Скачать презентацию Cynnig Gwynedd — Cyflwr y diwydiant twristiaeth yng Скачать презентацию Cynnig Gwynedd — Cyflwr y diwydiant twristiaeth yng

a0b921e5d003e32925df04ed085e0c40.ppt

  • Количество слайдов: 26

Cynnig Gwynedd - Cyflwr y diwydiant twristiaeth yng Ngwynedd Gwynedd’s Offer - The state Cynnig Gwynedd - Cyflwr y diwydiant twristiaeth yng Ngwynedd Gwynedd’s Offer - The state of the tourism industry in Gwynedd Alun Fôn Williams Swyddog Datblygu Twristiaeth Tourism Development Officer : [email protected] gov. uk : 0044 (0) 1286 679630

Gosod y llwyfan – Y tirlun naturiol Setting the stage - The natural environment Gosod y llwyfan – Y tirlun naturiol Setting the stage - The natural environment

Adnoddau naturiol a diwylliannol The natural and cultural assets Mae Gwynedd yn ymestyn dros Adnoddau naturiol a diwylliannol The natural and cultural assets Mae Gwynedd yn ymestyn dros ardal o 254, 800 hectar gyda 174, 200 hectar ym Mharc Cenedlaethol Eryri. Gwynedd extends over an area of 254, 800 hectares with 174, 200 hectares within the Snowdonia National Park 1 Parc Cenedlaethol ac 1 Ardal o harddwch naturiol eithriadol 1 National Park and 1 area of outstanding natural beauty Dros 300 km o arfordir / Over 300 km of coastline

Coedwig fwyaf Gogledd Cymru – Coed y Brenin / North Wales’s Largest Forest – Coedwig fwyaf Gogledd Cymru – Coed y Brenin / North Wales’s Largest Forest – Coed y Brenin 6 Traeth Baner Las / 6 Blue Flag Beaches 2 Marina Baner Las / 2 Blue Flag Marinas Dros 100 o lynoedd / Over 100 lakes 2 Safle UNESCO Treftadaeth y Byd / 2 UNESCO World Heritage Sites Amcangyfrif bod 83, 000 o siaradwyr Cymraeg / Estimate that there are 83, 000 Welsh Speakers

Proffil y Diwydiant Industry Profile Proffil y Diwydiant Industry Profile

Llety / Accommodation Nifer Llety Yng Ngwynedd / Number of Accommodation providers in Gwynedd Llety / Accommodation Nifer Llety Yng Ngwynedd / Number of Accommodation providers in Gwynedd Llety Gwasanaeth / Serviced Accommodation 14. 3% (400) Hunan Ddarpar / Self Catering 72% (2023) Carafan a Gwersylla / Caravan and Camping 12. 1% (340) Hostel a Tŷ Bync / Hostel and Bunk House 1. 6% (44) 26% o’r llety sydd wedi’w graddio / Only 26% of the bedstock is graded Rhaniad Daearyddol / Geographical Split Arfon 16. 8%, Meirionnydd 38. 6%, Dwyfor 40. 1% (4. 5%N/A) Nifer Llety yng Ngwynedd / Bed Spaces in Gwynedd Llety Gwasanaeth / Serviced Accommodation 6% Hunan Ddarpar / Self Catering 13% Carafan a Gwersylla / Caravan and Camping 78% Hostel a Tŷ Bync / Hostel and Bunk House 3% Blue Sail 2012 / Arolwg Llety Gwynedd 2011 / Gwynedd Bed Stock Survey 2011

Pris Llety / Accommodation Price Categori / Category Cyfartaledd pris tymor isel/ Low season Pris Llety / Accommodation Price Categori / Category Cyfartaledd pris tymor isel/ Low season average Cyfartaledd pris tymor uchel / High season average Gwasanaeth (Noson) / Serviced (Night) £ 38. 08 £ 50. 03 Hunan Ddarpar (Wythnos) / Self Catering (Week) £ 334. 19 £ 710. 41 Carafan a Gwersylla (Wythnos) / Caravan and Camping (Week) £ 116. 56 £ 202. 45 Arall (Noson) / Other (Night) £ 33. 73 £ 56. 70 Arolwg Llety Gwynedd 2011 / Gwynedd Bed Stock Survey 2011

Eraill / Other Atyniadau / Attractions 65 o atyniadau yng Ngwynedd - Mae 2 Eraill / Other Atyniadau / Attractions 65 o atyniadau yng Ngwynedd - Mae 2 allan o 10 atyniad mwyaf poblogaidd Cymru o ran ymweld yng Ngwynedd 65 attractions in Gwynedd - 2 of the top 10 most visited attractions in Wales are located in Gwynedd –Portmeirion (234, 098) –Castell Caernarfon / Caernarfon Castle (196, 944) Darparwyr gweithgareddau awyr agored / Outdoor Activity Operators – 200 Digwyddiadau, Tafarndai, Tai bwyta, Maesydd Parcio, Canolfannau Croeso, Siopa Events, Pubs, Restaurants, Parking, Information Centres, Shops

Gwerth Economaidd Economic Value Gwerth Economaidd Economic Value

Gwerth y sector dwristiaeth i Wynedd yn 2011 oedd oddeutu £ 917 miliwn The Gwerth y sector dwristiaeth i Wynedd yn 2011 oedd oddeutu £ 917 miliwn The value of the tourism sector in Gwynedd for 2011 was approximately £ 917 million Dadansoddiad (£’ miliwn) / Break Down (£’s Millions) Llety / Accommodation - £ 102. 38 Bwyd a Diod / Food and Drink - £ 143. 80 Hamdden / Recreation - £ 59. 31 Siopa / Shopping - £ 192. 77 Teithio / Transport - £ 72. 88 Gwariant Anuniongyrchol / Indirect Expenditure - £ 230. 72 TAW / VAT - £ 114. 23 (STEAM 2011)

Nifer Volume Nifer Volume

Oddeutu / Approx 7. 2 miliwn o ymwelwyr wedi ymweld â Gwynedd yn ystod Oddeutu / Approx 7. 2 miliwn o ymwelwyr wedi ymweld â Gwynedd yn ystod 2011 7. 2 million visitors have visited Gwynedd during 2011 22 miliwn diwrnod ymweld wedi ei dreulio yng Ngwynedd (cyfartaledd aros 3 diwrnod) 22 million tourist days spent in Gwynedd (3 day average) (STEAM 2011)

Cefnogi Swyddi Supporting Employment Cefnogi Swyddi Supporting Employment

Mae gwariant ymwelwyr yn cefnogi oddeutu 15, 906 o swyddi yng Ngwynedd (80% swyddi Mae gwariant ymwelwyr yn cefnogi oddeutu 15, 906 o swyddi yng Ngwynedd (80% swyddi uniongyrchol) Tourism spend in Gwynedd contributes to approx 15, 906 jobs in Gwynedd (80% direct employment) Mae BRES yn arolwg ar gyflogaeth ym Mhrydain. Mae’r ymchwil yn sampl o’r ‘Inter Departmental Business Register’. Dengys yn 2010 bod economi Gwynedd yn ddibynnol iawn ar y sector dwristiaeth gyda 16. 3% o swyddi yn cael ei cynnal yn y sector o’i gymharu a 9. 6% ar gyfer Cymru a 9. 4% ar gyfer y gweddill o’r DU. BRES is conducted every year to provide a snapshot of employment within the UK. The survey is based on a sample of the ‘Inter Departmental Business Register’. Gwynedd’s economy is far more dependent upon the tourism industry than Wales and the UK. 16. 3% o the County’s employment in 2010 was within the industry, compared with a corresponding figure of 9. 6% for Wales and 9. 4% for the UK. (STEAM 2011 / BRES 2010)

Proffil Ymwelwyr Visitor Profile Proffil Ymwelwyr Visitor Profile

Tarddiad / Place of Residence Cymru / Wales 9% Gogledd Orllewin (Lloegr) / North Tarddiad / Place of Residence Cymru / Wales 9% Gogledd Orllewin (Lloegr) / North West (England) 19% Gogledd Ddwyrain (Lloegr) / North East (England) 14% Canolbarth (Lloegr) / Midlands (England) 19% Llundain (Lloegr) / London (England) 7% Arall (Lloegr) / Other (England) 11% Iwerddon / Ireland 2% Yr Alban / Scotland 5% UE / EU 2% Tramor Arall (e. e. UDA) / Other Abroad (i. e. USA) 11% Arolwg Proffil Ymwelwyr Gwynedd 2011 Gwynedd Visitor Profile 2011

Pam ymweld / Purpose of stay Prif Wyliau / Main Holiday 40% Gwyliau Byr Pam ymweld / Purpose of stay Prif Wyliau / Main Holiday 40% Gwyliau Byr / Short Break 46% Ymweliad dyddiol / Day Trip 7% Aros gyda theulu a ffrindiau / Staying with F & R 5% Trip Busnes / Business Trip 2% Ble maent yn aros / Where do they stay Gwesty / Hotel 28% Gwesty bach neu Gwely a Brecwast / Guesthouse or B&B 24% Hunan Ddarpar / Self Catering 15% Carafan a Gwersylla / Caravan and Camping 21% Teulu a Ffrindiau / Family and Friends 6% Arall / Other 6% Arolwg Proffil Ymwelwyr Gwynedd 2011 Gwynedd Visitor Profile 2011

Proffil Ymwelwyr / Visitor Profile Oedran / Age O dan 16 / Under 16 Proffil Ymwelwyr / Visitor Profile Oedran / Age O dan 16 / Under 16 – 10% 16 -24 – 11% 25 -34 – 26% 35 -44 – 24% 45 -54 – 11% 55 -64 – 10% 65+ - 9% Maint Grwp / Group size Ar gyfartaledd mae maint grwp ymwelwyr i Wynedd yn 4 unigolyn. Cyfataledd oedolion (dros 16) yn 3 a nifer y plant yn 1. The average group size visiting the region was 4 individuals. The average number of adults (over 16) per group was 3 and the number of children being 1. Arolwg Proffil Ymwelwyr Gwynedd 2011 Gwynedd Visitor Profile 2011

Chwilio am wybodaeth cyn mynd ar wyliau Sourcing information – Pre Holiday Llyfrynnau / Chwilio am wybodaeth cyn mynd ar wyliau Sourcing information – Pre Holiday Llyfrynnau / Brochures 26% Gwefan Ardal / Area Web sites 33% Canolfan Groeso / TIC 10% Asiant / Agent 6% Hysbyseb Teithio / Travel Adverts 1% Trip Advisor / Trip Advisor 9% Sioe Wyliau / Holiday Show 1% Facebook / Twitter 3% Teulu a Ffrindiau / Friends and Family 11% Chwilio am wybodaeth pam ar wyliau Sourcing Information when on holiday Llyfrynnau / Brochures 33% Gwefan Ardal / Area Web sites 13% Canolfan Groeso / TIC 18% Trip Advisor / Trip Advisor 7% Teulu a Ffrindiau / Friends and Family 1% Facebook / Twitter 9% Arwyddion Ffordd / Road Signs 19%

Beth mae ymwelwyr yn ei wneud yn yr Ardal? Cyffredinnol What do visitors do Beth mae ymwelwyr yn ei wneud yn yr Ardal? Cyffredinnol What do visitors do in the area - General Beicio / Biking 26% Pysgota / Fishing 5% Cerdded / Walking 25% Chwaraeon Dwr / Water Sports 5% Golff / Golf 6% Bywyd gwyllt a gwylio adar / Wildlife and bird watching 17% Atyniadau a safleoedd hanesyddol / Historical Sights and attractions 27% Beth mae ymwelwyr yn ei wneud yn yr Ardal? Gweithgareddau What do visitors do in the area Activity Beicio Mynydd / Mountain biking 16% Pysgota / Fishing 3% Golf / Golf 2% Cerdded / Walking 31% Antur ac aml weithgaredd / Adventure / Multi activity 13% Gweithgareddau Dwr / Water activities 12% Dringo / Climbing 10% Merlota / Trekking 5% Bywyd gwyllt a gwylio adar / Wildlife and bird watching 8%

Prif resymau am ymweld / Main reasons for visiting: Tirlun a Golygfeydd / Landscape Prif resymau am ymweld / Main reasons for visiting: Tirlun a Golygfeydd / Landscape Arfordir / Coastline Hamdden / Leisure Tawelwch Cefn Gwlad / Peace and Quiet 54% 48% 44% 35% Boddhad Cwsmer / Customer Satisfaction: 78% o ymwelwyr Gwynedd yn argymell i eraill ymweld â’r ardal 78% of Gwynedd visitors would recommend others to visit the area (Ymchwil Ymwelwyr Gwynedd 2009 / Gwynedd Visitor Survey 2009)

Ffeithiau ddiddorol Interesting Facts Ar ddiwrnod cyffredin yn mis Awst mae’r ffigyrau yn dangos Ffeithiau ddiddorol Interesting Facts Ar ddiwrnod cyffredin yn mis Awst mae’r ffigyrau yn dangos bod poblogaeth Gwynedd yn cynyddu 102. 2%! Mae hyn yn golygu bod 121, 600 o ymwelwyr ychwanegol yn ymweld ac aros yn y sir. On a typical day in August it is estimated that Gwynedd’s population increases by a 102. 2%! This means that there is an additional 121, 600 tourist visiting and staying in the county. Mae 65% o ymwelwyr Gwynedd yn teithio i’r ardal gyda car. 65% of visitors to Gwynedd travel to the area by car. Mae gan 87% o fusnesau twristiaeth Gwynedd wefan 87% of Gwynedd’s tourism businesses have an internet site Mae 40% o ymwelwyr Gwynedd yn ymweld am y tro cyntaf, 38% wedi ymweld a’r ardal yn y gorffennol a 22% yn ymwelwyr rheolaidd 40% of tourist to Gwynedd are first time visitors, with a further (38%) of visitors having visited the area once or twice before. An additional (22%) of tourists are regular visitors to the region

Ymchwil a Chynllun Rheolaeth Cyrchfan Research and the Destination Management Plan Ymchwil a Chynllun Rheolaeth Cyrchfan Research and the Destination Management Plan

Yn flynyddol mae Cyngor Gwynedd yn cymryd rhan mewn nifer o raglenni ymchwil er Yn flynyddol mae Cyngor Gwynedd yn cymryd rhan mewn nifer o raglenni ymchwil er mwyn darganfod gwybodaeth hanfodol am ein hymwelwyr. Mae’r wybodaeth a ddarganfyddir yn ein cynorthwyo i: • Cynllunio ar gyfer y dyfodol a chymharu • Adnabod tueddiadau a chyfleoedd newydd • Profi achos busnes a chryfhau achos bidiau am arian • Cynorthwyo agweddau cynllunio gwasanaethau brys, busnesau lleol a chyrff cyhoeddus. • Addysgu a gwella dealltwriaeth • Gosod llwyfan ar gyfer datblygu’r CRC Gwynedd Council annually take part and undertake a number of tourism research programmes which allows us to gain vital information about the tourist who visit the area. The information collected assists us to: • • • Future forecast and compare Identify trends and opportunities Back up business case and strengthen funding applications Assist with aspects of planning Emergency Services, Local Businesses and public bodies Educate and understanding Set’s the stage for the development of the DMP

 • Cynnal adolygiad o’r stoc llety • Cyhoeddi adolygiad o’r ystadegau twristiaeth lleol • Cynnal adolygiad o’r stoc llety • Cyhoeddi adolygiad o’r ystadegau twristiaeth lleol a chenedlaethol diweddar • Cynnal ymchwil barn ar-lein • Apwyntio ymgynghorwyr i gynhyrchu Cynllun Rheolaeth Cyrchfan • Cyhoeddi Gwanwyn 2013 • Conduct a review of the bed stock • Produce a review of the current local and national tourism data • Conduct an online questionnaire • Appoint consultants to develop a Destination Management Plan • Publish Spring 2013

Diolch Thank You Alun Fôn Williams Swyddog Datblygu Twristiaeth Tourism Development Officer : alunfwilliams@gwynedd. Diolch Thank You Alun Fôn Williams Swyddog Datblygu Twristiaeth Tourism Development Officer : [email protected] gov. uk : 0044 (0) 1286 679630 : 0044 (0) 7919691416