Скачать презентацию ДЕЙНОСТ НА ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ МЕДИЦИНСКИ ОДИТ РЕЗУЛТАТИ И ПРОБЛЕМИ Скачать презентацию ДЕЙНОСТ НА ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ МЕДИЦИНСКИ ОДИТ РЕЗУЛТАТИ И ПРОБЛЕМИ

29e03160633b8e3efdf28dd9d9ced2ef.ppt

  • Количество слайдов: 44

“ДЕЙНОСТ НА ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ “МЕДИЦИНСКИ ОДИТ”РЕЗУЛТАТИ И ПРОБЛЕМИ, ПОРАЖДАЩИ СЕ В ПРАКТИКАТА” ДОЦ. Д-Р “ДЕЙНОСТ НА ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ “МЕДИЦИНСКИ ОДИТ”РЕЗУЛТАТИ И ПРОБЛЕМИ, ПОРАЖДАЩИ СЕ В ПРАКТИКАТА” ДОЦ. Д-Р ЗЛАТИЦА ПЕТРОВА ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР ИАМО

Въпросът за качеството на медицинската помощ е стар, колкото е стара и човешката история. Въпросът за качеството на медицинската помощ е стар, колкото е стара и човешката история.

Осигуряването на качество на медицинската помощ се декларира като основен приоритет на: - здравната Осигуряването на качество на медицинската помощ се декларира като основен приоритет на: - здравната администрация; - финансиращите органи; - предоставящите медицинска помощ; - потребителите.

Проблемът: В България липсва изградена национална система за управление на качеството, чрез която да Проблемът: В България липсва изградена национална система за управление на качеството, чрез която да се определят и координират отговорностите и усилията на всички участници в процеса на осигуряване на качество на медицинската помощ на всички нива: - национално; - регионално; - локално; - институционално ниво;

Ø Ø Ø Нормативни пречки: Регламентиране на медицинския контрол в различни закони и подзаконови Ø Ø Ø Нормативни пречки: Регламентиране на медицинския контрол в различни закони и подзаконови нормативни актове (ЗЗ, ЗЛЗ, ЗЗО, НРД, наредби, правилници – над 50 различни акта), честа промяна на нормативните изисквания. Непълна нормативна регламентация – липса на медицински стандарти по всички специалности и унифицирана структура на съществуващите, липса на правила за добра медицинска практика и др. Спецификата на обекта на контрол (медицинската дейност/услуга), предполага трудности при неговата нормативна регламентация.

Ø Ø Ø Институционални пречки: Липса на единна политика в осигуряването и контрола на Ø Ø Ø Институционални пречки: Липса на единна политика в осигуряването и контрола на качеството на медицинската помощ; Дублиращи се контролни функции на различните институции (МЗ, НЗОК, ИАМО, РЦЗ, РЗОК) и чести законодателни и структурни промени; Недостатъчна координация между отделните институции, имащи отношение към контрола; Липса на достатъчен административен капацитет за осъществяване на контролна дейност в отделните институции; Недостатъчно ниво на развитие на информационната система в здравеопазването и липса на достатъчно своевременна и структурирана информация, необходима за осъществяване на контрола;

Ø Ø Ø Организационни пречки: Административни пречки при осъществяване на съвместна контролна дейност от Ø Ø Ø Организационни пречки: Административни пречки при осъществяване на съвместна контролна дейност от представители на различни контролни институции; Недостатъчно изчерпателно разработен инструментариум за осъществяване на контролната дейност Недостатъчно финансово и техническо обезпечаване на дейността на контролните органи – транспорт, компютри, средства за комуникация

Професионални и личностни пречки: Ø Ø Ø Ø Недостатъчен брой служители, ангажирани пряко с Професионални и личностни пречки: Ø Ø Ø Ø Недостатъчен брой служители, ангажирани пряко с осъществяване на контрол на качеството на медицинската помощ; Недостатъчна квалификация и познания в областта на качеството на медицинския контрол/одит; Липса на достатъчно брой експерти (консултанти) по специалности с готовност да се занимават с проблемите на качеството на здравните услуги; Субективизъм при осъществяване на контрола и налагане на санкциите; Липса на убеденост и мотивация при изпълнение на дейностите по контрола; Морално-етични проблеми при осъществяване на контролната дейността – “колега проверява колега”; Неформални взаимоотношения между проверявани и проверяващи – особено на местно ниво;

Статут на Изпълнителна агенция “Медицински одит” (ИАМО): Ø Ø Ø Устройствен правилник на Изпълнителна Статут на Изпълнителна агенция “Медицински одит” (ИАМО): Ø Ø Ø Устройствен правилник на Изпълнителна агенция "Медицински инспекторат" на основание чл. 116 а, ал. 3 от Закона за здравето и чл. 55 от Закона за администрацията – приет с ПМС № 287 от 3. 12. 2009 г. , обн. , ДВ, бр. 98 от 11. 12. 2009 г. ; Изменение и допълнение на Устройствения правилник на ИАМО – с Постановление № 60 от 6. 04. 2010 г. ; ИАМО е администрация към министъра на здравеопазването и е юридическо лице на бюджетна издръжка – второстепенен разпоредител;

Агенцията осъществява контрол върху медицинското обслужване на гражданите, медицински контрол върху дейностите, свързани със Агенцията осъществява контрол върху медицинското обслужване на гражданите, медицински контрол върху дейностите, свързани със задължителното и доброволното здравно осигуряване

Нашите Ценности са: И новации А нгажираност М орал О тговорност Нашите Ценности са: И новации А нгажираност М орал О тговорност

 Стратегически цели на ИАМО: Ø Да изгради система за тотално управление на качеството Стратегически цели на ИАМО: Ø Да изгради система за тотално управление на качеството на национално ниво, която да обхваща качеството на работата във всички здравни институции; Ø Да работи за създаване на законодателна рамка за управление на качеството на медицинската помощ; Ø Да работи за предотвратяване на действието и разпространението на корупционни практики в областта на здравеопазването; Ø Да извършва контрол върху дейността на лечебните заведения и на структурите, свързани със задължителното и доброволното здравно осигуряване с цел повишаване на качеството и ефективността на тяхната дейност; Ø Да съдейства за доразвиване и спазване на изискванията на стандарти в здравеопазването и индикатори за оценка на качеството като адаптира и прилага международния опит в тази област;

 Ø Ø Ø Да създаде база данни в областта на качеството в здравеопазването, Ø Ø Ø Да създаде база данни в областта на качеството в здравеопазването, да стимулира въвеждане в здравните заведения на съвременни техники за оценка и подобряване на качеството на дейността; Да изгради система за отчитане на медицинските грешки и нежеланите сериозни инциденти в лечебните заведения; Да обучава професионалисти, чрез които да се промотира повишаване на качеството в здравеопазването; Да участва и стимулира участието в национални и международни обучения, форуми и изследвания, насочени към подобряване на качеството и ефективността на използваните ресурси в здравеопазването; Да стимулира всички партньори в здравеопазването да работят за подобряване на качеството на медицинското обслужване.

ФУНКЦИЯ И ПРАВОМОЩИЯ НА АМО: И Ø Ø Извършва проверки за съответствието на структурата, ФУНКЦИЯ И ПРАВОМОЩИЯ НА АМО: И Ø Ø Извършва проверки за съответствието на структурата, управлението, дейността и организацията на медицинското обслужване в лечебните заведения с изискванията на Закона за здравето, Закона за лечебните заведения и нормативните актове по тяхното прилагане; Проверява спазването на правата на пациентите в лечебните заведения; Проверява спазването на утвърдените медицински стандарти в лечебните заведения; Осъществява контрол върху качеството на медицинското обслужване в съответствие с утвърдените медицински стандарти;

ФУНКЦИЯ И ПРАВОМОЩИЯ НА АМО: И Ø Ø Следи за осигуряване от НЗОК предоставянето ФУНКЦИЯ И ПРАВОМОЩИЯ НА АМО: И Ø Ø Следи за осигуряване от НЗОК предоставянето на основния пакет от здравни дейности, гарантиран от нейния бюджет, както и за осигуряване от дружествата за доброволно здравно осигуряване предоставянето на здравните дейности, съгласно здравноосигурителния договор; Извършва проверки по молби на граждани и юридически лица, свързани с медицинското обслужване; Осъществява дейности по откриване и предотвратяване на корупционни прояви и практики в лечебните заведения; Извършва проверки за начина, по който лечебните заведения разходват средства, предоставени им от републиканския бюджет.

СТРАТЕГИЯ “ОСИГУРЯВАНЕ НА КАЧЕСТВОТО И МЕДИЦИНСКИ ОДИТ - НЕОБХОДИМОСТ ОТ ПОЛИТИКА НА НАЦИОНАЛНО НИВО” СТРАТЕГИЯ “ОСИГУРЯВАНЕ НА КАЧЕСТВОТО И МЕДИЦИНСКИ ОДИТ - НЕОБХОДИМОСТ ОТ ПОЛИТИКА НА НАЦИОНАЛНО НИВО” А ПЕРИОДА 2010 – 2015 Г. З ü В тази стратегия са представени основните насоки за развитие и дейност на институцията за съответния период üДлъжностни характеристики; üПравилник за вътрешния трудов ред на ИАМО; üПравилник за документооборота, деловодната и архивна дейност; üИнструкция за обработване и защита на лични данни в Агенцията; üИнструкция за извършване на контрол в дружествата за доброволно здравно осигуряване; üИнструкция за извършване на контрол на лечебните заведения; üСистема за финансово управление и контрол; üВътрешни правила за осъществяване на предварителен контрол в ИАМО; üВътрешни правила за разходване на средствата за ДМС; üИнструкция за правилата и нормите за пожарна и аварийна безопасност на обекта; üИнструкция за обработване и защита на личните данни в ИАМО;

ÜВ ТАЗИ СТРАТЕГИЯ СА НАСОКИ ЗА РАЗВИТИЕ НА: ПРЕДСТАВЕНИ ОСНОВНИТЕ Информационно осигуряване В ИАМО ÜВ ТАЗИ СТРАТЕГИЯ СА НАСОКИ ЗА РАЗВИТИЕ НА: ПРЕДСТАВЕНИ ОСНОВНИТЕ Информационно осигуряване В ИАМО е изградена и се поддържа Система за Управление на жалби и сигнали, неразделна част от Правилника за документооборота, деловодната и архивна дейност. Подадените жалби и сигнали от гражданите (по интернет или писмено) се регистрират в деловодството на ИАМО. Разглеждат се и сигнали, получени от МЗ, НЗОК, Прокуратура и други институции. На жалбоподателя и останалите институции се отговаря в законоустановения срок. Проекти и обучение Във връзка с отворената оперативна програма по приоритетна ос “Управление на човешките ресурси”, под приоритет 2. 1. „Модерно управление на човешките ресурси в държавната администрация” в края на м. май 2010 г. ИАМО разработи и подаде в министерство на финансите проектно предложение „Модерно управление на човешките ресурси в Изпълнителна агенция „Медицински одит”, което беше подкрепено от министъра на здравеопазването.

ÜЦЕЛТА НА ТОЗИ ПРОЕКТ Е СЪЗДАВАНЕ НА МОДЕРНА И ЕФЕКТИВНО РАБОТЕЩА АДМИНИСТРАЦИЯ НА ИАМО ÜЦЕЛТА НА ТОЗИ ПРОЕКТ Е СЪЗДАВАНЕ НА МОДЕРНА И ЕФЕКТИВНО РАБОТЕЩА АДМИНИСТРАЦИЯ НА ИАМО ЧРЕЗ УКРЕПВАНЕ НА СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ. Проектът е насочен към: Ø Укрепване на организационната структура на ИАМО чрез прилагане на иновативни механизми за подбор на кадри, подготовка и реализиране на програми за вътрешно-организационно развитие, за мобилност на служители и др. ; Ø Повишаване на компетентността и квалификацията на служителите на ИАМО в съответствие с актуалните тенденции в УРЧР в България и ЕС; Ø Мотивиране на служителите за постигане на необходимите качество и ефективност при извършване на медицинския одит;

Взаимодействия с други институции НЗОК РИОКОЗ Прокуратура Следствени органи ДАНС Полиция РЦЗ Правосъдие Взаимодействия с други институции НЗОК РИОКОЗ Прокуратура Следствени органи ДАНС Полиция РЦЗ Правосъдие

Документи, които регламентират отношенията на Агенцията с нейните партньори: Подписано е Споразумение за сътрудничество Документи, които регламентират отношенията на Агенцията с нейните партньори: Подписано е Споразумение за сътрудничество и взаимодействие между: ü Комисията за финансов надзор и Изпълнителна агенция “Медицински одит”, чрез което се цели да се постигне прозрачност в действията на двете институции при осъществяване на контрола върху доброволното здравно осигуряване за гарантиране на правата на осигурените лица. ü Създадени са контакти и колаборация с научните дружества и националните консултанти за излъчване на експерти за участие в инспекциите на агенцията и сътрудничество при изработване на критериите за оценка на качеството и дейността на лечебните заведения. ü От страна на Българския зъболекарски съюз са излъчени представители за оказване на съдействие на длъжностните лица от ИАМО при изготвяне на експертни становища. ü Създадена е колаборация с пациентските организации за участие на техни представители в проверки, извършвани от ИАМО. ü Сформирана е работна група със служители от ИАМО и НЗОК, която работи по създаването на Методика за съвместен контрол на двете институции.

ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ С ДРУГИ ИНСТИТУЦИИ Ø За осъществяване на дейността си Изпълнителна агенция „Медицински одит” ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ С ДРУГИ ИНСТИТУЦИИ Ø За осъществяване на дейността си Изпълнителна агенция „Медицински одит” участва в извършване на съвместни проверки с Министерството на здравеопазването, Изпълнителната агенция по лекарствата, Изпълнителната агенция по трансплантация, Регионалните центрове по здравеопазване, Регионалните инспекции за опазване и контрол на общественото здраве, Националната здравноосигурителна каса, ДАНС, както и с други държавни органи.

Кръгла маса – дискусия на резултатите С оглед на повишения брой на хоспитализациите в Кръгла маса – дискусия на резултатите С оглед на повишения брой на хоспитализациите в лечебните заведения за болнична помощ /ЛЗБП/ приоритетно длъжностни лица от ИАМО извършиха тематични, планови проверки на тези ЛЗБП, които имат разкрити в структурата си „Инвазивна кардиология” и „Спешни отделения”. Инициативата за проверките по инвазивна кардиология беше в резултат на завишената с 40% дейност на тези структури, която се отчита към НЗОК. На нея бяха представени резултатите от проверките на ИАМО, резултатите от проверките, извършени от контролните органи на НЗОК, обобщени становища на външните консултанти по инвазивна кардиология, участвали в проверките, както и Компендиума на Европейските ръководства по кардиология – 2008. По време на дискусията, в която участие взеха водещи специалисти по инвазивна кардиология и директори на ЛЗБП с разкрити такива структури, бяха направени предложения за подобряване на организацията, качеството и ефективността на дейностите в тази област, с оглед постигане на дългосрочен ефект за намаляване на инвалидизацията и смъртността сред населението от ССЗ.

ВИДОВЕ ЖАЛБИ, ПОДАДЕНИ ВИАМО, ЗА ПЕРИОДА 01. 03. – 30. 11. 2010 Г. № ВИДОВЕ ЖАЛБИ, ПОДАДЕНИ ВИАМО, ЗА ПЕРИОДА 01. 03. – 30. 11. 2010 Г. № Видове жалби Брой 1 Неудовлетвореност от качеството на медицинското обслужване и организационни проблеми 362 2 Затруднен достъп до медицинска помощ 17 3 Корупция (нерегламентирани плащания) 67 4 Злоупотреба със служебно положение, лошо управление на имуществото 36 5 Източване на НЗОК 8 6 Предложения за промени в нормативни документи 6 7 Други 56 ОБЩО 499

СТРУКТУРА НА ЖАЛБИТЕ И СИГНАЛИТЕ СТРУКТУРА НА ЖАЛБИТЕ И СИГНАЛИТЕ

Резултати от дейността на ИАМО за периода 01. 03. – 30. 11. 2010 г. Резултати от дейността на ИАМО за периода 01. 03. – 30. 11. 2010 г. ИЗВЪРШВАНЕ НА КОНТРОЛ ü Контролната дейност в ИАМО се извършва след изготвяне на план-график на проверките на лечебните заведения и структурите на задължителното и доброволно здравно осигуряване до края на 2010 г. , който е качен на интернет страницата на Агенцията. Институцията осъществява контролните си правомощия и задължения чрез основен екип от 35 служители, които се явяват и проверяващи, и актосъставители, и свидетели по всички съставени актове за установяване на административни нарушения, които са образувани по съдебен ред. üВ комисиите за извършване на проверки със заповед на Изпълнителния директор на агенцията участват и национални консултанти, външни експерти и медицински специалисти, които не работят в агенцията.

РЕЗУЛТАТИ ОТ ДЕЙНОСТТА НА АМО ЗА ПЕРИОДА И 01. 03. – 30. 11. 2010 РЕЗУЛТАТИ ОТ ДЕЙНОСТТА НА АМО ЗА ПЕРИОДА И 01. 03. – 30. 11. 2010 Г. Ø Ø Към 30. 11. 2010 г. са извършени проверки на 187 лечебни заведения за извънболнична и болнична медицинска помощ, 13 РЗОК и 4 ДЗОФ; Тези проверки са и тематични, защото се проверява и изпълнението на изискванията на съответни медицински стандарти. При 36 от проверките са ползвани външни експерти – консултанти по съответните медицински специалности (хирургия, кардиология, урология, ортопедия и травматология и др. ); Извършени са тематични проверки в 4 болници за долекуване и рехабилитация по изпълнение на стандарта по физикална терапия и рехабилитация

В изпълнение на функциите и правомощията на ИА В изпълнение на функциите и правомощията на ИА "Медицински одит”, както и с оглед превенция на незаконосъобразни прояви в сферата на здравеопазването през месец август са извършени проверки на дейността на физически и юридически лица, осъществяващи медицинско обслужване в курортите. На територията на Варненска и Бургаска области бяха проверявани обекти упражняват дейността си в курортните комплекси “Златни пясъци”, “Св. Константин и Елена” и “Слънчев ден” във Варненска област и „Слънчев бряг”, “Елените” „Свети Никола”, к-с „Санта Марина”, к-с „Парадайс дюн” и ваканционни селища „Свети Тома” и „Дюни” в Бургаска област. В тази връзка длъжностни лица от ИАМО са извършили проверка на 30 ЛЗ в курортни комплекси

ü ИАМО извършва проверки за съответствие на структурата, управлението, дейността и организацията на медицинското ü ИАМО извършва проверки за съответствие на структурата, управлението, дейността и организацията на медицинското обслужване в лечебното заведение (ЛЗ) с изискванията на Закона за здравето (ЗЗ), Закона за лечебните заведения (ЗЛЗ) и нормативните актове по тяхното прилагане за спазването на правата на пациентите в ЛЗ; ü Спазване на утвърдените медицински стандарти в ЛЗ; ü Контрол върху качеството на медицинското обслужване в съответствие с утвърдените медициски стандарти; ü Дейности по откриване и предотвратяване на корупционни прояви и практики в ЛЗ.

Проверки по медицински стандарти I Медицински стандарт Кардиология; Инвазивна кардиология; II Медицински стандарт за Проверки по медицински стандарти I Медицински стандарт Кардиология; Инвазивна кардиология; II Медицински стандарт за Tрансплантация на органи, тъкани и клетки; III Медицински стандарт Хирургия; IV Медицински стандарт- Физикална и рехабилитационна медицина; V Медицински стандарт- Акушерство и гинекология; VI Медицински стандарт- Диализно лечение; VII Медицински стандарт- Педиатрия; VIII Медицински стандарт- Спешна помощ;

Проверки по медицински стандарти üТематична проверка е и: съответствие на структурата, управлението, дейността и Проверки по медицински стандарти üТематична проверка е и: съответствие на структурата, управлението, дейността и организацията на медицинското обслужване на Спешно отделение към лечебното заведение в съответствие с изискванията на Наредба № 29 – към 17. 10 и действаща към момента Наредба № 49 от 18. 10. 2010 г. за основните изисквания, на които трябва да отговарят устройството, дейността и вътрешния ред на лечебните заведения за болнична помощ, диспансерите и домовете за медикодиагностични грижи.

Резултати от дейността на ИАМО за периода 01. 03. – 30. 11. 2010 г. Резултати от дейността на ИАМО за периода 01. 03. – 30. 11. 2010 г. ИЗВЪРШЕНИ ПРОВЕРКИ за периода 01. 03 /30. 11. 2010 г. ОБЩО БРОЙ 263 От тях: 1. По жалби 135 2. Планови, тематични 167 3. При самосезиране 50 4. С външни експерти и институции 37 5. Проверени лечебни заведения за извънболнична и болнична медицинска помощ 6. Проверени РЗОК 24 7. Проверени ДЗОФ 6 8. Решения за съставяне на Актове за установяване на административно нарушение 176 9. Връчени АУАН 144 10. Връчени Наказателни постановления 251 95

Проверки по медицински стандарти ü Изпълнителна агенция „Медицински одит” в периода април – юни Проверки по медицински стандарти ü Изпълнителна агенция „Медицински одит” в периода април – юни 2010 г. извърши тематични проверки в 23 лечебни заведения за болнична помощ с участието на експерти по кардиология и интервенционална кардиология с оглед преценка на медицинската целесъобразност на извършените процедури. ü Изпълнителна агенция „Медицински одит” с участието на представители на ИАТ, извършиха проверки по изпълнение „Медицински стандарт за трансплантация на органи, тъкани и клетки”, утвърден с Наредба № 6 от 5 март 2007 г. на Министерство на здравеопазването в: üУМБАЛ „Александровска”; ü „Военномедицинска академия-София”; ü Болница „Лозенец”; ü Проверките в „МБАЛ - Русе” АД и УНСБАЛ „Света Екатерина” ЕАД се извършиха без участие на служители на ИАТ.

Проверки по медицински стандарти ü Медицински стандарт Хирургия – проверени бяха следните ЛЗ; ü, Проверки по медицински стандарти ü Медицински стандарт Хирургия – проверени бяха следните ЛЗ; ü, , Многопрофилна болница за активно лечение-Бургас” АД-гр. Бургас; ü ”Многопрофилна болница за активно лечение - Пазарджик” АД; ü Лечебното заведение „Д-р Ангелов-Амбулатория за специализирана медицинска помощ”; ü„Амбулатория за специализирана медицинска помощ – групова практика за специализирана помощ Юнион клиник” ООД; ü„Медицински и антиейджинг и реджувенейшън център Хил клиник” АД; ü Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Царица Йоанна - ИСУЛ” ЕАД; üПирогов - общо 12 МБАЛ и УМБАЛ. ü Медицински стандарт- Физикална и рехабилитационна медицина проверени бяха следните ЛЗ; ü„Специализирани болници за рехабилитация- Национален комплекс” ЕАД - филиали с. Баните област Смолян , с. Нареченски бани, област Пловдив; ü „Свети Мина” гр. Вършец, както и отделения по „Физикална и рехабилитационна медицина” в МБАЛ.

Проверки по медицински стандарти Изпълнителна агенция „Медицински одит” в периода април – юни 2010 Проверки по медицински стандарти Изпълнителна агенция „Медицински одит” в периода април – юни 2010 г. извърши тематични проверки по медицински стандарти "Акушерство и гинекология", като проверките бяха тематични по изпълнение на медицинския стандарт и по жалби. ü Шест планови проверки на лечебни заведения за болнична помощ с разкрити структури по хемодиализа, както следва: üМБАЛ „Екзарх Антим І” ЕООД, гр. Видин; ü„МБАЛ – Христо Ботев” АД гр. Враца; üДиализен център „Етропал Бета” ЕООД гр. Несебър üУниверситетска многопрофилна болница за активно лечение „Александровска“ ЕАД, гр. София; üМБАЛ „Д-р Братан Шукеров”АД, гр. Смолян; ü„МБАЛ – Асеновград”АД ü, , Многопрофилна болница за активно лечение -Бургас” АД üМногопрофилна болница за активно лечение -, , Св. Пантелеймон” АД, с адрес: гр. Ямбол; ü„Университетска многопрофилна болница за активно лечение - Д -р Георги Странски” ЕАД, гр. Плевен

ü Медицински стандарт „Педиатрия” „ СБАЛДБ ЕАД”, гр. София и МБАЛ „Токуда болница”, гр. ü Медицински стандарт „Педиатрия” „ СБАЛДБ ЕАД”, гр. София и МБАЛ „Токуда болница”, гр. София/, МБАЛ Ямбол за съответствие на структурата, управлението, дейността и организацията на медицинското обслужване, съгласно медицински стандарт по „Педиатрия”. От м. април 2010 г. ИАМО ежемесечно предоставя в Министерство на правосъдието информация за разпространението на корупционни практики в областта на здравеопазването по Графика на неотложните мерки и действия на правителството и органите на съдебната власт за изпълнение на показателите за напредък. До момента в резултат на извършените проверки от длъжностни лица на Агенцията наличие на корупционни елементи по време на осъществяване на дейността са констатирани в 11 лечебни заведения, за някои от които е сезирана и прокурата и са започнали досъдебни производства.

ИЗВОДИ Ø Нарушени изисквания по медицински стандарти „Хирургия, ” „Анестезия и интензивно лечение, „Кардиология”, ИЗВОДИ Ø Нарушени изисквания по медицински стандарти „Хирургия, ” „Анестезия и интензивно лечение, „Кардиология”, „Ортопедия и травматология”, „Физикална и рехабилитационна медицина”, „Неонатология”, „Клинична лаборатория” в частта за осигуряване на качеството на медицинското обслужване, структурата на ЛЗ, човешките ресурси; Ø Нарушени законови разпоредби в областта на правата и информираността на пациентите, достъпа до медицинска помощ; Ø Недобра организация на дейността в спешни отделения в ЛЗБП;

ИЗВОДИ ü ü ü Липса на установени правила за закупуване на консумативи, които НЗОК ИЗВОДИ ü ü ü Липса на установени правила за закупуване на консумативи, които НЗОК не заплаща – създава условия за развитие на корупционни практики; Некоректно попълване или непълнота на медицинската документация; Нарушен регистрационен режим; Направени препоръки за подобряване на дейността във всички лечебни заведения Съставени са 144 Акта за установяване на административно нарушение В резултат на извършената от ИАМО контролна дейност и направени препоръки в редица лечебни заведения в страната се наблюдават подобрения на организацията и управлението на лечебния процес за гражданите.

ПРАВНА РАМКА – ОБРАТНА ВРЪЗКА И РЕЗУЛТАТИ ü Законодателят е предвидил налагането на съответната ПРАВНА РАМКА – ОБРАТНА ВРЪЗКА И РЕЗУЛТАТИ ü Законодателят е предвидил налагането на съответната санкция да се извършва по компетентността на органите, в чийто район е било извършено нарушението. Тъй като ИАМО няма регионални структури и законът не предвижда разкриването на такива, тази компетентност се упражнява в агенцията. ü Процедурата за връчване на съставения АУАН допълнително ангажира дейността на длъжностните лица на ИАМО поради липсата на териториални структури.

ПРАВНА РАМКА – ОБРАТНА ВРЪЗКА И РЕЗУЛТАТИ üАУАН се съставя в присъствие на нарушителя ПРАВНА РАМКА – ОБРАТНА ВРЪЗКА И РЕЗУЛТАТИ üАУАН се съставя в присъствие на нарушителя и свидетелите, които са присъствали при извършване или установяване на нарушението. Това изискване отново обвързва актосъставителя и поне един от свидетелите да подпишат акта заедно с нарушителя. üОсъществяваният понастоящем контрол на огромна територия, съставяне на множество АУАН, оттам – и на множество наказателни постановления при образуването на подобно множество от процеси ще доведе до ситуация на документирана служебна преангажираност на длъжностните лица на ИАМО и невъзможност за изпълняване на част от задълженията им.

ОБРАТНА ВРЪЗКА – РЕЗУЛТАТИ ОТ ОДИТИТЕ И ПОДОБРЯВАНЕ НА КАЧЕСТВОТО üМБАЛ “Кърджали” АД; ü„Университетска ОБРАТНА ВРЪЗКА – РЕЗУЛТАТИ ОТ ОДИТИТЕ И ПОДОБРЯВАНЕ НА КАЧЕСТВОТО üМБАЛ “Кърджали” АД; ü„Университетска многопрофилна болница за активно лечение - Д-р Георги Странски” ЕАД, гр. Плевен; üМБАЛ “Д-р Тота Венкова” АД гр. Габрово; üУниверситетска многопрофилна болница за активно лечение „Царица Йоанна - ИСУЛ” ЕАД; üКомплексен онкологичен център – гр. Враца; ü“МБАЛ Д-р Иван Селимински” АД– гр. Сливен; ü“МБАЛ - гр. Силистра” АД; Защото целта на ИАМО не е налагане на санкции, а гарантиране на достъпна и качествена медицинска помощ, защита на правата на пациентите и разпространение на добрите практики

Предложения във връзка с анализ на резултатите от извършените проверки с цел подобряване на Предложения във връзка с анализ на резултатите от извършените проверки с цел подобряване на организацията и качеството на дейностите в областта на медицинските стандарти üВъвеждане на национален регистър за перкутанни коронарни интервенции и Национален регистър на имплантациите на пейсмейкър; üПромени в медицински стандарт по кардиология: минимална и максимална натовареност за Катетеризационните Лаборатории, времеви норми за провеждане на диагностика и интервенция, задължителна регистрация на усложненията; üЗавишен контрол по отношение на изискванията за разкриване и функциониране на Катетеризационните Лаборатории и постоянен мониторинг на спешния прием на болни и структурата на инвазивните дейности в отделните катетеризационни лаборатории; üЛипсва единна информация за резултатите от извършените трансплантации, поради което е трудно да се анализира съпоставеността на резултатите, смъртността и преживяемостта, усложненията, както и индикациите за извършване на трансплантациите, спрямо европейските и световни стандарти;

Предложения във връзка с анализ на резултатите от извършените проверки с цел подобряване на Предложения във връзка с анализ на резултатите от извършените проверки с цел подобряване на организацията и качеството на дейностите в областта на медицинските стандарти üВ Наредба 39 от 2004 г. за профилактичните прегледи и диспансеризацията не е отразено наблюдението на трансплантираните болни, което създава затруднение за интерпретация на резултатите от тази дейност; üВ Закона за трансплантация на органи, тъкани и клетки и Наредба № 6 за утвърждаване на медицински стандарт за трансплантация на органи, тъкани и клетки, както и Правилника за дейността на Изпълнителна агенция по трансплантация не се съдържа изискване за водене на регистър, визиращ ранните и късни резултати от трансплантационната дейност; üПроследяването на пациентите с трансплантации, както и осигуряване на имуносупресивно лечение не е нормативно уредено. Наредба 39 от 2004 г. за профилактичните прегледи и диспансеризацията не предвижда диспансерно наблюдение на трансплантирани болни. В Наредба № 34 на МЗ не се включва снабдяването с медикаменти на болни със сърдечна и чернодробна трансплантация;

Предложения във връзка с анализ на резултатите от извършените проверки с цел подобряване на Предложения във връзка с анализ на резултатите от извършените проверки с цел подобряване на организацията и качеството на дейностите в областта на медицинските стандарти üДа бъде изготвена актуална Наредба на Министерство на здравеопазването на основание чл. 27 от Закона за здравето, в която да бъдат конкретно регламентирани всички изисквания относно медицинската документация. Да се предприемат мерки за попълване на пропуските по отношение медицински стандарт “ФРМ” относно осигуряване на квалифициран висш и среден медицински персонал, сертифицирана апаратура, доокомплектоване на кинезитерапевтичните сектори с уреди, стриктно изпълняване на лечебнодиагностичния алгоритъм според изискванията на стандарта, който съдържа оценка на рехабилитационния потенциал, изработване на рехабилитационна програма и подробно обективизиран статус на пациента. üДа се анализират и актуализират залегналите в раздел V "Специфични показатели за оценка на медицинските дейности в специалността "Акушерство и гинекология", глава ХVI "Специфични количествени показатели за медицински дейности в специалността "Акушерство и гинекология", тъй като създават затруднения в прилагането и контрола им /например- въведено изискване за брой операционни, брой извършени операции, които са обвързани с времето, през което функционира лечебното заведение-над 3 г. /

Благодаря за вниманието! Благодаря за вниманието!