Скачать презентацию CSTB 022 УПРАЖНЕНИЯ И ПРОЕКТ ПО ГРАФИЧНО ДОКУМЕНТИРАНЕ Скачать презентацию CSTB 022 УПРАЖНЕНИЯ И ПРОЕКТ ПО ГРАФИЧНО ДОКУМЕНТИРАНЕ

b83923ecb277cb59b1b81795f16cf4ec.ppt

  • Количество слайдов: 16

CSTB 022 УПРАЖНЕНИЯ И ПРОЕКТ ПО ГРАФИЧНО ДОКУМЕНТИРАНЕ Доц. д-р Димитър Шикаланов dys@nbu. bg CSTB 022 УПРАЖНЕНИЯ И ПРОЕКТ ПО ГРАФИЧНО ДОКУМЕНТИРАНЕ Доц. д-р Димитър Шикаланов [email protected] bg Офис 712 A II блок програма Мултимедия и компютърна графика

ПАСПОРТ НА КУРС 1 • 1. Компетенции • Успешно завършилите студенти ще са уcвоили ПАСПОРТ НА КУРС 1 • 1. Компетенции • Успешно завършилите студенти ще са уcвоили умения за начертаване на двумерни ортогонални проекции на тримерни твърди тела и архитектурни планове със програмата Auto. CAD и изготвянето на документация.

ПАСПОРТ НА КУРС 2 • ТЕМАТИЧЕН ПЛАН НА УПРАЖНЕНИЯТА: • • Упражнение № 1: ПАСПОРТ НА КУРС 2 • ТЕМАТИЧЕН ПЛАН НА УПРАЖНЕНИЯТА: • • Упражнение № 1: Инсталиране и настройване на Auto. CAD. Установяване на мерните единици и чертожните граници. Упражнение № 2: Изчертаване на двумерно изображение на детайл. Чертане на линия, полилиния, окръжност и др. Създаване на региони и щриховани области. Упражнение № 3: Редактиране на изображението - ротация, мащабиране, промяна на размерите, копиране и изтриване на части на изображението. Упражнение № 4: Поставяне на слой. Стилове. Упражнение № 5: Надписване на чертежа. Попълване на таблицата на чертежа. • •

ПАСПОРТ НА КУРС 3 • ПРОДЪЛЖЕНИЕ • • Упражнение № 6: Запомняне във файл ПАСПОРТ НА КУРС 3 • ПРОДЪЛЖЕНИЕ • • Упражнение № 6: Запомняне във файл и прочитане от файл на чертежи и елементи от тях. Упражнение № 7: Изчертаване на сборен чертеж. Изчертаване на скрепителни елементи болт. гайка и др. Отрязване на невидими линии. Текущи слоеве. Упражнение № 8: Оразмеряване и надписване на сборен чертеж. Упражнение № 9: Създаване на обяснителна записка и спецификация. Упражнение № 10: Изчертаване на чертеж на помещение, с инсталирани мултимедийни апаратури. Упражнение № 11: Схеми на електрозахранването, компютърната мрежа, охранителна и пожароизвестителна системи. • •

ПАСПОРТ НА КУРС 4 • 3. ЛИТЕРАТУРА: • 1. Омура Дж. Auto. CAD 2000 ПАСПОРТ НА КУРС 4 • 3. ЛИТЕРАТУРА: • 1. Омура Дж. Auto. CAD 2000 за професионалисти, Mastering, Алекс Софт, С. , 1999, Софттрейд, 2002, 2005, 2006, или по-нови издания на Омура • 2. Омура Дж. Auto. CAD 2006 и Auto. CAD LT 2006 за професионалисти, Mastering, Софтпрес, 3. Сирманов В. Auto. CAD 2009 в лесни стъпки, СОФТПРЕС, 2011 4. Oнстот Скот Auto. CAD 2006 и Auto. CAD LT 2015, Основи, Алекс Софт, С. , 2015. 5. Auto. CAD 2011 User Guide, Autodesk, (2012) • • 4. Форми на обучение: • • упражнения – 30 часа; самостоятелна работа – изготвяне на курсов проект.

ПАСПОРТ НА КУРС 5 5. Форми на проверка и оценка на компетенциите В оформянето ПАСПОРТ НА КУРС 5 5. Форми на проверка и оценка на компетенциите В оформянето на оценката участват 4 компоненти: 2 писмени контролни работи, или тестове по време на семестъра, оценка на разработения самостоятелно курсов проект и семестриален изпит. Тежестта на отделните компоненти при формирането на оценката проценти е както следва: Със семестриален изпит От текущия контрол: Първо писмено контролно 10%; 35% Второ писмено контролно 10%; 35% Курсов проект 30% Семестриален изпит 50%. - 6. Дати на провеждане на текущия контрол: I-во контролно - 10. 11. 2015 г. или 13. 11. 2015 за съответната група II-ро контролно - 15. 12. 2015 г. или 18. 12. 2015 за

ПАСПОРТ НА КУРС 6 • 7. Допълнителни обяснения за изпитните материали и критериите за ПАСПОРТ НА КУРС 6 • 7. Допълнителни обяснения за изпитните материали и критериите за оценяване. • • • На всяко контролно и на изпита се дават по 3 въпроса по работата с програмния продукт Auto. CAD, с който се провеждат упражненията. Ако средно аритметичната оценка от контролните и курсовия проект е среден, или повече, по желание на студента тя може да се приеме от преподавателя за оценка за курса, тъй като те покриват целия учебен материал. Неявяването на контролно се приема като оценка двойка, за да може да се пресмята средно аритметично с другото контролно и със семестриалния изпит. Така дори и при неявяване и на двете контролни и 5 на семестриалния изпит, се изкарва. Не се оформя оценката от текущия контрол и не се допуска до семестриален изпит студент, който не е защитил курсовия проект. Студенти, които имат в диплома, или академична справка оценка по курс за Auto. CAD, биват акредитирани с нея по курса CSTB 022.

ПРОВЕЖДАНЕ НА УПРАЖНЕНИЯТА • Архитект Джордж Омура е един от най-добрите и световно признати ПРОВЕЖДАНЕ НА УПРАЖНЕНИЯТА • Архитект Джордж Омура е един от най-добрите и световно признати специалисти по обучение за работа с програмата Auto. CAD на фирмата Autodesk чрез чертане на архитектурни планове. Затова лабораторните занятия ще се придържат дословно към неговата книга Auto. CAD 2000 Mastering. • • • Причината да се използува това издание, а не някое от следващите е, че това издание е най-разпостранено и най-евтино, а необходимите упражнения ги има и в него и почти няма разлика с последната издадена книга Auto. CAD 2006 Mastering на Омура. За първоначално усвояване на програмата и за изготвяне на курсовия проект това е напълно достатъчно. Професионално овладяване на Auto. CAD може да се постигне с ежедневно чертане на сложни задачи в продължение на най-малко една година.

ЗАДАНИЕ за създаване на курсов проект • 1. Тема: “Да се проектира компютъризиран офис ЗАДАНИЕ за създаване на курсов проект • 1. Тема: “Да се проектира компютъризиран офис на малка фирма с минимум 2 компютъра в 1 стая, коридора и тоалетната на апартамента, където живеете” • • • • 2. Предназначение и изисквания към обекта 2. 1. Предназначение. 2. 2. Описание на помещенията, предвидени за обекта. 2. 3. Изисквания към обекта. 3. Проектиране на обекта. 3. 1. Архитектурно заснемане на помещенията. 3. 2. Проектиране на необходимите апаратура и брой работни места. 3. 3. Разпределяне на площта и обема на помещенията за работните места. 3. 4. Функционално проектиране на отделните работни места. 3. 5. Избор на стандартни елементи и модули от обзавеждането. 3. 6. Проектиране на специфични елементи и модули за обзавеждането. 3. 7. Изчертаване на плана на помещенията с разположените елементи и модули от обзавеждането, апаратурата и системите с принципни графични означения на елементите на апаратурата. 3. 8. Изготвяне на текстовите документи.

З А Д А Н И Е - продължение 1 за създаване на курсов З А Д А Н И Е - продължение 1 за създаване на курсов проект • • • 3. 9. Запис на чертежите на дискети, или на CD. 4. Съдържание на курсовия проект. 4. 1. Заглавната страница да съдържа: “НБУ Департамент……. , КУРСОВ ПРОЕКТ, По CSTB 022…………, Тема, Изпълнител: (трите имена, Ф№, курс), Ръководител: (доц. д-р Д. Шикаланов) , дата на създаване”. 4. 2. Заданието за курсов проект. 4. 3. Текстови документи на хартия съгласно БДС (минимален обем заедно с чертежите 22 стр. ). • 4. 4. Следват 6 -8 чернобели чертежа на хартия А 4 с рамка и основен надпис по БДС: • - Архитектурен план (с врати и прозорци и санитарен фаянс). • - Компютри, принтер, рутер, локална мрежа и обзавеждане (с арх. план). • - Алармена инсталация (с арх. план). • - Пожароизвестителна инсталация (с арх. план). • - Електрическа инсталация: осветление и контакти (с арх. план). • - Подови настилки (с арх. план).

З А Д А Н И Е - продължение 1 за създаване на курсов З А Д А Н И Е - продължение 1 за създаване на курсов проект • За отличен: • Чертеж с изглед на работно място отстрани (в отделен файл). • Чертеж на една от стените на стая с прозорец, или врата (в отделен файл). • 4. 5. Дискета, или CD, съдържащи файлове както на чертежа, така и на текстовите документи. Чертежът е в един фаил, като системите се чертаят в различни слоеве.

З А Д А Н И Е - продължение 2 • • • за З А Д А Н И Е - продължение 2 • • • за създаване на курсов проект 5. Срокове и защита на курсовия проект. 5. 1. Започване на чертежите на проекта до IX седмица от семестъра. 5. 2. Консултации и работа на компютрите по проекта - в часовете за упражнения за всяка група през XIII и XIV седмица на семестъра. 5. 3. Предаване на проекта и защита - по време на часовете в компютърната зала през последната седмица на семестъра. 6. Забележки: 6. 1. Незащитилите проекта студенти не се допускат до изпит по Графическо документиране, или оформяне на оценката. Отделните системи се чертаят в отделни слоеве с различен цвят в един файл! В разпечатката на една система винаги участва архитектурният план и само елементите на дадената система. Другите слоеве се правят невидими и тогава се отпечатва. За да се отпечатат чертежи, цветовете на слоевете да се направят черни, а фонът да е бял за по-голям контраст (жълтият цвят например почти не се вижда при черно-бял принтер). За да се отпечатат чертежи на компютри на които няма Auto. CAD, всеки чертеж може да се прехвърли с Copy - Paste във Win. WORD, там да се нагласи мащабът на око и doc - файловете с чертежите да се отпечатат. Може и с други графични програми.

 • • • • К О Н С П Е К Т за • • • • К О Н С П Е К Т за Auto. CAD 1. Как се изчертава линия през 2 точки? 2. Как ще начертаете хоризонтална линия през дадена точка? 3. С какви команди чертожното поле ще се покаже на цял екран? 4. Напишете поредица от команди за създаване на чертожно поле 297 на 210 сm. 5. Как се записва чертеж във файл с различно име? 6. С каква команда ще начертаем отсечка по зададени разстояние 5 и ъгъл 30 градуса на следващата точка спрямо предишната? 7. С каква команда ще начертаем отсечка по зададени координати x=5 и y=8 на следващата точка спрямо предишната? 8. С каква команда от клавиатурата можете да свържете последната с първата точки при чертане на многоъгълник с команда Line? 9. Как се чертае отсечка по зададени полярни координати с етикета на Polar Tracking? 10. Как се отчитат координатите на курсора? 11. Как се влиза в контекстно меню в дадена точка на чертежа? 12. Как се отваря файл с чертеж? 13. Как се изчертава дъга по център, начална точка и крайна точка? 14. Как се изчертава дъга по три точки?

К О Н С П Е К Т за Auto. CAD продължение 1 • К О Н С П Е К Т за Auto. CAD продължение 1 • • • • 15. Как се изчертава дъга по начална точка, крайна точка и посока (direction) на дъгата? 16. Как се маркира начертан обект с посочване? 17. Как се отменя маркирането на един от няколко маркирани обекта? 18. Как се маркират обекти чрез прозорец с “обхващане”? 19. Как се маркират обекти чрез прозорец с “пресичане”? 20. Как се премества обект линейно? 21. Как се завърта обект? 22. За какво се използува “командния прозорец”? 23. Какво означава “команда от тип съществително-глагол”? 24. Какво е манипулатор? 25. Какво е “горещ манипулатор”? 26. За какво се използува базова точка? 27. Как се копира обект с команда на Auto. CAD? 28. Как се прикрепва обект към точка от друг обект? Какви курсори за точки на прикрепване има? 29. Как ще използувате командата OFFSET?

К О Н С П Е К Т за Auto. CAD продължение 2 • К О Н С П Е К Т за Auto. CAD продължение 2 • • • • 30. Как ще копирате обект огледално? 31. Как се начертава елипса по три точки? 32. Как се начертава елипса по център и две точки? 33. Как се включва дискретна мрежа за местене на курсора на стъпки по екрана? 34. Как се променя стъпката на дискретна мрежа SNAP? 35. Как се задава стъпка 1 cm за режим Polar Tracking? 36. Как се отрязва обект с команда TRIM? 37. Какви размери се задават на работната област за да се получи чертеж с мащаб 1: 10 при отпечатване върху лист А 4? 38. Как се чертае правоъгълник с команда RECTANGLE? 39. Как се създава блок (символ) чрез команда CREATE? 40. Как се разлага блок (символ) на съставните си части? 41. Как се закръглява ъгъл между две неуспоредни линии? 42. Къде се съхранява информацията за блок? 43. Как се вмъква блок (символ) в чертеж? 44. Как се редактира блок (символ) ? 45. Как се използува чертеж във файл като блок (символ)?

К О Н С П Е К Т за Auto. CAD продължение 2 • К О Н С П Е К Т за Auto. CAD продължение 2 • • • • • 46. Как се записва блок (символ) като чертожен файл? 47. Как се групират няколко обекта? 48. Как се изключва и включва групирането? 49. Как се създава нов слой? 50. Как се присвоява обект от един на друг слой? 51. Как се променя цвета на слой? 52. Как се прави невидим даден слой? 53. Как се задава тип линия на даден слой? 54. Как се визуализират дебелините на линиите в чертежа? 55. Как се задават дебелините на линиите в чертежа? 56. Как се обръща обект в чертежа огледално с манипулаторното меню? 57. Как се променя мащаба на екрана чрез задаване на число? 58. Как можем да създадем шаблон (template) от чертеж? 59. Как се използува шаблон (template) на чертеж? 60. Как се копира многократно в кръг и в табличен вид? 61. Как се правят многократни копия с ръчно поставяне на копията (с COPY и чрез манипулаторно меню)? 62. Как се поставя размер между две точки от чертежа?