, психическо, нравствено, интелектуално и социално развитие; • г) което страда от увреждания, както и от труднолечими заболявания, констатирани от специалист; • д) за което съществува риск от отпадане от училище или което е отпаднало от училище.

 • • • • • • "Насилие" над дете е всеки акт на физическо, психическо или сексуално насилие, пренебрегване, търговска или друга експлоатация, водеща до действителна или вероятна вреда върху здравето, живота, развитието или достойнството на детето, което може да се осъществява в семейна, училищна и социална среда. 2. "Физическо насилие" е причиняване на телесна повреда, включително причиняване на болка или страдание без разстройство на здравето. 3. "Психическо насилие" са всички действия, които могат да имат вредно въздействие върху психичното здраве и развитие на детето, като подценяване, подигравателно отношение, заплаха, дискриминация, отхвърляне или други форми на отрицателно отношение, както и неспособността на родителя, настойника и попечителя или на лицето, което полага грижи за детето, да осигури подходяща подкрепяща среда. 4. "Сексуално насилие" е използването на дете за сексуално задоволяване. 5. "Пренебрегване" е неуспехът на родителя, настойника и попечителя или на лицето, което полага грижи за детето, да осигури развитието на детето в една от следните области: здраве, образование, емоционално развитие, изхранване, осигуряване на дом и безопасност, когато е в състояние да го направи.

Домашно насилие • В чл. 2 от Закона за защита от домашно насилие е Домашно насилие • В чл. 2 от Закона за защита от домашно насилие е дадено определението: на „Домашно насилие”: „Чл. 2. (1) Домашно насилие е всеки акт на физическо, сексуално, психическо, емоционално или икономическо насилие, както и опитът за такова насилие, принудителното ограничаване на личния живот, личната свобода и личните права, извършени спрямо лица, които се намират в родствена връзка, които са или са били в семейна връзка или във фактическо съпружеско съжителство. • (2) За психическо и емоционално насилие върху дете се смята и всяко домашно насилие, извършено в негово присъствие. ”

Кога трябва да сигнализираме институциите? • - Бременност под 18 години. • - Дете Кога трябва да сигнализираме институциите? • - Бременност под 18 години. • - Дете със съмнения за физическо малтретиране, насилие /вкл. и сексуално/, психичен тормоз в или извън семейството • - Дете направило суициден опит • - Дете изоставащо в развитието си в следствие неправилно или недоимъчно храненене • - Дете със здравен проблем, чиито родители не оказват грижи /консултации, хоспитализации, закупуване на лекарства/.

 • Най-шокирани обаче ще останете от факта, че най-младата майка ражда на скромната • Най-шокирани обаче ще останете от факта, че най-младата майка ражда на скромната възраст от 5 години и 7 месеца. Това е Лина Медина от Перу, която записва името си историята на медицината, като най-младата майка, родила дете.

 • Лина ражда на 14 май 1939 г. с цезарово сечение своя син • Лина ражда на 14 май 1939 г. с цезарово сечение своя син Герардо (2, 7 кг. ) на възраст 5 години, 7 месеца и 21 дни. И до днес тя остава най-младият родител, регистриран в световната медицинска история. Любопитен е фактът, че момичето има менструация още от тригодишно. На 4 години пък тя е напълно оформена млада дама. Когато е на 5 години родителите на Лина забелязват, че нещо става с детето им – коремът на момичето се подува и всички смятат, че е някакъв тумор. Когато обаче я завеждат при шаман, става ясно, че детето е бременно и само след един месец ще става майка. Така на 14 май 1939 година на бял свят се поява нейният наследник – напълно здраво момченце с тегло от 2 килограма и 700 грама.

РЗИ Стара Загора РЗИ Стара Загора

Кои са институциите? Държавна агенция за закрила на детето Дирекция „Социално подпомагане“ МВР Работата Кои са институциите? Държавна агенция за закрила на детето Дирекция „Социално подпомагане“ МВР Работата на трите институции се синхронизира по т. н. Координационнен механизъм при работа в случаи на деца, жертви или в риск от насилие и за взаимодействие при кризисна ситуация

Как да сигнализираме? • 1. Писмено (вкл. електр. поща) по местоживеене на детето на Как да сигнализираме? • 1. Писмено (вкл. електр. поща) по местоживеене на детето на адреса на отдела за закрила на детето. • 2. По телефона • Необходимо е да отразим в Амбулаторен лист датата и имената на служителя приел сигнала В извънработно време:

 Споразумение за сътрудничество и координиране на работата на териториалните структури на органите за Споразумение за сътрудничество и координиране на работата на териториалните структури на органите за закрила при случаи на деца, жертви или в риск от насилие и при кризисна интервенция http: //www. rzipd. com/files/sporazumenie. PDF ПРИЛОЖЕНИЕ 1 - Задължение на органите за закрила на централно и местно ниво за взаимодействие при работа в случаи на деца, жертви или в риск от насилие и при кризисна интервенция http: //www. rzipd. com/files/prilojenie. PDF КОНТАКТИ за подаване на сигнал за дете в риск: ОЗД Асеновград – 0331/6 -26 -98 – н-к Елена Ненова; ОЗД Карлово – 0335/93 -482 – н-к Йорданка Дечева; ОЗД Марица – 032/96 -89 -36 – н-к Божана Камарска; ОЗД Пловдив – 032/64 -39 -64 и 64 -26 -35 – н-к Мариана Ангелова; ОЗД Първомай – 0336/6 -23 -02 – н-к Радка Ганчева; ОЗД Раковски – 03151/60 -12 – н-к Десислава Яковска; ОЗД Родопи – 032/62 -65 -24–н-к Анна Сивинова; ОЗД Стамболийски– 0339/6 -32 -27–н-к Петя Илиева; ОЗД Хисар-0337/6 -55 -38 – н-к Теодора Тодорова; Национална телефонна линия за информиране, консултиране и помощ на деца по чл. 17 а, т. 17 от Закона за закрила на детето, която функционира чрез Център за обаждания с хармонизиран телефонен номер 116 111 при Държавната агенция за закрила на детето.

Изводи от проверките: - Не се разпознават бременни непълнолетни/малолетни като деца в риск - Изводи от проверките: - Не се разпознават бременни непълнолетни/малолетни като деца в риск - Не сме запознати с задълженията си по ЗЗД -Не се уведомяват своевременно институциите. -Не сме запознати със санкциите при неспазване на закона: Чл. 45, ал. 11 от ЗЗД „Лице, което в нарушение на чл. 7 ал. 1, 2 не уведоми ДСП, ДАЗД, МВР се наказва с глоба 1000 -2000 лв. за първо нарушение , е при повторно от 2000 до 5000 лв. или по-тежко наказание, ако деянието не представлява престъпление