Скачать презентацию cursus Deel 1 — Oude Testament opening Скачать презентацию cursus Deel 1 — Oude Testament opening

c875997130f800f00cbe73ccf799255b.ppt

  • Количество слайдов: 41

cursus Deel 1 - Oude Testament opening • welkom • Zingen: Psalm 105: 1, cursus Deel 1 - Oude Testament opening • welkom • Zingen: Psalm 105: 1, 4 en 5

Psalm 105: 1 Looft, looft verheugd de Heer der heren, aanbidt zijn naam en Psalm 105: 1 Looft, looft verheugd de Heer der heren, aanbidt zijn naam en wilt Hem eren. Laat alle volken nu verstaan de wondren, die Hij heeft gedaan. En spreekt met eerbied en ontzag van al zijn werken dag aan dag.

Psalm 105: 4 O volk, uit Abraham gesproten, dat zoveel gunsten hebt genoten, o Psalm 105: 4 O volk, uit Abraham gesproten, dat zoveel gunsten hebt genoten, o Jakobs kindren, die de HEER heeft uitverkoren, meldt zijn eer. De HEER is onze God; zijn mond Spreekt recht op heel het wereldrond.

Psalm 105: 5 God zal zijn waarheid nimmer krenken, maar eeuwig zijn verbond gedenken. Psalm 105: 5 God zal zijn waarheid nimmer krenken, maar eeuwig zijn verbond gedenken. Wat Hij beloofd heeft blijft van kracht tot in het duizendste geslacht. ’t Verbond met Abraham, zijn vrind, bevestigt Hij van kind tot kind.

de grote lijn van de bijbel zonde schepping herschepping de grote lijn van de bijbel zonde schepping herschepping

Gen. 3 Openb. 12 Gen. 3 Openb. 12

egypte Assur babel israël juda rechters david na de ballingschap egypte Assur babel israël juda rechters david na de ballingschap

egypte Assur babel israël juda david na de ballingschap rechters Jozef naar Egypte Jakob egypte Assur babel israël juda david na de ballingschap rechters Jozef naar Egypte Jakob + familie naar Egypte 2100 Kanaän Haran 2000 1900 Geboorte Isaäk Jakob & Esau Geboorte Abram Rebekka Jakob in Haran 1800

Terugblik • Wissel uit: - ervaring eigen lezing - vragen die opgekomen zijn • Terugblik • Wissel uit: - ervaring eigen lezing - vragen die opgekomen zijn • Per tafel: – evt. één vraag voor bespreking inleveren

Abraham en de volken Babel Alle volken Het volk Israël Alle volken Abraham en de volken Babel Alle volken Het volk Israël Alle volken

Abraham en de volken Genesis 12: 1 -3 1 De HEER zei tegen Abram: Abraham en de volken Genesis 12: 1 -3 1 De HEER zei tegen Abram: ‘Trek weg uit je land, verlaat je familie, verlaat ook je naaste verwanten, en ga naar het land dat ik je zal wijzen. 2 Ik zal je tot een groot volk maken, ik zal je zegenen, ik zal je aanzien geven, een bron van zegen zul je zijn. 3 Ik zal zegenen wie jou zegenen, wie jou bespot, zal ik vervloeken. Alle volken op aarde zullen wensen gezegend te worden als jij. ’

Genesis 12: 3 3 Ik zal zegenen wie jou zegenen, wie jou bespot, zal Genesis 12: 3 3 Ik zal zegenen wie jou zegenen, wie jou bespot, zal ik vervloeken. Alle volken op aarde zullen wensen gezegend te worden als jij. ’ Door jou zullen alle volken op aarde gezegend worden Galaten 3: 8 Nu heeft de Schrift voorzien dat God ook andere volken door geloof zou aannemen en daarom aan Abraham verkondigd: ‘In jou zullen alle volken gezegend worden. ’

Abraham en de volken Door jou zullen alle volken op aarde gezegend worden Alle Abraham en de volken Door jou zullen alle volken op aarde gezegend worden Alle volken Het volk Israël Alle volken

En dus niet: ISRAEL KERK 1000 jr En dus niet: ISRAEL KERK 1000 jr

Pauze Pauze

Abraham - verbond Genesis 15 Toen de zon ondergegaan was en het helemaal donker Abraham - verbond Genesis 15 Toen de zon ondergegaan was en het helemaal donker was geworden, was daar plotseling een oven waar rook uit kwam, en een brandende fakkel die tussen de dierhelften door ging. 18 Die dag sloot de HEER een verbond met Abram. ‘Dit land, ’ zei hij, ‘geef ik aan jouw nakomelingen

Abraham - verbond Genesis 15 Toen de zon ondergegaan was en het helemaal donker Abraham - verbond Genesis 15 Toen de zon ondergegaan was en het helemaal donker was geworden, was daar plotseling een oven waar rook uit kwam, en een brandende fakkel die tussen de dierhelften door ging. 18 Die dag sloot de HEER een verbond met Abram. ‘Dit land, ’ zei hij, ‘geef ik aan jouw nakomelingen

Abraham - verbond Genesis 15 Toen de zon ondergegaan was en het helemaal donker Abraham - verbond Genesis 15 Toen de zon ondergegaan was en het helemaal donker was geworden, was daar plotseling een oven waar rook uit kwam, en een brandende fakkel die tussen de dierhelften door ging. 18 Die dag sloot de HEER een verbond met Abram. ‘Dit land, ’ zei hij, ‘geef ik aan jouw nakomelingen Genesis 17 7 Ik sluit een verbond met jou en met je nakomelingen, met alle komende generaties, een eeuwigdurend verbond: ik zal jouw God zijn en die van je nakomelingen.

Abraham - verbond Genesis 15 Toen de zon ondergegaan was en het helemaal donker Abraham - verbond Genesis 15 Toen de zon ondergegaan was en het helemaal donker was geworden, was daar plotseling een oven waar rook uit kwam, en een brandende fakkel die tussen de dierhelften door ging. 18 Die dag sloot de HEER een verbond met Abram. ‘Dit land, ’ zei hij, ‘geef ik aan jouw nakomelingen Genesis 17 7 Ik sluit een verbond met jou en met je nakomelingen, met alle komende generaties, een eeuwigdurend verbond: ik zal jouw God zijn en die van je nakomelingen.

Gen. 3 Openb. 12 Gods relatie met de zijnen: verbond Gen. 3 Openb. 12 Gods relatie met de zijnen: verbond

Abraham - verbond • • God kiest uit en roept God geeft zijn beloftes Abraham - verbond • • God kiest uit en roept God geeft zijn beloftes God vraagt geloof God geeft een teken

Abraham – verbond God kiest uit en roept Abraham • God koos Abraham uit Abraham – verbond God kiest uit en roept Abraham • God koos Abraham uit Ur (Babylonië) • Niet omdat Abraham beter was. • Weggeroepen uit Babel, gebracht naar Kanaän de gelovige vandaag • Uitgekozen uit deze wereld • Niet omdat je beter bent • Uit het duister geroepen en in het licht geplaatst

Abraham – verbond God geeft zijn beloftes Abraham • Een talrijk nageslacht, vele volken Abraham – verbond God geeft zijn beloftes Abraham • Een talrijk nageslacht, vele volken • Het beloofde land (een hemelse stad) • Ik zal jouw God zijn, en die van je nakomelingen de gelovige vandaag • in Abrahams nageslacht opgenomen • De wereld als erfenis, een plaats van rust • Ik zal jouw God zijn, en die van je nakomelingen

Abraham – verbond God vraagt geloof Abraham • Het komt aan op geloof (je Abraham – verbond God vraagt geloof Abraham • Het komt aan op geloof (je kunt het zelf niet maken) • Slechts een klein begin van de belofte • Het geloof wordt beproefd de gelovige vandaag • Alleen door geloof is er toekomst (niet uit werken) • We leven in geloven niet in aanschouwen • Geloof wordt nog steeds beproefd

Abraham – verbond God geeft een teken Abraham • Besnijdenis voor een 99 jarige Abraham – verbond God geeft een teken Abraham • Besnijdenis voor een 99 jarige en kinderen van 8 dagen • besnijdenis van het hart de gelovige vandaag • Doop voor zij die worden als een kind en voor hun kinderen • doop vraagt om geloof

En dus niet: Oude Testament Nieuwe Testament • Door geboorte lid kinderen ook • En dus niet: Oude Testament Nieuwe Testament • Door geboorte lid kinderen ook • Vleselijk • aardse beloften • Ook kinderen besneden • Door wedergeboorte lid Kinderen niet • Geestelijk • geestelijke beloften • Geen kinderen gedoopt

Jakob en Esau God koos Jakob God verwerpt Esau Romeinen 9: 10 -13 Sterker Jakob en Esau God koos Jakob God verwerpt Esau Romeinen 9: 10 -13 Sterker nog, Rebekka was van onze vader Isaak zwanger van een tweeling, en al voor ze geboren waren en nog niets goeds of slechts hadden gedaan, werd haar gezegd: ‘De oudste zal de jongste dienen. Gods besluit blijft namelijk van kracht: God kiest een mens niet uit op grond van zijn daden, maar omdat hij hem roept. Zo staat er ook geschreven: ‘Jakob heb ik liefgehad, Esau heb ik gehaat. ’

Jakob en Esau Onze verantwoordelijkheid én Gods soevereiniteit Jakob en Esau Onze verantwoordelijkheid én Gods soevereiniteit

Jakob en Esau God koos Jakob • Hij was de jongste • Hij was Jakob en Esau God koos Jakob • Hij was de jongste • Hij was een bedrieger (Jakob) • Hij wordt overwon-nen en zo overwint hij (Israël) God verwerpt Esau • Hij minacht Gods zegen • Hij trouwt kanaänitische vrouwen • Hij verlaat het beloofde land

Genesis Jakob, ook Israel genoemd Esau, ook Edom genoemd tijd van Mozes Israël op Genesis Jakob, ook Israel genoemd Esau, ook Edom genoemd tijd van Mozes Israël op weg naar het beloofde land Edom wil Israel niet toestaan door zijn land te trekken. tijd van David, koning van Israel, overwon Edom David verraden door de edomiet Doëg tijd van Salomo, vredekoning, koning van Israël. De edomiet Hadad kwam in opstand tegen Salomo tijd van de ballingschap Israel gaat in ballingschap Edom verheugt zich in Israëls vanwege z’n zonden. ellende tijd van Jezus, de Redder, geboren Herodus, de edomiet, probeert uit Israël Jezus te doden.

Jozef en zijn broers Gods plan Genesis 45 Maar wees niet bang en maak Jozef en zijn broers Gods plan Genesis 45 Maar wees niet bang en maak jezelf geen verwijten dat jullie mij verkocht hebben en dat ik hier ben terechtgekomen, want God heeft mij voor jullie uit gestuurd om jullie leven te redden. … God heeft mij voor jullie uit gestuurd om jullie voortbestaan op aarde veilig te stellen; zo wilde hij veel levens redden. 8 Niet jullie hebben mij dus hierheen gestuurd maar God; 5

Jozef en zijn broers Gods verkiezing • God koos weer de jongste • Dat Jozef en zijn broers Gods verkiezing • God koos weer de jongste • Dat roept weerstand op • Maar alleen wie buigt voor de uitverkorene heeft leven en toekomst

Jakobs zonen Lea • Ruben • Simeon • Levi • Juda • Issakar • Jakobs zonen Lea • Ruben • Simeon • Levi • Juda • Issakar • Zebulon Bilha • Dan • Naftali Rachel • Jozef • Benjamin Zilpa • Gad • Aser

Jakobs zonen Lea • Ruben • Simeon • Levi • Juda • Issakar • Jakobs zonen Lea • Ruben • Simeon • Levi • Juda • Issakar • Zebulon Rachel • Jozef • Benjamin De zegen voor Juda, jou zullen je broers bejubelen, voor jou buigt de vijand de nek, voor jou zullen mijn. Bilha zich buigen. zonen Sterk als een jonge • leeuw ben jij, Dan … • Naftali In Juda’s handen zal de scepter blijven, tussen zijn voeten de heersersstaf, Zilpa totdat hij komt die er recht op heeft, die alle volken zullen dienen. • Gad • Aser

Jakobs zonen Lea • Ruben • Simeon • Levi • Juda • Issakar • Jakobs zonen Lea • Ruben • Simeon • Levi • Juda • Issakar • Zebulon Rachel • Jozef • Benjamin Bilha • Dan • Naftali Manasse Efraïm Zilpa • Gad • Aser

Jakobs zonen Lea • Ruben • Simeon • Levi • Juda • Issakar • Jakobs zonen Lea • Ruben • Simeon • Levi • Juda • Issakar • Zebulon Rachel • Jozef • Benjamin Bilha • Dan • Naftali Manasse Efraïm Zilpa • Gad • Aser

Psalm 80 : 1 O herder, die uw volk wil leiden, als schapen Israël Psalm 80 : 1 O herder, die uw volk wil leiden, als schapen Israël wilt weiden, die Jozef als uw kudde hoedt, verhoor ons, HERE, wees ons goed. Gij, die uw troon op cherubs sticht, verschijn ons in uw blinkend licht.

Psalm 80: 2 Kom Efraïm uw sterkte tonen, doe Benjamin weer veilig wonen. Bevrijd Psalm 80: 2 Kom Efraïm uw sterkte tonen, doe Benjamin weer veilig wonen. Bevrijd Manasse, wend ons lot, kom tot ons met uw heil, o God. Verlos ons, toon ons ’t lieflijk licht van uw vertroostend aangezicht.

 • Gebed • Gebed

Welthuis en tot 22 februari Welthuis en tot 22 februari