Скачать презентацию ДЕЙНОСТИ НА РЗИ — КЪРДЖАЛИ ПО ПРОЕКТ ИНТЕГРИРАНО Скачать презентацию ДЕЙНОСТИ НА РЗИ — КЪРДЖАЛИ ПО ПРОЕКТ ИНТЕГРИРАНО

c68676e7c769b4625affee70f08a3bbc.ppt

  • Количество слайдов: 47

ДЕЙНОСТИ НА РЗИ - КЪРДЖАЛИ ПО ПРОЕКТ „ИНТЕГРИРАНО ТЕРИТОРИАЛНО СЪТРУДНИЧЕСТВО ЗА ДЕТСКО ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ И ДЕЙНОСТИ НА РЗИ - КЪРДЖАЛИ ПО ПРОЕКТ „ИНТЕГРИРАНО ТЕРИТОРИАЛНО СЪТРУДНИЧЕСТВО ЗА ДЕТСКО ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ И ЗАЩИТА” (INTERSYC) доц. д-р ЖЕНИ СТАЙКОВА, дм Ръководител на Партньор 6 по проект INTERSYC

Регионална здравна инспекция - Кърджали е партньор в изпълнението на проект „Интегрирана териториална синергия Регионална здравна инспекция - Кърджали е партньор в изпълнението на проект „Интегрирана териториална синергия за детско здраве и защита (INTERSYC)”. Проектът е финансиран по Програмата за европейско териториално сътрудничество „Гърция-България 2007 -2013 г. ”, съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие (ЕФРР) и националните бюджети на участващите страни

Партньори по проекта от гръцка страна са: • “Усмивката на детето” (The Smile of Партньори по проекта от гръцка страна са: • “Усмивката на детето” (The Smile of the Child - водещ партньор) • Неправителствена организация от Пагион – партньор 2 • Неправителствена организация от Кавала – партньор 3 От българска страна: • Фондация “Център Надя”, клон Сандански – партньор 4 • Неправителствена организация за лица с интелектуални затруднения “Шанс”, гр. Разлог – партньор 5 • Регионална здравна инспекция, Кърджали – партньор 6

 • Проект INTERSYC е със срок на реализация 24 месеца - от 14 • Проект INTERSYC е със срок на реализация 24 месеца - от 14 юни 2013 г. до 13 юни 2015 г. , и е на обща стойност в размер на 624 362, 60 € • Бюджетът, определен за изпълнение на дейностите от РЗИ -Кърджали, е в размер на 43 560 €, от които съгласно условията за финансиране на програмата, 37 026, 00 € ще бъдат получени от Европейския фонд за регионално развитие (ЕФРР) и 6 534, 00 € - от националното съфинансиране

 Проектът е насочен към реализацията на интегриран набор от дейности, чрез които да Проектът е насочен към реализацията на интегриран набор от дейности, чрез които да се подобри качеството на живот на децата в трансграничния регион между Гърция и България: • действия за разрешаване на критичните проблеми, свързани с децата в риск - изчезнали деца, жертви на трафик и т. н. • положително въздействие върху равнището на здравеопазването при децата чрез разработване на набор от медицински програми

 • Общата цел на проекта е разработване на средства за защита на деца • Общата цел на проекта е разработване на средства за защита на деца в риск и подобряване на равнището на предоставяните здравни и социални услуги на децата

 • За изпълнение на проекта бяха дефинирани следните специфични цели: - Промоция (обучение) • За изпълнение на проекта бяха дефинирани следните специфични цели: - Промоция (обучение) - демонстративно представяне на Европейската гореща линия 116 000 (Европейски номер за изчезнали деца) - Промоция (обучение) - демонстративно представяне на програмата Amber Alert, осигуряваща незабавната реакция и излъчването на извънредни емисии/съобщения в случай на отвличане на непълнолетно дете, при съществуването на реални съмнения, че жертвата се намира в опасност, и на Европейската автоматизирана система за изчезнали и отвлечени деца (European Child Alert Automated System - ECAAS)

- Осъществяване на пилотни дейности по превантивна медицина в P. Гърция и Р. България - Осъществяване на пилотни дейности по превантивна медицина в P. Гърция и Р. България - Изграждане на центрове за гражданска подкрепа за насърчаване на гражданската инициатива в общността/трансфер на добри практики в България и подобряване на съществуващия център в гр. Солун, Гърция - Обучителни семинари за оказване на първа помощ в Р. Гърция и Р. България

Очаквани резултати • Изпълнението на проекта ще подобри качеството на живот на децата в Очаквани резултати • Изпълнението на проекта ще подобри качеството на живот на децата в трансграничния регион между Гърция и България, както и услугите по социална грижа за деца чрез: - провеждане на обучения на представители на организации и институции, отговорни за предоставянето на първа помощ или осъществяване на спасителни интервенции - развитие и промоция на дейността на центровете за социална подкрепа на деца и семейства в риск

 ДЕЙНОСТИ И АНГАЖИМЕНТИ НА РЗИ - КЪРДЖАЛИ ПО ПРОЕКТ INTERSYC ДЕЙНОСТИ И АНГАЖИМЕНТИ НА РЗИ - КЪРДЖАЛИ ПО ПРОЕКТ INTERSYC

Работен пакет 1. Управление и координация дейност 1. 2. Управление дейност 1. 3. Встъпителна Работен пакет 1. Управление и координация дейност 1. 2. Управление дейност 1. 3. Встъпителна среща дейност 1. 4. Участие във втора и трета среща дейност 1. 5. Финална среща

Работен пакет 2. Информация и публичност дейност 2. 2. Информационни дейност 2. 3. Международни Работен пакет 2. Информация и публичност дейност 2. 2. Информационни дейност 2. 3. Международни конференции

Работен пакет 4. Подобряване на здравните услуги за децата дейност 4. 2. Превантивна медицина/Пилотни Работен пакет 4. Подобряване на здравните услуги за децата дейност 4. 2. Превантивна медицина/Пилотни дейности в България

Работен пакет 5. Подобряване на социалните услуги за деца дейност 5. 1. Образователни семинари Работен пакет 5. Подобряване на социалните услуги за деца дейност 5. 1. Образователни семинари за спасяване и оказване на първа помощ в Гърция и България в сътрудничество с Европейския съвет за научни изследвания (ERC)

 РЕАЛИЗИРАНИ И ПРЕДСТОЯЩИ ДЕЙНОСТИ РЕАЛИЗИРАНИ И ПРЕДСТОЯЩИ ДЕЙНОСТИ

WP 1 – УПРАВЛЕНИЕ И КООРДИНАЦИЯ дейност 1. 3. Встъпителна среща • На 16 WP 1 – УПРАВЛЕНИЕ И КООРДИНАЦИЯ дейност 1. 3. Встъпителна среща • На 16 септември 2013 г. в гр. Кавала - Р. Гърция, бе проведена работна среща по проекта

На първата среща на партньорите в гр. Кавала ръководителят на Партньор 6 по проект На първата среща на партньорите в гр. Кавала ръководителят на Партньор 6 по проект INTERSYC доц. д-р Жени Стайкова, дм представи презентация за дейността, функциите и структурата на Регионална здравна инспекция - Кърджали

 • На срещата на 16 септември 2013 г. в гр. Кавала партньорите от • На срещата на 16 септември 2013 г. в гр. Кавала партньорите от българска и гръцка страна уточниха конкретни стъпки по ключови дейности съставяне на времеви график за изпълнението на общата цел - разработване на средства за защита на деца в опасност, подобряване на равнището на услугите, здравеопазването и социалните грижи за деца

WP 1 – УПРАВЛЕНИЕ И КООРДИНАЦИЯ дейност 1. 4. Участие във втора среща • WP 1 – УПРАВЛЕНИЕ И КООРДИНАЦИЯ дейност 1. 4. Участие във втора среща • На 9 юли 2014 г. в гр. Разлог бе проведена втората среща по проекта. На нея присъстваха представители на партньорските организации от българска и гръцка страна

 • На 30 март 2015 г. в гр. Сандански се проведе Международна конференция • На 30 март 2015 г. в гр. Сандански се проведе Международна конференция на тема: „Интегрирана териториална синергия за детско здраве и защита” На конференцията бяха презентирани дейностите на партньорите от Гърция и България по проект INTERSYC и бяха набелязани идеи за бъдещо партньорство

 • Дейностите на РЗИ Кърджали бяха презентирани от доц. д-р Жени Стайкова, дм • Дейностите на РЗИ Кърджали бяха презентирани от доц. д-р Жени Стайкова, дм - ръководител на Партньор 6 по проект INTERSYC

 • На 31 март 2015 г. в гр. Сандански се проведе Третата работна • На 31 март 2015 г. в гр. Сандански се проведе Третата работна среща по изпълнение на проект „Интегрирано териториално сътрудничество за детско здравеопазване и защита” • Г-н Димитрис Филипидес от страна на водещия партньор – ”Усмивката на детето” (The Smile of the Child), изрази удовлетворение, че по-голямата част от заложените по проекта ангажименти са изпълнени успешно, като основно вниманието беше насочено към изпълнението на предстоящите • Бяха уточнени детайлите за синхронизиране на дейностите на РЗИ-Кърджали основно с водещия партньор

WP 2 – ИНФОРМАЦИЯ И ПУБЛИЧНОСТ • Създадена е интернет страница на проекта www. WP 2 – ИНФОРМАЦИЯ И ПУБЛИЧНОСТ • Създадена е интернет страница на проекта www. intersyc. eu, която ще функционира до края на месец юли 2015 г. на три езика – гръцки, български и английски език • По дейност 2. 2 – Информационни дейности. Ангажиментът на РЗИ - Кърджали е изготвяне на видео материал (клип) за извършените прегледи на територията на гр. Кърджали, които предстои да бъдат проведени и интервю с член на екипа и кадри от междинната конференция, която ще се състои в гр. Сандански • Продължителността на видео материала ще бъде в рамките на 7 -8 минути на български език и субтитри на английски език, изготвен в два варианта: пократък, който ще бъде качен на официалния сайт на проекта и попродължителен, който ще бъде презентиран по време на междинната конференция • Срокът за изпълнението на дейността е в периода март/април 2015 г.

WP 3 – ПОПУЛЯРИЗИРАНЕ НА ЕВРОПЕЙСКИ ИНСТРУМЕНТИ ЗА ЗАЩИТА НА ДЕЦАТА • Дейността се WP 3 – ПОПУЛЯРИЗИРАНЕ НА ЕВРОПЕЙСКИ ИНСТРУМЕНТИ ЗА ЗАЩИТА НА ДЕЦАТА • Дейността се осъществява от РР 4 – „Център Надя”, гр. Сандански

WP 4 – ПОДОБРЯВАНЕ НА ЗДРАВНИТЕ УСЛУГИ ЗА ДЕЦАТА Предстоящи дейности по работен пакет WP 4 – ПОДОБРЯВАНЕ НА ЗДРАВНИТЕ УСЛУГИ ЗА ДЕЦАТА Предстоящи дейности по работен пакет 4: • Превантивни материали – превод на български и отпечатване на два типа брошури, които ще бъдат предоставени от водещия партньор на английски език • Извършване на прегледи на деца на възраст между 7 и 13 години от основните училища на гр. Кърджали – необходимо е да се осигурят декларация за информирано съгласие на родителите за извършването на прегледите, медицинските картони на децата, които ще бъдат прегледани, както и място за осъществяването на прегледите

 • По предварително заложения график, реализирането на Дейност 4. 2 - Превантивна медицина/Пилотни • По предварително заложения график, реализирането на Дейност 4. 2 - Превантивна медицина/Пилотни дейности в България, трябваше да се проведе в периода от 1 до 30 октомври 2014 г. • Поради липса на финансов ресурс и невъзможност да изпълним заложената в проекта дейност, Органът за управление на програмата в гр. Солун - Р. Гърция, разреши предвидените специализирани прегледи на деца в област Кърджали да бъдат прехвърлени и проведени в рамките на месеците април/май 2015 г. • След писменото потвърждение от страна на МЗ за финансиране и реализиране на заложените дейности, бе конкретизиран техният период

 • По дейност 4. 2. ще бъдат проведени прегледи на деца от четири • По дейност 4. 2. ще бъдат проведени прегледи на деца от четири училища в община Кърджали • Прегледите ще се извършат по определен график в периода 15 април - 15 май 2015 г. • Апаратурата за част от прегледите (очни и ушно-носногърлени болести) пристига днес от Р. Гърция в подвижно специализирано транспортно средство и е предоставена от водещия партньор “Усмивката на детето” • За него е осигурено достатъчно пространство, ел. енергия, вода и място за изхвърляне на опасните отпадъци • Маршрутът на превозното средство е съгласуван, осигурена му е 24 -часова охрана

 • То ще ще бъде последователно паркирано пред, или в двора на училището, • То ще ще бъде последователно паркирано пред, или в двора на училището, от което ще бъдат преглеждани деца • Прегледите на децата от педиатър и зъболекар, ще се извършват в здравните кабинети на съответните училища

 • Специалистите, които ще осъществят прегледите, са 4: д-р Ана Карагяурова - педиатър • Специалистите, които ще осъществят прегледите, са 4: д-р Ана Карагяурова - педиатър д-р Любка Пънева - лекар по дентална медицина д-р Кичка Табакова - ото-рино-ларинголог д-р Радка Мазнева - офталмолог • Работното им време ще е от 7. 30 ч. до 13. 00 ч. за период от 22 работни дни • Броят на децата, които следва да бъдат прегледани по проекта, е: минимум 750 и максимум 900 • Капацитетът за извършването на прегледи е по 40 прегледани деца на ден • В случай, че на някое от децата са необходими допълнителни прегледи, лекарите ще го насочат към личния лекар или специализирано лечебно заведение • Преводач ще осъществява комуникацията между гръцките колеги и българските лекари и социални работници

 • Ангажиментът на социалните работници е преглед на декларацията за съгласие от страна • Ангажиментът на социалните работници е преглед на декларацията за съгласие от страна на родителя и полагането на пореден номер върху индигирания формуляр • На първата страница се изписват името и поредният номер, а на втората и третата се отбелязват данните и информацията от проведения преглед • Лекарите-специалисти извършват прегледите само по пореден номер с цел запазване конфиденциалността на пациента

Ангажименти Осигурени са: • Минимум 750 деца на възраст между 7 и 13 години Ангажименти Осигурени са: • Минимум 750 деца на възраст между 7 и 13 години от следните училища в гр. Кърджали: - ОУ”Св. Кирил и Методий” - СОУ”Отец Паисий” - СОУ”Йордан Йовков” - СОУ”Петко Р. Славейков” • Декларации за съгласие от страна на родителите • Медицинските картони на децата • Преводач на българо-гръцки език

Срокове за изпълнение на дейността: • Информацията за броя на учениците от различните училища, Срокове за изпълнение на дейността: • Информацията за броя на учениците от различните училища, състоянието на медицинските кабинети в тях и осигуряването на пребиваването на подвижното транспортно средство за част от прегледите, бе получена през месец септември 2014 г. и прецизирана след съгласуване с началника на Регионалния инспекторат по образование (РИО) – Кърджали и директорите на включените по проекта учебни заведения

 • Със Заповед № РД 01 -85/23. 03. 2015 г. на директора на • Със Заповед № РД 01 -85/23. 03. 2015 г. на директора на РЗИ-Кърджали и на основание чл. 14, ал. 4, чл. 15 и чл. 101 а-101 ж от Закона за обществените поръчки, бе открита процедура за възлагане на обществена поръчка, чрез публична покана с предмет: „Пилотна дейност по превантивна медицина в училища в Република България - област Кърджали”, по проект „Интегрирана териториална синергия за детско здраве и защита (INTERSYC)” • Назначена бе Комисия, която получи, разгледа и оцени постъпилите предложения • На 6 април 2015 г. Комисията изготви Протокол, съгласно който обществената поръчка бе възложена на “Кърджали Консулт”ООД

WP 5 – ПОДОБРЯВАНЕ НА СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ ЗА ДЕЦАТА Ангажиментите по дейността от страна WP 5 – ПОДОБРЯВАНЕ НА СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ ЗА ДЕЦАТА Ангажиментите по дейността от страна на РЗИ – Кърджали, са: • Организиране и провеждане на семинар с участието на 60 специалисти, осъществяващи дейността си в сфери за работа с деца (преподаватели, лекари, социални работници и пр. ) • Продължителността на семинара е 3 дни. През този период ще бъдат обучени по 20 души дневно (4 групи по 5 човека)

Темите и практическите занятия за провеждане на семинар по оказване на първа помощ са: Темите и практическите занятия за провеждане на семинар по оказване на първа помощ са: • • Въведение в реанимацията. Обяснение и демонстрация Практики по реанимация в групи Въведение в автоматичния външен дефибрилатор (АВД) Използването на АВД. Демонстрация и разяснение относно прилагането му Пробно прилагане на АВД в групи Демонстрация и обяснение на сигурността на приложенията Пробно прилагане в легнало положение и по групи След приключване на семинара, обучените ще получат сертификати

WP 5 – ПОДОБРЯВАНЕ НА СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ ЗА ДЕЦАТА Период на провеждане на дейност WP 5 – ПОДОБРЯВАНЕ НА СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ ЗА ДЕЦАТА Период на провеждане на дейност 5. 1 – месец март/април 2015 г. Ангажименти: • Да се идентифицират участниците в семинара • Да се осигури помещение за провеждането на обученията

 В качеството си на партньор по настоящия проект, Регионална здравна инспекция - Кърджали В качеството си на партньор по настоящия проект, Регионална здравна инспекция - Кърджали гарантира успешното финализиране на дейностите, предвидени за изпълнение от нейна страна, както и верифицирането им в срок

 РЗИ – Кърджали има два успешно реализирани проекта, финансирани по ОП „Териториално сътрудничество РЗИ – Кърджали има два успешно реализирани проекта, финансирани по ОП „Териториално сътрудничество Гърция - България 2007 -2013 г. " • • Проект „Трансграничен изследователски център Околна среда и здраве” (RCEH) с партньори – РЗИКърджали (водещ партньор), Сдружение „Обществена коалиция за здраве – Кърджали” и Лабораторията по хигиена и опазване на околната среда при Медицинския факултет към Тракийски университет ”Демокрит”, бе със срок на изпълнение април 2011 – февруари 2013 г. на обща стойност 1 977 362 € Бе построена и модерно оборудвана лаборатория за постоянен контрол на компонентите на околната среда (атмосферен въздух, почви, води и храни, както и биологичен материал) и влиянието им върху човешкото здраве Проектът е включен в Каталога на ЕС за добра европейска практика

 • По проект „Трансгранична епидемиология на полово предаваните вирусни инфекции сред жените: молекулярно • По проект „Трансгранична епидемиология на полово предаваните вирусни инфекции сред жените: молекулярно диагностични подходи“, реализиран в периода март 2012 - февруари 2014 г. на обща стойност 715. 350, 35 € с водещ партньор Факултет по Молекулярна биология и генетика на Тракийския университет „Демокрит" в Александруполис – Гърция, към лабораторния блок по микробиология на дирекция „Надзор на заразните болести” в РЗИ – Кърджали се създаде модерна лаборатория за молекулярна диагностика на полово предавани болести

 РЗИ-Кърджали има опит в провеждането на скрининги за деца • По програма СИНДИ РЗИ-Кърджали има опит в провеждането на скрининги за деца • По програма СИНДИ на Европейското бюро на СЗО, детска компонента – проект “Здрави деца в здрави семейства”, през 2010 г. бе проведено проучване на разпространението на факторите на риска за здравето сред ученици на възраст 14 -18 години и нивото на техните знания, умения и навици за здравословен начин на живот • Целта бе разработване на програма за промоция на здраве и профилактика на хроничните неинфекциозни болести • В изследването бяха включени ученици от 5 училища от община Кърджали, определени по метода на случайния подбор • Обхванати бяха 753 деца на възраст 14 -18 години

 • Съвместно с Българския зъболекарски съюз, РЗИ работи успешно и по Националната програма • Съвместно с Българския зъболекарски съюз, РЗИ работи успешно и по Националната програма за профилактика на оралните заболявания при деца от 0 до 18 години в България • Проведени са 4 кампании за поставянето на силанти (предпазване от кариес) на деца от 6 до 8 -годишна възраст • Проведени са 4 кръгли маси с участие на стоматолози, медицински кадри, учители и родители

При изпълнението на всички дейности за промоция на здраве и профилактика на болестите в При изпълнението на всички дейности за промоция на здраве и профилактика на болестите в детска възраст, Регионална здравна инспекция – Кърджали винаги е срещала безрезервната подкрепа на: • Министерството на здравеопазването • Министерството на образованието и науката, респ. РИО – Кърджали • Областния управител на област Кърджали • Кметовете на общини в област Кърджали • Директорите на учебните заведения • Медицинските специалисти от здравните кабинети в училищата • Родителите • Журналистите от националните и регионални медии

БЛАГОДАРЯ ЗА ВНИМАНИЕТО! БЛАГОДАРЯ ЗА ВНИМАНИЕТО!