Цилиндрге т тікті шеттеріндегі ысымдар айырыны серінен

Скачать презентацию Цилиндрге т тікті шеттеріндегі ысымдар айырыны  серінен Скачать презентацию Цилиндрге т тікті шеттеріндегі ысымдар айырыны серінен

doc-20170225-wa0005.pptx

  • Размер: 430.0 Кб
  • Автор: Динара Аскарова
  • Количество слайдов: 10

Описание презентации Цилиндрге т тікті шеттеріндегі ысымдар айырыны серінен по слайдам

Цилиндрге т тікті шеттеріндегі ысымдар айырыны  серінен ү ң қ ң ә жЦилиндрге т тікті шеттеріндегі ысымдар айырыны серінен ү ң қ ң ә ж не йкеліс серінен мынандай к штер сер етеді: ә ү ә ж не (4. 4) ә Осы к штерді тепе-те дігін пайдалана отырып с йы ты к лемдік ү ң ң ұ қ ң ө шы ынын Пуазейль формуласы бойынша есептеуге болады: ғ (4. 5) м нда ы r-т тікті ішкі радиусы, ұ ғ ү ң l -т тікті зынды ы, — т тікті ү ң ұ ғ ү ң штарында ы ысымдар айырымы, ұ ғ қ -т т ырлы , Q-к лемдік ұ қ қ ө шы ын. ғ Егер т тіктегі с йы ты а ыс жылдамды ы те лкен болатын ү ұ қ ң ғ ғ ө ү болса, онда а ыс турбуленттікке ауысып, Пуазейльді рнегі ғ ң ө орындалмайды.

Презентация  Та ырыбы: қ    Орында ан: Ас арова Д. Презентация Та ырыбы: қ Орында ан: Ас арова Д. ғ қ Тобы: Хт-15 -6 ка 2 абылда ан: Ортаева К. Қ ғ

План: 1. ума тол ын Қ қ 2. К лдене тол ын ө ңПлан: 1. ума тол ын Қ қ 2. К лдене тол ын ө ң қ 3. Тол ын те деуі қ ң

Турбуленттік Рейнольдс саны деп аталатын санмен аны талады қ (ламинарлы а ысты турбуленттікке туі):Турбуленттік Рейнольдс саны деп аталатын санмен аны талады қ (ламинарлы а ысты турбуленттікке туі): қ ғ ң ө (4. 6) Т жірибе к рсеткендей, кезінде т тік ішіндегі а ыс ламинарлы , ал ә ө ү ғ қ кезінде турбуленттікке айналады. (4. 7) -шамасын кинетикалы т т ырлы , -динамикалы т т ырлы деп қ ұ қ қ атайды. Т т ырлы ы жо ж не сы ылмайтын с йы тарды идеал с йы тар деп ұ қ ғ қ ә ғ ұ қ атайды. С йы та оз ал ан денені кедергі к шін мынадай ұ қ қ ғ ғ ң ү аны талады: қ (4. 8) б л Стокс за ы деп аталады. ұ ң

Егер серпімді ( атты, с йы немесе газ т різді) ортаны кез келген қЕгер серпімді ( атты, с йы немесе газ т різді) ортаны кез келген қ ұ қ ә ң жерінде б лшектеріні тербелісін оздырса , онда б лшектер ө ң қ қ ө арасында ы зара сер салдарынан б л тербеліс осы ортада ы ғ ө ә ұ ғ б лшектерді бірінен біріне кейбір жылдамды пен тарайды. ө ң қ Тербелісті ке істікте таралу процесі тол ын деп аталады ң ң қ. Тол ын тарайтын ортаны б лшектері тол ынмен ілесіп кетпейді, қ ң ө қ олар зіні тепе-те дік алпыны ма ында ана тербеледі. Тол ын ө ң ң қ ң ң ғ қ таралатын ба ытпен салыстыр анда ы б лшектер тербелісіні ғ ғ ғ ө ң ба ытына байланысты ума ж не к лдене тол ындар болып ғ қ ә ө ң қ б лінеді. ө

ума тол ындаҚ қ ортаны б лшектері тол ынны таралу ба ыты бойынша ңума тол ындаҚ қ ортаны б лшектері тол ынны таралу ба ыты бойынша ң ө қ ң ғ тербеледі. К лдене тол ында ө ң қ ортаны б лшектері тол ынны таралу ба ытына ң ө қ ң ғ перпендикуляр ба ытта тербеледі. ғ

Бірдей тербелетін (бірдей фазада) е жа ын орналас ан б лшектерді арасы ң қБірдей тербелетін (бірдей фазада) е жа ын орналас ан б лшектерді арасы ң қ қ ө ң тол ын зынды ы λ деп аталады (лямбда). қ ұ ғ Тол ын зынды ы тол ынны период ішінде таралатын ашы ты ына те қ ұ ғ қ ң қ қ ғ ң болатынды ы ай ын: ғ қ (4. 9) м нда ы — тол ынны фазалы жылдамды ы. ұ ғ қ ң қ ғ

Тол ын те деуі депқ ң , тербелістегі н ктені ы ысуын оны x,Тол ын те деуі депқ ң , тербелістегі н ктені ы ысуын оны x, y, z ү ң ғ ң координаталары мен t уа ытты функциясы ретінде беретін қ ң рнекті айтады: ө (4. 10) Жазы тол ынны те деуін т мендегідей т рде жазамыз: қ қ ң ң ө ү (4. 11) м нда ы ұ ғ к — тол ынды санқ қ деп аталады. Кез келген тол ынны те деуі тол ынды те деу деп аталатын қ ң ң қ қ ң андай да бір дифференциалды те деуді шешімі болып қ қ ң ң табылады. Сонды тан бізді жазып отыр ан те деуімізді қ ң ғ ң ң дифференциалды тол ынды те деуі қ қ қ ң : (4. 12)

Осы те деуді Лаплас операторын пайдалана отырып, мына т рде ң ү жазу аОсы те деуді Лаплас операторын пайдалана отырып, мына т рде ң ү жазу а болады: ғ (4. 13) Серпімді ума тол ынны фазалы жылдамды ы Юнг модулымен қ қ ң қ ғ ортаны ты ызды ыны атынасыны квадрат т біріне те : ң ғ ғ ң қ ң ү ң. (4. 14) Осы сия ты к лдене тол ын а арнал ан есептеулер жылдамды а қ ө ң қ ғ ғ ққ арнал ан мына рнекке келтіріледі ғ ө (4. 15) м нда ы G-ы ысу модулы. ұ ғ ғ

Тол ын зімен бірге энергия тасымалдайды.  андай да бір бет ар ылы қТол ын зімен бірге энергия тасымалдайды. андай да бір бет ар ылы қ ө Қ қ бірлік уа ыт ішінде тол ын тасымалдайтын энергия м лшері қ қ ө энергия а ыны (Ф) деп аталады. ғ Ке істікті р т рлі н ктелеріндегі энергия а ысын сипаттау шін ң ң ә ү ү ғ ү энергия а ынны ты ызды ы деп аталатын векторлы шама ғ ң ғ ғ қ енгізіледі. Энергия а ыны ты ызды ыны векторын е ал аш рет ғ ғ ғ ң ң ғ енгізген орысты алымы Н. А. Умов бол анды тан, ол Умов векторы ң ғ ғ қ деп аталады. (4. 16) м нда ы U-энергияны орташа м ні. ұ ғ ң ә Энергия а ыны ты ызды ы векторыны ба ыты энергия ғ ғ ғ ң ғ тасымалданатын ба ыт а с йкес келеді. ғ қ ә