Скачать презентацию Cieľ seminárnej práce Vytvorenie bázy športových motívov priestorov Скачать презентацию Cieľ seminárnej práce Vytvorenie bázy športových motívov priestorov

0a972e3635ffa33ba23b29439dc4859c.ppt

  • Количество слайдов: 21

Cieľ seminárnej práce Vytvorenie bázy športových motívov, priestorov a hodnôt ich expozície. Cieľ seminárnej práce Vytvorenie bázy športových motívov, priestorov a hodnôt ich expozície.

Možnosti ako postupovať: 1. Popísať športové motívy. 2. Analyzovať fyzické priestory marketingovej komunikácie v Možnosti ako postupovať: 1. Popísať športové motívy. 2. Analyzovať fyzické priestory marketingovej komunikácie v športe. 3. Priradiť športovým motívom a priestorom hodnotu expozície.

Aké nástroje použiť: 1. Pozorovanie. 2. SWOT analýza , resp. SW analýza. Aké nástroje použiť: 1. Pozorovanie. 2. SWOT analýza , resp. SW analýza.

Športový marketing 1. Využitie športu, športových motívov a priestorov v marketingu iných produktov. 2. Športový marketing 1. Využitie športu, športových motívov a priestorov v marketingu iných produktov. 2. Marketing športových produktov. 3. Marketing športu ako produktu. © Libor Duchoslav, [email protected] uniba. sk

4 P mix Product Price Place Promotion 4 P mix Product Price Place Promotion

Produkt (Product) Predajná cena (Price) Priestor distribúcie (Place) Podporovanie odbytu (Promotion) Produkt (Product) Predajná cena (Price) Priestor distribúcie (Place) Podporovanie odbytu (Promotion)

4 C mix Consumer wants and needs Cost to satisfy consumer wants and needs 4 C mix Consumer wants and needs Cost to satisfy consumer wants and needs Convenience to buy Communication

Marketingová komunikácia 1. Nadlinkové aktivity 2. Podlinkové aktivity Marketingová komunikácia 1. Nadlinkové aktivity 2. Podlinkové aktivity

1. Nadlinkové aktivity - elektronické médiá - printové médiá - billboardy - kinoreklama 1. Nadlinkové aktivity - elektronické médiá - printové médiá - billboardy - kinoreklama

2. Podlinkové aktivity - sales promotion - direct marketing - public relations - sponzorstvo 2. Podlinkové aktivity - sales promotion - direct marketing - public relations - sponzorstvo

Sponzorstvo -otázky • Ako bude sponzorovanie viditeľné? • Ako zabezpečíme, aby si sponzorovanie niekto Sponzorstvo -otázky • Ako bude sponzorovanie viditeľné? • Ako zabezpečíme, aby si sponzorovanie niekto všimol? • Ako sa zmení vnímanie značky? • Ako sa zmení predaj? • Bude sa sponzorovanie opakovať? © Libor Duchoslav, [email protected] uniba. sk

Sponzorstvo - konkurencia • Vnútroodvetvová • Medziodvetvová • Komunikačná Pozn: „zákaz“ konkurencie v portfóliu Sponzorstvo - konkurencia • Vnútroodvetvová • Medziodvetvová • Komunikačná Pozn: „zákaz“ konkurencie v portfóliu sponzorov. © Libor Duchoslav, [email protected] uniba. sk

Hodnota expozície • Počet recipientov • Trvanie zobrazenia • Počet opakovaní • Frekvencia opakovaní Hodnota expozície • Počet recipientov • Trvanie zobrazenia • Počet opakovaní • Frekvencia opakovaní • Exkluzivita © Libor Duchoslav, [email protected] uniba. sk

Silné stránky recipienti marketingovej komunikácie tvoria častokrát relatívne homogénnu skupinu športové motívy sú zrozumiteľné, Silné stránky recipienti marketingovej komunikácie tvoria častokrát relatívne homogénnu skupinu športové motívy sú zrozumiteľné, všeobecne známe a dobre viditeľné šport umožňuje doručiť marketingové posolstvo k obrovskej skupine recipientov (divákov) © Libor Duchoslav, [email protected] uniba. sk

Slabé stránky divácka nepopulárnosť niektorých športových odvetví časový posun pri súťažiach vo vzdialených časových Slabé stránky divácka nepopulárnosť niektorých športových odvetví časový posun pri súťažiach vo vzdialených časových pásmach závislosť na faktore „šťastia“ © Libor Duchoslav, [email protected] uniba. sk

Príležitosti rozširovanie nadnárodných súťaží, tendencia od krátkodobých k dlhodobým lokálni sponzori v športových súťažiach Príležitosti rozširovanie nadnárodných súťaží, tendencia od krátkodobých k dlhodobým lokálni sponzori v športových súťažiach na regionálnej úrovni sponzorské portfóliá „spriatelených“ spoločností využitie porovnávacej reklamy © Libor Duchoslav, [email protected] uniba. sk

Hrozby násilie (verbálne i fyzické) na štadiónoch znižuje hodnotu expozície marketingovej komunikácie (imidžovo i Hrozby násilie (verbálne i fyzické) na štadiónoch znižuje hodnotu expozície marketingovej komunikácie (imidžovo i priamo skrátením dĺžky expozície) nasýtenosť recipientov športovými motívmi “štrajky“ športovcov kriminálne a teroristické aktivity ohrozujúce bezpečnosť a konanie súťaží ekologické a dopravné problémy pri športových megapodujatiach © Libor Duchoslav, [email protected] uniba. sk

SW a OT prvky SW – interné prostredie, aktuálny stav OT – externé prostredie, SW a OT prvky SW – interné prostredie, aktuálny stav OT – externé prostredie, budúcnosť SW analýza alebo OT analýza

IFE matica Internal Factors Evaluation Matrix Podobne EFE matica IFE matica Internal Factors Evaluation Matrix Podobne EFE matica

Priestory marketingovej komunikácie v športe Dresy a oblečenie Štartové čísla Panely pri hracej, resp. Priestory marketingovej komunikácie v športe Dresy a oblečenie Štartové čísla Panely pri hracej, resp. súťažnej ploche Mantinely Hracia plocha Výsledkové tabule a ukazovatele © Libor Duchoslav, [email protected] uniba. sk

Priestory marketingovej komunikácie v športe Náradie, náčinie, výstroj Priestory pre divákov Tlačové priestory Steny Priestory marketingovej komunikácie v športe Náradie, náčinie, výstroj Priestory pre divákov Tlačové priestory Steny pre interview Suveníry Vstupenky © Libor Duchoslav, [email protected] uniba. sk