Скачать презентацию Council of European Producers of Materials for Construction Скачать презентацию Council of European Producers of Materials for Construction

c4dc7a3dcec5b1ab4430cd7041d5afcd.ppt

  • Количество слайдов: 23

Council of European Producers of Materials for Construction Conseil Européen des Producteurs de Matériaux Council of European Producers of Materials for Construction Conseil Européen des Producteurs de Matériaux de Construction Vereinigung Europäischer Baustoffhersteller Стандарти за извършване на оценка на енергийната ефективност на строителни материали и сгради EUbuild Chris Hamans, MSc. civ. eng. Сътрудник в групата по околна среда към Организацията на производителите на строителни материали в Европа (СЕРМС) 6 March 2009 EUBuild - Environment course - Istanbul

Council of European Producers of Materials for Construction Conseil Européen des Producteurs de Matériaux Council of European Producers of Materials for Construction Conseil Européen des Producteurs de Matériaux de Construction Vereinigung Europäischer Baustoffhersteller CEPMC • • 19 члена a. o. IMSAD 34 асоциирани членове = браншови организации в ЕС Oрганизация: Chr. Beunen, P. Bar, secr. Работни групи – WG CPD – WG ENV • TG Sustainable Constructions • TG SCP-SIP – WG FIRE – WG MINERALS See: www. cepmc. org 6 March 2009 EUbuild - Environment course - Istanbul 2

Council of European Producers of Materials for Construction Conseil Européen des Producteurs de Matériaux Council of European Producers of Materials for Construction Conseil Européen des Producteurs de Matériaux de Construction Vereinigung Europäischer Baustoffhersteller Поставяне на моята презентация в правилния контекст • Крис Хаманс, 1946, Холандия • Строителен инженер, степен Магистър, Технически университет в Ахен, Германия • От 1983 г. в Rockwool Group, топлоизолация • Настояща позиция: Сътрудник в отдел Връзки с обществеността в Rockwool International, Дания – Енергийна ефективност – Устойчивост, околна среда – Лобиране в областта на законодателството на ЕС и стандартизацията • Отговарящ за представянето на сектора: – EURIMA, Европейската асоциация на производителите на топлоизолация – CEPMC, Организация на производителите на строителни материали в Европа 6 March 2009 EUBuild - Environment course - Istanbul 3

Council of European Producers of Materials for Construction Conseil Européen des Producteurs de Matériaux Council of European Producers of Materials for Construction Conseil Européen des Producteurs de Matériaux de Construction Vereinigung Europäischer Baustoffhersteller Част 1 СТАНДАРТИ, СВЪРЗАНИ С ОПАЗВАНЕТО НА ОКОЛНАТА СРЕДА 6 March 2009 EUBuild - Environment course - Istanbul 4

Council of European Producers of Materials for Construction Conseil Européen des Producteurs de Matériaux Council of European Producers of Materials for Construction Conseil Européen des Producteurs de Matériaux de Construction Vereinigung Europäischer Baustoffhersteller Акценти: сутрешна сесия • Стандарти и регулации • Някои от приложимите пакети на ISO стандартите • Етикетиране тип I, III на екологични продукти • Изясняване на принципите за извършване на оценка на устойчивостта • Европейски стандарт: CEN TC 350 6 March 2009 EUBuild - Environment course - Istanbul 5

Council of European Producers of Materials for Construction Conseil Européen des Producteurs de Matériaux Council of European Producers of Materials for Construction Conseil Européen des Producteurs de Matériaux de Construction Vereinigung Europäischer Baustoffhersteller Акценти: Какво ще представя на следобедната сесия? • • Инициативите в ЕС никнат като гъби • CPR(Регламент за строителните продукти), основни изисквания към изпълнение на работата, устойчивост и околна среда, стандарти • Етапи на жизнения цикъл, модуларност, показатели • Директивата за екодизайна и Директивата за енергийното етикетиране (енергиен паспорт) • Екологични сертификати за сгради, екологични сертификати за строителни продукти • Инициатива за обявяване на “зелени” обществени поръчки за строителни продукти • 6 March 2009 CPD-CPR (Директива/Регламент за строителните продукти и много други директиви, съврзани с опазването на околната среда Инструменти за оценка, инструменти за класифициране • Позиции и мнения EUBuild - Environment course - Istanbul 6

Council of European Producers of Materials for Construction Conseil Européen des Producteurs de Matériaux Council of European Producers of Materials for Construction Conseil Européen des Producteurs de Matériaux de Construction Vereinigung Europäischer Baustoffhersteller Защо регламенти? Защо стандарти? • Защото искаме да се възползваме от равните възможности за конкуриране на пазара – Справедливи и равни условия за гарантиране на еднакви условия въз основа на обективна оценка на ефективността – За строителни продукти и за сгради 6 March 2009 EUBuild - Environment course - Istanbul 7

Council of European Producers of Materials for Construction Conseil Européen des Producteurs de Matériaux Council of European Producers of Materials for Construction Conseil Européen des Producteurs de Matériaux de Construction Vereinigung Europäischer Baustoffhersteller Стандарти за оценка на енергийната ефективност на строителни продукти и сгради (1) • Регламентите се нуждаят от стандарти: – Изискванията за енергийната ефективност трябва да бъдат оценени, измерени, изчислени, одобрени, сертифицирани и т. н. • Йерархия в стандартите (споразумението от Виена) – ISO стандарти – CEN стандарти – Национални стандарти • Спиране и изтегляне на стандарти • Незадължителни стандарти – задължителни стандарти 6 March 2009 EUBuild - Environment course - Istanbul 8

Council of European Producers of Materials for Construction Conseil Européen des Producteurs de Matériaux Council of European Producers of Materials for Construction Conseil Européen des Producteurs de Matériaux de Construction Vereinigung Europäischer Baustoffhersteller Стандарти за оценка на енергийната ефективност на строителни продукти и сгради (2) • ISO стандарти: – Глобални стандарти (в световен мащаб) – Не са много специализирани или подробни: “трябва да бъдат адаптирани в световен мащаб” • Серия ISO 14001: -> система за управление на околната среда • Серия ISO 14020: -> екологична маркировка • Серия ISO 14040: -> екологична оценка на жизнения цикъл 6 March 2009 EUBuild - Environment course - Istanbul 9

Council of European Producers of Materials for Construction Conseil Européen des Producteurs de Matériaux Council of European Producers of Materials for Construction Conseil Européen des Producteurs de Matériaux de Construction Vereinigung Europäischer Baustoffhersteller Стандарти & екологична маркировка • ISO 14020: 2000 Екологични маркировки и декларации – основни принципи • ISO 14021: 1999 (Тип II екологична маркировка) екологични маркировки и декларации – самостоятелни екологични декларации • ISO 14024: 1999 (Тип I екологична маркировка) Екологични маркировки и декларации – принципи процедури • ISO 14025: 2006 (Tип III екологични декларации) Екологични маркировки и декларации -- принципи и процедури 6 March 2009 EUBuild - Environment course - Istanbul 10

Council of European Producers of Materials for Construction Conseil Européen des Producteurs de Matériaux Council of European Producers of Materials for Construction Conseil Européen des Producteurs de Matériaux de Construction Vereinigung Europäischer Baustoffhersteller Екологичната маркировка в детайли • • EN 15804 EPD 6 March 2009 Tип I екологична маркировка използване на одобрени от трета страна екологични маркировки върху продукти, които показват екологичните предимства като цяло на продукт от определена продуктова категория въз основа на особеностите на жизнения цикъл. Tип II Самостоятелни екологични декларации самостоятелни екологични декларации, вкл. становища, символи и графики по отношение на продукта. • Tип III Екологична декларация за продукта количествени екологични данни за даден продукт с предварително зададени категории от параметри, базиращи се на серия от стандарти ISO 14040, но без да се изключва допълнителна екологична информация, която е проверена от независим орган EUBuild - Environment course - Istanbul 11

Council of European Producers of Materials for Construction Conseil Européen des Producteurs de Matériaux Council of European Producers of Materials for Construction Conseil Européen des Producteurs de Matériaux de Construction Vereinigung Europäischer Baustoffhersteller ISO TC 59 SC 17: Устойчиво строителство на сгради • Специфични черти за строителния сектор • 2 важни стандарта дават насоки на съответните Европейски стандарти – ISO 21930 – Екологична декларация за строителни продукти – ISO 21931 - рамка за методите на оценка на енергийната ефективност на извършваните строителни работи 6 March 2009 EUBuild - Environment course - Istanbul 12

Council of European Producers of Materials for Construction Conseil Européen des Producteurs de Matériaux Council of European Producers of Materials for Construction Conseil Européen des Producteurs de Matériaux de Construction Vereinigung Europäischer Baustoffhersteller Разясняване на принципите • За регламентите са необходими количествени показатели на изпълнението • Устойчивостта има 3 измерения: – Околна среда, общество, икономика • Устойчивостта се определя количествено посредством (пълния) жизнен цикъл • Строителните продукти са: – Продукти не за крайна употреба – Част от строителната верига • Строителството определя нуждата от данни за продуктите, процесите, . . . • Стандартите CEN TC 350 се отнасят до оценка, а не до проектирането 6 March 2009 EUBuild - Environment course - Istanbul 13

Council of European Producers of Materials for Construction Conseil Européen des Producteurs de Matériaux Council of European Producers of Materials for Construction Conseil Européen des Producteurs de Matériaux de Construction Vereinigung Europäischer Baustoffhersteller ISO и CEN: Устойчивостта на строителнo-монтажните работи има 3 измерения устойчивост 3 P: people-planet-profit ENV SOC ECON • ENV(екол. ) показатели • SOC (соц. ) показатели • ECON (икон. ) показатели Решения за техн. проектиране-реалност Функционална нужда- ефективност 6 March 2009 EUBuild - Environment course - Istanbul 14

Council of European Producers of Materials for Construction Conseil Européen des Producteurs de Matériaux Council of European Producers of Materials for Construction Conseil Européen des Producteurs de Matériaux de Construction Vereinigung Europäischer Baustoffhersteller Строителни материали < >продукти за крайно потребление Ефективност на продуктите в сградите 6 March 2009 EUBuild - Environment course - Istanbul 15

Council of European Producers of Materials for Construction Conseil Européen des Producteurs de Matériaux Council of European Producers of Materials for Construction Conseil Européen des Producteurs de Matériaux de Construction Vereinigung Europäischer Baustoffhersteller Какви данни са необходими? Ниво на детайла? Примерна сграда: Ниво на елемента Ниво на компонента Компонент Х Ниво на продукта Продукт а Сборен бетонен елемент Продукт в Стена тип А стена Продукт с Продукт d (анкер) Продукт е (тухла) съвкупно по детайли Строителните материали не са продукти за крайна употреба Строителните продукти са във “верига” и тяхната ефективност зависи от системата 6 March 2009 EUBuild - Environment course - Istanbul 16

Council of European Producers of Materials for Construction Conseil Européen des Producteurs de Matériaux Council of European Producers of Materials for Construction Conseil Européen des Producteurs de Matériaux de Construction Vereinigung Europäischer Baustoffhersteller CEN TC 350 : матрица с EN, TS, TR Структура Околна среда Структура Сграда Продукт 6 March 2009 и з и с к в а н и я Икономика п о т о к д а н н и Общество ? НЕ EUBuild - Environment course - Istanbul 17

Council of European Producers of Materials for Construction Conseil Européen des Producteurs de Matériaux Council of European Producers of Materials for Construction Conseil Européen des Producteurs de Matériaux de Construction Vereinigung Europäischer Baustoffhersteller Концепция за оценка на устойчивостта – CEN/TC 350 Оценка на устойчивостта ЕКОЛОГИЧ НА СОЦИАЛНА ИКОНИМИ ЧЕСКА Проектно решение или съществ. сграда Техн. харктристики Функционалност функционален еквивалент: техн. и функц. изисквания Връзка на: Резултати от оценката на определените показатели за: ENV(екол. ) ENV SOC(соц. ) ECON(икон ENV, SOC, ECON изисквания на клиента и/или разпредбите Заявено техн. или функц. изпълнение на сградата (ако е разраб. ) Функционален еквивалент Технически изисквания към сградата Функционални изисквания към сградата Екологични, социални и/или икономически изисквания към сградата Изисквания от страна на клиента 6 March 2009 Законови изисквания EUBuild - Environment course - Istanbul 18

Council of European Producers of Materials for Construction Conseil Européen des Producteurs de Matériaux Council of European Producers of Materials for Construction Conseil Européen des Producteurs de Matériaux de Construction Vereinigung Europäischer Baustoffhersteller Текуща работна програма на CEN/TC 350 Ниво на рамката pr. EN 15643 -1 оценка за устойчивостта на сградите - Обща рамка (TG) pr. EN 15643 -4 pr. EN 15643 -2 рамка pr. EN 15643 -3 рамка за за енергийна рамка за социална икономическа ефективност (TG) ефективност (WG 5) ефективност (WG 4) Технически характеристики Функционалност Рамка за методите за оценка на енергийната ефективност (ISO/DIS 21931 -1) Ниво WG 2 Методи за изчисления на показатели за сгради WI 007 Описание на жизнения цикъл на сградите (WG 2) WI 002 оценка на енегийната ефективност (WG 1) WI 003 Use of EPDs Оценка на социалната ефективност (WG 5) Оценка на икономическата ефективност (WG 4) Разходи относно жизнения цикъл (ISO 15686 -5) (? ) (-) (WG 1) pr. EN 15804 декларация за Правила за екологичен продукт ниво на (WG 3) продукта Директива относно стандартите за енергийна ефективност на сгради (EPBD) енерг. ефект. на строит. продукти (ISO 21930) WI 005 формат за връзка (WG 3) WI 006 ген. данни 6 March 2009 EUBuild - Environment course - Istanbul 19

Council of European Producers of Materials for Construction Conseil Européen des Producteurs de Matériaux Council of European Producers of Materials for Construction Conseil Européen des Producteurs de Matériaux de Construction Vereinigung Europäischer Baustoffhersteller CEN TC 350: настояща схема на работа окт-05 април-06 окт-06 април-07 ноем-07 април-08 ноем-08 pr. EN/TS 15643 -1 рамка за оценка… част 1: Env, H&C, LCC SD 1 st. WD TS май-09 юни-09 февр-10 март-10 окт-10 pr. EN 15643 -1 устойчивост на строит. работи – част 1: обща рамка DIS ENQ SD 1 st. WD FV DIS & FDIS pr. EN 15643 -2 Устойчивост на строит. на ISO 21931 -1 работи - част 2: екологична рамка SD 1 st. WD FV ENQ pr. EN 15643 -3 Устойчивост на строит. работи – част 3: социална рамка SD 1 st. WD ENQ FV pr. EN 15643 -4 Устойчивост на строит. работи част 4: иконимическа рамка ENQ SD 1 st. WD FV WI 350007, TR Building LC 1 st. WD TS TR 1 st. WD SD EN методи за изчисл. на WI 350002, TS енергийна енергиийната ефективност на сгради (TS) SD ENQ FV SD 1 st. WD WI 350003, EN прилагане на EPD 1 st. WD SD SD FDIS of 1 st. WD WI 350005, EN формат за връзка с EPD 1 st. WD ENQ SD SD pr. EN 15804, правила за категориите продукти за EPD ENQ FV SD 1 st. WD ISO 14025 & ISO 21930 6 March 2009 FV ENQ FV WIENQ 350006, TR общи данни TR SD 1 st. WD EUBuild - Environment course - Istanbul 20

Council of European Producers of Materials for Construction Conseil Européen des Producteurs de Matériaux Council of European Producers of Materials for Construction Conseil Européen des Producteurs de Matériaux de Construction Vereinigung Europäischer Baustoffhersteller Но има и още …. • Освен разработването на стандартите в CEN TC 350 съществуват и: – Инициативи на ЕС на ниво продукти и сгради • • • Eко-дизайн Eкологична маркировка Енергиен паспорт “Зелени” обществени поръчки EMAS (схема за управление на околната среда и одитиране) – Програми на ЕС • Green. It, Eко-дизайн за сгради, …. . 6 March 2009 EUBuild - Environment course - Istanbul 21

Council of European Producers of Materials for Construction Conseil Européen des Producteurs de Matériaux Council of European Producers of Materials for Construction Conseil Européen des Producteurs de Matériaux de Construction Vereinigung Europäischer Baustoffhersteller И дори още повече …. . • Национални инициативи • Търговски инициативи 6 March 2009 EUBuild - Environment course - Istanbul 22

Council of European Producers of Materials for Construction Conseil Européen des Producteurs de Matériaux Council of European Producers of Materials for Construction Conseil Européen des Producteurs de Matériaux de Construction Vereinigung Europäischer Baustoffhersteller Следваща сесия • Разпоредби и директиви на ЕС • CPD-CPR (Дректива/Регламент за строит. продукти), околна среда и устойчивост • Инциативи за програми, инструменти за оценка • Инструменти за класификация • Разработки, позиции и мнения 6 March 2009 EUBuild - Environment course - Istanbul 23