Скачать презентацию Datové schránky el podání a doručování daň přiznání Скачать презентацию Datové schránky el podání a doručování daň přiznání

a7ec130760d93d68b46eb4a2ef9b2557.ppt

  • Количество слайдов: 26

Datové schránky, el. podání a doručování, daň. přiznání Přednáška v rámci předmětu Právní informační Datové schránky, el. podání a doručování, daň. přiznání Přednáška v rámci předmětu Právní informační systémy – PF UK Mgr. Pavel Pražák

Základní pojmy ¡ ¡ ¡ DS – informační systéme veřejné správy (ISDS). Provozovatel: Česká Základní pojmy ¡ ¡ ¡ DS – informační systéme veřejné správy (ISDS). Provozovatel: Česká pošta, s. p. ; zřizovatel MV ČR. DZ – „obálka“ s dokumenty (důležité z hlediska podpisu). El. podpis - metoda k jednoznačnému ověření identity podepsané osoby ve vztahu k datové zprávě/dokumentu (3 druhy – prostý, zaručený, uznávaný). Kvalif. certifikát – generuje uznávaný el. podpis Kvalif. časové razítko – poskytuje údaj o tom, že dokument existoval v určitém čase v urč. Podobě Autoriz. konverze dok. – převedení z dig. do list. podoby a zpět (účinky vstupu = úč. výstupu)

Základní právní předpisy ¡ ¡ ¡ ¡ Zákon č. 227/2000 Sb. , o elektronickém Základní právní předpisy ¡ ¡ ¡ ¡ Zákon č. 227/2000 Sb. , o elektronickém podpisu a o změně některých dalších zákonů (zákon o elektronickém podpisu) Nařízení vlády č. 495/2004 Sb. , kterým se provádí zákon č. 227/2000 Sb. , o elektronickém podpisu a o změně některých dalších zákonů (zákon o elektronickém podpisu), ve znění pozdějších předpisů Vyhláška č. 496/2004 Sb. , o elektronických podatelnách Vyhláška č. 378/2006 Sb. , o postupech kvalifikovaných poskytovatelů certifikačních služeb, o požadavcích na nástroje elektronického podpisu a o požadavcích na ochranu dat pro vytváření elektronických značek (vyhláška o postupech kvalifikovaných poskytovatelů certifikačních služeb) Zákon 300/2008 Sb. , o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů Vyhláška č. 193/2009 Sb. , o stanovení podrobností provádění autorizované konverze dokumentů Vyhláška č. 194/2009 Sb. , o stanovení podrobností užívání a provozování informačního systému datových schránek

Použití datové schránky ¡ povinně l l l ¡ obousměrná komunikace orgánů veřejné moci Použití datové schránky ¡ povinně l l l ¡ obousměrná komunikace orgánů veřejné moci mezi sebou komunikace orgánů veřejné moci vůči některým právnickým osobám komunikace orgánů veřejné moci vůči právnickým nebo fyzickým osobám, které si datovou schránku zřídily dobrovolně nebo jim byla zřízena na základě zákona nepovinně l l komunikace fyzických osob vůči orgánům veřejné moci komunikace podnikajících osob mezi sebou za jistých okolností

Software pro práci s DS ¡ Příjem l l l ¡ Internetový prohlížeč (jakýkoliv, Software pro práci s DS ¡ Příjem l l l ¡ Internetový prohlížeč (jakýkoliv, například Mozzila Firefox , Opera, Internet Explorer nebo Google Chrome), Prohlížeč PDF dokumentů (nejčastěji Adobe Acrobat Reader či Foxit reader) Formulářový prohlížeč Software 602 Form Filler. Odesílání l Nástroj pro tvorbu PDF a připojení podpisu (Adobe Acrobat – 9. 000, - Kč, Print 2 PDF, PDF Creator, PDF Signer)

Elektronický podpis ¡ K připojení uznávaného el. podpisu je třeba kvalif. certifikát od akreditované Elektronický podpis ¡ K připojení uznávaného el. podpisu je třeba kvalif. certifikát od akreditované certifikační autority l l l ¡ Platnost certifikátu 1 rok (zpoplatněno) l l ¡ První certifikační autorita, a. s. – http: //www. ica. cz/ Post. Signum – http: //www. postsignum. cz/ e. Identity – http: //www. eidentity. cz/ Kvalifikovaný cert. (k vytváření uzn. el. podp) Komerční cert. (pro bezpečné přihlašování) Technicky – k dokumentu připojen jeho otisk. Příjemce kontroluje shodu s otiskem. l Integrita, Nepopiratelnost autora

Časové razítko nebo konverze ¡ ¡ ¡ Elektronický podpis po jednom roce či po Časové razítko nebo konverze ¡ ¡ ¡ Elektronický podpis po jednom roce či po zneplatnění certifikátu na žádost pozbývá platnosti (CRL – Certificate Revocation List) Potřeba ověřit platnost k urč. datu Časové razítko ověřuje, kdy byl předmětný dokument podepsán a zda v byl té době podpis platný l l ¡ ¡ razítko musí být připojeno až po podpisu Platí se za každé použití razítka Expirace razítka po 3 letech Další metodou pro archivaci je konverze do listinné podoby

Panel podpisu v Acrobat Readeru Panel podpisu v Acrobat Readeru

Platnost certifikátu vypršela Platnost certifikátu vypršela

Práce s datovou schránkou ¡ Přihlášení l www. mojedatovaschranka. cz Pomocí jména a hesla. Práce s datovou schránkou ¡ Přihlášení l www. mojedatovaschranka. cz Pomocí jména a hesla. ¡ Pomocí komerčního certifikátu. ¡ Vygenerování bezpečnostního kódu jiným zařízením (aplikace v telefonu). ¡ Pomocí bezpečnostního kódu, který vám bude doručen sms zprávou ¡

Práce s datovou schránkou ¡ ¡ ¡ Přístup: www. mojedatovaschranka. cz Testovací rozhraní: http: Práce s datovou schránkou ¡ ¡ ¡ Přístup: www. mojedatovaschranka. cz Testovací rozhraní: http: //www. isdstest. cz/ Přihlášení l l ¡ Pomocí jména a hesla. Pomocí komerčního certifikátu. Vygenerování bezpečnostního kódu jiným zařízením (aplikace v telefonu, ISAS). Pomocí bezpečnostního kódu, který vám bude doručen sms zprávou Nastavení l l Změna hesla Nastavení neomezenosti/omezenosti hesla Nastavení upozornění na příchozí datovou zprávu e-mailem Nastavení upozornění na příchozí datovou zprávu pomocí sms ¡ l Cena jedné zprávy je 3 Kč. Přidání/smazání uživatele

Práce s datovou schránkou ¡ Vytvoření a odeslání nové zprávy l l Nová zpráva Práce s datovou schránkou ¡ Vytvoření a odeslání nové zprávy l l Nová zpráva Vyhledání příjemců ¡ ¡ ¡ l l l vyhledávání adresáta (typ datové schránky!, ID datové schránky, identifikační číslo, název organizace). seznam posledních adresátů adresář. typ datové schránky Může se stát, že se objeví více datových schránek Přidat adresáta Připravit zprávu (maximální velikost datové zprávy je 10 MB a přílohy mohou být pouze v povolených formátech dle vyhláškay Ministerstva vnitra č. 194/2009 Sb. , o stanovení podrobností užívání a provozování informačního systému datových schránek). Nová zpráva (věc, číslo jednací, číslo spisu, možnost zaškrtnout „do vlastních rukou“ atd. ) Přiložte již připravenou zprávu jako přílohu – Možnosti – Vložit písemnost – Vložit soubor jako přílohu Odeslat datovou zprávu

Práce s datovou schránkou ¡ Přijetí a čtení doručené zprávy l l l ¡ Práce s datovou schránkou ¡ Přijetí a čtení doručené zprávy l l l ¡ Ověření pravosti datové zprávy l ¡ Dodané zprávy. Klik na odesílatele (kliknete-li na položku doručeno, otevře se jen doručenka). Přílohy – Možnosti – Otevřít písemnost/Uložit (pouze „obálky“) Datový trezor l Datová zpráva je v systému datových schránek k dispozici uživateli 90 dní, potom se maže (dále viz vyhláška Ministerstva vnitra č. 194/2009 Sb. , o stanovení podrobností užívání a provozování informačního systému datových schránek : „Doba uložení datové zprávy v datové schránce činí 90 dnů ode dne, kdy se do této datové schránky přihlásila osoba, která má s ohledem na rozsah svého oprávnění k dokumentu obsaženému v datové zprávě přístup. “) – možnost zakoupit trezor

Informace o datových schránkách ¡ http: //www. datoveschranky. info/ Informace o datových schránkách ¡ http: //www. datoveschranky. info/

Další elektronická podání ¡ S orgány veř. moci lze komunikovat i pomocí dalších el. Další elektronická podání ¡ S orgány veř. moci lze komunikovat i pomocí dalších el. nástrojů (formulářů) ve zvl. případech např. l Návrh na vydání elektronického platebného rozkazu § 174 a o. s. ř. ¡ l http: //epodatelna. justice. cz Daňová podání ¡ http: //adisspr. mfcr. cz

Elektronická podání ¡ ¡ ¡ Umožňují subjektům komunikovat s orgány veřejné moci uznávanými technickými Elektronická podání ¡ ¡ ¡ Umožňují subjektům komunikovat s orgány veřejné moci uznávanými technickými prostředky. Vybrané tiskopisy mají podobu formulářů Odesílanou písemnost (včetně příloh) je možné elektronicky podepsat, ale je možné ji také odeslat bez vlastnictví kvalifikovaného certifikátu, nebo jen vyplnit a vytisknout.

Příklad – Daňový portál Příklad – Daňový portál

Příklad – obecná písemnost Příklad – obecná písemnost

Příklad – obecná písemnost Příklad – obecná písemnost

Příklad – obecná písemnost Příklad – obecná písemnost

Příklad – obecná písemnost Příklad – obecná písemnost

Příklad – obecná písemnost Příklad – obecná písemnost

Závěrečné poznámky k elektronizaci veřejné správy V oblasti justice stále nutnost vedení spisů ¡ Závěrečné poznámky k elektronizaci veřejné správy V oblasti justice stále nutnost vedení spisů ¡ Nekompatibilita systémů ¡ ISAS ¡ Vyšší nároky ¡ Složitá úprava ¡ Velké množství podání (DS, email, fax, osobně, pošta) ¡