Д ріс жоспары: ә Малды тасымалдау; Жансыздандыру; Қ

Скачать презентацию Д ріс жоспары: ә Малды тасымалдау; Жансыздандыру; Қ Скачать презентацию Д ріс жоспары: ә Малды тасымалдау; Жансыздандыру; Қ

lekciya_1-2[1].ppt

  • Размер: 2.8 Мб
  • Автор:
  • Количество слайдов: 26

Описание презентации Д ріс жоспары: ә Малды тасымалдау; Жансыздандыру; Қ по слайдам

Д ріс жоспары: ә Малды тасымалдау; Жансыздандыру; Қ Теріні сыпыру. Мал денесіні ішкі мД ріс жоспары: ә Малды тасымалдау; Жансыздандыру; Қ Теріні сыпыру. Мал денесіні ішкі м шелерін алу (нутровка). ң ү шаны арамен б лу, тазалау ж не сапасын ба алау. Ұ ө ә ғ

Ет нерк сіпорында малды авток лікпен, темір жолдармен, кебір ө ә ә ө жаЕт нерк сіпорында малды авток лікпен, темір жолдармен, кебір ө ә ә ө жа дайларда малды айдап алып келеді. ғ Сояр алдында малдарды бірінші деуде ет шасын ж не шадан та амды , өң ұ ә ұ ғ қ емдік, техникалы німдер жасау ж не алу шін т седі. Сонымен атар қ ө ә ү ү қ санитарлы-гииеналы , ішкі м шелер мен шалар а ветеринарлы -санитарлы қ ү ұ ғ қ қ тексеруді ткізіп, та амды ма сатта олдану а осы талаптарды са тау керек. ө ғ қ қ қ ғ қ шаларды деу конвейерлі желілерде, арнайылан ан мал т ріне (І М, са мал, Ұ өң ғ ү Қ ұ қ шош а) аспалы желі немесе екі ж не ш малды т ріне байланысты мбебап қ ә ү ң ү ә конвейерлер олданылады. қ Малды сою ж не шаны б лу цехында ы технологиялы рдістерді келесідей ә ұ ө ғ қ ү реттейді: тасымалдау; жансыздандыру; ансыздандыру ж не та амды ан жинау; қ ә ғ қ қ шаны іреу; ұ теріні сыпыру; ішкі м шелерін алу; ү шаны жартылай б лікке б лу, аралау; ұ ө ө шаны тазалау ж не сапасын аны тау; ұ ә қ массасы ж не шаны семіздігін аны тау. ә ұ ң қ

МАЛДЫ ТАСЫМАЛДАУ А Ғ АРНАЛ АН К ЛІК Ғ ӨАРНАЛ АН К ЛІКҒ ӨМАЛДЫ ТАСЫМАЛДАУ А Ғ АРНАЛ АН К ЛІК Ғ ӨАРНАЛ АН К ЛІКҒ Ө

МАЛДЫ СОЮ АЛА ЫҢ МАЛДЫ СОЮ АЛА ЫҢ

ТАСЫМАЛДАУ Т РЛЕРІҮ ТАСЫМАЛДАУ Т РЛЕРІҮ

 ЖАНСЫЗДАНДЫРУ.  Малды сою алдында ы жансыздандыру негізгі операцияларды  бірі болып табылады. ЖАНСЫЗДАНДЫРУ. Малды сою алдында ы жансыздандыру негізгі операцияларды бірі болып табылады. ғ ң Оны ма саты малды ілмелі конвейерге жіберу алдында ы малды сезімталды ын жою. ң қ ғ ң ғ Жансыздандыруды т рлері: электр то ымен, к мір ыш ыл газ серімен ж не ң ү ғ ө қ қ ә ә миларына механикалы сер ету ар ылы (бал амен немесе ткір пыша пен). Естен қ ә қ ғ ө қ тандыру кезінде малдарды ж регі то тап алмауы тиіс, йткені анны шы уы ң ү қ қ ө қ ң ғ т мендейді, ал ет тез зылады. І М-ды жансыздандыруды негізгі ш т рі бар: ө ұ Қ ң ү ү Малды жауырын т сынан электр к шін беру ар ылы ж ргізіледі. Электр то к ші ң ұ ү қ ү 125 -200 В. То к ші 1 А, за ты ы 6 -15 сек. гіз малына 15 -30 секунд ажет етеді. Б л қ ү ұ қ ғ Ө қ ұ жолды пайдалануда малды ліп кетпеу жолы жа сы са талады. Біра малды ая ы ң ө қ қ қ ң ғ дірілдеп, айырылады. Б л ж мысшылар а те ауіпті қ ұ ұ ғ ө қ электр к шіні контактысы ткір валька т різдес темір ар ылы ү ң ө ә қ ж ргізіледі. Темірді жауырын т сынан терісін тесе отырып кіргізеді ж не ү ұ ә металды плитаны малды ы ая ымен басып со ы ая ы резиналы плита тиеді. қ ң ңғ ғ ғ Электр к ші 70 -120 В, ток к ші 1 -1, 5 А за ты ы 6 -15 секунд. ү ү ұ қ ғ Б л еденге орналас ан ш фазалы то ж ргізілген плита ар ылы теді. Жансыздан ан ұ қ ү қ ө ғ мал бокстан еденге т седі. Цепке ілініп конвейер ар ылы кетеді. за ты ы 6 -15 секунд, ү қ Ұ қ ғ электр к ші 70 -120 В, то к ші 1 -1, 5 А. ү қ ү Шош а малын жансыздандыру: қ шош а малын І М жансыздандыратын бокста қ Қ бакиндік лгімен ж ргізіледі. То к ші 60 -100 В, жансыздандыру уа ыты 7 -15 секунд, ү ү қ та ы да бір лгісі ол электр контактісі ар ылы жауырын т сынан ж ргізеді 70 -100 В, ғ ү қ ұ ү 7 -10 секундта. уаттылы ы аз ет комбинаттарында шош а малын дейі арналып Қ ғ қ ә жасал ан электр инесімен жансыздандырады. Инені ла т сынан кіргізіп та амды ғ құ қ ұ ғ қ ан жина анша кіргізіп т рады. То к ші 21 В, уа ытысы 45 секунд. Жансыздандыру қ ғ ұ қ ү қ кезінде ан ысымыны к терілуі ж не дене бітіміні ыс аруы бай алады. Жеткіліксіз қ қ ң ө ә ң қ қ қ себептерді жою шін бас а да лгілер олданылады. Ол оз алыста ы транспортерде ү қ қ ғ ғ 200 -240 В электр к шін бері ар ылы ж ргізіліп, уа ыты 8 -10 секунд. ү қ

 Шош а малын газ оспасымен жансыздандыру. қ қ  Шош а қ малын Шош а малын газ оспасымен жансыздандыру. қ қ Шош а қ малын газ оспасымен 65% к мір ыш ыл газымен, қ ө қ қ 35%ауадан т ратын камерада жансыздандырады, ұ за тылы ын са тап отырады. ұ қ ғ қ Ірі ара малды механикалы жолмен жансыздандыру. қ қ Механикалы жолмен жансыздандыру дегеніміз- на ты бір қ қ к шпен малды ма дай т сынан ру ж не де пистолетпен ү ң ң ұ ұ ә с йектеріне тигізбей ату ар ылы жансызданыру. ү қ Механикалы жолмен жансыздандыруды лектр к шімен қ ң ү жансыздандырудан арты асиеті бар. С йек а асында қ қ ү қ ңқ сыны болмайды ж не іш рлысында ан ю алыпы қ ә құ қ болмайды. б л бізге ба алы ет береді. Егер электр к шімен ұ ғ ү жансыздандыр ан малды механикалы жансыздандырыл ан ғ қ ғ малмен салыстырса ет шасыны ыл алдылы ы те жо ары қ ұ ң ғ ғ ө ғ болады. Бір себептен б л те ауыр жол, ж мысшылардан ұ ө ұ жо ары білімділікті талап етеді. ғ

МАЛДАН АН ШЫ АРУ ( АНСЫЗДАНДЫРУ). Қ Ғ Қ ТАМА  НІМДЕРІНЕ ОЛДАНУ МАМАЛДАН АН ШЫ АРУ ( АНСЫЗДАНДЫРУ). Қ Ғ Қ ТАМА НІМДЕРІНЕ ОЛДАНУ МА САТЫМЕН АНДЫ Қ Ө Қ Қ Қ ЖИНАУ. І М мен шош а малы жансыздан аннан кейін, ал ой сойыл аннан кейін аспалы жол а к теріледі. Қ қ ғ ғ ө детте ірі ара мал лебедканы (ауыр ж к к теретін шынжыр) к мегімен, ал шош а мен ой Ә қ ң ү ө ө қ қ элеватормен к теріледі. Б л орйда алдымен І М ды арт ы екі ая ына, ал шош а мен ойды арт ы бір ө ұ Қ ң қ ғ қ қ ң қ ая ына шынжыр байланады. ғ Ірі ара мал а ан шы армас б рын ілулі т р ан кезінде ешіне дигатура салынады. Лигатура салу шін қ ғ ұ ұ ғ өң ү мойын ма ында ы теріні кесіп ешті бас а іргелес тканьдерден айырып алады. ң ғ өң қ Ас азанны ішіндегі заттар сырт а тарап кетпес шін ешті байлап немесе ыс ышпен ысып ояды. қ ң қ ү өң қ қ Ірі ара малды , шош анын тама німдеріне ж не емдік заттар жасау ма сатымен жинау а қ ң қ қ ө ә қ ғ болады. анды уыс пыша пен немесе арнайы ондыр ылармен (жабы т сіл) жинайды. Жабы т сілмен Қ қ қ қ ғ қ ә жина анда ан ластанбайды ж не анны шы ымы да к бірек болады. уыс пыша тот баспайтын ғ қ ә қ ң ғ ө Қ қ болаттан жасалады. пыша ты бір жа шеті шкір болады, ал екінші шетіне резе ке шланг кигізіледі. қ ң қ ү ң Шлангіні екінші шеті ан жинайын ыдыс а салынады. ан жинау кезінде уыс пыша ты мойын а ң қ қ Қ қ қ ғ кіргізіп, ке ірдек жа а арай ба ыттайды, уыс пыша ты шы ж рек айналасында ы анны ірі ң ққ қ ғ қ қ ң ұ ү ғ қ ң тамырларын кесу керек. Сонда ан пыша а кіргізілген шлангымен ан жинайтын ыдыс а йылады. қ ққ қ қ құ анды та ам а олданылатын ма сатпен жина аннан кейін, ан толы а у шін ірі ара малды мойын Қ ғ ғ қ қ ғ ү қ ң айналасында ы ірі ан тамырларын кесіп жіберу керек, ал шош аны кеуде с йегіні астында ы ғ қ қ ң ү ң ғ омырт аны жіне кеудедегі к ре тамырды пыша пен шаншып жіберу керек. қ ү қ ойды анын тама а олдану ма сатымен жинамайды. анын шы ару шін пыша ты мойын Қ ң қ ққ қ қ Қ ғ ү қ майына кіргізіп й ы к ре тамырын ж не жарамды к ре тамырын кесіп жіберу керек. анны у ұ қ ү ә ү Қ ң ғ за ты ы – 6 -8 минут. анны толы а уын ба алау лшемі ретінде анны шы ымы саналады. ұ қ ғ Қ ң қ ғ ғ ө қ ң ғ Ірі ара малда ол 4, 5% кем болмау керек (тірі массадан), ал шош а мен ойда – 3, 5% кем болмау керек. қ қ қ

АУЫЛШАРУАШЫЛЫ ЖАНУАРЛАРЫН Қ АНСЫЗДАНДЫРУДЫ ВАКУУМДЫ Ж ЙЕСІ Қ Ң ҮАНСЫЗДАНДЫРУДЫ ВАКУУМДЫ Ж ЙЕСІҚ ҢАУЫЛШАРУАШЫЛЫ ЖАНУАРЛАРЫН Қ АНСЫЗДАНДЫРУДЫ ВАКУУМДЫ Ж ЙЕСІ Қ Ң ҮАНСЫЗДАНДЫРУДЫ ВАКУУМДЫ Ж ЙЕСІҚ Ң Ү

АНСЫЗДАНДЫРУ Ж НЕ АН ЖИНАУҚ Ә Қ АНСЫЗДАНДЫРУ Ж НЕ АН ЖИНАУҚ Ә Қ

ТЕРІНІ СЫПЫРУ. Терілерді  з рылысымен ж не асиеттерімен малды  т ріне жінеТЕРІНІ СЫПЫРУ. Терілерді з рылысымен ж не асиеттерімен малды т ріне жіне ң ө құ ә қ ң ү жасы мен жынысына байланысты айырмашылы тары бар. Ол тума ан қ ғ немесе лі ту ан б зауларды , с т еміп ж рген б зауларды , с ттен ө ғ ұ ң ү ү ұ ң ү жем-ш пке к шкен б зауларды , сиырды , б аны , шош аны ж не ө ө ұ ң ң ұқ ң ә са малды терілері деп б лінеді. ұ қ ң ө Шош аны терісі бас а малды терісіне ара анда ж ндес болмайды, қ ң қ ғ ү оны стіне эпидермесі алы болады. Малды терісі т ріне байланысты ң ү қ ң ң ү ірі, са ж не шош а тері шикізаты деп б лінеді. са тері шикізатына ұ қ ә қ ө Ұ қ жас ірі малды , б зауды , ойды ж не ешкіні терісі жатады. Шош а ң ұ ң қ ң ә ң қ тері шикізатына шош а терісі жатады. қ Теріні сыпыру алдын шада алдын ала ж ргізілетін операция-тері б лігін ұ ү ө олмен алу – іреу деп аталады. Теріні олмен мойыннан, сонымен атар қ қ қ т с, шап б лігінен ая ына дейін сыпырады. Іреу ауданы жалпы ө ө ғ малдарды 50 -75%. ша семіз бол ан сайын іреу ауданы к п болады. ң Ұ ғ ө

ТЕРІ СЫПЫРУ ТЕРІ СЫПЫРУ

МАЛДЫ ДЕУӨҢ МАЛДЫ ДЕУӨҢ

МАЛДЫ ДЕУӨҢ МАЛДЫ ДЕУӨҢ

МАЛДЫ ДЕУӨҢ МАЛДЫ ДЕУӨҢ

МАЛ ДЕНЕСІНІ ІШКІ М ШЕЛЕРІН АЛУ Ң Ү (НУТРОВКА). Ішкі м шелері малды сойМАЛ ДЕНЕСІНІ ІШКІ М ШЕЛЕРІН АЛУ Ң Ү (НУТРОВКА). Ішкі м шелері малды сой аннан кейін не рлым тез уа ытты ішінде алу ажет (30 минут ішінде). ү ғ ғұ қ ң қІшкі м шелері малды сой аннан кейін не рлым тез уа ытты ішінде алу ажет (30 минут ішінде). ү ғ ғұ қ ң қ Ішкі м шелерді алу шаны к лдене немесе тік орналасуында іске асырылады. Ол шін алдымен ү ұ ң ө ң ү мынадай даярлы ж мыстар ж ргізіледі: екі арт ы ая ты арасында ы ашы ты ты зарту (керу), қ ұ ү қ қ ң ғ қ қ қ ұмынадай даярлы ж мыстар ж ргізіледі: екі арт ы ая ты арасында ы ашы ты ты зарту (керу), қ ұ ү қ қ ң ғ қ қ қ ұ кеуде с йегін арамен кесу, шап с йекті шабу, тік ішекті айналдыра кесіп, уы ты байлап ою керек. ү ү қ қ қ Ішкі м шелерді конвейерлі ж не конвейерсіз стелде алу а болады. Конвейер стелді жылдамды ы ү ә ү ғ ү ң ғ мен ж мыс конвейеріні жылдамды ы бірдей болу керек. Алдымен пыша пен шаны ішін жарып, ұ ң ғ қ ұ ңмен ж мыс конвейеріні жылдамды ы бірдей болу керек. Алдымен пыша пен шаны ішін жарып, ұ ң ғ қ ұ ң содан кейін іш майды, ішек- арынды, кпе-бауырды, ж ректі, ешті, ке ірдекті ж не к к етті алу қ ө ү өң ң ә ө керек. Ішкі м шелерді алатын конвейерде мал д рігері ішкі органдарды арайды. Ас азанды б лшектеп, ү ә қ қ өкерек. Ішкі м шелерді алатын конвейерде мал д рігері ішкі органдарды арайды. Ас азанды б лшектеп, ү ә қ қ ө майсыздандырып, суб німдер цехіне жіберіп, ішектер ішек цехіне жіберіледі. ө Ішкі м шелерді абайлап алу керек, ішек- арын, кпе-бауырдыж не шаны ішкі абатын б лдіруге, ү қ ө ә ұ ң қ үІшкі м шелерді абайлап алу керек, ішек- арын, кпе-бауырдыж не шаны ішкі абатын б лдіруге, ү қ ө ә ұ ң қ ү ластандыру а болмайды. Ірі ара мал конвейер стеліні конструкциясы таба ша т різді. ғ қ ү ң қ ә Конвейерлі стел мен ша конвейеріні жылдамды ы бірдей бол анды тан ж мысшылар ішкі ү ұ ң ғ ғ қ ұ м шелерін ал анда ша а ара анды стоционарлы алыпта т рады. Операция ая тал ан со ү ғ ұ ғ қ қ ұ қ ғ ңм шелерін ал анда ша а ара анды стоционарлы алыпта т рады. Операция ая тал ан со ү ғ ұ ғ қ қ ұ қ ғ ң айтадан б рын ы орнына келіпбас а шаны дейді. Шош а мен ойды ішкі м шелерін д л ірі қ ұ ғ қ ұ өң қ қ ң ү ә малды ішкі м шелерін ал андай етіп орындайды, тек айырмашылы ы аспалы жолмен конвейермен ң ү ғ ғ стелді зара орналасуында; шош а ж не ойды ішек- арын мен кпе-бауырын бірге алады. ү ң ө қ ә қ ң қ ө Шош а мен ойды ішкі м шелерін дейтін конвейер стелі жалпа таба т різдес болып келеді. қ қ ң ү өң ү қ қ әШош а мен ойды ішкі м шелерін дейтін конвейер стелі жалпа таба т різдес болып келеді. қ қ ң ү өң ү қ қ ә Алын ан ішкі рылыс органдарын ша а арама- арсы таба ша а ояды. са ет комбинатарында ғ құ ұ ғ қ қ қ ғ қ Ұ қ ішкі м шелерді стационарлы стелде алып, дейді. ү қ ү өң

НУТРОВКА НУТРОВКА

 ШАНЫ АРАМЕН Б ЛУ,  ТАЗАЛАУ Ж НЕ САПАСЫН БА АЛАУ. Ұ Ө ШАНЫ АРАМЕН Б ЛУ, ТАЗАЛАУ Ж НЕ САПАСЫН БА АЛАУ. Ұ Ө Ә Ғ Ішкі м шелерін ал аннан кейін ірі ара мал мен шош а шасын тек екі жарты а ү ғ қ қ ұ ғ б леді. Екіге б лу арамен омырт а желісіні бойымен жо ары ылта ды ө ө қ ң ғ қ ң сімшелерден с л ауыт ып, ж лынды б збай орындалуы ажет. ө ә қ ұ ұ қ шаларды б лу тасымалдауды, штабельге жинауды же ілдету ж не суы пен Ұ ө ң ә қ дегендегі ауданды немдеу шін ж ргізіледі. өң ү ү ү ойды етін б лу шін электрлік немесе пневматикалы аралар олданылады. Қ ң ө ү қ қ Шош аны шасын екіге б лгеннен кейін диафрагманы т ая ынан массасы 80 қ ң ұ ө ң ғ грамдай ет лшеп кесіліп алынып трихинеллоскопия а тексеріледі. ө ғ Трихинеллоскопия а тексеру за ты ы 10 -15 минут. ғ ұ қ ғ Арамен шаны екіге б лгеннен кейін оны р а ж не ыл ал тазалау ж ргізіледі. ұ ө құ ғ қ ә ғ ү р а тазалау кезінде ж лынды, б йрек, йры , диафрагманы алды ы, Құ ғ қ ұ ү құ қ ң қ ғ ішкі май, ластан ан жерлер алынады, ойда б йрек пен б йректі ғ қ ү ү ң ма ында ы май шада алады, алынбайды. р а жіне ыл ал тазалаудан ң ғ ұ қ Құ ғ қ ғ кейін етке та ба басылып, то азыт ыш а жіберіледі. ң ң қ қ

ІШКІ М ШЕЛЕРІН АЛУҮ ІШКІ М ШЕЛЕРІН АЛУҮ

ШАНЫ Б ЛУҰ Ө ШАНЫ Б ЛУҰ Ө

 Дәріс барысында қойылатын сұрақтар Малды тасымалдау алай ж реді? қ ү Малды сояр Дәріс барысында қойылатын сұрақтар Малды тасымалдау алай ж реді? қ ү Малды сояр алдында ы жа ыдайы, абылдау ғ ғ қ ж не ойылатын талаптар? ә қ ансыздандыру процессі алай ж реді, Қ қ ү жинал ан ан шикізатын олдану алай ғ қ қ қ ж реді? ү шаны б лу дегеніміз не? Б л процесс алай Ұ ө ұ қ ж ргізіледі? ү

Назарлары ыз а ң ғ рахмет! Назарлары ыз а ң ғ рахмет!