Скачать презентацию Цифрлық АТС коммутация жүйесінің құрылу принциптері Цифрлық Скачать презентацию Цифрлық АТС коммутация жүйесінің құрылу принциптері Цифрлық

L_12-13.ppt

  • Количество слайдов: 21

Цифрлық АТС коммутация жүйесінің құрылу принциптері Цифрлық АТС коммутация жүйесінің құрылу принциптері

Цифрлық АТС ерекшеліктері n n n n Электрэнергиясын аз тұтынуы Өлшемінің кіші болуы Жоғары Цифрлық АТС ерекшеліктері n n n n Электрэнергиясын аз тұтынуы Өлшемінің кіші болуы Жоғары сапалығы Сенімділігінің жоғары болуы Байланысты орнатудың жылдамдылығы Сыйымдылығының жоғары болуы ДВО – қосымша қызмет көрсетуі

СКЖ құрылымдық сұлбасы СКЖ құрылымдық сұлбасы

Цифрлық коммутация жүйесінің құрылымы n АБ –абоненттік блок- аналогты және цифрлық абоненттік желілерді станцияның Цифрлық коммутация жүйесінің құрылымы n АБ –абоненттік блок- аналогты және цифрлық абоненттік желілерді станцияның коммутация өрісімен келістіруге арналған. Абоненттік блоктың атқаратын негізгі функциялары : - Аналогты – цифрлық және цифрлық – аналогты түрлендіру - BORSCHT функциясының орындалуы - абоненттік жүктемені мультиплексрлеу немесе концентрациялау - ISDN негізгі мүмкінділігінің цифрлық абоненттік желісін желі қондырғыларымен келістіру АБ құрамына МААЛ және МЦАЛ кіреді.

Цифрлық коммутация жүйесінің құрылымы n n ЦКП – цифрлық коммутация өрісі Әртүрлі қосылыстарды коммутациялау Цифрлық коммутация жүйесінің құрылымы n n ЦКП – цифрлық коммутация өрісі Әртүрлі қосылыстарды коммутациялау функциясын орындайды: - цифрлық түрде сөйлесулерді коммутациялайды - процессор аралық байланыстарды коммутациялайды ЛБ - желі блогы - станцияға жалғағыш желілерді және ISDN желісін қосу үшін қолданылады. - қызметтік және тұтынушы ақпараттарды тарату функциясын атқарады.

Цифрлық коммутация жүйесінің құрылымы n n n ЛБ құрамына келесі блоктар кіреді: - МЦСЛ- Цифрлық коммутация жүйесінің құрылымы n n n ЛБ құрамына келесі блоктар кіреді: - МЦСЛ- цифрлық жалғағыш желі модулі - ОС –сигнализация қондырғысы БЛС –желілік сигнализация блогы – 16 - каналдық интервалмен берілетін барлық желілік сигналдарды қабылдау және тарату үшін қолданылады. БМЧС – көпжиілікті сигнализациялау блогы – регистрлық сигналдарды қабылдау үшін қолданылады. МАС – акустикалық сигналдар модулі – цифрлық тональдік сигналдар генераторының көмегімен абоненттерге акустикалық сигналды жібереді.

n n n n - Желі (линиялық) сигналдар – қосылу, өшіру, нақтылау, ажырату Маршруттау n n n n - Желі (линиялық) сигналдар – қосылу, өшіру, нақтылау, ажырату Маршруттау (бағдарлау) сигналдары – нөмір сандарын сұрау және басқа қосымша ақпараттар СУ – басқару жүйесі– шақыруға қызмет көрсету процесстерін басқаруға арналған. СУ негізгі үш функцияны орындайды: - ақпаратты қабылдау - ақпаратты өңдеу - ақпаратты тарату Цифрлық коммутация жүйесінде басқару жүйесінің үш түрі қолданылады: - орталықтандырылған - таратылған - иерархиялық

Цифрлық коммутация жүйесінің құрылымы n n УУ ОКС № 7 – жалпы сигнализациялау каналының Цифрлық коммутация жүйесінің құрылымы n n УУ ОКС № 7 – жалпы сигнализациялау каналының желісін басқару үшін арналған. ГТИ – тактілік сигналдар генераторы – станцияның барлық блоктарының жұмысын синхрондау үшін керекті жиіліктерді шығарады.

5 ESS -Цифрлық коммутация жүйесінің құрылымы 5 ESS- қалааралық транзитті, халықаралық станция ретінде қолданылады. 5 ESS -Цифрлық коммутация жүйесінің құрылымы 5 ESS- қалааралық транзитті, халықаралық станция ретінде қолданылады. Американың «Lucent Technologies» фирмасы шығарған. Қазіргі кезде Қазақстан, Ресей, Украина жерлерінде кеңінен қолданылады. Қазақстанда бірінші рет Алматыда 1998 жылы қолданыла бастады. Станция 100. 000 абонентке дейін қызмет көрсете алады. SM – коммутациялық модуль СМ – байланыстырушы модуль Ад. М – административтік модуль

Станцияны басқару оператор бөлмесінде орналасқан арнайы бағдарламамен қамтылған компьютер арқылы жүргізіледі. Станцияны басқару оператор бөлмесінде орналасқан арнайы бағдарламамен қамтылған компьютер арқылы жүргізіледі.

5 ESS станциясының шақыруды өңдеу функциясын коммутациялық модуль орындайды, оған абоненттік және жалғастырғыш линиялар 5 ESS станциясының шақыруды өңдеу функциясын коммутациялық модуль орындайды, оған абоненттік және жалғастырғыш линиялар қосылады. Коммутациялық модуль перифериялық SM модульдерінің арасындағы және SM мен CM (байланыстырушы модуль) арасындағы уақыттық коммутация функциясын орындайды. Коммутациялық модуль мен байланыстырушы модуль арасындағы жалғастыру оптикалық кабель көмегімен орындалады, ол электрмагниттік әсерлерге төзімді болуын, өткізу қабілетінің жоғары болуын қамтамасыз етеді. SM модулінің негізгі элементтері жұмыс сенімділігін арттыру үшін қайталанған.

Коммутациялық модуль құрамы Коммутациялық модуль құрамы

Станциядағы сигнализация түрлері. Станцияда келесі сигнализация түрлері қолданылады: минор, мажор. Аварияларды компьютердің көмегімен операторлар Станциядағы сигнализация түрлері. Станцияда келесі сигнализация түрлері қолданылады: минор, мажор. Аварияларды компьютердің көмегімен операторлар анықтайды.

АХЕ-10 –коммутациялық өрісі n n n Коммутациялық өріс GSS топтық іздеу сатысына жатады, оның АХЕ-10 –коммутациялық өрісі n n n Коммутациялық өріс GSS топтық іздеу сатысына жатады, оның құрамына: (CLM) – тактілік модулі, (MJC) – көпдүркінді жалғағыш комплектісі кіреді. Коммутациялық өріс сөйлесу және басқару ЗУ құралған уақыттық коммутация іздеу сатысынан (TSM) және кеңістіктік іздеу сатысынан тұрады SPM. Коммутатор құрылымы T-S-T (уақыт - кеңістік - уақыт).

АХЕ-10 –коммутациялық өрісі АХЕ-10 –коммутациялық өрісі

АХЕ -10 коммутация жүйесі n n АХЕ -10 TSM әрбір коммутаторында 512 кірісі болады. АХЕ -10 коммутация жүйесі n n АХЕ -10 TSM әрбір коммутаторында 512 кірісі болады. Бір SPM кеңістік коммутаторына TSM 32 уақыттық коммутаторын қосуға болады, сонда барлығы 32 x 512 = 16384 кірістен тұрады. (топтық іздеудің бұл түрін 16 К деп атайды). Бірнеше SPM-ді өзара жалғастыра отырып, коммутациялық өрістің сыйымдылығын 32 К, 48 К және 64 К –ге дейін кеңейтсе болады.

ЭАТС DX-200 коммутация жүйесі Аб. М УУА М КП ГИ ГТС Аб. М УУА ЭАТС DX-200 коммутация жүйесі Аб. М УУА М КП ГИ ГТС Аб. М УУА М КСЛ БМЧПП Аб. М УУА М БПТН УУ БАИ БСД БЛС БС БОКС М УУТЭ БР

Коммутациялық жүйе n n DX-200 жүйесінің құрамына екі коммутация сатысы кіреді: -абоненттік іздеу сатысы(SSW) Коммутациялық жүйе n n DX-200 жүйесінің құрамына екі коммутация сатысы кіреді: -абоненттік іздеу сатысы(SSW) - топтық іздеу сатысы(GSW) Функционалды SSW абоненттік іздеу сатысында кезкелген кіріс пен шығысты байланыстыруға мүмкіндік бар. Топтық іздеу сатысы құрылысы бойынша 128 х 64 немесе 256 х 64 ИКМ –линияға қосылатын бір немесе бірнеше модульден тұрады.