Скачать презентацию Con kieán Moät truyeän nguï ngoân Скачать презентацию Con kieán Moät truyeän nguï ngoân

2a5571f519df4e5aa4a70bde9889f919.ppt

  • Количество слайдов: 25

Con kieán Moät truyeän nguï ngoân. . . or Hay laø Coù theå khoâng Con kieán Moät truyeän nguï ngoân. . . or Hay laø Coù theå khoâng phaûi. .

Every day, a small ant arrives at work very early and star work immediately. Every day, a small ant arrives at work very early and star work immediately. Moãi ngaøy, chuù kieán nhoû ñeàu ñi laøm raát sôùm vaø baét tay vaøo vieäc ngay.

He produces a lots and very happy. Chuù kieán laøm vieäc raát gioûi, vaø He produces a lots and very happy. Chuù kieán laøm vieäc raát gioûi, vaø luoân vui veû.

The Chief, a lion, was surprised to see that the ant was working without The Chief, a lion, was surprised to see that the ant was working without supervision. O ng chuû cuûa chuù, laø con sö töû, raát ngaïc nhieân khi thaáy chuù kieán laøm vieäc maø khoâng caàn söï giaùm saùt.

He thought if the ant can produce so much without supervision, wouldn’t she produce He thought if the ant can produce so much without supervision, wouldn’t she produce even more if she had a supervisor! Con sö töû suy nghó, chuù kieán ñaõ coù theå laøm toát maø khoâng caàn giaùm saùt, vaäy neáu coù ngöôøi giaùm saùt thì chaéc chuù kieán coøn laøm toát hôn gaáp boäi!

So he recruited a cockroach who had extensive experience as supervisor and who was So he recruited a cockroach who had extensive experience as supervisor and who was famous for writing excellent reports. Theá laø sö töû thueâ 1 con giaùn coù nhieàu kinh nghieäm veà giaùm saùt, vaø noåi tieáng veà kyõ naêng vieát nhöõng baùo caùo raát laø hay.

The cockroach’s first decision was to set up a clocking in attendance system. Sau The cockroach’s first decision was to set up a clocking in attendance system. Sau khi ñöôïc thueâ, quyeát ñònh ñaàu tieân cuûa con giaùn laø gaén 1 caùi ñoàng hoà treo töôøng ñeå theo doõi vieäc ñi laøm ñuùng giôø.

He also needed a secretary to help him write and type his reports and He also needed a secretary to help him write and type his reports and … Con giaùn cuõng caàn 1 thö kyù ñeå thay noù vieát ghi chuù hay laøm baùo caùo, vaø theá laø. . .

. . . he recruited a spider, who managed the archives and monitored all . . . he recruited a spider, who managed the archives and monitored all phone calls. . noù thueâ 1 con nheän, chæ ñeå quaûn lyù baùo caùo vaø nhaän caùc cuoäc goïi.

The lion was delighted with the cockroach's reports and asked him to produce graphs The lion was delighted with the cockroach's reports and asked him to produce graphs t describe production rates and to analyse trends, so that he could us them for presentations at Board‘s meetings. Con sö töû raát haøi loøng veà nhöõng baùo cuûa con giaùn, vaø yeâu caàn con giaùn laøm theâm nhöõng bieåu ñoà theo doõi saûn löôïng vaø phaân tích xu höôùng thò tröôøng, ñeå noù coù theå trình baøy taïi cuoäc hoïp Ban quaûn trò.

So the cockroach had to buy a new computer and a lase printer and. So the cockroach had to buy a new computer and a lase printer and. . . Theá laø con giaùn mua 1 caùi maùy vi tính môùi, cuøng vôùi 1 maùy in lazer, vaø. . .

. . . recruited a fly to manage the IT department. . noù thueâ . . . recruited a fly to manage the IT department. . noù thueâ 1 con ruoài ñeå laøm quaûn lyù boä phaän IT.

The ant, who had once been so productive and relaxed, hated this new plethora The ant, who had once been so productive and relaxed, hated this new plethora of paperwork and meetings whic used up most of her time…! Nhaéc tôùi con kieán, luùc tröôùc laøm vieäc raát chaêm vaø thoaûi maùi, giôø raát laø böïc mình vì nhöõng coâng vieäc giaáy tôø vaø nhöõng cuoäc hoïp voâ boå laøm maát heát thôøi gian cuûa noù. . . !

The lion came to the conclusion that it was high time to nominate a The lion came to the conclusion that it was high time to nominate a person in charge of the department where the ant worked. O ng chuû sö töû ñi ñeán keát luaän laø caàn phaûi cöû moät ngöôøi laøm quaûn lyù nguyeân caû boä phaän maø con kieán ñang laøm vieäc.

The position was given to the cicada , whose first decision was to buy The position was given to the cicada , whose first decision was to buy a carpet and an ergonomic chair for his office. Chöùc vuï oâng chuû nhoû naøy ñöôïc giao cho 1 con ve saàu, vaø quyeát ñònh ñaàu tieân cuûa con ve laø mua ngay 1 caùi thaûm ñeïp vaø moät caùi gheá thaät eâm cho phoøng laøm vieäc cuûa noù.

The new person in charge, cicada also the , needed a computer and a The new person in charge, cicada also the , needed a computer and a personal assistant, who he brought from his previous department, to help him prepare a Work and Budget Control Strategic Optimisation Plan … Vaø ‘oâng chuû’ ve saàu naøy cuõng caàn theâm 1 maùy vi tính vaø moät thö kyù rieâng, ñoù laø thö kyù cuõ cuûa noù, ngöôøi ñaõ giuùp cho noù chuaån bò Keá Hoaïch Toái Öu Hoaù Chieán Löôïc Kieåm Soaùt Coâng vieäc & Ngaân quyõ. . .

The Department where the ant works is now a sad place, where nobody laughs The Department where the ant works is now a sad place, where nobody laughs anymore and everybody has become upset. . . Vaên phoøng con kieán laøm vieäc trôû thaønh moät nôi buoàn baõ, chaúng coøn ai cöôøi ñuøa vaø moïi ngöôøi trôû neân lo laéng khoù chòu. . .

It was at that time that the cicadaconvinced the boss , the lion, of It was at that time that the cicadaconvinced the boss , the lion, of the absolute necessity to start a climatic study of the environment. Theá laø con ve saàu thuyeát phuïc oâng chuû lôùn, laø con sö töû, veà söï caàn thieát phaûi laøm moät cuoäc nghieân cöùu kyõ löôõng veà moâi tröôøng laøm vieäc taïi ñaây.

Having reviewed the charges for running the ant’s department , the lion found out Having reviewed the charges for running the ant’s department , the lion found out that the production was much less than before. Sau khi xem laïi caùc baùo caùo taøi chính trong vaên phoøng nôi con kieán laøm, con sö töû phaùt hieän ra naêng suaát ñaõ thaáp hôn tröôùc ñaây raát nhieàu.

So he recruited the , owl a prestigious and renowned consultant to carry out So he recruited the , owl a prestigious and renowned consultant to carry out an audit and suggest solutions. Theá laø sö töû thueâ 1 con cuù, ñoù laø 1 coá vaán noåi tieáng vaø coù uy tín, ñeå tieán haønh ñieàu tra vaø ñöa ra caùc giaûi phaùp caàn thieát

The owl spent three months in the department and came up with an enormous The owl spent three months in the department and came up with an enormous report , in several volumes, that concluded : “ The department is overstaffed. . . ” Con cuù boû ra 3 thaùng ñeå nghieân cöùu veà vaên phoøng vaø vieát moät baùo caùo khoång loà, leân ñeán vaøi quyeån, vaø ñi ñeán keát luaän: “Vaên phoøng naøy coù quaù nhieàu nhaân vieân. . . ”

Guess who the lion fires first? Ñoaùn xem oâng chuû sö töû sa thaûi Guess who the lion fires first? Ñoaùn xem oâng chuû sö töû sa thaûi ai ñaàu tieân?

The ant , of course, because he “showed lack of motivation and had a The ant , of course, because he “showed lack of motivation and had a negative attitude". Dó nhieân seõ laø con kieán, vì noù “thieáu ñoäng cô laøm vieäc vaø coù thaùi ñoä bi quan trong coâng vieäc”.

PS: The characters in this fable are fictitious; any resemblance to real people or PS: The characters in this fable are fictitious; any resemblance to real people or facts within the Caùc. Corporation is pure coincidence… toaøn laø töôûng nhaân vaät trong truyeän nguï ngoân naøy töôïng, baát cöù söï lieân quan ñeán moät ngöôøi naøo hoaëc moät toå chöùc naøo ñeàu chæ laø ngaãu nhieân. . .

Nguyeân baûn cuûa Boà Ñaøo Nha, vieát bôûi PR. Obrigado Maùrio. Nguyeân baûn cuûa Boà Ñaøo Nha, vieát bôûi PR. Obrigado Maùrio.