Скачать презентацию DASAR-DASAR KERAJAAN 3 19 2018 1 SKOP PERBINCANGAN n Скачать презентацию DASAR-DASAR KERAJAAN 3 19 2018 1 SKOP PERBINCANGAN n

5d10f01eb2b56563f653746e8577ebcc.ppt

  • Количество слайдов: 114

DASAR-DASAR KERAJAAN 3/19/2018 1 DASAR-DASAR KERAJAAN 3/19/2018 1

SKOP PERBINCANGAN n n n TAKRIF DASAR OBJEKTIF DASAR AWAM NEGARA SEJARAH PEMBANGUNAN NEGARA SKOP PERBINCANGAN n n n TAKRIF DASAR OBJEKTIF DASAR AWAM NEGARA SEJARAH PEMBANGUNAN NEGARA DASAR-DASAR YANG BERKAITAN DENGAN PEMBANGUNAN EKONOMI NEGARA DASAR-DASAR YANG BERKAITAN DENGAN SOSIO-POLITIK DASAR-DASAR YANG BERKAITAN DENGAN HUBUNGAN LUAR NEGERI 3/19/2018 2

TAKRIF DASAR n KENYATAAN yang dibuat oleh kerajaan berkenaan negara dan CARA MELAKSANAKANNYA oleh TAKRIF DASAR n KENYATAAN yang dibuat oleh kerajaan berkenaan negara dan CARA MELAKSANAKANNYA oleh pentadbir/pengurus. Professor Bauer, Public Administration Review” Vol. XXX, No. 4, July/August 1970 n n n Satu pengistiharan (hasrat dan ideologi kerajaan) dibuat dari semasa ke semasa untuk menyelesaikan/mendapatkan hasil/mencapai objektif. Dasar juga merupakan pengistiharan hasrat dan nilai kerajaan terhadap sesuatu fenomena, isu, perkara, keadaan dan masalah dalam masyarakat. Dasar awam merupakan rangkaian senarai matlamat dan objektif utama kerajaan yang menetapkan garis panduan untuk tindakan yang selaras dalam menyelesaikan isu, masalah dan keperluan perlaksanaan. 3/19/2018 3

KENAPA DASAR DIBUAT? n n n n Meningkatkan kecekapan dan produktiviti Mengurangkan kos pengurusan/pentadbiran KENAPA DASAR DIBUAT? n n n n Meningkatkan kecekapan dan produktiviti Mengurangkan kos pengurusan/pentadbiran Mengatasi masalah atau krisis Meletakkan asas pentadbiran negara/organisasi Panduan bagi mencapai objektif Menyedarkan orang ramai perlunya sesuatu amalan baik dipraktikan Penyesuaian/penyelarasan program sedia ada 3/19/2018 4

KENAPA DASAR-DASAR KERAJAAN PERLU DIFAHAMI? n n n Supaya dapat merangka program dan pelan KENAPA DASAR-DASAR KERAJAAN PERLU DIFAHAMI? n n n Supaya dapat merangka program dan pelan tindakan bagi mencapai objektif Mengatasi masalah dan konflik yang mungkin timbul dalam pelaksanaan dasar-dasar berkenaan Terlibat secara langsung (pelaksana dasar) kepada rakyat (sasaran) 3/19/2018 5

Dasar Nasional Dasar Sektoral Strategi Program Projek Aktiviti 3/19/2018 6 Dasar Nasional Dasar Sektoral Strategi Program Projek Aktiviti 3/19/2018 6

RUMUSAN DASAR IALAH…. . n KERANGKA n PANDUAN n PELAN n STRATEGI n PETUNJUK RUMUSAN DASAR IALAH…. . n KERANGKA n PANDUAN n PELAN n STRATEGI n PETUNJUK …DIRANGKA UNTUK… “TERJEMAHKAN WAWASAN POLITIK KERAJAAN KEPADA PROGRAM DAN TINDAKAN UNTUK MENCAPAI HASIL YANG DIINGINI” WAWASAN – KEPUTUSAN - PELAKSANAAN 3/19/2018 7

OBJEKTIF DASAR AWAM NEGARA n MATLAMAT WAWASAN 2020 n MATLAMAT DASAR PEMBANGUNAN NASIONAL n OBJEKTIF DASAR AWAM NEGARA n MATLAMAT WAWASAN 2020 n MATLAMAT DASAR PEMBANGUNAN NASIONAL n PERTUMBUHAN DAN PENGAGIHAN EKONOMI n KEDAULATAN DAN KETAHANAN NEGARA n MENINGKAT KUALITI HIDUP RAKYAT 3/19/2018 8

n EKONOMI SEBELUM MERDEKA n n BRITISH = PECAH & PERINTAH PENGENALAN KAUM = n EKONOMI SEBELUM MERDEKA n n BRITISH = PECAH & PERINTAH PENGENALAN KAUM = PENEMPATAN/FUNGSI EKONOMI KESAN = JURANG EKONOMI KETARA AKIBAT = TIDAK PUAS HATI ANTARA KAUM n KEMUNCAK = 13 MEI 1969 n DASAR EKONOMI BARU (DEB) 3/19/2018 9

‘ 56 ‘ 60 ‘ 65 ‘ 70 3/19/2018 n 3 r ala ys ‘ 56 ‘ 60 ‘ 65 ‘ 70 3/19/2018 n 3 r ala ys Pl d ia an M al 4 t ay si h M a al 5 t ay Pl h si an M a al Pl 6 t ay an Pl h si a an M al 7 t Pl h ays an M al ia 8 t ay Pl h si an M a al ay si a 2 n ala Pl d ya an M P al la ay n 1 s a Pl t. M an a la 2 n ys Pl d ia a M t. M 1 s … SAMBUNGAN Year ‘ 75 ‘ 80 ‘ 85 RRJP 1 (1971 -90) ‘ 90 ‘ 95 2000 ‘ 05 2020 RRJP 2 (1991 -2000) Vision 2020 (1991 -2020) 10

DASAR-DASAR UTAMA ] RANGKA RANCANGAN JANGKA PANJANG I (RRJP 1) ] DASAR EKONOMI BARU DASAR-DASAR UTAMA ] RANGKA RANCANGAN JANGKA PANJANG I (RRJP 1) ] DASAR EKONOMI BARU (DEB) 1971 -1990 ] RANGKA RANCANGAN JANGKA PANJANG II (RRJP 2) ] DASAR PEMBANGUNAN NASIONAL 1991 -2000 ] RANGKA RANCANGAN JANGKA PANJANG III (2001 -2010) ] DASAR WAWASAN (1990 -2020) ] WAWASAN 2020 3/19/2018 11

DASAR-DASAR YANG BERKAITAN DENGAN PEMBANGUNAN EKONOMI NEGARA 3/19/2018 12 DASAR-DASAR YANG BERKAITAN DENGAN PEMBANGUNAN EKONOMI NEGARA 3/19/2018 12

DASAR UTAMA EKONOMI Dasar Wawasan Negara (DWN) Dasar Pembangunan Nasional (DPN) WAWASAN 2020 Dasar DASAR UTAMA EKONOMI Dasar Wawasan Negara (DWN) Dasar Pembangunan Nasional (DPN) WAWASAN 2020 Dasar Ekonomi Baru (DEB) Pra-DEB, 1957 -70 3/19/2018 Membina Bangsa yang Berdaya Tahan & Berdaya Saing, 2001 -2010 Pembangunan Seimbang, 1991 -2000 Pembangunan Keseluruhan, 1991 -2020 Pertumbuhan yang saksama, 1971 -90 • Perdagangan bebas/ eksport • Pembangunan Ekonomi & Luar Bandar 13

RANGKA RANCANGAN JANGKA PANJANG I (OPP 1), 1971 - 1990 terkandungnya DASAR EKONOMI BARU RANGKA RANCANGAN JANGKA PANJANG I (OPP 1), 1971 - 1990 terkandungnya DASAR EKONOMI BARU (NEP) Objektif utama yang hendak dicapai “PERPADUAN NASIONAL” Strategi serampang dua mata : * Pembasmian Kemiskinan *Penyusunan Semula Masyarakat 3/19/2018 14

RANGKA RANCANGAN JANGKA PANJANG II (OPP 2), 1991 - 2000 Terkandungnya DASAR PEMBANGUNAN NASIONAL RANGKA RANCANGAN JANGKA PANJANG II (OPP 2), 1991 - 2000 Terkandungnya DASAR PEMBANGUNAN NASIONAL (NDP) Objektif untuk mencapai PEMBANGUNAN SEIMBANG Dalam usaha membina masyarakat yang lebih BERSATU PADU DAN ADIL 3/19/2018 15

RRJP 3 -DASAR WAWASAN NEGARA Tema : Meningkatkan keutuhan daya saing negara Dimensi Baru RRJP 3 -DASAR WAWASAN NEGARA Tema : Meningkatkan keutuhan daya saing negara Dimensi Baru : Ø Membangunkan Malaysia sebagai negara yang mempunyai masyarakat berasaskan pengetahuan Ø Menjana pertumbuhan yang didorong oleh sumber dan kekuatan dalam negeri Ø Menjadikan sektor pertanian, pembuatan, dan perkhidmatan lebih dinamik Ø Membasmi kemiskinan di kalangan kelompok kecil yang miskin Ø Mencapai penyertaan Bumiputra yang berkesan serta pemilikan ekuiti sekurang-kurangnya 30 peratus menjelang 2010 Ø Meningkatkan penyertaan Bumiputra dalam sektor utama ekonomi Ø Mengorientasikan semula pembangunan sumber manusia bagi menyokong pembentukan masyarakat yang berasaskan pengetahuan 3/19/2018 16

KADAR KEMISKINAN DAN PURATA PENDAPATAN (SEMENANJUNG MALAYSIA, 1970) Kaum Kadar Kemiskinan (%) Pendapatan Purata KADAR KEMISKINAN DAN PURATA PENDAPATAN (SEMENANJUNG MALAYSIA, 1970) Kaum Kadar Kemiskinan (%) Pendapatan Purata Keluarga Sebulan Melayu Cina India Lain-lain 64. 8 26. 0 39. 2 44. 8 $172. 00 $394. 00 $304. 00 $813. 00 Sumber: Banci Penduduk 1979, Jabatan Perangkaan 3/19/2018 17

HAKMILIK SAHAM DALAM SYARIKAT-SYARIKAT BERHAD, 1971 Jumlah Pemilikan ($ juta) % 279. 6 168. HAKMILIK SAHAM DALAM SYARIKAT-SYARIKAT BERHAD, 1971 Jumlah Pemilikan ($ juta) % 279. 6 168. 7 110. 9 4. 3 2. 6 1. 7 2. Bukan bumiputera Warga asing 2, 233. 2 4, 051. 3 34. 0 61. 7 Jumlah 6, 843. 7 100. 00 Pemilikan 1. Bumiputera perseorangan dan agensi amanah n Bumiputera perseorangan n Agensi amanah 3/19/2018 18

PEMBAHAGIAN PEKERJAAN MENGIKUT KAUM 1970 Sektor (i) (iii) Pertanian Perlombongan Perniagaan/perdag angan, pentadbiran awam, PEMBAHAGIAN PEKERJAAN MENGIKUT KAUM 1970 Sektor (i) (iii) Pertanian Perlombongan Perniagaan/perdag angan, pentadbiran awam, pelajaran, pertahanan dan kemudahan awam Melay u % 67. 6 32. 1 42. 6 Cina % India % 19. 9 58. 7 45. 5 11. 5 7. 5 10. 7 Lainlain % 1. 0 0. 7 1. 2 Sumber: Jabatan Perangkaan, (1970) 3/19/2018 19

(1971 – 1990) n n ASAS – DASAR ‘PECAH & PERINTAH’ + PERISTIWA 13 (1971 – 1990) n n ASAS – DASAR ‘PECAH & PERINTAH’ + PERISTIWA 13 MEI 69 OBJEKTIF: BEZA EKONOMI, SOSIAL, BUDAYA, PENEMPATAN DLL. 3/19/2018 PERPADUAN 20

DASAR EKONOMI BARU (DEB) STRATEGI SUSUN SEMULA MASYARAKAT BASMI KEMISKINAN 3/19/2018 21 DASAR EKONOMI BARU (DEB) STRATEGI SUSUN SEMULA MASYARAKAT BASMI KEMISKINAN 3/19/2018 21

PENCAPAIAN: PEMBASMIAN KEMISKINAN 3/19/2018 22 PENCAPAIAN: PEMBASMIAN KEMISKINAN 3/19/2018 22

KADAR KEMISKINAN MENGIKUT KAWASAN-KAWASAN BANDAR-LUAR BANDAR, 1970 DAN 1990 1970 1990 Strata Jumlah isirumah KADAR KEMISKINAN MENGIKUT KAWASAN-KAWASAN BANDAR-LUAR BANDAR, 1970 DAN 1990 1970 1990 Strata Jumlah isirumah miskin (, 000) Kadar Kemiskinan (%) Jumlah isirumah miskin (, 000) Kadar Kemiski nan (%) Luar Bandar Golongan termiskin Kemiskinan keseluruhan 705. 9 85. 9 - 58. 7 21. 3 - 530. 3 89. 1 143. 1 619. 4 21. 8 7. 5 4. 0 17. 1 Sumber: RM 6 hlm. 36 3/19/2018 23

PENCAPAIAN: PENYUSUNAN SEMULA MASYARAKAT 3/19/2018 24 PENCAPAIAN: PENYUSUNAN SEMULA MASYARAKAT 3/19/2018 24

KADAR KEMISKINAN MENGIKUT KUMPULAN ETNIK (%) Kumpulan Etnik n. Semenanjung Malaysia Bumiputera Cina India KADAR KEMISKINAN MENGIKUT KUMPULAN ETNIK (%) Kumpulan Etnik n. Semenanjung Malaysia Bumiputera Cina India Lain-lain n. Sabah Bumiputera Cina Lain-lain n. Sarawak Bumiputera Cina Lain-lain 1970 1984 1987 49. 3 18. 4 17. 3 64. 8 26. 0 39. 2 44. 8 25. 8 7. 8 10. 1 22. 0 23. 8 7. 0 9. 7 24. 3 - 33. 1 35. 3 39. 2 6. 2 12. 4 41. 9 6. 3 5. 0 31. 9 24. 7 41. 6 9. 3 4. 0 33. 2 6. 7 0 Sumber: Jabatan Perangkaan, (Banci 1970; H. I. S. 1984 & 1987) 3/19/2018 25

KEAHLIAN KUMPULAN IKHTISAS BERDAFTAR MENGIKUT KAUM 1985 DAN 1988 Kumpulan Ikhtisas 1. 2. 3. KEAHLIAN KUMPULAN IKHTISAS BERDAFTAR MENGIKUT KAUM 1985 DAN 1988 Kumpulan Ikhtisas 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Arkitek Akauntan Jurutera (hingga 2 -588) Doktor Gigi Doktor Veterinar Jurukur Peguam* JUMLAH (%) Bumiputera Cina India 1985 1988 118 306 4037 241 892 147 25 327 192 514 4892 307 1653 206 300 504 576 2966 9806 471 1992 126 410 1060 676 4079 10, 51 2 569 2258 145 497 1249 10 213 800 304 1887 203 41 488 14 315 885 361 2285 219 45 754 6318 22. 2 8571 25. 1 17, 40 19, 98 3946 4878 7 5 13. 9 14. 3 61. 2 58. 4 Sumber: Kajian Separuh Penggal RML, 1989 *Sektor swasta di Semenanjung Malaysia sahaja 3/19/2018 26

DASAR PEMBANGUNAN NASIONAL (1991 – 2000) n ASAS – GANTI DEB n n TERUSKAN DASAR PEMBANGUNAN NASIONAL (1991 – 2000) n ASAS – GANTI DEB n n TERUSKAN STRATEGI DEB OBJEKTIF = KEKAL PERPADUAN = STABIL = EKONOMI POLITIK 3/19/2018 27

DASAR PEMBANGUNAN NASIONAL: STRATEGI n n n Teruskan strategi DEB bagi kukuhkan perpaduan negara DASAR PEMBANGUNAN NASIONAL: STRATEGI n n n Teruskan strategi DEB bagi kukuhkan perpaduan negara Wujudkan keseimbangan optimum antara matlamat pertumbuhan ekonomi dan pengagihan yang saksama Pembangunan yang seimbang antara sektor-sektor utama ekonomi dan saling melengkapi 3/19/2018 28

DASAR PEMBANGUNAN NASIONAL: STRATEGI n n Kurang dan hapuskan ketidakseimbangan sosial dan ekonomi negara DASAR PEMBANGUNAN NASIONAL: STRATEGI n n Kurang dan hapuskan ketidakseimbangan sosial dan ekonomi negara – galak perkongsian faedah pertumbuhan secara adil dan saksama Kurangkan jurang pembangunan ekonomi antara negeri, wilayah dan bandar-luar bandar kukuh integrasi nasional Membangunkan masyarakat progresif di mana kesejahteraan dinikmati semua rakyat dan cintakan negara Pembangunan sumber manusia tenaga kerja berdisiplin & produktif serta mahir utk. Hadapi cabaran pembangunan dalam masyarakat perindustrian tanpa jejaskan matlamat penyusunan semula masyarakat 3/19/2018 29

DASAR WAWASAN NEGARA (2001 – 2010) n n ASAS – Gabungan DEB & DPN DASAR WAWASAN NEGARA (2001 – 2010) n n ASAS – Gabungan DEB & DPN Objektif utama – capai perpaduan nasional Bangsa Malaysia yang bersatu-padu, progresif, makmur dan saksama Juga berlandaskan cabaran strategik Wawasan 2020 Penekanan kepada pembinaan negara yang berdaya tahan, berdaya saing dan masyarakat bersatu-padu dan saksama untuk memastikan perpaduan dan kestabilan sosial 3/19/2018 30

WAWASAN 2020 (1991 -2020) Tidak akan wujud Malaysia yang maju sepenuhnya sehingga kita akhirnya WAWASAN 2020 (1991 -2020) Tidak akan wujud Malaysia yang maju sepenuhnya sehingga kita akhirnya dapat mengatasi 9 CABARAN STRATEGIK yang kita hadapi sejak kelahiran kita sebagai sebuah negara merdeka n Tun Dr Mahathir bin Mohamad 3/19/2018 31

WAWASAN 2020 n Satu visi jangkapanjang sebagai arah dasar yang luas yang meliputi pelbagai WAWASAN 2020 n Satu visi jangkapanjang sebagai arah dasar yang luas yang meliputi pelbagai aspek berkaitan pembangunan negara dalam hubungan dengan perkembangan ekonomi dunia keseluruhannya n panduan arah tujuan n panduan sasaran negara n jangkamasa

WAWASAN 2020 “PEMBANGUNAN MENYELURUH” dari segi ekonomi, politik, sosial, kerohanian, psikologi dan kebudayaan meningkatkan WAWASAN 2020 “PEMBANGUNAN MENYELURUH” dari segi ekonomi, politik, sosial, kerohanian, psikologi dan kebudayaan meningkatkan kualiti dan taraf hidup agar setanding dengan negara maju yang lain melalui * Pembangunan Ekonomi * • Pertumbuhan purata ekonomi sebanyak 7% setahun • Peningkatan KDNK sebanyak 8 kali ganda • Peningkatan pendapatan per kapita sebanyak 4 kali ganda 3/19/2018 33

CABARAN 1 Mewujudkan sebuah negara yang bersatu yang matlamatnya dikongsi bersama. Sebuah negara yang CABARAN 1 Mewujudkan sebuah negara yang bersatu yang matlamatnya dikongsi bersama. Sebuah negara yang aman, berintegrasi di peringkat wilayah dan kaum, hidup harmoni, bekerjasama sepenuhnya, secara adil dan didokong oleh satu bangsa Malaysia yang mempunyai kesetiaan politik dan dedikasi kepada negara. 3/19/2018 34

CABARAN 2 Mewujudkan negara yang berjiwa bebas, tenteram dan maju dengan keyakinan terhadap diri CABARAN 2 Mewujudkan negara yang berjiwa bebas, tenteram dan maju dengan keyakinan terhadap diri sendiri, bangga dengan apa yang ada, dengan apa yang dicapai, gagah menghadapi pelbagai masalah. Masyarakat yang mudah dikenali dari sikap ingin mencapai kecemerlangan, sedar kemampuannya, tidak mengalah kepada sesiapa dan dihormati oleh rakyat negara lain. 3/19/2018 35

CABARAN 3 Mewujudkan masyarakat demokratik dan mengamalkan satu bentuk persefahaman matang iaitu demokrasi masyarakat CABARAN 3 Mewujudkan masyarakat demokratik dan mengamalkan satu bentuk persefahaman matang iaitu demokrasi masyarakat Malaysia yang boleh menjadi contoh kepada banyak negara membangun. 3/19/2018 36

CABARAN 4 Mewujudkan masyarakat yang bermoral dan beretika, kukuh dalam nilai agama dan kerohanian CABARAN 4 Mewujudkan masyarakat yang bermoral dan beretika, kukuh dalam nilai agama dan kerohanian didorong oleh tahap etika yang tinggi. 3/19/2018 37

CABARAN 5 Mewujudkan masyarakat yang liberal dan bertolak ansur, di mana masyarakat pelbagai kaum CABARAN 5 Mewujudkan masyarakat yang liberal dan bertolak ansur, di mana masyarakat pelbagai kaum di Malaysia bebas mengamalkan adat, kebudayaan dan kepercayaan agama mereka dan pada masa yang sama meletakkan kesetiaan mereka pada satu negara. 3/19/2018 38

CABARAN 6 Mewujudkan masyarakat saintifik dan progresif, mempunyai daya perubahan tinggi dan memandang ke CABARAN 6 Mewujudkan masyarakat saintifik dan progresif, mempunyai daya perubahan tinggi dan memandang ke hadapan. Bukan sahaja pengguna teknologi tetapi juga penyumbang kepada tamadun saintifik dan teknologi masa hadapan. 3/19/2018 39

CABARAN 7 Mewujudkan masyarakat penyayang dan budaya menyayangi iaitu sistem sosial di mana kepentingan CABARAN 7 Mewujudkan masyarakat penyayang dan budaya menyayangi iaitu sistem sosial di mana kepentingan masyarakat lebih utama daripada diri sendiri, dan kebajikan insan tidak berkisar kepada orang perseorangan tetapi di sekeliling sistem keluarga yang kukuh. 3/19/2018 40

CABARAN 8 Memastikan masyarakat adil dalam bidang ekonomi. Wujud perkongsian sepenuhnya bagi setiap rakyat CABARAN 8 Memastikan masyarakat adil dalam bidang ekonomi. Wujud perkongsian sepenuhnya bagi setiap rakyat dalam perkembangan ekonomi. Masyarakat sedemikian tidak wujud jika masih ada pengenalan ekonomi berdasarkan kaum dan fungsi. 3/19/2018 41

CABARAN 9 Mewujudkan masyarakat makmur yang mempunyai ekonomi yang boleh bersaing, dinamik, giat dan CABARAN 9 Mewujudkan masyarakat makmur yang mempunyai ekonomi yang boleh bersaing, dinamik, giat dan berdaya tahan. 3/19/2018 42

DASAR-DASAR UTAMA YANG LAIN n DASAR PERINDUSTRIAN NEGARA n DASAR PERTANIAN NEGARA n DASAR DASAR-DASAR UTAMA YANG LAIN n DASAR PERINDUSTRIAN NEGARA n DASAR PERTANIAN NEGARA n DASAR PERSYARIKATAN MALAYSIA n DASAR PENSWASTAAN 3/19/2018 43

DASAR PERINDUSTRIAN NEGARA 3/19/2018 44 DASAR PERINDUSTRIAN NEGARA 3/19/2018 44

PROGRAM PERINDUSTRIAN NEGARA Era Pra- & Kemerdekaan (1950 -an and 1960 -an) Era Pasca-Kemerdekaan PROGRAM PERINDUSTRIAN NEGARA Era Pra- & Kemerdekaan (1950 -an and 1960 -an) Era Pasca-Kemerdekaan (1971 - 2020) Era Wawasan 2020 (Strategic Directions) Getah & Timah (1980 -an) (1970 -an) Rancangan Malaya 1 & 2 Malaysia 1 (1956 - 1965) (1965 - 1970) MP 1 3/19/2018 -Industri eksport -yg. menyediakan peluang kerja yg. besar MP 2 MP 3 (1986 - 2020) PIP 1 & 2 -Pembangunan memberangsangkan -Atasi sektor pertanian -Gubal PIP MP 3 MP 4 MP 6 MP 7 MP 8 MP 9 2020 (Negara Maju) MP 10 MP 11 45

PELAN INDUK PERINDUSTRIAN (PIP) n n 3 FEB. 1986 3 MATLAMAT UTAMA: Ø Ø PELAN INDUK PERINDUSTRIAN (PIP) n n 3 FEB. 1986 3 MATLAMAT UTAMA: Ø Ø Ø 3/19/2018 SEKTOR PERKILANGAN SEBAGAI PEMANGKIN PERTUMBUHAN PERINDUSTRIAN GALAK PENGGUNAAN SEPENUHNYA SUMBER ASLI NEGARA TINGKATKAN TAHAP R&D TEKNOLOGI TEMPATAN – ASAS BAGI SEBUAH NEGARA PERINDUSTRIAN 46

PIP: STRATEGI untuk mencapai negara perindustrian: Ø Tumpu kepada 12 industri khusus untuk perluas PIP: STRATEGI untuk mencapai negara perindustrian: Ø Tumpu kepada 12 industri khusus untuk perluas industri negara; eksport ke luar (perkilangan)- berasaskan sumber tempatan: ü Getah, Sawit, Kayu-kayan, Makanan, Logam Bukan Ferus, Kimia, Galian Bukan Logam ü 5 sektor lain = elektrik/elektronik, alatan pengangkutan, mesin/kejuruteraan, tekstil & Pakaian Ø Ø Ø Majukan secara intensif industri-industri berasaskan sumber utk. eksport + pelbagai & meningkatkan industri bukan berasaskan sumber untuk eksport Majukan industri berat terpilih utk. sokong industri eksport ü e. g. kereta nasional Bangunkan teknologi & sumber manusia (tenaga rakyat)– penyelidikan, pemindahan teknologi 3/19/2018 47

PIP: STRATEGI Ø Mengurangkan perbelanjaan dalam pembinaan Infrastruktur dengan memberi tumpuan kepada pertumbuhan industri PIP: STRATEGI Ø Mengurangkan perbelanjaan dalam pembinaan Infrastruktur dengan memberi tumpuan kepada pertumbuhan industri di kws yang telah sedia mempunyai kemudahan infrastruktur yang diperlukan Ø Modenkan + susun semula struktur perindustrian ü Pertingkatkan pembangunan IKS Ø Perkukuhkan institusi yg. bertanggungjawab kepada pembangunan sektor pembuatan Ø Susun semula sistem galakan perindustrian sedia ada utk. pupuk kecekapan & daya saing yg. lebih tinggi Ø Maju & gunakan sistem perkhidmatan maklumat bersepadu 3/19/2018 48

PIP: PERMASALAHAN n Pencapaian awal memberangsangkan n 24. 3% KDNK 16. 6% gunatenaga (1988) PIP: PERMASALAHAN n Pencapaian awal memberangsangkan n 24. 3% KDNK 16. 6% gunatenaga (1988) Kemelesetan ekonomi – kerajaan terpaksa kaji semula undang 2, syarat 2 & peraturan 2 pentadbiran n n 3/19/2018 Perbaiki iklim pelaburan Utk. kurangkan kos pengendalian & pengeluaran perniagaan 49

PIP: PERMASALAHAN n Dasar Perlindungan Perdagangan Negaranegara Maju & Newly Industrilised Countries (NIC) n PIP: PERMASALAHAN n Dasar Perlindungan Perdagangan Negaranegara Maju & Newly Industrilised Countries (NIC) n n Blok Perdagangan: NAFTA, EU etc. Persaingan dari negara maju & NIC - WTO ISU Sejauhmana daya saing pengusaha Malaysia? 3/19/2018 50

DASAR PERTANIAN NEGARA 3/19/2018 51 DASAR PERTANIAN NEGARA 3/19/2018 51

DASAR PERTANIAN NEGARA n 12 Januari 1984 Garis panduan Kerajaan & Swasta bangunkan sektor DASAR PERTANIAN NEGARA n 12 Januari 1984 Garis panduan Kerajaan & Swasta bangunkan sektor pertanian n OBJEKTIF n n 3/19/2018 Memaksimumkan pendapatan sektor pertanian melalui kecekapan dan keberkesanan pengemblengan sumber negara demi menggiatkan semula sumbangan sektor pertanian kepada ekonomi negara 52

DASAR PERTANIAN NEGARA: OBJEKTIF – Memaksimumkan pendapatan pengusaha/pekebun kecil melalui peningkatan daya pengeluaran • DASAR PERTANIAN NEGARA: OBJEKTIF – Memaksimumkan pendapatan pengusaha/pekebun kecil melalui peningkatan daya pengeluaran • kadar kemiskinan kualiti hidup keluarga – Maju dan tingkatkan hasil & mutu komoditi berpotensi eksport/bahan gantian import serta komoditi terpilih untuk sektor makanan & perindustrian 3/19/2018 53

DASAR PERTANIAN NEGARA: STRATEGI n n n 3/19/2018 PENGGUNAAN SUMBER SECARA OPTIMUM Pemulihan dan DASAR PERTANIAN NEGARA: STRATEGI n n n 3/19/2018 PENGGUNAAN SUMBER SECARA OPTIMUM Pemulihan dan Penyatuan tanah pertanian terbiar diberi tumpuan diperluaskan PEMESATAN PEMBANGUNAN INDUSTRI BERASASKAN PERTANIAN Pengeluaran Pertanian dihubungkait dengan sektor pembuatan – pemprosesan & pembuatan bagi pertanian iaitu makanan dan bukan makanan PENYELIDIKAN & PEMBANGUNAN (P & P) 54

DASAR PERTANIAN NEGARA: STRATEGI Pembukaan Tanah Baru n Pembangunan In-situ n Perkhidmatan Sokongan Pertanian DASAR PERTANIAN NEGARA: STRATEGI Pembukaan Tanah Baru n Pembangunan In-situ n Perkhidmatan Sokongan Pertanian n Penswastaan & penyertaan pihak Swasta n Pembangunan Komoditi n Program Halacara Baru Dalam Pembangunan Kampung & Luar Bandar n 3/19/2018 55

DASAR PERTANIAN NEGARA: MASALAH n n n n 3/19/2018 Ketidakstabilan harga komoditi – luar DASAR PERTANIAN NEGARA: MASALAH n n n n 3/19/2018 Ketidakstabilan harga komoditi – luar kawalan Sekatan perdagangan oleh negara pengimport komoditi – untuk jaga kepentingan sendiri Kekurangan tenaga kerja – penghijrahan belia ke bandar Minat pelabur kurang berbanding sektor pembuatan Kaedah tradisional Tanah terbiar Saiz tanah Sikap petani 56

DASAR PERTANIAN DPN 1 ( 1984 – 1991 ) DPN 2 ( 1992 – DASAR PERTANIAN DPN 1 ( 1984 – 1991 ) DPN 2 ( 1992 – 1997 ) DPN 3 ( 1998 – 2010 ) 3/19/2018 57

DPN 3 1998 - 2010 n n n n Meningkatkan sekuriti makanan - food DPN 3 1998 - 2010 n n n n Meningkatkan sekuriti makanan - food security Meningkatkan produktiviti dan daya saing sektor pertanian Mengukuhkan pertalian dengan sektor-sektor lain Mewujudkan sumber pertumbuhan yang baru untuk sektor pertanian Memulihara dan menggunakan sumber-sumber asli secara mampan Gabungan sistem bersepadu melalui teknik saintifik sektor tanaman, ternakan, perhutanan, perikanan dengan pelancongan - agrotourism Intergrasi perhutanan dan pertanian - agroforestry 3/19/2018 58

DASAR PERSYARIKATAN MALAYSIA 3/19/2018 59 DASAR PERSYARIKATAN MALAYSIA 3/19/2018 59

DASAR PERSYARIKATAN Perkongsian bijak Smart Partnership and Win. Situation Between Public& Private. Sector 3/19/2018 DASAR PERSYARIKATAN Perkongsian bijak Smart Partnership and Win. Situation Between Public& Private. Sector 3/19/2018 60

DASAR PERSYARIKATAN MALAYSIA: OBJEKTIF Wujud kerjasama erat, bermakna dan berkesan antara sektor awam dan DASAR PERSYARIKATAN MALAYSIA: OBJEKTIF Wujud kerjasama erat, bermakna dan berkesan antara sektor awam dan swasta demi pembangunan negara dan faedah bersama – sektor awam bg, fasilitator; swasta jentera pertumbuhan negara Hapuskan sifat ‘permusuhan’ antara kedua-dua sektor –> galak perkongsian maklumat, saling fahami prosedur & matlamat kedua belah pihak Tingkatkan hasil negara 3/19/2018 61

DASAR PERSYARIKATAN MALAYSIA: STRATEGI Penerangan dasar kepada para pegawai & eksekutif awam Penubuhan Panel DASAR PERSYARIKATAN MALAYSIA: STRATEGI Penerangan dasar kepada para pegawai & eksekutif awam Penubuhan Panel Persyarikatan Malaysia di peringkat jabatan Surat Pekeliling Am Bil. 2/84 Pendedahan pegawai awam menerusi program sangkutan di syarikat swasta & kursus-kursus pengurusan perniagaan di INTAN 3/19/2018 62

DASAR PERSYARIKATAN MALAYSIA: STRATEGI Penyebaran maklumat perniagaan yang diperolehi oleh agensi kerajaan di luar DASAR PERSYARIKATAN MALAYSIA: STRATEGI Penyebaran maklumat perniagaan yang diperolehi oleh agensi kerajaan di luar negeri kepada pihak swasta Meningkat hubungan antara agensi-agensi kerajaan sebagai langkah untuk menyediakan perkhidmatan yang cekap & berkesan kepada pihak swasta Panduan Pelaksanaan – PKPA Bil. 9/2001; 1 Julai 1991 3/19/2018 63

DASAR PERSYARIKATAN MALAYSIA Kerjasama erat sektor awam & swasta memungkinkan penggemblengan sumber negara dengan DASAR PERSYARIKATAN MALAYSIA Kerjasama erat sektor awam & swasta memungkinkan penggemblengan sumber negara dengan lebih baik untuk memajukan negara Peranan yang dimainkan oleh penjawat awam amat penting untuk kejayaan dasar ini Pelaksanaan dasar ini beri kesan besar terhadap kejayaan dasar-dasar awam negara yang lain 3/19/2018 64

DASAR PENSWASTAAN 3/19/2018 65 DASAR PENSWASTAAN 3/19/2018 65

DASAR PENSWASTAAN: TUJUAN Mac 1983 Menyokong Dasar Persyarikatan Malaysia Penswastaan = Pemindahan kepentingan/pelaburan kerajaan DASAR PENSWASTAAN: TUJUAN Mac 1983 Menyokong Dasar Persyarikatan Malaysia Penswastaan = Pemindahan kepentingan/pelaburan kerajaan yang tertentu kepada sektor swasta 3/19/2018 66

DASAR PENSWASTAAN: TUJUAN Mengurangkan beban kewangan kerajaan Meninggikan kecekapan dan penghasilan kerja birokrasi Menggalakkan DASAR PENSWASTAAN: TUJUAN Mengurangkan beban kewangan kerajaan Meninggikan kecekapan dan penghasilan kerja birokrasi Menggalakkan pertumbuhan ekonomi Pengagihan sumber secara cekap Mempercepatkan pencapaian hasrat DEB 3/19/2018 67

DASAR PENSWASTAAN Cara Penswastaan: (Projek Sedia Ada) Penjualan Aset Pajakan Kontrak Pengurusan Pengkorporatan Penyenaraian DASAR PENSWASTAAN Cara Penswastaan: (Projek Sedia Ada) Penjualan Aset Pajakan Kontrak Pengurusan Pengkorporatan Penyenaraian Awam (Public Listing) Penukaran Tanah Pembelian Oleh Pengurusan (Management Buy Out) 3/19/2018 68

DASAR PENSWASTAAN Cara Penswastaan: (Projek Baru) Bina-Milik-Kendali-Pindah (Build-Own-Operate. Transfer)/BOOT Bina-Kendali (BO) / Bina-Milik-Kendali (BOO) DASAR PENSWASTAAN Cara Penswastaan: (Projek Baru) Bina-Milik-Kendali-Pindah (Build-Own-Operate. Transfer)/BOOT Bina-Kendali (BO) / Bina-Milik-Kendali (BOO) Bina-Milik-Kendali-Pajak-Pindah (Build-Own-Operate-Lease-Transfer) / BOLT 3/19/2018 69

DASAR-DASAR YANG BERKAITAN DENGAN SOSIO-POLITIK 3/19/2018 70 DASAR-DASAR YANG BERKAITAN DENGAN SOSIO-POLITIK 3/19/2018 70

DASAR-DASAR YANG BERKAITAN DENGAN SOSIO-POLITIK Dasar Pendidikan Kebangsaan Dasar Kebudayaan Kebangsaan Dasar Pandang Ke DASAR-DASAR YANG BERKAITAN DENGAN SOSIO-POLITIK Dasar Pendidikan Kebangsaan Dasar Kebudayaan Kebangsaan Dasar Pandang Ke Timur Dasar Bersih, Cekap dan Amanah Dasar Pengurusan Perbelanjaan Awam Dasar Penerapan Nilai-nilai Islam Kepimpinan Melalui Teladan Peningkatan Daya Pengeluaran Negara Dasar Sains dan Teknologi Dasar Sosial Negara Dasar Wanita Negara 3/19/2018 71

DASAR PENDIDIKAN FALSAFAH MELAHIRKAN INSAN BERILMU DAN BERAKHLAK, SEIMBANG DAN HARMONIS, SEJAHTERA DIRI DAN DASAR PENDIDIKAN FALSAFAH MELAHIRKAN INSAN BERILMU DAN BERAKHLAK, SEIMBANG DAN HARMONIS, SEJAHTERA DIRI DAN MEMBERI SUMBANGAN KEPADA KESEJAHTERAAN NEGARA 3/19/2018 72

DASAR PENDIDIKAN MATLAMAT MELAHIRKAN MASYARAKAT YANG BERSATUPADU, BERDISIPLIN DAN TERLATIH 3/19/2018 73 DASAR PENDIDIKAN MATLAMAT MELAHIRKAN MASYARAKAT YANG BERSATUPADU, BERDISIPLIN DAN TERLATIH 3/19/2018 73

DASAR PENDIDIKAN STRATEGI n BAHASA KEBANGSAAN SEBAGAI PENGANTAR UTAMA n KURIKULUM YANG SAMA DAN DASAR PENDIDIKAN STRATEGI n BAHASA KEBANGSAAN SEBAGAI PENGANTAR UTAMA n KURIKULUM YANG SAMA DAN BERORIENTASIKAN MALAYSIA n SISTEM PEPERIKSAAN YANG SAMA n KEGIATAN KOKURIKULUM 3/19/2018 74

…Dasar Pendidikan. MENYEDIAKAN PENDIDIKAN YANG MENYELURUH, SEIMBANG DAN BERSEPADU . MENDEMOKRASIKAN PENDIDIKAN DARI SEGI …Dasar Pendidikan. MENYEDIAKAN PENDIDIKAN YANG MENYELURUH, SEIMBANG DAN BERSEPADU . MENDEMOKRASIKAN PENDIDIKAN DARI SEGI PELUANG DAN MUTU . MENGGALAKKAN AKTIVITI KOKURIKULUM 3/19/2018 75

DASAR KEBUDAYAAN n TIGA PRINSIP DASAR (RESOLUSI KONGRES 1971) n BERTERAS BUDAYA RAKYAT ASAL DASAR KEBUDAYAAN n TIGA PRINSIP DASAR (RESOLUSI KONGRES 1971) n BERTERAS BUDAYA RAKYAT ASAL RANTAU INI n UNSUR-UNSUR BUDAYA LAIN YANG SESUAI BOLEH DITERIMA n 3/19/2018 ISLAM MENJADI UNSUR PENTING DALAM PEMBENTUKAN 76

DASAR KEBUDAYAAN OBJEKTIF n n n 3/19/2018 MENGUKUH PERPADUAN NEGARA MEMBENTUK IDENTITI DAN PERIBADI DASAR KEBUDAYAAN OBJEKTIF n n n 3/19/2018 MENGUKUH PERPADUAN NEGARA MEMBENTUK IDENTITI DAN PERIBADI NASIONAL MENINGKATKAN KUALITI KEHIDUPAN - FIZIKAL DAN ROHANI YANG SEIMBANG 77

DASAR PANDANG KE TIMUR OBJEKTIF n MENINGGIKAN PRESTASI PENGURUSAN DAN PEMBANGUNAN NEGARA n MEWUJUDKAN DASAR PANDANG KE TIMUR OBJEKTIF n MENINGGIKAN PRESTASI PENGURUSAN DAN PEMBANGUNAN NEGARA n MEWUJUDKAN NILAI DAN ETIKA KERJA YANG POSITIF 3/19/2018 78

DASAR PANDANG KE TIMUR PENEKANAN n RAJIN DAN BERDISIPLIN n SETIA KEPADA ORGANISASI n DASAR PANDANG KE TIMUR PENEKANAN n RAJIN DAN BERDISIPLIN n SETIA KEPADA ORGANISASI n MENGUTAMAKAN KUMPULAN n PRODUKTIVITI DAN KUALITI n PENINGKATAN KECEKAPAN n KEJAYAAN JANGKA PANJANG n PEKERJA SEBAGAI RAKAN 3/19/2018 79

DASAR PANDANG KE TIMUR n STRATEGI n `BENCHMARKING’ n PERUBAHAN SIKAP n LATIHAN DAN DASAR PANDANG KE TIMUR n STRATEGI n `BENCHMARKING’ n PERUBAHAN SIKAP n LATIHAN DAN KURSUS 3/19/2018 80

DASAR BERSIH, CEKAP DAN AMANAH OBJEKTIF MEWUJUDKAN SATU ETIKA KERJA DAN PERKHIDMATAN DENGAN SIFAT DASAR BERSIH, CEKAP DAN AMANAH OBJEKTIF MEWUJUDKAN SATU ETIKA KERJA DAN PERKHIDMATAN DENGAN SIFAT TERPUJI 3/19/2018 81

DASAR BERSIH, CEKAP DAN AMANAH n BERSIH n BERMORAL, BERKECUALI, TIDAK KHIANAT DAN IRIHATI DASAR BERSIH, CEKAP DAN AMANAH n BERSIH n BERMORAL, BERKECUALI, TIDAK KHIANAT DAN IRIHATI n CEKAP n PROAKTIF, MAHIR, CEPAT, TEPAT DAN BERKUALITI n AMANAH n 3/19/2018 RELA, IKHLAS, GIGIH, JUJUR 82

DASAR PENGURUSAN PERBELANJAAN AWAM 3/19/2018 83 DASAR PENGURUSAN PERBELANJAAN AWAM 3/19/2018 83

DEFINISI Dasar Pengurusan Perbelanjaan Sektor Kerajaan Yang Terdiri Daripada Kerajaan Persekutuan, Kerajaan-kerajaan Negeri, Agensi DEFINISI Dasar Pengurusan Perbelanjaan Sektor Kerajaan Yang Terdiri Daripada Kerajaan Persekutuan, Kerajaan-kerajaan Negeri, Agensi Kerajaan Dan Kerajaan-kerajaan Tempatan 3/19/2018 84

BELANJAWAN SEKTOR AWAM Sebagai Alat Di Dalam Pengurusan Ekonomi Negara Kerana Ia Mempengaruhi Jenis BELANJAWAN SEKTOR AWAM Sebagai Alat Di Dalam Pengurusan Ekonomi Negara Kerana Ia Mempengaruhi Jenis Aktiviti Dan Menentukan Tingkat Aktiviti Ekonomi Keseluruhannya 3/19/2018 85

v BELANJAWAN KERAJAAN PERSEKUTUAN a) b) v Belanja Pembangunan Belanja Mengurus SUMBER HASIL KERAJAAN v BELANJAWAN KERAJAAN PERSEKUTUAN a) b) v Belanja Pembangunan Belanja Mengurus SUMBER HASIL KERAJAAN PERSEKUTUAN a) b) c) 3/19/2018 Hasil Cukai Hasil Bukan Cukai Terimaan Bukan Hasil 86

BELANJA MENGURUS “Perbelanjaan Berulang Di Mana Peruntukan Perlu Disediakan Setiap Tahun. Di Antara Perbelanjaan BELANJA MENGURUS “Perbelanjaan Berulang Di Mana Peruntukan Perlu Disediakan Setiap Tahun. Di Antara Perbelanjaan Yang Terlibat : Gaji, Pencen, Ganjaran, Tuntutan Perjalanan, Pembelian Perabot, Alatulis, Perkakasan Dan Lain-lain Perbelanjaan. Sumber Pembiayaan Adalah Dari Hasil Kerajaan”. 3/19/2018 87

BELANJA PEMBANGUNAN “Melibatkan Perbelanjaan Projekprojek Ekonomi Dan Sosial Yang Boleh Memberi Faedah Terus Kepada BELANJA PEMBANGUNAN “Melibatkan Perbelanjaan Projekprojek Ekonomi Dan Sosial Yang Boleh Memberi Faedah Terus Kepada Rakyat”. 3/19/2018 88

DASAR PENERAPAN NILAI-NILAI MURNI DI DALAM PENTADBIRAN 3/19/2018 89 DASAR PENERAPAN NILAI-NILAI MURNI DI DALAM PENTADBIRAN 3/19/2018 89

DASAR PENERAPAN MURNI DALAM PENTADBIRAN Sebagai Usaha Menerapkan Nilai-nilai Positif Dan Murni Untuk Diamalkan DASAR PENERAPAN MURNI DALAM PENTADBIRAN Sebagai Usaha Menerapkan Nilai-nilai Positif Dan Murni Untuk Diamalkan Oleh Sekalian Penjawat-penjawat Awam Khasnya Dan Bagi Sekalian Masyarakat Malaysia Amnya 3/19/2018 90

OBJEKTIF v v Membentuk Sebuah Masyarakat Malaysia Yang Beramanah, Beridentiti Dan Disegani Oleh Masyarakat OBJEKTIF v v Membentuk Sebuah Masyarakat Malaysia Yang Beramanah, Beridentiti Dan Disegani Oleh Masyarakat Lain Menubuhkan Sebuah Negara Yang Bahagia Menghapuskan Sikap Negatif Dalam Menjalankan Tugas Yang Dipertanggungjawab Menghasilkan Perkhidmatan Yang Bermutu 3/19/2018 91

NILAI-NILAI MURNI ü ü ü ü ü 3/19/2018 Amanah Bertanggungjawab Ikhlas Dedikasi Tekun Berdisiplin NILAI-NILAI MURNI ü ü ü ü ü 3/19/2018 Amanah Bertanggungjawab Ikhlas Dedikasi Tekun Berdisiplin Bekerjasama Berbudi Mulia Bersyukur 92

STRATEGI § § Tumpuan Kepada Perkhidmatan Awam Mengadakan Penerangan Dan Penjelasan Kepada Anggota Awam STRATEGI § § Tumpuan Kepada Perkhidmatan Awam Mengadakan Penerangan Dan Penjelasan Kepada Anggota Awam 3/19/2018 93

KEPIMPINAN MELALUI TELADAN 3/19/2018 94 KEPIMPINAN MELALUI TELADAN 3/19/2018 94

KEPIMPINAN MELALUI TELADAN v v Kempen Dilancarkan Pada 19 Mac 1983 Oleh Bekas PM KEPIMPINAN MELALUI TELADAN v v Kempen Dilancarkan Pada 19 Mac 1983 Oleh Bekas PM Tujuan : Untuk Menanam Dan Memupuk Ciriciri Kepimpinan Yang Berkesan Bagi Dicontohi, Dihayati Dan Diamalkan Oleh Segenap Lapisan Anggota Kerajaan Malaysia 3/19/2018 95

PENINGKATAN DAYA PENGELUARAN NEGARA Matlamat peningkatan daya pengeluaran negara boleh dikategorikan kepada berikut: (a) PENINGKATAN DAYA PENGELUARAN NEGARA Matlamat peningkatan daya pengeluaran negara boleh dikategorikan kepada berikut: (a) Untuk meninggikan kadar pertumbuhan ekonomi dan menyusun semula struktur dan ketidak seimbangan ekonomi dalam negara. (b) Untuk mempastikan penggunaan sumber-sumber negara dengan optima dan mengelakkan pem baziran yang merugikan. (c) Untuk memperkukuhkan asas perindustrian supaya ianya dapat bersaing di pasaran bebas antarabangsa dengan berkesan. 3/19/2018 96

Strategi Pelaksanaan n Secara kasar pendekatan untuk meningkatkan daya pengeluaran negara dilaku melalui beberapa Strategi Pelaksanaan n Secara kasar pendekatan untuk meningkatkan daya pengeluaran negara dilaku melalui beberapa cara-cara berikut: (a) Pembaikan kepada Sistem dan Organisasi (b) Penggunaan teknologi yang sesuai (c) Penerapan nilai baru (d) Dasar-dasar baru 3/19/2018 97

DASAR SAINS DAN TEKNOLOGI n Matlamat asas ini boleh dipecahkan kepada dua, iaitu: (i) DASAR SAINS DAN TEKNOLOGI n Matlamat asas ini boleh dipecahkan kepada dua, iaitu: (i) Pembangunan keupayaan sumber-sumber S & T negara ini seperti tenaga teknik dan saintifik, institusi penyelidikan, institusi-institusi pengajian tinggi, dan lain-lain ke arah pembentukan keupayaan teknologi tempatan (develop indigeneous technology capability); dan (ii) Pembangunan keupayaan pengusaha-pengusaha tempatan dalam memilih, merunding, menyerap, menyesuaikan, membaih dan menginovasikan teknologi asing (keupayaan menerima pemindahan teknologi) yang mengalir masuk ke dalam negeri ini melalui perjanjian kerjasama, pembelian terus, kerjasama teknik, projek-projek usahasama, penggunaan lesen atau franchise dan lain-lain. 3/19/2018 98

Strategi n n n Strategi pembangunan S & T yang menjadi asas kepada keupayaan Strategi n n n Strategi pembangunan S & T yang menjadi asas kepada keupayaan memajukan satu sektor perindustrian yang dinamik akan meliputi beberapa faktor utama seperti berikut: (i) Pembangunan, Keselamatan dan Kesejahteraan Sosial S & T akan diberi keutamaan dalam dasar pembangunan negara (ii) Perkaitan Dasar Sains dan Teknologi Negara Dengan Dasar-Dasar Lain (iii) Peningkatan Perkhidmatan Saintifik (iv) Berdikari (v) Maklumat S & T (vi) Penyelidikan dan Pembangunan (P & P) 3/19/2018 99

. . . Strategi (vii)Peranan Sektor Swasta (viii)Pemindahan Teknologi (ix) Komputerisasi (x) Pusat-Pusat Kecemerlangan . . . Strategi (vii)Peranan Sektor Swasta (viii)Pemindahan Teknologi (ix) Komputerisasi (x) Pusat-Pusat Kecemerlangan Sains (xi) Pelan Tindakan n 3/19/2018 100

DASAR SOSIAL NEGARA n Dasar Sosial Negara (DSN) adalah satu dasar pembangunan sosial yang DASAR SOSIAL NEGARA n Dasar Sosial Negara (DSN) adalah satu dasar pembangunan sosial yang berteraskan nilai-nilai murni dan peningkatan keupayaan insan bagi mencapai kesepaduan dan kestabilan sosial, ketahanan nasional dan kesejahteraan hidup masyarakat Malaysia yang maju dan mantap. 3/19/2018 101

Matlamat n Dasar ini yang diluluskan oleh kabinet pada 19 Februari 2003 bermatlamat mewujudkan Matlamat n Dasar ini yang diluluskan oleh kabinet pada 19 Februari 2003 bermatlamat mewujudkan masyarakat Malaysia yang maju dan mapan dari aspek sosial, ekonomi dan teknologi. Setiap anggota masyarakat berpeluang untuk memperkembangkan potensi diri secara optimum di dalam persekitaran sosial yang sihat berdasarkan ciri-ciri bersatu-padu, berdaya tahan, demokratik, bermoral, bertoleransi, progresif, penyayang, adil dan saksama selaras dengan matlamat Wawasan 2020. 3/19/2018 102

Objektif Umum n Menjamin setiap individu, keluarga dan komuniti tanpa mengira kumpulan etnik, agama, Objektif Umum n Menjamin setiap individu, keluarga dan komuniti tanpa mengira kumpulan etnik, agama, budaya, gender dan fahaman politik serta wilayah dapat menyertai dan memberi sumbangan kepada arus pembangunan negara serta menikmati kesejahteraan hidup secara berterusan. 3/19/2018 103

Objektif Khusus n Selaras dengan penyataan matlamat dan objektif umum, Dasar Sosial Negara menggariskan Objektif Khusus n Selaras dengan penyataan matlamat dan objektif umum, Dasar Sosial Negara menggariskan empat objektif khusus yang saling melengkapi dengan menerapkan nilai-nilai murni di setiap peringkat pelaksanaannya: a. Memastikan keperluan asas individu, keluarga dan masyarakat dipenuhi; b. Membangun dan memperkasakan insan sepanjang hayat; c. Memperkukuh dan membangunkan sistem sokongan sosial dan perkhidmatan sosial; dan d. Menjana sinergi multisektor. 3/19/2018 104

DASAR WANITA NEGARA n Menyedari pelbagai peranan wanita dalam keluarga, masyarakat, ekonomi dan politik DASAR WANITA NEGARA n Menyedari pelbagai peranan wanita dalam keluarga, masyarakat, ekonomi dan politik negara, kerajaan mengakui bahawa strategi-strategi yang khusus perlu dibentuk bagi melibatkan wanita secara berkesan dalam proses pembangunan supaya potensi wanita dapat dioptimumkan. n 3/19/2018 105

Objektif n Objektif-objektif Dasar Wanita Negara ialah: (i) untuk menjamin perkongsian yang saksama di Objektif n Objektif-objektif Dasar Wanita Negara ialah: (i) untuk menjamin perkongsian yang saksama di antara lelaki dan wanita dalam pemilikan sumber dan maklumat, di samping mendapatkan peluang dan faedah dari pembangunan; dan (ii) untuk mengintegrasikan kaum wanita ke dalam semua sektor pembangunan negara selaras dengan kemampuan dan keperluan mereka bagi tujuan meningkatkan mutu kehidupan, membasmi kemiskinan, menghapuskan kejahilan dan buta huruf serta memastikan negara berada dalam keadaan aman dan makmur. 3/19/2018 106

Strategi-strategi Pelaksanaan n Bagi membantu pihak perancangan dan pelaksanaan Dasar Wanita Negara (DWN), beberapa Strategi-strategi Pelaksanaan n Bagi membantu pihak perancangan dan pelaksanaan Dasar Wanita Negara (DWN), beberapa strategi dibentuk bagi menjamin kecekapan, keberkesanan, keselarasan dan keseragaman dasar dan tindakan sperti berikut: (a) Memperkukuhkan Unit Hal Ehwal Wanita (HAWA) Sebagai Jentera Pembangunan Negara n (b) Mengorientasikan Dasar dan Tindakan Agensi Kerajaan Supaya Memasukkan Proses Perancangan, Pelaksanaan dan Pengawasaan Program-program Pengintegrasian Wanita (c) Pendidikan dan Latihan Untuk Menyedarkan Pihak Pentadbiran Kerajaan Mengenai Isu Wanita (d) Penglibatan Badan-badan Bukan Kerajaan n (e) Membasmi Diskriminasi dan Mengambil Tindakan Tegas (f) Memajukan dan Menyelaras Penyelidikan Mengenal Isu Wanita (g) Peruntukan Anggaran Belanjawan 3/19/2018 107

Dasar-dasar Yang Berkaitan Dengan Hubungan Luar Negeri 3/19/2018 108 Dasar-dasar Yang Berkaitan Dengan Hubungan Luar Negeri 3/19/2018 108

DASAR ASIA TENGGARA SEBAGAI KAWASAN AMAN, BEBAS DAN BERKECUALI (ZOPFAN) Ø Ø Ø Diumumkan DASAR ASIA TENGGARA SEBAGAI KAWASAN AMAN, BEBAS DAN BERKECUALI (ZOPFAN) Ø Ø Ø Diumumkan Pada Dunia – 27 Nov 1971 Diilhamkan Oleh Malaysia Objektif – Asia Tenggara Sebagai Kawasan Aman, Bebas Dan Berkecuali Dari Pergolakan Dan Pertelingkahan Kuasa-kuasa Dunia 3/19/2018 109

DASAR MALAYSIA TERHADAP ANTARTIKA § § § Isu Dibangkitkan Oleh Bekas PM Ketika Berucap DASAR MALAYSIA TERHADAP ANTARTIKA § § § Isu Dibangkitkan Oleh Bekas PM Ketika Berucap Dalam Sesi Ke-37 PBB Pada September 1982 Serta Sidang Kemuncak Negara-negara Berkecuali Pada Mac 1983 Pendirian Malaysia – Benua Antartika Penting Dari Segi Pengaruhnya Terhadap Ekologi, Alam Sekitar Dan Cuaca Dunia Konsep Antartika Sebagai Warisan Bersama 3/19/2018 110

RANCANGAN KERJASAMA TEKNIKAL MALAYSIA (MTCP) ü ü ü Mesyuarat Serantau Ketua-ketua Negara Komanwel Di RANCANGAN KERJASAMA TEKNIKAL MALAYSIA (MTCP) ü ü ü Mesyuarat Serantau Ketua-ketua Negara Komanwel Di Sydney (Feb. 1978) Kertas Kerja Malaysia Mengenai Penubuhan Program MTCP Kepada Jemaah Menteri Kerjasama Dan Bantuan Malaysia Kepada Negara-negara Membangun Khasnya Dalam Bidang-bidang Kepakaran Malaysia 3/19/2018 111

RUMUSAN n n n TAKRIF DASAR OBJEKTIF DASAR AWAM NEGARA SEJARAH PEMBANGUNAN NEGARA DASAR-DASAR RUMUSAN n n n TAKRIF DASAR OBJEKTIF DASAR AWAM NEGARA SEJARAH PEMBANGUNAN NEGARA DASAR-DASAR YANG BERKAITAN DENGAN PEMBANGUNAN EKONOMI NEGARA DASAR-DASAR YANG BERKAITAN DENGAN SOSIO-POLITIK DASAR-DASAR YANG BERKAITAN DENGAN HUBUNGAN LUAR NEGERI 3/19/2018 112

RRJP I 1971 - 1990 - DEB RRJP II 1991 - 2000 - DPN RRJP I 1971 - 1990 - DEB RRJP II 1991 - 2000 - DPN FASA I WAWASAN 2020 RRJP III 2001 - 2010 FASA II - DWN WAWASAN 2020 3/19/2018 1991 - 2020 113

TERIMA KASIH DI ATAS PERHATIAN ANDA 3/19/2018 114 TERIMA KASIH DI ATAS PERHATIAN ANDA 3/19/2018 114