Скачать презентацию Corporate communicatie Communicatie Digitale Media CDM 2 A Скачать презентацию Corporate communicatie Communicatie Digitale Media CDM 2 A

8fd81df310cd9b80175dc6b2c91148d7.ppt

  • Количество слайдов: 43

Corporate communicatie Communicatie Digitale Media, CDM 2 A, 2012 -4 Hogeschool Rotterdam, Leon WJ Corporate communicatie Communicatie Digitale Media, CDM 2 A, 2012 -4 Hogeschool Rotterdam, Leon WJ Goor Bijeenkomst 4

Agenda Terugblik vorige week Theorie 4 - Reputatie • Wat is het, wat is Agenda Terugblik vorige week Theorie 4 - Reputatie • Wat is het, wat is het belang en hoe manage je je • • reputatie een reputatie Welke factoren bepalen je reputatie Casus Het meten van reputaties Wat verder nog van belang is Praktijk • opdracht • feedback

Corporate communicatie REPUTATIE Corporate communicatie REPUTATIE

Vertrekpunt Na bepalen van de kernopdracht en kernwaarden, en de keuze voor de positionering Vertrekpunt Na bepalen van de kernopdracht en kernwaarden, en de keuze voor de positionering gaan we kijken naar de centrale vraag van dit blok: Hoe bouwen we aan - en onderhouden we – een sterke reputatie ?

Reputatie – wat is het, wat is het belang en hoe manage je je Reputatie – wat is het, wat is het belang en hoe manage je je reputatie?

Vooraf… Vooraf…

Sterkste reputatie in Nederland… Sterkste reputatie in Nederland…

Een ander (recent) onderzoek Een ander (recent) onderzoek

Wereldwijd… Wereldwijd…

Reputatie (I) = de overall evaluatie van een organisatie op het gebied van veronderstelde Reputatie (I) = de overall evaluatie van een organisatie op het gebied van veronderstelde bekwaamheden en verantwoordelijkheden in vergelijking met concurrenten Van Riel – Identiteit en imago, 2006 = de totale perceptie van vele groeperingen (stakeholders) over een organisatie

Reputatie (II) “Iedere organisatie heeft een reputatie. Onderzoek heeft aangetoond, dat organisaties met een Reputatie (II) “Iedere organisatie heeft een reputatie. Onderzoek heeft aangetoond, dat organisaties met een positieve reputatie een groter marktaandeel hebben, meer herhalingsverkoop kennen, makkelijker gekwalificeerd personeel aantrekken, beter gemotiveerde medewerkers hebben, lagere kapitaalkosten hebben en positievere berichtgevingen krijgen in de pers en aanbevelingen vanuit de financiële markt. Een goede reputatie verhoogt derhalve de waarde van de onderneming en is daarmee een belangrijk onderscheidend en concurrentieel wapen geworden”

Reputatie (III) - Reputation Institute-VS Reputatie (III) - Reputation Institute-VS

Voordelen van een goede reputatie Werkt als magneet • Minder inspanningen om je producten Voordelen van een goede reputatie Werkt als magneet • Minder inspanningen om je producten te verkopen • Minder inspanningen nodig om de juiste (goede) werknemers te krijgen Werkt als bindmiddel • Mensen willen onderdeel zijn van een succesvolle en gerespecteerde onderneming

(Corporate) Reputatiemanagement = “het systematisch werken aan de goede naam en faam van een (Corporate) Reputatiemanagement = “het systematisch werken aan de goede naam en faam van een onderneming bij alle stakeholders, om daarmee waarde en concurrentievoordeel te creëren” Ron van der Jagt, Corporate Reputatiemanagement = het aansturen van de reputatie van een organisatie bij de stakeholder(s) • stakeholders = actoren = alle belanghebbenden bij een organisatie

Hoe manage je het reputatie-proces? Stap 1 Bepaal huidige reputatie Stap 2 Bepaal gewenste Hoe manage je het reputatie-proces? Stap 1 Bepaal huidige reputatie Stap 2 Bepaal gewenste reputatie identiteit positionering Stap 3 Meten en bijsturen

Hoe wordt een reputatie gevormd? Niveaus van informatieverwerking 1. Eigen ervaring belangrijk 2. Van Hoe wordt een reputatie gevormd? Niveaus van informatieverwerking 1. Eigen ervaring belangrijk 2. Van horen zeggen 3. Massamedia: - redactioneel - betaald minder belangrijk

Welke factoren bepalen je reputatie? Welke factoren bepalen je reputatie?

Welke factoren bepalen een reputatie 6 pijlers (Reputation Quotient model) 4 algemene factoren Welke factoren bepalen een reputatie 6 pijlers (Reputation Quotient model) 4 algemene factoren

4 algemene factoren 1. Naamsbekendheid 2. Omvang van de onderneming 3. Bedrijfstak 4. Land 4 algemene factoren 1. Naamsbekendheid 2. Omvang van de onderneming 3. Bedrijfstak 4. Land van herkomst

Pijler 1 EMOTIONELE AANTREKKINGSKRACHT Pijler 1 EMOTIONELE AANTREKKINGSKRACHT

Pijler 2 PRODUCTEN EN DIENSTEN Pijler 2 PRODUCTEN EN DIENSTEN

Pijler 3 FINANCIËLE PRESTATIE Pijler 3 FINANCIËLE PRESTATIE

Pijler 4 VISIE EN LEIDERSCHAP Pijler 4 VISIE EN LEIDERSCHAP

Pijler 5 WERKOMGEVING / WERKGEVERSCHAP Pijler 5 WERKOMGEVING / WERKGEVERSCHAP

Pijler 6 MAATSCHAPPELIJKE VERANTWOORDELIJKHEID Pijler 6 MAATSCHAPPELIJKE VERANTWOORDELIJKHEID

Samenvattend pijler toelichting 1 Emotionele aantrekkingskracht Gevoel en bewondering 2 Producten en diensten Kwaliteit Samenvattend pijler toelichting 1 Emotionele aantrekkingskracht Gevoel en bewondering 2 Producten en diensten Kwaliteit en innovativiteit 3 Visie en leiderschap Management en toekomstvisie 4 Financiële prestaties Winst / doet het beter dan de concurrent 5 Werkomgeving en werkgeverschap Goed om voor te werken, heeft goede medewerkers 6 Maatschappelijke verantwoordelijkheid Goede behandeling stakeholders / ondersteunt goede doelen / duurzaam achtergrondfactoren toelichting 1 Naamsbekendheid “Onbekend maakt onbemind” 2 Omvang van de onderneming “Hoe groter, hoe beter” (in het algemeen) 3 Bedrijfstak Hoe minder bekend het bedrijf, hoe groter de invloed van het imago van de bedrijfstak 4 Land van herkomst Imago van het landen waar de organisatie vandaan komt / gevestigd is

MAAR … UITEINDELIJK GAAT HET OM VERTROUWEN MAAR … UITEINDELIJK GAAT HET OM VERTROUWEN

Casus Geef een inschatting van de reputatie van - Hogeschool Rotterdam - Hogeschool In. Casus Geef een inschatting van de reputatie van - Hogeschool Rotterdam - Hogeschool In. Holland - NS - Haven van Rotterdam Hoe? Argumentatie!

Het meten van reputaties… Het meten van reputaties…

Meten van reputaties (1) Kwalitatief onderzoek • Individuele (diepgaande) gesprekken KS techniek Fotosorting Meten van reputaties (1) Kwalitatief onderzoek • Individuele (diepgaande) gesprekken KS techniek Fotosorting

Kwalitatief onderzoek KS techniek • Opsporing van associaties met behulp van op kaartjes vastgelegde Kwalitatief onderzoek KS techniek • Opsporing van associaties met behulp van op kaartjes vastgelegde uitspaken over een/meer organisaties 1 organisatie: respondenten maken 2 groepen: past wel / past niet bij de organisatie Meerdere organisaties (bijv X en Y): respondenten wijzen toe - past beste bij X, past beste bij Y Fotosorting • Confronteer respondenten met enkele krachtige beelden/foto’s (bijv van mensen/dieren/automerken) wel / niet passend bij organisatiebedrijf X of concurrent(en) Vraag om motivatie

Voorbeeld van KS techniek Voorbeeld van KS techniek

Meten van reputaties (2) Kwantitatief onderzoek • Enquête / vragenformulier met vragen • Osgood Meten van reputaties (2) Kwantitatief onderzoek • Enquête / vragenformulier met vragen • Osgood schaaltechniek • Likert schaaltechniek • De 4 algemene factoren en 6 specifieke factoren zoveel mogelijk in concrete aspecten (indicatoren) weergeven - “operationaliseren”

Kwantitatief onderzoek operationaliseren Kwantitatief onderzoek operationaliseren

Kwantitatief onderzoek Attitudemeting via Osgoodschaal: “Mijn gevoel over organisatie XX is…” Negatief 0 0 Kwantitatief onderzoek Attitudemeting via Osgoodschaal: “Mijn gevoel over organisatie XX is…” Negatief 0 0 0 Positief Attitudemeting via Likertschaal: “In welke mate bent u het eens met de volgende uitspraak: Bedrijf X is een milieubewuste organisatie” 1=sterk mee eens; 2 mee eens; 3 neutraal; 4 mee oneens; 5 sterk mee oneens

Wat verder nog van belang is… Wat verder nog van belang is…

Reputatie en imago naast elkaar… Reputatie Gaat over percepties Beperkt gebruik Breed begrip – Reputatie en imago naast elkaar… Reputatie Gaat over percepties Beperkt gebruik Breed begrip – overall evaluatie Uiteindelijke totaalindruk – optelsom van alle imago-aspecten Richtpunt: multistakeholder Imago Gaat over percepties Hoog gebruik Beperkt begrip - perceptie van deelaspect (prijs / kwaliteit / product / service etc) Kunnen variëren (land / werkgever / product) Richtpunt: doelgroep

Nieuw in corporate reputatiemanagement: framing Framing -> methode die probeert gevoelige problemen en begrippen Nieuw in corporate reputatiemanagement: framing Framing -> methode die probeert gevoelige problemen en begrippen eenvoudig uit te leggen voor het grote publiek Frames -> referentiekaders -> vanuit welk perspectief wordt naar het onderwerp gekeken

Het Reputation Quotient model Het Reputation Quotient model

Voorbeeld Voorbeeld

Reputatie en het web De volgende keer gaan we hierop verder … Reputatie en het web De volgende keer gaan we hierop verder …

Praktijk corporate communicatie Praktijk corporate communicatie

Praktijk opdracht Corporate Communicatie analyse uitvoeren voor een AEX / Midkap organisatie Deze week Praktijk opdracht Corporate Communicatie analyse uitvoeren voor een AEX / Midkap organisatie Deze week • A. Bepaal de huidige reputatie van jou bedrijf • • Op basis van deskresearch (meerdere bronnen) Op basis van jullie inschatting aan de hand van de aspecten (min. 5 respondenten per student) B. Bereid een KS onderzoek voor -> welke gesprekspunten, welke aspecten (woorden / begrippen) neem je mee in je onderzoek Output: max 2 (A) + 1 (B) x A 4. Inleveren voor donderdag 9 maart 17. 00 uur per mail