Скачать презентацию CZŁOWIEK NAJLEPSZA INWESTYCJA JAK SKUTECZNIE WDROŻYĆ SYSTEM Скачать презентацию CZŁOWIEK NAJLEPSZA INWESTYCJA JAK SKUTECZNIE WDROŻYĆ SYSTEM

a5c00807551a8d91ae1f8348a9bd1ca0.ppt

  • Количество слайдов: 14

„CZŁOWIEK – NAJLEPSZA INWESTYCJA” JAK SKUTECZNIE WDROŻYĆ SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ PROJEKT Pt. : „ „CZŁOWIEK – NAJLEPSZA INWESTYCJA” JAK SKUTECZNIE WDROŻYĆ SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ PROJEKT Pt. : „ NOWOCZESNY URZĄD GMINY W SADKACH”. NR UDA-POKL. 05. 02. 01 -06 -024/09 -00 DZIAŁANIE 5. 2 WZMOCNIENIENIE POTENCJAŁU ADMINISTRACJI SAMORZĄDOWEJ, PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI PROJEKT JEST WSPÓŁFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW UNI EUROPEJSKIEJ W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO

Czym się kierować a czym nie? CZYNNIKI WSPOMAGAJĄCE Potrzeby zewnętrzne – wymagania klienta Potrzeby Czym się kierować a czym nie? CZYNNIKI WSPOMAGAJĄCE Potrzeby zewnętrzne – wymagania klienta Potrzeby wewnętrzne – z góry narzucone przez kierownictwo Charakter działalności Planowany poziom jakości jaki chcemy osiągnąć CZYNNIKI UTRUDNIAJĄCE Cheć zdobycia certyfikatu Zrzucenie odpowiedzialności na pełnomocnika jako osoby odpowiedzialnej

Wdrażanie Systemu Zarządzania Jakością KROK 1 Cel: Szkolenie kadry i pracowników Urzędu Sposób osiągnięcia: Wdrażanie Systemu Zarządzania Jakością KROK 1 Cel: Szkolenie kadry i pracowników Urzędu Sposób osiągnięcia: - Szkolenia najwyższego kierownictwa, - Podjęcie strategicznej decyzji o opracowaniu SZJ, - Powołanie Pełnomocnika Wójta ds. Jakości oraz zespołu do opracowania systemu jakości.

Wdrażanie Systemu Zarządzania Jakością KROK 2 Cel: Diagnoza istniejącego stanu zarządzania Sposób osiągnięcia: - Wdrażanie Systemu Zarządzania Jakością KROK 2 Cel: Diagnoza istniejącego stanu zarządzania Sposób osiągnięcia: - Zapoznanie się z działaniami prowadzonymi w Urzędzie, - Ustalenie powiązań pomiędzy poszczególnymi działaniami, - Omówienie dodatkowych działań wymagających uregulowania, - Ewentualne wyłączenia wymagań dotyczących realizacji wyrobu/usługi

Wdrażanie Systemu Zarządzania Jakością KROK 3 Cel: Ocena potrzeby wprowadzenia zmian organizacyjnych Sposób osiągnięcia: Wdrażanie Systemu Zarządzania Jakością KROK 3 Cel: Ocena potrzeby wprowadzenia zmian organizacyjnych Sposób osiągnięcia: - Opracowanie koncepcji mapy procesów, - Ustalenie niezbędnych zmian w schemacie organizacyjnym, - Modyfikacje zakresów obowiązków, - Ustalenie nowych funkcji stanowisk dla działań wymaganych normą ISO 9001.

Wdrażanie Systemu Zarządzania Jakością KROK 4 Cel: Opracowanie i ustanowienie polityki jakości. Sposób osiągnięcia: Wdrażanie Systemu Zarządzania Jakością KROK 4 Cel: Opracowanie i ustanowienie polityki jakości. Sposób osiągnięcia: - Analiza strategii działania Urzędu - Opracowanie polityki jakości, - Cele strategiczne, ogólne i operacyjne

Wdrażanie Systemu Zarządzania Jakością KROK 5 Cel: Określenie struktury Systemu Zarządzania Jakością Sposób osiągnięcia: Wdrażanie Systemu Zarządzania Jakością KROK 5 Cel: Określenie struktury Systemu Zarządzania Jakością Sposób osiągnięcia: - Opracowanie mapy procesów - Określenie tematów i liczby procedur - Określenie tematów i liczby instrukcji - Określenie zakresu dokumentacji systemu zarządzania

Wdrażanie Systemu Zarządzania Jakością KROK 6 Cel: Opracowanie Księgi Jakości Sposób osiągnięcia: Opisanie systemu Wdrażanie Systemu Zarządzania Jakością KROK 6 Cel: Opracowanie Księgi Jakości Sposób osiągnięcia: Opisanie systemu jakości z uwzględnieniem: - Informacji o urzędzie - zakresu systemu zarządzania jakością, łącznie ze szczegółami dotyczącymi wszelkich wyłączeń i ich uzasadnieniem, - opisu procesów i wzajemnych oddziaływań między nimi - włączenia do księgi udokumentowanych procedur systemu zarządzania jakości lub powołanie się na nie

Wdrażanie Systemu Zarządzania Jakością KROK 7 Cel: Przeprowadzenie auditów wewnętrznych Sposób osiągnięcia: - Zaplanowanie Wdrażanie Systemu Zarządzania Jakością KROK 7 Cel: Przeprowadzenie auditów wewnętrznych Sposób osiągnięcia: - Zaplanowanie i przeprowadzenie auditów wewnętrznych dla poszczególnych procesów występujących w urzędzie. - Wskazanie obszarów niezgodnych oraz nie w pełni efektywnych w stosunku do uregulowań

Wdrażanie Systemu Zarządzania Jakością KROK 8 Cel: Wprowadzenie działań korygujących i zapobiegawczych Sposób osiągnięcia: Wdrażanie Systemu Zarządzania Jakością KROK 8 Cel: Wprowadzenie działań korygujących i zapobiegawczych Sposób osiągnięcia: - Przeanalizowanie przyczyn zidentyfikowanych problemów, - Zaplanowanie działań - Nadzorowanie działań ich realizacji wraz z oceną skuteczności

Wdrażanie Systemu Zarządzania Jakością KROK 9 Cel: Przegląd Systemu Zarządzania Jakością Sposób osiągnięcia: - Wdrażanie Systemu Zarządzania Jakością KROK 9 Cel: Przegląd Systemu Zarządzania Jakością Sposób osiągnięcia: - Analiza wyników auditów wewnętrznych, - Analiza działań korygujących i zapobiegawczych, - Analiza niezgodności i możliwości doskonalenia, - Analiza skuteczności realizowanych procesów - Informacje od klientów - Ocena zaangażowania pracowników, - Analiza przydatności infrastruktury - Ocena skuteczności systemu zarządzania - Zaplanowanie działań doskonalących.

Wdrażanie Systemu Zarządzania Jakością KROK 10 Cel: Audit certyfikujący Sposób osiągnięcia: - Wybór jednostki Wdrażanie Systemu Zarządzania Jakością KROK 10 Cel: Audit certyfikujący Sposób osiągnięcia: - Wybór jednostki certyfikującej - Przesłanie wypełnionego kwestionariusza i złożenie odpowiednich dokumentów, - Poddanie się auditowi jednostki certyfikującej - Usunięcie ewentualnych niezgodności stwierdzonych podczas auditu - Ocena działań korygujących przez auditorów jednostki - Przyznanie certyfikatu - Utrzymywanie i doskonalenie systemu pod nadzorem jednostki certyfikującej

Podsumowanie KORZYŚCI WEWNĘTRZNE Z WDROŻENIA uporządkowanie, usystematyzowanie organizacji i przejrzystości procesów w niej zachodzących Podsumowanie KORZYŚCI WEWNĘTRZNE Z WDROŻENIA uporządkowanie, usystematyzowanie organizacji i przejrzystości procesów w niej zachodzących wczesne rozpoznawanie wad słabych ogniw i niedoskonałości polepszenie jakości wyrobów wzrost nastawienia na klienta KORZYŚCI ZEWNĘTRZNE Z WDROŻENIA dobre postrzeganie jakości wyrobów przez klientów i wzrost satysfakcji klientów poprawa renomy organizacji i podniesienie jej pozycji wśród firm konkurencyjnych korzyści marketingowe poprawa współpracy z dostawcami redukcja reklamacji gwarancyjnych

USŁUGI SZKOLENIA USŁUGI KONSULTINGOWE Bartosz Błaszczyk Niezależny ekspert ds. Systemów Zarządzania Jakością auditor wiodący USŁUGI SZKOLENIA USŁUGI KONSULTINGOWE Bartosz Błaszczyk Niezależny ekspert ds. Systemów Zarządzania Jakością auditor wiodący DORADZTWO ul. Długa 56 86 -022 Dobrcz tel. +48 606 955 972 e-mail: blaszczykb@o 2. pl Dziękuję za uwagę