Скачать презентацию Changing patterns of society Changing patterns of Скачать презентацию Changing patterns of society Changing patterns of

Changing patterns of Society-Technology.ppt

  • Количество слайдов: 33

Changing patterns of society Changing patterns of society

Changing patterns of society • Sociology was born out of a concern with rapidly Changing patterns of society • Sociology was born out of a concern with rapidly changing character of this modern, industrial world. • New technologies, growth of cities, rise of democratic politics =) changing shape of contemporary world. • The concept of society refers to people who interact in a defined space and share culture.

 • Sosyoloji hızla bu modern endüstriyel dünya karakteri değişen bir endişe doğdu. • • Sosyoloji hızla bu modern endüstriyel dünya karakteri değişen bir endişe doğdu. • Yeni teknolojiler, kentlerin büyümesi, demokratik siyaset = yükselişi) çağdaş dünyanın şekli değişiyor. • Toplum kavramı tanımlanmış bir boşluk ve paylaşım kültürü etkileşim insanlar anlamına gelir.

Changing patterns of Society • Culture : Culture is one of the most important Changing patterns of Society • Culture : Culture is one of the most important and basic concepts of sociology. In sociology, culture has a specific meaning. • In other words the behavior which is transmitted to us by someone is called culture. The way of living, eating, wearing, singing, dancing and talking is all parts of a culture. • Kültür: Kültür sosyolojisinin en önemli ve temel kavramlardan biridir. Sosyoloji, kültür belli bir anlamı vardır. • Diğer bir deyişle birileri tarafından bize iletilen davranış kültürü denir. Yaşam yolu, yeme giyen, şarkı, dans ve konuşan bir kültürün tüm parçaları.

 • • • Culture is a system of learned behavior shared by and • • • Culture is a system of learned behavior shared by and transmitted among the members of a group. Kültür: Kültür sosyolojisinin en Önemli kavramlardan biridir Temel ettik. Sosyoloji, Kültür belli Bir Anlamı vardir. Diğer Bir deyişle Birileri Tarafından Gerçekleştirilme Bize iletilen DAVRANIŞ Kültürü denir. Yaşam Yolu, yeme Giyen, şarkı, dans Konuşan Bir kültürün TÜM PARÇALARI ettik. • E. B. Tylor defines "Culture is that complex whole which includes knowledge, belief, art, morals, law, customs and any other capabilities and habits acquired by man as a member of society ".

 • E. B. Tylor • E. B. Tylor "Kültür olduğu bilgi, inanç, sanat, ahlak, hukuk, gelenek ve toplumun bir üyesi olarak insan tarafından satın alınan herhangi bir diğer yetenekleri ve alışkanlıkları içeren karmaşık bütün" tanımlı

 • Changes in culture =) changes in habits, morality, laws… • Another element • Changes in culture =) changes in habits, morality, laws… • Another element of culture : technology. • Technology: the total knowledge and skills available to any human society for industry, art, science, etc. • Sociologist observes how societies change over centuries, observes how they gain ability to manipulate their physical environments.

 • Kültür Değişiklikler = alışkanlıkları, ahlak, kanunlar) değişiklikler. . . • Kültürün bir • Kültür Değişiklikler = alışkanlıkları, ahlak, kanunlar) değişiklikler. . . • Kültürün bir başka unsur: teknolojisi. • Teknoloji: toplam bilgi ve sanayi, sanat, bilim, vb herhangi bir insan toplum için mevcut beceri • Sosyolog toplumlar yüzyıllar boyunca nasıl değiştiğini gözlemler, onların fiziksel ortamları manipüle yeteneği kazanmak nasıl gözlemlemektedir.

Sociocultural evolution • So societies are not statics, they are changing : evolution of Sociocultural evolution • So societies are not statics, they are changing : evolution of a society. • History is changing but also culture, habits, social life…. • =) Sociocultural evolution. The process of change that results from a society’s gaining new information, particularly technology. • Toplumlar statik değildir Yani, bunlar değişiyor: bir toplumun evrimi. • Tarih değişiyor ama aynı zamanda kültür, alışkanlıkları, sosyal yaşam edilir. . • =) Sosyokültürel evrimi. Bir toplumun kazanıyor yeni bilgiler, özellikle teknoloji sonuçları değişim süreci.

Changing patterns of societies • Sociology : divides societies in 5 according the technology Changing patterns of societies • Sociology : divides societies in 5 according the technology used. • • • Hunting and gathering societies; Horticultural and pastoral societies Agrarian societies Industrial Societies Post industrial societies. Sosyoloji: Kullanılan teknolojiyi göre 5 toplumları böler. • • • Avcılık ve toplayıcı toplumların; Bahçecilik ve pastoral toplumlar tarım toplumları Endüstriyel toplumlar Sanayi toplumları gönderin

Hunting and gathering societies Hunting and gathering societies

Hunting and gathering societies • Hunting and gathering refers to simple technology for hunting Hunting and gathering societies • Hunting and gathering refers to simple technology for hunting animals and gathering vegetation. • Hunting and gathering societies remained common several centuries ago but today : in sharp decline. • Ravaged by advance of industrial societies. • Avcılık ve toplayıcılık av hayvanları ve bitki toplamak için basit bir teknoloji anlamına gelir. • Avcılık ve toplayıcılık toplumları birkaç yüzyıl önce yaygın kalır ama bugün: keskin düşüş. • Endüstriyel toplumların önceden tarafından yağmalandı.

Hunting and gathering societies • İndigenous peoples : peoples with ties to the land, Hunting and gathering societies • İndigenous peoples : peoples with ties to the land, wter and wildlife of their ancestral domain. Ex : Semai of Malaysia, The Maori of New Zealand. . . • These groups were also nomadic : “a group of people who have no fixed home and move according to the seasons from place to place in search of food, water, and grazing land. ” • Yerli halklar: toprak, su ve atalarının etki yaban hayatı ile bağları olan halklar. Örn: Malezya, Yeni Zelanda Maori Semai. . . • Bu gruplar, aynı zamanda göçebe: "sabit ev ve gıda, su ve otlak arayışı içinde bir yerden bir yere mevsimlere göre hareket bir grup insan

Hunting and gathering societies • • • - Hunting and gathering societies are based Hunting and gathering societies • • • - Hunting and gathering societies are based on kinship. Most activities are common to everyone. Some specialisation corresponds to age and sex : the gathering of vegetation is the work of women; Job of hunting : men. - Avcılık ve toplayıcılık toplumları akrabalık dayanmaktadır. Çoğu faaliyetleri herkes için ortaktır. Bazı uzmanlık yaş ve cinsiyete karşılık gelir: bitki toplama kadınların eseridir; Avcılık iş: erkek.

Hunting and gathering societies • Men and Women here : have different responsabilities but Hunting and gathering societies • Men and Women here : have different responsabilities but they have comparable social importance. • Few formal leaders : ex. Shaman or spiritual leader who enjoys high prestige. • Definition of shaman : a person who acts as intermediary between the natural and supernatural worlds, using magic to cure illness, foretell the future, control spiritual forces. . . =) The social organisation of hunters and gatherers is relatively simple and egalitarian.

Hunting and gathering societies • • • Problem : Droughts and storms can easily Hunting and gathering societies • • • Problem : Droughts and storms can easily destroy their food supply. These risks encourage cooperation and sharing. Today : many of these societies are finding their cultures destroyed by the industrial world. • • • Sorun: Kuraklık ve fırtınalar kolayca gıda tedarik yok edebilir. Bu riskler, işbirliği ve paylaşımı teşvik. Bugün: Bu toplumların çoğu kendi kültürleri endüstriyel dünya tarafından tahrip buluyor

Horticultural and pastoral societies Horticultural and pastoral societies

Horticultural and pastoral societies • Horticultural : is the science, art, technology and business Horticultural and pastoral societies • Horticultural : is the science, art, technology and business involved in intensive plant cultivation for human use • Pastoral : Of or relating to shepherds. (a person who herds, tends, and guards sheep. ) • Horticulture is technology based on using hand tools to cultivate plants. • The most important tool : the Hoe. • • Bahçe Bitkileri: insan kullanımı için yoğun bitki yetiştiriciliğinde katılan bilim, sanat, teknoloji ve iş Pastoral: Of ya da çobanların ilgili. (Sürüler, eğilimindedir, ve gardiyanlar koyun kişi. ) Bahçe Bitkileri bitkileri yetiştirmek için el aletlerini kullanarak tabanlı bir teknolojidir. En önemli aracı: Hoe

Horticultural and pastoral societies • To work the soil and digging. • Pastoralism : Horticultural and pastoral societies • To work the soil and digging. • Pastoralism : technology based on the domestication of animals. • The domestication of plants and animals increased food production. • Toprak ve kazma çalışmak. • Otlatıcılık: hayvanları evcilleştirme dayanan bir teknolojidir. • Bitki ve hayvanların evcilleştirilmesi, gıda üretimi artmıştır.

Horticultural and pastoral societies • Horticulturalists formed settlements. • Trade • Domesticating plants and Horticultural and pastoral societies • Horticulturalists formed settlements. • Trade • Domesticating plants and animals generates a material surplus (more ressources) =) complex social arrangements . Çiftçilik yerleşim kurdu. ticaret Bitki ve hayvanları evcilleştirmeye bir malzeme fazla üretir (daha fazla kaynakların bulunduğu, ) =) Karmaşık sosyal düzenlemeler

Horticultural and pastoral societies • Problem : Social inequality. • Expanding productive technology intensifies Horticultural and pastoral societies • Problem : Social inequality. • Expanding productive technology intensifies social inequality. • Some families produce more food than others. =) they assume positions of relative power and privilege. Sorun: Toplumsal eşitsizlik. Verimli teknoloji genişleyen sosyal eşitsizliği yoğunlaşıyor. Bazı aileler diğerlerinden daha fazla gıda üretmek. =) Onlar göreli güç ve ayrıcalık pozisyonları varsayalım.

Agrarian societies Agrarian societies

Agrarian societies • • Agriculture : technology of largescale farming using ploughs harnessed to Agrarian societies • • Agriculture : technology of largescale farming using ploughs harnessed to animals or more powerful sources of energy. Other technological innovations : irrigation, wheel, writing, numbers. . . Tarım: Hayvanların ya da enerjinin daha güçlü kaynaklarından koşulmuş saban kullanan büyük ölçekli tarım teknolojisi. Diğer teknolojik yenilikler: sulama, tekerlek, yazma, sayılar. . .

Agrarian societies • • Specialisation in work İnvention of money as a common standard Agrarian societies • • Specialisation in work İnvention of money as a common standard of exchange. Money facilitated trade, sparking the growth of cities as economic centres. Problem : dramatic social inequality, peasants and slaves constitue a significant share of the population and labour for elites. Çalışmalarında Uzmanlık Döviz, ortak bir standart olarak para icat. Para ekonomik merkezleri olarak şehirlerin büyümesi kıvılcım, ticaret kolaylaştırdı. Sorun: dramatik toplumsal eşitsizlik, köylüler ve köleler seçkinler için nüfus ve işgücü önemli bir paya sahip.

Agrarian societies • Elites: are free, they can devote their time to the study Agrarian societies • Elites: are free, they can devote their time to the study of philosophy, art and literature. • Women are the primary providers of food. • The development of Agriculture propelled men into a position of social dominance. • =) These advanced technologies have increased human control aver the natural world. • Elitler: Onlar felsefe, sanat ve edebiyat çalışmaya vakit ayırabilirim, ücretsizdir. • Kadın gıda birincil sağlayıcıları vardır. • Tarım gelişimi sosyal baskınlık bir konuma erkekler yürür. • =) Bu gelişmiş teknolojiler doğal dünyada insan kontrolü artmıştır

Industrial Societies Industrial Societies

Industrial Societies • İndustralism : is technology that powers sophisticated machinery with advanced sources Industrial Societies • İndustralism : is technology that powers sophisticated machinery with advanced sources of energy. • Until industrial era : source of energy was human power and other animals. • With the İndustrialization : more efficient machinery. • Societies began to change faster. • Sanayileşme: teknoloji olduğunu güçler enerji gelişmiş kaynakları ile gelişmiş makine. • Endüstriyel döneme kadar: enerji kaynağı, insan gücü ve diğer hayvanlar oldu. • Sanayileşme ile: daha verimli makine. • Toplumlar daha hızlı değişmeye başladı

Industrial Societies • 1900’s: railways and steamships revolutionised transportation • 20 th century : Industrial Societies • 1900’s: railways and steamships revolutionised transportation • 20 th century : electricity, electronic communication, telephone, radio and television. • =) the large world seem smaller and smaller. • 1900: demiryolları ve buharlı gemiler ulaşım devrim • 20. yüzyıl: Elektrik, elektronik haberleşme, telefon, radyo ve televizyon. • =) Büyük bir dünya daha küçük ve daha küçük görünüyor

Industrial Societies • Work too has changed : inequalities. • Unparalleled prosperity. • Poverty Industrial Societies • Work too has changed : inequalities. • Unparalleled prosperity. • Poverty remains a serious problem in industrial societies . • Çalışma çok değişti: eşitsizlikleri. • Eşsiz refah. • Yoksulluk endüstriyel toplumlarda ciddi bir sorun olmaya devam

Post Industrial societies Post Industrial societies

Post Industrial societies • Post industrialism : refers to computer-linked technology that supports an Post Industrial societies • Post industrialism : refers to computer-linked technology that supports an information-based economy. • It is the information society, the network society, the cyber society. • Sanayiciliğinin yayınla: Bir bilgi tabanlı ekonomisini desteklemektedir bilgisayar bağlantılı teknoloji anlamına gelir. • Bu bilgi toplumu, ağ toplumu, siber toplumdur.

Technological determinism • • It is important to remember that all five of the Technological determinism • • It is important to remember that all five of the different kinds of society we have here still coexist. No evolution. There are still societies which focus on agriculture, and the industrial world stills tends to dominate. We must not say that these 5 societies evolve from one to the next ! No automatic progress . • Toplumun farklı türde beş biz burada hala bir arada olduğunu hatırlamak önemlidir. • Hiçbir evrim. • Orada tarım odaklanmak toplumlar hala ve endüstriyel dünya hareketsiz hakim eğilimindedir. • Biz bu 5 toplumların birinden sonraki evrim demek gerekir! Hiçbir otomatik ilerlem

 • Limits of technology : poverty, social class conflicts, pollution… • Individuals try • Limits of technology : poverty, social class conflicts, pollution… • Individuals try to control their physical environment by using technology : try to find more powerful sources of energy, new tools, new technics. • Teknolojinin Sınırları: yoksulluk, sosyal sınıf çatışmalarının, kirlilik. . . • Bireyler teknolojiyi kullanarak fiziksel çevreyi kontrol etmeye çalışın: enerji, yeni araçlar, yeni teknikler daha güçlü kaynakları bulmaya çalışın.