Скачать презентацию DE COHESIE VAN NEDERLAND DE NEDERLANDSE PARADOX Скачать презентацию DE COHESIE VAN NEDERLAND DE NEDERLANDSE PARADOX

60459f6f6d3ba59feded8b523935039f.ppt

  • Количество слайдов: 35

DE COHESIE VAN NEDERLAND – DE NEDERLANDSE PARADOX Wout Ultee 7 -9 -2010 master DE COHESIE VAN NEDERLAND – DE NEDERLANDSE PARADOX Wout Ultee 7 -9 -2010 master cursus macro- en microsociologie

Figuratiesocioloog Ton Zwaan in het Amsterdams Sociologisch Tijdschrift van 1982 over binnenstatelijke geweldpleging in Figuratiesocioloog Ton Zwaan in het Amsterdams Sociologisch Tijdschrift van 1982 over binnenstatelijke geweldpleging in Nederland van 1648 tot 1960 Geen gegevens over de massamoord op de joden van Nederland in de Tweede Wereldoorlog

Het ging Zwaan om geweld tussen personen en de staat die over hen heerst Het ging Zwaan om geweld tussen personen en de staat die over hen heerst De moord op de joden werd beslist door een staat uitgevoerd, zij het niet de Nederlandse in de gangbare zin van het woord Aan het hoofd van de Nederlandse staat stond een Duitser, die daar na een militaire inval terecht was gekomen: Arthur Seyss. Inquart, afkomstig uit Oostenrijk dat zich bij Duitsland had aangesloten

De vraag waarom Duitsland als staat Joden uitmoordde is een verklaringsvraag, en die vraag De vraag waarom Duitsland als staat Joden uitmoordde is een verklaringsvraag, en die vraag gaat bij aanscherping niet alleen over Duitsland, maar ook over de door Duitsland bezette landen. De percentages omgekomen Joden verschillen namelijk sterk van land tot land.

Er wordt tegenwoordig vaker gezegd dat de cohesie van de Nederlandse samenleving is teruggelopen. Er wordt tegenwoordig vaker gezegd dat de cohesie van de Nederlandse samenleving is teruggelopen. Als een socioloog cohesie wil bestuderen, is het van belang te onderkennen dat cohesie een dispositioneel begrip is. Zoals glas breekbaar is en de breekbaarheid van een glas blijkt door het te laten vallen, Zo ook is cohesie van een samenleving niet rechtstreeks waarneembaar, maar iets dat blijkt als het samenleven onder druk staat De Nederlandse samenleving stond onder druk door de Duitse bezetting. Wie heulde met de bezetter, wie gaf steun aan de vijanden van de bezetter?

De aanleiding om de Jodenvervolging in Nederland te bestuderen behoeft dus niet te zijn De aanleiding om de Jodenvervolging in Nederland te bestuderen behoeft dus niet te zijn Persoonlijke betrokkenheid Maatschappelijke bewogenheid Diepe moraal De vraag is ook intern-sociologisch van groot belang: de vraag over de massamoord op de Joden van Nederland is een cohesievraag

Hoeveel Nederlandse Joden werden door de Duitse bezetters omgebracht, Hoeveel Joden uit andere landen, Hoeveel Nederlandse Joden werden door de Duitse bezetters omgebracht, Hoeveel Joden uit andere landen, Hoeveel in absolute aantallen, Hoeveel als percentage van alle voor het begin van de Tweede Wereldoorlog in een land wonende Joden?

Uit: Le-ezrath Ha-am Het volk ter hulpe Juli 1945 Hier staat Griekenland, maar niet Uit: Le-ezrath Ha-am Het volk ter hulpe Juli 1945 Hier staat Griekenland, maar niet Bulgrarije Welke landen ontbreken nog meer ?

Uit: Abel Herzberg, Kroniek der Jodenvervolging, in: Onderdrukking en verzet, 1950, blz. 247 Hier Uit: Abel Herzberg, Kroniek der Jodenvervolging, in: Onderdrukking en verzet, 1950, blz. 247 Hier staat Griekenland, maar niet Bulgarije Geen doden in Bulgarije?

Uit: Lucy Dawidowicz, The war against the Jews, 1975, p. 480 Hier staan Bulgarije Uit: Lucy Dawidowicz, The war against the Jews, 1975, p. 480 Hier staan Bulgarije en Griekenland. Hoe met aantallen bij elkaar optellen?

Raul Hilberg, The destruction of the European Jews, 1985, blz. 1220 Hier staat Griekenland, Raul Hilberg, The destruction of the European Jews, 1985, blz. 1220 Hier staat Griekenland, maar niet Bulgarije.

Raul Hilberg, The destruction of the European Jews, 1985, blz. 1220 Raul Hilberg, The destruction of the European Jews, 1985, blz. 1220

Raul Hilberg, The destruction of the European Jews, 1985, blz. 1219 Raul Hilberg, The destruction of the European Jews, 1985, blz. 1219

Uit: (Hrsg. ) Israel Guttmann, Enzyklopädie des Holocaust, 1993, p. 1737 Hier staan nul Uit: (Hrsg. ) Israel Guttmann, Enzyklopädie des Holocaust, 1993, p. 1737 Hier staan nul doden voor Bulgarije, hoeveel voor Griekenland?

De percentages omgebrachte Joden verschillen per bezet land en het Nederlandse percentage ligt boven De percentages omgebrachte Joden verschillen per bezet land en het Nederlandse percentage ligt boven het gemiddelde Hoe kan het hoge percentage omgebrachte Nederlandse joden worden verklaard?

Uit: Helen Fein, Accounting for genocide, 1979, p. 51 Uit: Helen Fein, Accounting for genocide, 1979, p. 51

De Amerikaanse sociologe Helen Fein onderkende dat als de vraag over de Jodenmoord kwantitatief De Amerikaanse sociologe Helen Fein onderkende dat als de vraag over de Jodenmoord kwantitatief is, de mogelijke antwoorden op die vraag dan ook kwantitatief moeten worden getoetst. Nederlandse historici hebben tot nu toe wel telkens op het hoge percentage omgekomen Nederlandse Joden gewezen, maar verklaringen niet kwantitatief getoetst. Daarmee was bleef vraag om retorische redenen kwantitatief en werd het nut van kwantitatieve toetsingen miskend.

Helen Fein had twee hoofdhypothesen: Als er in een land voor de Duitse inval Helen Fein had twee hoofdhypothesen: Als er in een land voor de Duitse inval meer antisemitisme was, dan voor dat land een hoger percentage omgebrachte Joden. Als in een door Duitsland bezet land de SS meer voor het zeggen had, dan voor dat land een hoger percentage omgebrachte Joden.

Helen Fein maakte een lijst met landen, deelde ze in twee categorieën in: voor Helen Fein maakte een lijst met landen, deelde ze in twee categorieën in: voor de oorlog veel of weinig antisemitisme En Fein deelde ze nogmaals in, maar dan in drie categorieën: geen SS-invloed (koloniale zone), beperkte SS-invloed, gebied onder SSgezag Daarna zette ze het percentage omgekomen Joden af tegen deze twee factoren. Dit leidde tot het volgende plaatje.

Uit: Helen Fein, Accounting for genocide, 1979, p. 81 Bulgarije een land, Athene en Uit: Helen Fein, Accounting for genocide, 1979, p. 81 Bulgarije een land, Athene en Salonica in Griekenland apart!

In dit plaatje zijn de lijnen regressielijnen; de ene keer voor de regressie van In dit plaatje zijn de lijnen regressielijnen; de ene keer voor de regressie van percentage op SS-invloed voor antisemitische landen, de andere keer voor de regressie van percentage op SS-invloed voor landen zonder sterk antisemitisme. Roemenië ligt onder de lijn voor landen met sterk antisemitisme Nederland ligt boven de lijn voor de landen met zwak antisemitisme

Nederland is dus een weerlegging voor Feins hypothesen: De Nederlandse paradox. Theoretische oplossing van Nederland is dus een weerlegging voor Feins hypothesen: De Nederlandse paradox. Theoretische oplossing van de Nederlandse paradox: * Nederland was meer antisemitisch dan Fein veronderstelde * Nederland had een sterkere SS invloed dan Fein veronderstelde * Er was in Nederland een derde factor.

NEDERLAND MEER ANTISEMITISCH: IDO DE HAAN, THE NETHERLANDS AND THE NOVEMBERPOGROM, JAHRBUCH FUER ANTISEMITISMUSFORSCHUNG NEDERLAND MEER ANTISEMITISCH: IDO DE HAAN, THE NETHERLANDS AND THE NOVEMBERPOGROM, JAHRBUCH FUER ANTISEMITISMUSFORSCHUNG 8(1999)155 -176

SS MEER INVLOED IN NEDERLAND: MARNIX CROES, SICHERHEITSPOLIZEI EN SICHERHEITSDIENST IN NEDERLAND, STRAF GEORGANISEERD SS MEER INVLOED IN NEDERLAND: MARNIX CROES, SICHERHEITSPOLIZEI EN SICHERHEITSDIENST IN NEDERLAND, STRAF GEORGANISEERD OF EEN GEDECENTRALISEERD APPARAAT? IN: HENK FLAP & WIL ARTS, DE ORGANISATIE VAN DE BEZETTING, 1997, 139 -156

VERZUILDHEID VAN NEDERLAND ALS DERDE FACTOR: J. H. C. BLOM, DE VERVOLGING VAN DE VERZUILDHEID VAN NEDERLAND ALS DERDE FACTOR: J. H. C. BLOM, DE VERVOLGING VAN DE JODEN IN NEDERLAND IN INTERNATIONAAL VERGELIJKEND PERSPECTIEF, DE GIDS, 150(1987)494 -507

HOE VALT DIT OOIT TE ONDERZOEKEN? Het aantal onderzoekseenheden is erg beperkt, en met HOE VALT DIT OOIT TE ONDERZOEKEN? Het aantal onderzoekseenheden is erg beperkt, en met Feins analyses zijn de grenzen bereikt van wat kwantitatieve toetsingen op landengegevens kunnen bereiken.

OPLOSSING VAN FLAP & ULTEE: Ga Nederlandse gemeenten vergelijken. Meet antisemitisme af aan NSB-stemmen OPLOSSING VAN FLAP & ULTEE: Ga Nederlandse gemeenten vergelijken. Meet antisemitisme af aan NSB-stemmen Meet SS-invloed af aan Duitse wandaden bij verhoren van gevangenen in algemeen Meet verzuildheid af aantallen godsdienstig gemengde huwelijken in een plaats

NSB stemmen per gemeente uit verkiezingsstatistieken Duits optreden uit archieven, per Sicherheitspolizei district Gemengde NSB stemmen per gemeente uit verkiezingsstatistieken Duits optreden uit archieven, per Sicherheitspolizei district Gemengde huwelijken per gemeente uit het digitale bestand voor de volkstelling van 1960 Overlevingspercentages door lijsten die burgemeesters voor Duitsers maakten te combineren met In Memoriam

Alle 44 personen op de lijst voor de gemeente Woerden uit juni 1942 Lijst Alle 44 personen op de lijst voor de gemeente Woerden uit juni 1942 Lijst uit Streekarchief Rijnstreek

De leden van de familie Izaks in In Memoriam, blz. 340 De leden van de familie Izaks in In Memoriam, blz. 340

Het percentage NSB stemmen had geen invloed op de gemeentelijke overlevingspercentages Als er meer Het percentage NSB stemmen had geen invloed op de gemeentelijke overlevingspercentages Als er meer gehuwd werd tussen protestanten en katholieken in een gemeente, meer overlevenden Als het SIPO district gevangenen radicaler ondervroeg, minder overlevenden Als meer verkeerde plaatselijke politieagenten, minder overlevenden Pro-Duitse gezindheid burgemeester geen invloed

PAPERTITELS *HULP AAN JODEN * WAT WISTEN ZE DAADWERKELIJK? * BERICHTGEVING OVER DE JODENVERVOLGING PAPERTITELS *HULP AAN JODEN * WAT WISTEN ZE DAADWERKELIJK? * BERICHTGEVING OVER DE JODENVERVOLGING IN DE LEGALE EN ILLEGALE PERS * WIE HEEFT ER EEN ONDERDUIKER? * ONDERDUIKERS IN NEDERLAND TIJDENS DE TWEEDE WERELDOORLOG * ONZE LIEVE HEER WAS OOK EEN JOOD

MEER PAPERTITELS *BEKENDHEID MET CIPIERS (CONTACT MET NAZIGEZINDEN EN KENNIS JODENVERVOLGING) * DOORSNEE NEDERLANDERS MEER PAPERTITELS *BEKENDHEID MET CIPIERS (CONTACT MET NAZIGEZINDEN EN KENNIS JODENVERVOLGING) * DOORSNEE NEDERLANDERS OVER DUITSE SOLDATEN * MATE EN AARD CONTACT NEDERLANDERS EN DUITSE BEZETTERS * MENING OVER SEYSS-INQUART * INVLOED OORLOGSERVARINGEN * OORZAKEN OORLOGSERVARINGEN

NOG MEER PAPERTITELS * EERDER EEN LATERE MENINGEN OVER DE VLUCHT VAN WILHELMINA * NOG MEER PAPERTITELS * EERDER EEN LATERE MENINGEN OVER DE VLUCHT VAN WILHELMINA * LUISTEREN NAA RADIO ORANJE EN MENINGEN OEVR WILHELMINA * HELD OF HOOLIGAN: REGELOVERTREDING IN TIJD VAN BEZETTING * KERKGANGERS EN DE NSB * DE HONGERWINTER VAN MIJN OMA * DE HONGERWINTER VOOR DE DOORSNEE NEDERLANDER

EN NOG ANDERE PAPERTITELS * HADDEN DE NEDERLANDERS WAT TE ZOEKEN IN INDONESIA? * EN NOG ANDERE PAPERTITELS * HADDEN DE NEDERLANDERS WAT TE ZOEKEN IN INDONESIA? * INDONESIË VERLOREN, OPINIE GEBOREN? * MENINGEN OVER POLITIONELE ACTIES TOEN EN NU * WIE WIL MEER WETEN OVER DE OORLOG?