Скачать презентацию CHAGALL Marc Moses receives the Tablets of Скачать презентацию CHAGALL Marc Moses receives the Tablets of

3c530c751bebe53465c6f8d8f00f998d.ppt

  • Количество слайдов: 74

CHAGALL, Marc , Moses receives the Tablets of the Law CHAGALL, Marc , Moses receives the Tablets of the Law

GHIBERTI, Lorenzo Moses, 1425 -52 Museo dell'Opera del Duomo, Florence from “The Gates of GHIBERTI, Lorenzo Moses, 1425 -52 Museo dell'Opera del Duomo, Florence from “The Gates of Paradise", the eastern door of the Baptistry, Florence.

 על פי המקרא והמסורת היהודית, מעמד הר סיני הוא המעמד הדתי נבואי בו על פי המקרא והמסורת היהודית, מעמד הר סיני הוא המעמד הדתי נבואי בו התגלה אלוהים לעם ישראל, וניתנה התורה לישראל בהר סיני במדבר סיני. אירוע זה נחשב אירוע מכונן בדת היהודית בצמידות ליציאת מצרים ונחגג כחג, הוא חג השבועות. , Moses receives the 10 commandments 0921. Jewish prayer book, Germany, c Saechsische Landesbibliothek, Dresden

 Jean-Léon Gérôme, Moses on Mount Sinai , c. 1895 -1900 Jean-Léon Gérôme, Moses on Mount Sinai , c. 1895 -1900

 CAROLSFELD, Julius Schnorr von Moses receives the Ten Commandments, 1851 -60 CAROLSFELD, Julius Schnorr von Moses receives the Ten Commandments, 1851 -60

TINTORETTO Moses Receiving the Tables of the Law, 1560 -62 Madonna dell'Orto, Venice TINTORETTO Moses Receiving the Tables of the Law, 1560 -62 Madonna dell'Orto, Venice

 "ויבא משה ויקרא לזקני העם וישם לפניהם את כל הדברים האלה אשר צוהו ה': ויענו כל העם יחדו ויאמרו כל אשר דבר ה' נעשה וישב משה את דברי העם אל ה': ויאמר ה' אל משה הנה אנכי בא אליך בעב הענן בעבור ישמע העם בדברי עמך וגם בך יאמינו לעולם ויגד משה את דברי העם אל ה': ויאמר ה' שמלתם: והיו נכנים ליום שלישי כי ביום השלשי ירד ה' לעיני כל העם על הר סיני" )שמות י"ט, ז'-י"א( CHAGALL, Marc 66 -2591, Exodus , Musée National d'Art Moderne Centre Pompidou, Paris

Anonymous, 15 th century Moses receiving the Ten Commandments Nuremberg Bible, German School. Anonymous, 15 th century Moses receiving the Ten Commandments Nuremberg Bible, German School.

 על פי המסופר בתורה, ארבעים ותשעה ימים, שהם שבעה שבועות, אחרי שיצאו ישראל על פי המסופר בתורה, ארבעים ותשעה ימים, שהם שבעה שבועות, אחרי שיצאו ישראל ממצרים, החלו להכין עצמם למעמד זה וביום השלישי להכנותיהם, נאספו סביב הר סיני לקראת ההתגלות האלוהית, אך הוזהרו שלא לעלות בהר ואף לא לנגוע בקצהו. Master of Patrice Léon’s Bible Moses receives the Tablets of the Law 10 th century Vatican, Apostolic Library

 התגלותו של אלוהים על ראש הר סיני לוותה בפירוטכניקה רבה: ענן כבד, ברקים, התגלותו של אלוהים על ראש הר סיני לוותה בפירוטכניקה רבה: ענן כבד, ברקים, קולות, קול שופר, אש ועשן המתואר כ"עשן הכבשן" והשמעת הדברות בדיבור אלוהי: " משה ידבר והאלהים יעננו בקול: " תגובתם של ישראל למעמד ולקול אלוהים הייתה בהלה ופחד. לאחר שראו את הקולות, הלפידים, קול השופר והעשן, הם נעו והתרחקו מההר וביקשו ממשה שיתווך בינם לבין אלוהים, פן ימותו למשמע קולו. כבוד אלוהים שכן על ראש הר סיני שבעה ימים, ונראה כאש אוכלת. "ומראה כבוד יהוה, כאש אכלת בראש ההר" ". "Bible of San Paolo

 עוד מתואר טקס כריתת ברית בין ישראל לה'. במהלכו בונה משה מזבח ושנים עוד מתואר טקס כריתת ברית בין ישראל לה'. במהלכו בונה משה מזבח ושנים עשר מצבות עבור שנים עשר השבטים בתחתית ההר ומעלה קורבנות פרים. משה שורף חצי מהדם על המזבח וחצי שני הוא מאחסן באגנות. אז הוא מקריא לעם מתוך "ספר הברית" והעם נענה ואומר כל אשר דבר ה' נעשה ונשמע. לבסוף משה זורק את הדם אותו הוא מכנה "דם הברית" על העם. בסיום הטקס עולים זקני ישראל ונדב ואביהוא עם משה להר, ושם הם חוזים את האלוהים, בתיאור הסתום הבא: "ויראו את אלהי ישראל ותחת רגליו כמעשה לבנת הספיר וכעצם השמים לטהר: " Ashburnham Pentateuch, Moses receiving the Law

 על פי ספר שמות מטרתו של המעמד הייתה לרומם ולגדל את שם ישראל על פי ספר שמות מטרתו של המעמד הייתה לרומם ולגדל את שם ישראל בעולם )לנסות מלשון נס ודגל( ולהביא אותם ליראת שמים ואמונה חוויתית באל: "ויאמר משה אל העם אל תיראו כי לבעבור נסות אתכם בא האלהים, ובעבור תהיה יראתו על פניכם לבלתי תחטאו. " על פי ספר דברים מטרתו של המעמד הייתה ללמד את עם ישראל אמונה, ולצוות לו את עשרת הדיברות: "ויגד לכם את בריתו אשר צוה אתכם לעשות עשרת הדברים ויכתבם על שני לחות אבנים: " עוד מצוין שבהתגלותו לא הייתה כל תמונה מוחשית: "וידבר יהוה אליכם מתוך האש, קול דברים אתם שמעים, ותמונה אינכם ראים, זולתי קול. " נלווית לדברים אלו אזהרה לא לשכוח את המעמד. , After Beccafumi, Domenico , Scenes from the life of Moses Musée du Louvre, Paris

BLAKE, William God writing upon the tables of the covenant C. 1805 National Galleries BLAKE, William God writing upon the tables of the covenant C. 1805 National Galleries of Scotland

 "ויאמר יהוה, אל- משה לאמר. יג ואתה דבר אל-בני ישראל, לאמר, אך את- שבתתי, תשמרו: כי אות הוא ביני וביניכם, לדרתיכם--לדעת, כי אני יהוה מקדשכם. יד ושמרתם, את- השבת, כי קדש הוא, לכם; מחלליה, מות יומת--כי כל- העשה בה מלאכה, ונכרתה הנפש ההוא מקרב עמיה. טו ששת ימים, יעשה מלאכה, וביום השביעי שבתון קדש, ליהוה; כל- העשה מלאכה ביום השבת, מות יומת. טז ושמרו בני- ישראל, את- השבת, לעשות את- השבת לדרתם, ברית עולם. יז ביני, ובין בני ישראל--אות הוא, לעלם: כי- ששת ימים, עשה יהוה את- השמים ואת-הארץ, וביום השביעי, שבת וינפש. יח ויתן אל- משה, ככלתו לדבר אתו בהר סיני, שני, לחת העדת--לחת אבן, כתבים באצבע אלהים". )שמות פרק לא( CHAGALL, Marc 93 -1391 , Moses receives the Tablets of the Law

 לאחר המעמד עולה משה להר סיני לארבעים יום ולילה, לאחר שהוא נראה כמתעכב לאחר המעמד עולה משה להר סיני לארבעים יום ולילה, לאחר שהוא נראה כמתעכב ולא ברור לעם מה סופו, חושש העם שמא משה מת ומבקש מאהרן הכהן : "ויאמרו אליו: קום עשה לנו אלהים, אשר ילכו לפנינו, כי זה משה האיש אשר העלנו מארץ מצרים, לא ידענו מה היה לו: " אהרון נענה להם ומבקש שיביאו לו את תכשיטי הזהב שלהם מאוזני הנשים, הבנים והבנות, והוא יוצק עגל זהב, אשר העם עובד לו בפולחן ובריקודים. PIERO di Cosimo, ROSSELLI, Cosimo, Moses and the Tables of the Law, Fresco , Cappella Sistina, Vatican

 "וירא העם כי- בשש משה לרדת מן- ההר ויקהל העם על-אהרן ויאמרו אליו קום עשה-לנו אלהים אשר ילכו לפנינו כי-זה משה האיש אשר העלנו מארץ מצרים לא ידענו מה-היה לו. ב ויאמר אלהם אהרן, פרקו נזמי הזהב אשר באזני נשיכם בניכם ובנתיכם והביאו, אלי. ג ויתפרקו כל- העם את-נזמי הזהב אשר באזניהם ויביאו אל-אהרן. ד ויקח מידם, ויצר אתו בחרט ויעשהו עגל מסכה ויאמרו אלהיך ישראל אשר העלוך מארץ מצרים. ה וירא אהרן ויבן מזבח לפניו ויקרא אהרן ויאמר, חג לה' מחר. ו וישכימו ממחרת ויעלו עלת ויגשו שלמים וישב העם לאכל ושתו ויקמו לצחק". )ספר שמות ל"ב ( Bible story about the dance around the golden calf. Woodcut )3941 from Hartmann Schedel's Weltchronik (Nuremberg

Lorrain, Claude, Landscape with the dance around the golden calf. 1653, Kunsthalle , Karlsruhe Lorrain, Claude, Landscape with the dance around the golden calf. 1653, Kunsthalle , Karlsruhe

School of Veit Stoss The Ten Commandments, Nuremberg, 1524, Bayerisches National Museum, Munich School of Veit Stoss The Ten Commandments, Nuremberg, 1524, Bayerisches National Museum, Munich

Adoration of the golden calf, God speaking to Moses. from Petrus Comestor's Adoration of the golden calf, God speaking to Moses. from Petrus Comestor's "Bible Historiale" France, 1372 Museum Meermanno Westreenianum, The Hague

Poussin, Nicolas , The Gold Calf, 1633 -4, The National Gallery, London Poussin, Nicolas , The Gold Calf, 1633 -4, The National Gallery, London

 Nicolas Poussin, Adoration of the Golden Calf, 1629 Nicolas Poussin, Adoration of the Golden Calf, 1629

LIPPI, Filippino The Worship of the Egyptian bull god, Apis, C. 1500 National Gallery, LIPPI, Filippino The Worship of the Egyptian bull god, Apis, C. 1500 National Gallery, London There is a tradition that the golden calf of the Israelites was an image of Apis.

LEYDEN, Lucas van, Worshipping of the Golden Calf , c. 1530, Rijksmuseum, Amsterdam LEYDEN, Lucas van, Worshipping of the Golden Calf , c. 1530, Rijksmuseum, Amsterdam

 במקרא עצמו אין תאריך המציין את יום מתן תורה, אך נאמר החודש שבו במקרא עצמו אין תאריך המציין את יום מתן תורה, אך נאמר החודש שבו הגיעו בני ישראל להר סיני " בחדש השלישי, לצאת בני- ישראל מארץ מצרים, ביום הזה, באו מדבר סיני" )שמות יט, א (. )החודש השלישי הוא חודש סיוון לפי הספירה שהייתה נוהגת פעם , שחודש ניסן הינו החודש הראשון (, כנראה ביום השישי )ו' בניסן שלושה ימים חיכו להוראות משה, ושלושה נוספים התקדשו לקראת קבלת התורה(. תואם את המסורת הפרושית לספירת העומר. MARC CHAGALL, , The cloude of the Lord was upon the tabernacle

 "ויכסהו הענן להר ויקרא אל משה ]משה[ וכל ישראל עומדין ולא בא הכתוב אלא לחלק כבוד למשה רבי נתן אומר לא בא הכתוב אלא למרק אכילה ושתיה שבמעיו לשומו כמלאכי השרת ר' מתיא בן חרש אומר לא בא הכתוב אלא לאיים עליו כדי שתהא תורה ניתנת באימה ברתת ובזיע שנאמר )תהילים ב( עבדו את ה' ביראה וגילו ברעדה מאי וגילו ברעדה אמר רב אדא בר מתנה אמר רב במקום גילה שם תהא רעדה במאי קא מיפלגי רבי יוסי הגלילי ור"ע בפלוגתא דהני תנאי דתניא בששה בחודש ניתנה תורה לישראל רבי יוסי אומר בשבעה בו מאן דאמר בששה ניתנה ובשבעה עלה >דכתיב )שמות כד( ויקרא אל משה ביום השביעי< מאן דאמר בשבעה ניתנה ובשבעה עלה ]דכתיב ויקרא אל משה ביום השביעי[ רבי יוסי הגלילי סבר לה כתנא קמא דאמר בששה בחודש ניתנה תורה הלכך זה היה מעשה אחר עשרת הדברות )שמות כד( וישכון כבוד ה' על הר סיני ויכסהו הענן ששת ימים למשה ויקרא אל משה ביום השביעי לקבולי שאר תורה דאי סלקא דעתך וישכון כבוד ה' מר"ח ויכסהו הענן להר ויקרא אל משה ביום השביעי לקבולי עשרת הדברות הא קבילו להו מששה והא אסתלק ענן מששה ורבי עקיבא סבר לה כרבי יוסי דאמר בשבעה בחדש ניתנה תורה לישראל. . " ) תלמוד בבלי , מסכת יומא פרק א, דף ד' עמוד ב', גמרא( "בשישה בסיוון נגלה הקדוש ברוך הוא על הר סיני ממקומו. …" )תנא דבי אליהו, פרקי הירידות, פרשה ג'(.

 פירוט קורותיהם של לוחות הברית כתוב בחלקו בפירוש, ובחלקו משתמע ממהלך האירועים כפי פירוט קורותיהם של לוחות הברית כתוב בחלקו בפירוש, ובחלקו משתמע ממהלך האירועים כפי שמוצגים במקרא. לאחר שמשה קיבל את הלוחות הראשונים, הודיע אותו האלוהים כי חטא העם, וכשמשה ראה את העם מבצע את חטא העגל שיבר את הלוחות )שמ' לב, יט(. Beccafumi, Domenico 7351, Moses breaking the tablets of the Law Dome, Pisa

Adoration of the golden calf, Moses breaks the Tables of the Law. From Petrus Adoration of the golden calf, Moses breaks the Tables of the Law. From Petrus Comestor's "Bible Historiale”France, 1372 Museum Meermanno Westreenianum, The Hague

 "ז וידבר יהוה, אל- משה: לך-רד--כי שחת עמך, אשר העלית מארץ מצרים. ח סרו מהר, מן-הדרך אשר צויתם-- עשו להם, עגל מסכה; וישתחוו-לו, ויזבחו-לו, ויאמרו, אלהיך ישראל אשר העלוך מארץ מצרים. ט ויאמר יהוה, אל- משה: ראיתי את- העם הזה, והנה עם- קשה-ערף הוא. י ועתה הניחה לי, ויחר-אפי בהם ואכלם; ואעשה אותך, לגוי גדול. יא ויחל משה, את-פני יהוה אלהיו; ויאמר, למה יהוה יחרה אפך בעמך, אשר הוצאת מארץ מצרים, בכח גדול וביד חזקה. יב למה יאמרו מצרים לאמר, ברעה הוציאם להרג אתם בהרים, ולכלתם, מעל פני האדמה; שוב מחרון אפך, והנחם על-הרעה לעמך. יג זכר לאברהם ליצחק ולישראל עבדיך, אשר נשבעת להם בך, ותדבר אלהם, ארבה את-זרעכם ככוכבי השמים; וכל-הארץ הזאת אשר אמרתי, אתן לזרעכם, ונחלו, לעלם. יד וינחם, יהוה, על-הרעה, אשר דבר לעשות לעמו". TINTORETTO 0651. The Worship of the golden calf, C National Gallery of Art, Washington

 "טו ויפן וירד משה, מן-ההר, ושני לחת העדת, בידו: לחת, כתבים משני עבריהם--מזה ומזה, הם כתבים. טז והלחת-- מעשה אלהים, המה; והמכתב, מכתב אלהים הוא--חרות, על-הלחת. יז וישמע יהושע את-קול העם, ברעה; ויאמר, אל- משה, קול מלחמה, במחנה. יח ויאמר, אין קול ענות גבורה, ואין קול, ענות חלושה; קול ענות, אנכי שמע. יט ויהי, כאשר קרב אל-המחנה, וירא את-העגל, ומחלת; ויחר-אף משה, וישלך מידו את-הלחת, וישבר אתם, תחת ההר. כ ויקח את-העגל אשר עשו, וישרף באש, ויטחן, עד אשר-דק; ויזר על-פני המים, וישק את-בני ישראל". RAPHAEL 91 -8151 , Adoring the Golden Calf Fresco , Palazzi Pontifici, Vatican

 לאחר מכן עלה משה אל הר סיני ובציווי אלוהים פסל שני לוחות אבנים לאחר מכן עלה משה אל הר סיני ובציווי אלוהים פסל שני לוחות אבנים "כראשונים" ועליהם כתב אלוהים שוב את עשרת הדיברות. על פי מסכת תענית הלוחות נשברו בי"ז בתמוז; משה עלה שנית להר בא' באלול, והלוחות השניים ניתנו לישראל ביום הכיפורים. RAPHAEL, Moses receiving the Tablets of the Law, 1518 -19 , Fresco , Palazzi Pontifici, Vatican

Rembrandt Harmensz. van Rijn Moses holding the Tables of the Law, 1659 Gemäldegalerie, Berlin Rembrandt Harmensz. van Rijn Moses holding the Tables of the Law, 1659 Gemäldegalerie, Berlin

 GUERCINO, Moses holding and breaking the Tables of the Law, Musée du Louvre, GUERCINO, Moses holding and breaking the Tables of the Law, Musée du Louvre, Paris

 "א ויאמר יהוה אל- משה, פסל-לך שני-לחת אבנים כראשנים; וכתבתי, על-הלחת, את-הדברים, אשר היו על-הלחת הראשנים אשר שברת. ב והיה נכון, לבקר; ועלית בבקר אל-הר סיני, ונצבת לי שם על- ראש ההר. ג ואיש לא-יעלה עמך, וגם- איש אל-ירא בכל-ההר; גם-הצאן והבקר אל-ירעו, אל-מול ההר ההוא. ד ויפסל שני-לחת אבנים כראשנים, וישכם משה בבקר ויעל אל-הר סיני, כאשר צוה יהוה, אתו; ויקח בידו, שני לחת אבנים. ה וירד יהוה בענן, ויתיצב עמו שם" )שמות פרק לד ( RENI, Guido 4261. Moses with the Tables of the Law, c Galleria Borghese, Rome

 "ויהי- שם עם-יהוה, ארבעים יום וארבעים לילה--לחם לא אכל, ומים לא שתה; ויכתב על-הלחת, את דברי הברית-- עשרת, הדברים. " João Zeferino da Costa 8681 , Moses receiving the tablets of the law

 "כט ויהי, ברדת משה מהר סיני, ושני לחת העדת ביד- משה, ברדתו מן-ההר; ומשה לא- ידע, כי קרן עור פניו--בדברו אתו. ל וירא אהרן וכל-בני ישראל, את- משה, והנה קרן, עור פניו; וייראו, מגשת אליו. " Ribera, José de 8361, Moses Museo di San Martino, Neapel

 "לא ויקרא אלהם משה, וישבו אליו אהרן וכל- הנשאים בעדה; וידבר משה, אלהם. לב ואחרי-כן נגשו, כל-בני ישראל; ויצום--את כל- אשר דבר יהוה אתו, בהר סיני. לג ויכל משה, מדבר אתם; ויתן על-פניו, מסוה. לד ובבא משה לפני יהוה, לדבר אתו, יסיר את-המסוה, עד-צאתו; ויצא, ודבר אל-בני ישראל, את, אשר יצוה. לה וראו בני- ישראל, את-פני משה, כי קרן, עור פני משה; והשיב משה את-המסוה על-פניו, עד-באו לדבר אתו". RAPHAEL Moses shows his People the 91 -8151 , Tablets of Law , Fresco Palazzi Pontifici, Vatican

 על פי חז על פי חז"ל מתן תורה מכונה "תפארת", מפני שהתורה נתפסת ככזו. האירוע נחשב לחתונתו של הקב"ה עם האומה הישראלית. האירוע אינו נתפס כאירוע מקומי אלא כאירוע קוסמולוגי "שקולו הולך מסוף העולם ועד סופו", ונוגע לכל האנושות , אף שזו סירבה לקבל את התורה. ולא רק לבני אדם אלא גם לבעלי החיים. Nicholas of Verdun Moses receiving the Ten Commandments. Verdun . altar, begun 1181, enamel , Sammlungen des Stiftes, Klosterneuburg Abbey Austria

 האירוע בחז האירוע בחז"ל מתואר באופן מופלג כאירוע מפחיד ומעורר אימה שבעקבותיו ישראל נסוגו לאחור מרחק רב מאוד, וכי ישראל לא יכלו להכיל את הקול האלוהי ונפשם יצאה בדברו, והיה צריך להחיות אותם. ישנה בחז"ל אסכולה הסוברת שיתרו התרשם ממעמד הר סיני ובעקבותיו התגייר והצטרף אל עם ישראל. אף שהאירוע מתואר במקרא כנעשה ברצון "כל אשר דיבר ה' נעשה", בחז"ל הוא מתואר כנעשה בכפיה "כפה עליהם הר כגיגית", ופרשנים רבים עמלים לתרץ את הסתירה הזו. . Moses receives the Tablets of the Law, 9 th century . Below, Moses shows the tablets to the Jews . From the Moutier-Grandval Bible British Library, London

 HE QI THE TEN COMMANDMENTS , 2005 HE QI MOSES BLESSES ISRAEL, 2005 HE QI THE TEN COMMANDMENTS , 2005 HE QI MOSES BLESSES ISRAEL, 2005

Moses comes down with stone tablets From Petrus Comestor's Moses comes down with stone tablets From Petrus Comestor's "Bible Historiale" France, 1372 Museum Meermanno Westreenianum, The Hague

 לוחות הברית הם לוחות אבן, שעליהם נכתבו עשרת הדיברות ואשר ניתנו לעם ישראל לוחות הברית הם לוחות אבן, שעליהם נכתבו עשרת הדיברות ואשר ניתנו לעם ישראל במעמד הר סיני: "ויתן אל- משה ככלתו לדבר אתו בהר סיני שני לחת העדת לחת אבן כתבים באצבע אלהים"; וכן: "והלחת מעשה אלהים המה; והמכתב אלהים הוא חרות על הלחת" )שמות פרק לב, טז(. דיברות אלה משקפים את העקרונות החשובים ביותר לעם היהודי, וכמשתמע משמם, הם עדות לברית בין אלוהים לעם ישראל, כפי שכוננה במעמד. CHAGALL, Marc . 6691 , Moses shows the Elders the Tablets of the Law

 הלוחות השניים ושברי הלוחות הראשונים, הושמו בארון הברית, שמקומו בקודש הקודשים של אוהל הלוחות השניים ושברי הלוחות הראשונים, הושמו בארון הברית, שמקומו בקודש הקודשים של אוהל מועד הוא המשכן, מקום הפולחן המרכזי של ישראל במדבר. לאחר כמה גלגולים הועלה ארון הברית לירושלים ובתקופת דוד המלך הוא הושם באוהל. לאחר מכן הועבר אל מקדש שלמה. בעקבות חורבן הבית הראשון על ידי נבוכדנצר בשנת 685 לפני הספירה נעלם הארון ועמו נעלמו הלוחות. התלמוד במסכת תענית העלה כמה השערות מה עלה בגורלו. בשל אי הוודאות לגבי מקום הימצאו נקשרו בו מסורות אגדתיות שונות. CHAGALL, Marc God directs Moses to make vestments for use in the 6691, sanctuary

Valentin de Boulogne (ca. 1594 -1632) Moses with the Tablets of the Law Valentin de Boulogne (ca. 1594 -1632) Moses with the Tablets of the Law

 מן המקורות עולה כי הדברות נכתבו על הלוחות בידי האל: מן המקורות עולה כי הדברות נכתבו על הלוחות בידי האל: " שני לחת העדת לחת אבן כתבים באצבע אלהים" )שמות פרק ל"א, יח(. גם בספר דברים משתמע כי האל הוא זה שכתב: "ויגד לכם את בריתו אשר צוה אתכם לעשות עשרת הדברים, ויכתבם על שני לחות אבנים" )דברים פרק ד', יג(; וכן: "בעת ההוא אמר ה' אלי: פסל לך שני לוחת אבנים. . . ואכתב על הלחת את הדברים. . . ואפסל שני לחת אבנים. . . ויכתב על הלחת" )שם פרק י', א-ד(. גם כאן מופיע הביטוי 'אצבע אלוהים': "ויתן ה' אלי את שני לוחת האבנים כתבים באצבע אלהים" )שם פרק ט', י(. רק במקור אחד בספר שמות עולה התהייה לכאורה שמא משה הוא זה שכתב: "ויאמר ה' אל משה: כתב לך את הדברים האלה. . . ויהי שם עם ה' ארבעים יום וארבעים לילה. . . ויכתב על הלחת את דברי הברית עשרת הדברים" )שמות פרק ל"ד, כז-כח(. CHAGALL, Marc . 6591 , Moses with the tablets of the Law

 לוחות הברית מהווים, כאמור, מסמך המעיד על ברית בין אלוהים לעם ישראל. שאלה לוחות הברית מהווים, כאמור, מסמך המעיד על ברית בין אלוהים לעם ישראל. שאלה מעניינת היא מדוע לא הסתפק האל במסירה אוראלית של עקרונות המוסר והאמונה החשובים ביותר, וביקש לקבע את הדברים בחומר? ומדוע לא נכתבו כל הדיברות על לוח אחד בלבד? בעת העתיקה נהוג היה לכתוב את פרטיה של כל ברית על נייר או אבן. במצרים, למשל, עמד באלף הראשון לפנה"ס מקדש לזאוס, אשר בחזיתו תלו שלטים קטנים ובהם וריאציות לעשרת הדברות, כולל הבטחה לאריכות ימים למקיימיהם. במקרה זה הברכה נועדה לבאי המקדש בלבד, אולם בפפירוס נאש, למשל, המתוארך למאות הראשונות לפנה"ס או אחריה, מופיעות וריאציות מעניינות לעשרת הדברות הפונות לציבור כולו. CHAGALL, Marc . 3791 , Moses and his people

. משה מקבל את לוחות הברית מיד האלוהים ומוסר אותן לעומדים מתחתיו הגדת ראשי . משה מקבל את לוחות הברית מיד האלוהים ומוסר אותן לעומדים מתחתיו הגדת ראשי הציפורים , דרום גרמניה, 0031 לערך Chagall, Marc Moses receiving the tablets of the law. 1950 -1952. Musee National message biblique Marc Chagall, Nice

 פפירוס נש , כתב היד הקדום ביותר של עשרת הדיברות. זהו קטע פפירוס פפירוס נש , כתב היד הקדום ביותר של עשרת הדיברות. זהו קטע פפירוס מן המאה ה- , II שגילה במצרים הארכאולוג וולטר ל' נאש. בקטע מופיעות : • עשרת הדיברות ]בנוסח המושפע משני הנוסחים של עשרת הדיברות הקיימים בתורה )שמות כ ודברים ה([. • חלק של תפילת שמע ישראל בכתב עברי מרובע. סמיכות הקטעים עשויה להעיד על סדר תפילת הבוקר כפי שהיא מתוארת בגמרא: "וקוראין עשרת הדיברות, "שמע", "והיה אם שמוע", "ויאמר", "אמת ויציב", ועבודה וברכת כהנים" ) גמרא ברכות, יב ע"א ( פפירוס נש

 בריתות לא היו אירוע נדיר בעת העתיקה, וכמו היום כן אז - לכריתת בריתות לא היו אירוע נדיר בעת העתיקה, וכמו היום כן אז - לכריתת ברית היה נוהל קבוע: בעת כריתת ברית חשובה - בדרך כלל ברית בין שבטים או בין עמים, היה נכתב נוסח הברית על גבי לוח אבן, וזאת מטעמים של עמידות החומר. הלוח היה מיוצר בשני עותקים: עותק לכל אחד מהצדדים השותפים לברית. לאחר חתימת הברית, היה כל אחד מהצדדים מאחסן את העותק שלו לפי ראות עיניו: בגנזך, בבית המלך, במקדש וכדומה. מובן, שככל שעלתה חשיבות המסמך, הוא אוחסן במקום בעל חשיבות רבה יותר. לכך יש חריג אחד בולט: כאשר נכרתה ברית בין צדדים שאינם שווים באופן מהותי )למשל בין אימפריה למדינת חסות( היה הצד החלש מחויב לאחסן את העותק שלו במקדש הראשי של האל הראשי שלו. ישנן כמה דוגמאות ללוחות קדומים, שעליהם נכתבו חוקים, כמו אבן הרוזטה או חוקי חמורבי. CHAGALL, Marc . 6691, Moses and the Tablets of the Law

Moses with the Ten Commandments St. Catherin Sinai Moses Receiving the Tablets of the Moses with the Ten Commandments St. Catherin Sinai Moses Receiving the Tablets of the Law. Ca. 1030. From Trier or Echternach. Ivory, Staatliche Museen zu Berlin

 ניתן אם כן לשער מה היו לוחות הברית, מה היה כתוב בהם ומדוע ניתן אם כן לשער מה היו לוחות הברית, מה היה כתוב בהם ומדוע אוחסנו היכן שאוחסנו. אם נצא מתוך הנחה שעם ישראל לא היה שונה מהותית מהעמים האחרים שסביבו, סביר שעל שני הלוחות היה כתוב אותו הטקסט בדיוק, בבחינת "שני עותקים" של הברית. "העותק של אלוהים" אוחסן, באופן מאוד הגיוני, בביתו של אלוהים: קרי בבית המקדש. הצד החלש לברית, עם ישראל, היה מחויב על פי מנהגי העתיקה לאחסן את העותק שלו בבית המקדש הראשי שלו. מכאן נבעה הימצאותם של שני הלוחות באותו המקום. דעה זו מופיעה גם בתלמוד הירושלמי, מסכת שקלים פרק ו' הלכה א', כדעת רבנן החולקים על רבי חנינה בן גמליאל. לצדה מופיעות דעות נוספות )5 דברות בכל לוח, או פעמיים ואפילו ארבע פעמים כל הדברות בכל לוח(. CHAGALL, Marc 93 -1391 , Moses breaking the tablets of the Law

 בפשטות ניתן לשער כי הלוחות היו עשויים מסוג של סלע כפי שכתוב במקרא בפשטות ניתן לשער כי הלוחות היו עשויים מסוג של סלע כפי שכתוב במקרא "לוחות אבן", אך חז"ל הבינו כי הלוחות היו עשויים מאבן יקרה דווקא, ומשה התעשר מכך שלקח לעצמו את השבבים של מה שפסל. "מחצב של ספיר גילה לו הקב"ה בתוך אהלו ומשם העשיר". ובמקום אחר "שנאמר ידיו גלילי זהב, מעולפת ספירים" - שהיו של סנפרינון. CHAGALL, Marc . 6591 , Moses with the tablets of the Law

 התנ התנ"ך מוסר לנו מידע מעומעם למדי לגבי צורת הלוחות: בתיאור מתן תורה הראשון שבספר שמות לא מוזכר כלל כי היו שני לוחות דווקא, אלא רק דברי האל למשה: "עלה אלי ההרה והיה שם ואתנה לך את לחת האבן והתורה והמצוה אשר כתבתי להורתם" )שמות פרק כ"ד, יב(. רק בהמשך נאמר: " שני לחת העדת לחת אבן" )שם פרק ל"א, יח(. בכל התיאורים שבספר דברים מוזכר בפירוש כי מדובר בשני לוחות: "ויכתבם על שני לחות אבנים" )דברים פרק ד', יג(; "נתן ה' אלי את שני לחת האבנים לחות הברית. . . ואפן וארד מן ההר וההר בער באש, ושני לחת הברית על שתי ידי. . . ואתפש בשני הלחת ואשלכם מעל שתי ידי ואשברם לעיניכם" )שם פרק ט', יא-יז(; "פסל לך שני לוחת אבנים כראשנים. . . ואעש ארון עצי שטים ואפסל שני לחת אבנים כראשנים" )שם פרק י', א ג(. ספר מלכים הולך בכיוון זה ומציין: "אין בארון, רק שני לחות האבנים, אשר הנח שם משה בחרב" )מל"א פרק ח', ט(. נראה כי ההדגשה כי מדובר בשני לוחות מקורה, כאמור, במנהג העתיק לכתוב כל ברית בשני עותקים. CHAGALL, Marc 6591 , Moses with the tablets of the Law

 התלמודים נותנים תיאור מפורט יותר לצורת הלוחות: גודל כל לוח היה שישה טפחים התלמודים נותנים תיאור מפורט יותר לצורת הלוחות: גודל כל לוח היה שישה טפחים על שלשה טפחים, כך שחיבור לוח אל לוח היה יוצר קוביה. חישוב נפח שני הלוחות לפי התפיסה המקובלת בחז"ל, על פי שיטת הגר"ח נאה שטפח שווה ל-8 ס"מ הוא 011 ליטר )84 ס"מ בשלישית(, לעומת זאת לפי שיטת החזון איש שטפח שווה ל-6. 9 ס"מ, נפחן של הלוחות תפס 791 ליטר בקירוב )6. 75 ס"מ בשלישית(. אף שבתפיסה המקובלת בלוח הראשון נחקקו חמש מצוות שבין אדם למקום כשהדיבר של כיבוד אב ואם יוצא דופן, ובלוח השני נחקקו חמש המצוות שבין אדם לחברו, קיימות בחז"ל תפיסות נוספות: עשר דיברות בכל לוח, עשרים דיברות בכל לוח )כנראה משני צדדיו(, ואף ארבעים דיברות בכל לוח )כנראה עשר דיברות בכל אחד מצדדיו של כל לוח( )ירושלמי שקלים(. CHAGALL, Marc 6591 , Moses Receives the Tablets of the Law

 לפרשנותו של רבי מנחם מנדל שניאורסון, צורתם של הלוחות לפי התלמוד )בבלי, בבא לפרשנותו של רבי מנחם מנדל שניאורסון, צורתם של הלוחות לפי התלמוד )בבלי, בבא בתרא יד א( הייתה רבועה. למרות זאת, בעידן המודרני נפוצה יותר בעולם היהודי, צורת לוחות המעוגלים בראשם, צורה שמקורה כנראה בציורים של אמנים נוצריים, ושל מדפיסים נוצריים שהדפיסו את השערים של ספרי קודש בצורה עגולה. . 2691 , Levi, color stone lithograph by Charles Sorlier after Chagall's final model for the Jerusalem Windows

 התיאורים הוויזואליים של הלוחות במהלך ההיסטוריה, קיבלו צורות שונות, ונראה שהושפעו מהמקובל באותה התיאורים הוויזואליים של הלוחות במהלך ההיסטוריה, קיבלו צורות שונות, ונראה שהושפעו מהמקובל באותה עת, באשר למשטח שעליו נכתבו חוזים. Gentile da Fabriano , Prophet Moses, 1423 , Galleria degli Uffizi , Florence

 באמנות הביזנטית ובמזרח אירופה תוארו הלוחות כמגילה, ונראה כי מדובר בהשפעה מוסלמית, שכן באמנות הביזנטית ובמזרח אירופה תוארו הלוחות כמגילה, ונראה כי מדובר בהשפעה מוסלמית, שכן . המוסלמים נהגו לנסח את חוזיהם על גבי מגילות Moses receiving the Tablets of the Law Moses explaining the law to the Jews, c. 840 British Museum , London Moses receiving the Tablets of the Law Moses explaining the law to the Jews. The Bible of Charles the Bald (9 th century). Bibliotheque Nationale, Paris,

 Basilica of San Vitale, Ravena, Moses Recriving the Law on Mt. Sinai Basilica of San Vitale, Ravena, Moses Recriving the Law on Mt. Sinai

Max Ainmiller, Moses with the Tablets of the Law, c. 1855 Peterhouse College chapel, Max Ainmiller, Moses with the Tablets of the Law, c. 1855 Peterhouse College chapel, Cambridge.

 באמנות הרנסאנס האיטלקית החל מהמאה ה-61 הוצגו הלוחות כשהם מלבניים ומסודרים, בהתאם לצורתם באמנות הרנסאנס האיטלקית החל מהמאה ה-61 הוצגו הלוחות כשהם מלבניים ומסודרים, בהתאם לצורתם של חוזים שנחתמו אז בכנסיות. GIOTTO di Bondone 60 -4031 , Moses at the Mount Sinai Fresco , Cappella Scrovegni (Arena Chapel), Padua

Russian icon Moses at the Mount Sinai Moses the prophet, Russian icon, first quarter Russian icon Moses at the Mount Sinai Moses the prophet, Russian icon, first quarter of 18 th cen. Iconostasis of Kizhi monastery, Russia

British (English) School Moses with the Tablets of the Law, c. 1610/1615 Chastleton House British (English) School Moses with the Tablets of the Law, c. 1610/1615 Chastleton House Champaigne, Philippe de Moses with the Ten Commandments , 1648 Milwaukee Art Museum

Michaelangelo's Moses. Engraving of Moses, by Jacob Matham , 1620 -30 Royal Academy of Michaelangelo's Moses. Engraving of Moses, by Jacob Matham , 1620 -30 Royal Academy of the Arts, London

 החל מימי הביניים התפתח בצרפת עיטור שנקרא 'דיפטיכון' - שכפול של ציור קיים החל מימי הביניים התפתח בצרפת עיטור שנקרא 'דיפטיכון' - שכפול של ציור קיים לעותק נוסף. הרעיון החל בחוזים מיוחדים, שהחתומים עליהם ביקשו לשכפלם. לשם כך נכתב נוסח אחד על משטח בטכניקה מיוחדת, שאפשרה לכסותו בשעווה ולהטביעו על משטח מקביל לו. צורת ה'דיפטיכון' הייתה מלבנית כמעט לגמרי, אלא שחלקו העליון של משטח הכתיבה עוצב כחצי עיגול )אולי מסיבות טכניות(. תבנית זו הועתקה לאמנות, ואף פותחה ל'טריפטיכון' , תמונה בעלת שלושה חלקים צמודים זה לזה, שלכולם חלק עליון מעוגל. Moses Castle Church Friedrichshafen 1071 Choir stalls by Martin Höfle

 במרכז הטריפטיכון מעמד הר סיני GRECO El , Mount Sinai, 1560 -65 , במרכז הטריפטיכון מעמד הר סיני GRECO El , Mount Sinai, 1560 -65 , Galleria Estense, Modena

 יש לזכור שרוב הציירים שאיירו את התנ יש לזכור שרוב הציירים שאיירו את התנ"ך במשך דורות היו נוצרים, עקב נטייתם של היהודים )והמוסלמים( להימנע כמה שאפשר מלעבור על הציווי: "לא תעשה לך פסל וכל תמונה". אי לכך הציורים שבידינו "נגועים" מאוד בנצרות, ולעתים אף באנטישמיות כלפי היהודים וסמליהם. הדבר בא לידי ביטוי גם בתיאור לוחות הברית וכל הקשור בהם: קבלתם על ידי משה מהאל; הורדתם מהר סיני, ושבירתם. MAÎTRE François . Moses receives the Tables of the Law 08 -5741. The golden calf , C de Dieu", book I-X י From Augustine's "La Cit ) (translation from the Latin by Raoul de Presles Museum Meermanno Westreenianum, The Hague

Moses receives the tablets & worships the Golden Calf, c 1295. Friar Laurent Illustrator Moses receives the tablets & worships the Golden Calf, c 1295. Friar Laurent Illustrator Moses receives the commandments from God. from "La Somme le Roy". from “La Somme Le Roy” , c. 1295 British Library, London British library London

 רוב התיאורים הוויזואליים של הלוחות מובאים בהקשר של חטא העגל, שם מופיעה לרוב רוב התיאורים הוויזואליים של הלוחות מובאים בהקשר של חטא העגל, שם מופיעה לרוב שבירתם על ידי משה. הנוצרים הדגישו סצינה זו, בבקשם להציג לראווה את בוגדנותו של העם היהודי ואת נהייתו אחר אלילי הכסף והזהב. הלוחות, מכורח זה, הלכו והושפעו מן האווירה הדמונית בה תוארה הסצינה )דמויות שטניות; משה עם קרניים; מחולות פולחן מפחידים סביב העגל ועוד(, עד כי הפכו הם עצמם לסמל הברית שהופרה ונבגדה. תוצאת מעשה נבלה זה היה, כמובן, יצירת 'ברית חדשה' של האל עם עמו החדש הם הנוצרים. בעקבות כך החלו מופיעים יותר ויותר תיאורים ויזואליים של הלוחות כמסמכים משפטיים )חוזים וכדומה(, עד כי במאה ה-21 באירופה הופך ה'דיפטיכון' לסמל המוכר ביותר ל'לוחות הברית הנבגדת'. . Christoph von Urach 8151 , Moses , baptismal font , St. Amandus, Bad Urach, Germany

 על עוצמתו של הסמל יעיד מעשהו של הנרי השלישי מלך אנגליה, אשר במהלך על עוצמתו של הסמל יעיד מעשהו של הנרי השלישי מלך אנגליה, אשר במהלך ימי שלטונו במאה ה-31 פסק כי על היהודים לשאת אות קלון בצורת לוחות הברית: "כל יהודי ישא על חזהו על לבושו העליון בכל מקום אשר ילך או ירכב, הן בעיר והן מחוצה לה, כעין שני לוחות לבנים עשויים בד או קלף מעוגל בקצהו. " נראה כי פסיקה זו לא נאכפה דיה, שכן מיד לאחר מותו של הנרי ב-2721 עלה לכס המלכות המלך אדוארד הראשון, אשר חידש את החקיקה המפלה: "כי כל אחד מהם אשר מלאו לו שבע שנים ישא על לבושו העליון סמל עשוי אריג צהוב בצורת שני לוחות, שש אצבעות אורכו ושלוש אצבעות רוחבו. " אדוארד זה, אגב, המשיך לרדוף את היהודים, עד שבשנת 0921 גירשם מארצו. מרתק לגלות שצורת ה'דיפטיכון' שנתגלגלה מצרפת לאנגליה, והפכה בה לאות קלון, התקבלה בקרב היהודים כסמל יהודי לכל דבר, והיום היא מקובלת כמעט כסמל האולטימטיבי ללוחות הברית. ESDIN of Amiens 55 -0541. Moses tells the elders to stay behind, ascends with Joshua, and receives the Tables of the Law C Moses tells the elders to stay from a "Biblia Pauperum" (Bible of the Poor ) , Museum Meermanno Westreenianum, The Hague

 "ויאמר, הנה אנכי כרת ברית, נגד כל-עמך אעשה נפלאת, אשר לא-נבראו בכל-הארץ ובכל- הגוים; וראה כל-העם אשר-אתה בקרבו את- מעשה יהוה, כי-נורא הוא, אשר אני, עשה עמך. יא שמר-לך--את אשר אנכי, מצוך היום; הנני גרש מפניך, את-האמרי והכנעני, והחתי והפרזי, והחוי והיבוסי. יב השמר לך, פן-תכרת ברית ליושב הארץ, אשר אתה, בא עליה: פן יהיה למוקש, בקרבך. יג כי את-מזבחתם תתצון, ואת-מצבתם תשברון; ואת- אשריו, תכרתון. יד כי לא תשתחוה, לאל אחר: כי יהוה קנא שמו, אל קנא הוא. טו פן-תכרת ברית, ליושב הארץ; וזנו אחרי אלהיהם, וזבחו לאלהיהם, וקרא לך, ואכלת מזבחו. טז ולקחת מבנתיו, לבניך; וזנו בנתיו, אחרי אלהיהן, והזנו את-בניך, אחרי אלהיהן. יז אלהי מסכה, לא תעשה-לך. יח את-חג המצות, תשמר-- שבעת ימים תאכל מצות אשר צויתך, למועד חדש האביב: כי בחדש האביב, יצאת ממצרים. יט כל-פטר רחם, לי; וכל-מקנך תזכר, פטר שור ושה. כ ופטר חמור תפדה בשה, ואם-לא תפדה וערפתו; כל בכור בניך תפדה, ולא-יראו פני ריקם. כא ששת ימים תעבד, וביום השביעי תשבת; בחריש ובקציר, תשבת. כב וחג שבעת תעשה לך, בכורי קציר חטים; וחג, האסיף--תקופת, השנה. כג שלש פעמים, בשנה-- יראה, כל-זכורך, את-פני האדן יהוה, אלהי ישראל. כד כי- אוריש גוים מפניך, והרחבתי את- גבלך; ולא-יחמד איש, את-ארצך, בעלתך לראות את-פני יהוה אלהיך, שלש פעמים בשנה. כה לא- תשחט על-חמץ, דם-זבחי; ולא-ילין לבקר, זבח חג הפסח. כו ראשית, בכורי אדמתך, תביא, בית יהוה אלהיך; לא- תבשל גדי, בחלב אמו. כז ויאמר יהוה אל- משה, כתב-לך את- הדברים האלה: כי על-פי הדברים האלה, כרתי אתך ברית--ואת- ישראל". Claude Vignon Moses with the Tablets of the Law

In this 1768 parchment, Jekuthiel Sofer emulated decalogue at the Esnoga. Bibliotheca Rosenthaliana, Amsterdam In this 1768 parchment, Jekuthiel Sofer emulated decalogue at the Esnoga. Bibliotheca Rosenthaliana, Amsterdam

: מקורות http: //he. wikipedia/The Giving of the Law http: //www. artbible. net/Law covenants : מקורות http: //he. wikipedia/The Giving of the Law http: //www. artbible. net/Law covenants http: //www. biblical-art/Giving of the Law http: //commons. wikimedia/Moses http: //commons. wikimedia/Ten Commandments http: //www. artres/Giving of the Law עריכה: אסף פלר

God gives the law and covenants to Moses DURA EUROPOS God gives the law God gives the law and covenants to Moses DURA EUROPOS God gives the law and covenants to Mose BYZANTIC ICON

Moses receives the tablets of the law. 16 th c. Byzantine fresco, Church, Sucevita Moses receives the tablets of the law. 16 th c. Byzantine fresco, Church, Sucevita (Monastery), Romania

, שלום לך אני מזמין אותך לבקר באתר המצגות שלי ולהנות ממצגות נוספות להתראות, , שלום לך אני מזמין אותך לבקר באתר המצגות שלי ולהנות ממצגות נוספות להתראות, אסף פלר http: //assaffeller. com PONTORMO Moses receiving the tables, 1546 -56 Galleria degli Uffizi, Florence