Скачать презентацию CENTRUL ŞCOLAR PENTRU EDUCAŢIE INCLUZIVĂ T RGU LĂPUŞ Скачать презентацию CENTRUL ŞCOLAR PENTRU EDUCAŢIE INCLUZIVĂ T RGU LĂPUŞ

0c8dc251e62f432db7ffc8a955468ce1.ppt

  • Количество слайдов: 52

CENTRUL ŞCOLAR PENTRU EDUCAŢIE INCLUZIVĂ T RGU LĂPUŞ Planul managerial al Centrului Şcolar pentru CENTRUL ŞCOLAR PENTRU EDUCAŢIE INCLUZIVĂ T RGU LĂPUŞ Planul managerial al Centrului Şcolar pentru Educaţie Incluzivă Târgu Lăpuş An şcolar 2017 -2018

Rolul şi atribuţiile Centrului Şcolar pentru Educaţie Incluzivă Târgu Lăpuş Aplică politicile şi strategiile Rolul şi atribuţiile Centrului Şcolar pentru Educaţie Incluzivă Târgu Lăpuş Aplică politicile şi strategiile MEN şi ISJ la nivel local în vederea şcolarizării copiilor cu CES; Aplică legislaţia cu scopul creşterii calitatăţii activităţilor de predare-învăţare şi respectarea standardelor naţionale/indicatorilor de performanţă; Asigură, împreună cu autorităţile APL, şcolarizarea elevilor cu CES şi monitorizează participarea la cursuri a acestora pe durata învăţământului obligatoriu; Prezintă un raport anual privind starea învăţământului la nivelul instituţiei şcolare; Gestionează resursele umane şi posturilor didactice la nivelul unităţii şcolare; Gestionează BD privind CD calificate angajate în unitate, precum şi întreaga bază de date a educaţiei; Înaintează spre avizare ISJ Proiectul planului de şcolarizare şi Proiectul de încadrare, în conformitate cu politica educaţională, a documentelor strategice privind dezvoltarea economică şi socială la nivel local, după consultarea operatorilor economici şi a partenerilor sociali interesaţi; Asigură colectarea datelor statistice pentru sistemul naţional de indicatori privind educaţia.

Elemente de analiză şi diagnoză utilizate în planificarea activităţii pregătirea ştiinţifică şi managerială a Elemente de analiză şi diagnoză utilizate în planificarea activităţii pregătirea ştiinţifică şi managerială a personalului încdrat în unitate , oferirea de consultanţă personalului din subordine prin prisma experienţei profesionale şi manageriale acumulate; activitatea personalului didactic (proiectare, predare-învăţare, evaluare, reglare/remediere, diferenţiere a demersului educaţional); nivelul performanţelor realizate de elevi în învăţare raportat la standardele educaţionale naţionale (curriculare şi de evaluare); rezultatele activităţii de monitorizare a implementării planurilor de îmbunătăţire a calităţii educaţiei din unitate; conştientizarea conceptului de ÎPV de către cadrele didactice, prin participarea la cursuri/schimburi de experienţă/diseminări de bune practici/cercuri pedagogice/întâlniri şi/sau şedinţe de lucru etc. ; rapoartele scrise/notele de control/fişe de observare a lecţiilor/PV şi alte documente oficiale încheiate şi măsurile luate pentru remedierea problemelor semnalate pentru asigurarea calităţii în educaţie; permanenta dezvoltarea progresivă a culturii organizaţionale de dezvoltare la nivelul instituţiei educaţionale; (auto)evaluarea cu regularitate a performanţelor profesionale, respectarea direcţiilor strategice stabilite;

 funcţionalitatea consiliilor de administraţie şi profesoral; asigurarea fuxului informaţional corect; actualizarea permanentă a funcţionalitatea consiliilor de administraţie şi profesoral; asigurarea fuxului informaţional corect; actualizarea permanentă a site-ului şcolii; gestionarea corectă a bazei materiale existente, a instituţiei în general; întocmirea documentelor oficiale cu simţ de răspundere şi urmărirea corectitudinii lingvistice şi gramaticale pentru asigurarea calităţii materialelor elaborate; respectarea atribuţiilor stabilite prin fişele posturilor; asigurarea caracterului corect prin respectarea regimului juridic al documentelor oficiale; aplicarea în munca la clasă a cunoştinţelor dobândite prin participarea la cursuri de formare; implicarea în rezolvarea problemelor elevilor, existenţa unor planuri de măsuri specifice; implicarea în actul decizional a partenerilor din comunitate/asumarea responsabilităţii în actul decizional; procesul decizional trebuie să se bazeze pe date concrete, corecte, colectate cu exactitate şi utilizate eficient; eliminarea barierelor pentru realizarea schimbării în bine şi motivarea cadrelor didactice pentru a obţine efectul scontat în obţinerea rezultatelor anticipate, în aplicarea strategiilor instituţionale;

 scăderea ratei absenteismului şi a abandonului şcolar; implicarea reală a CEAC şi feed-back-ul scăderea ratei absenteismului şi a abandonului şcolar; implicarea reală a CEAC şi feed-back-ul oferit de aceasta; accesarea programelor europene; calitatea documentelor elaborate; depăşirea barierelor personal-emoţionale; adaptarea normelor la scăderea populaţiei şcolare, reorganizarea obiectivă şi cu simţ de răspundere a unităţii şcolare; diligenţe pe lângă CJ pentru alocarea de fonduri în vederea realizării obiectivelor instituţionale; funcţionarea claselor în temeiul legii; funcţionalitatea comisiilor/comitetelor de lucru din unitate; dovezi materiale care aparţin următoarelor tipuri de date/documente/informaţii: reglementări legale; Politicile naţionale în domeniul educaţiei şi al protecţiei copilului şi de tineret; planuri şi proceduri specifice, rapoarte de inspecţie (toate tipurile); date statistice referitoare la indicatorii şi standardele de calitate;

 date statistice referitoare la indicatorii din cadrul Sistemului Naţional de Indicatori pentru Educaţie date statistice referitoare la indicatorii din cadrul Sistemului Naţional de Indicatori pentru Educaţie şi la alţi indicatori naţionali şi europeni; rezultatele sondajelor de opinie, articole şi reportaje din mass-media; reclamaţii, sesizări, propuneri adresate conducerii şcolii şi rezoluţiile privind rezolvarea acestora (inclusiv acţiuni în instanţă în care una dintre părţi este CSEI şi/sau personalul angajat); proiecte, parteneriate şi afilieri naţionale şi internaţionale; indicatorii de calitate de la nivelul evaluării activităţilor de inspecţie, şi anume: rezultatele stabilite; atingerea indicatorilor de ieşire şi de rezultat stabiliţi; încadrarea în bugetul aprobat; folosirea eficientă a resurselor alocate; creşterea nivelului de satisfacţie a beneficiarilor faţă de modul de evaluare a activităţii educaţionale, în general, şi faţă de modul de evaluare a activităţii; indicatorii de calitate de la nivelul valorificării activităţilor de monitorizare, şi anume: eficacitatea intervenţiilor de reglare/remediere a problemelor/situaţiilor apărute pe parcursul desfăşurării activităţilor; identificarea operativă a situaţiilor în care este nevoie de intervenţia din partea altor instituţii sau autorităţi ale statului şi notificarea acestora;

Ţintele şi opţiunile strategice pentru perioada 2017 -2021 Ţinta strategică 1: Furnizarea unei activități Ţintele şi opţiunile strategice pentru perioada 2017 -2021 Ţinta strategică 1: Furnizarea unei activități manageriale de calitate în vederea dezvoltării unității de învățământ prin crearea cadrului optim de dezvoltare profesională a cadrelor didactice şi a personalului angajat. Opțiunea strategică 1. 1. Creşterea autonomiei instituţiei de învăţământ prin eficientizarea procesului de descentralizare; Opțiunea strategică 1. 2. Monitorizarea modului de gestionare, de modernizare şi de dotare a bazei materiale şi a infrastructurii CSEI; Opțiunea strategică 1. 3. Armonizarea cadrului legislativ şi respectarea legalităţii; Opțiunea strategică 1. 4. Finanţarea învăţământului special; Opțiunea strategică 1. 5. Optimizarea competențelor specifice personalului didactic, didactic auxiliar şi nedidactic din unitate;

 Ţinta strategică 2: Îmbunătățirea procesului instructiv-educativ prin elaborarea și implementarea unor planuri de Ţinta strategică 2: Îmbunătățirea procesului instructiv-educativ prin elaborarea și implementarea unor planuri de măsuri care vizează creșterea calității actului de predare-învățare-evaluare și dezvoltarea personală a elevilor prin dobândirea de competențe adaptate la cerințele societății și pieței muncii. Opțiunea strategică 2. 1. Creşterea calităţii actului educaţional, dezvoltarea culturii calității şi realizarea echităţii în educaţie; Opțiunea strategică 2. 2. Stimularea calităţii în educaţie prin învăţare permanentă; Opțiunea strategică 2. 3. Fundamentarea actului educaţional pe baza nevoilor de dezvoltare personală şi profesională a elevilor din perspectiva dezvoltării durabile şi a asigurării coeziunii economice şi sociale; Opțiunea strategică 2. 4. Eficientizarea actului de evaluare şi gestionarea optimală a concursurilor şi a examenelor şcolare;

 Ţinta strategică 3: Promovarea educaţiei incluzive prin eliminarea segregării şi combaterea discriminării pe Ţinta strategică 3: Promovarea educaţiei incluzive prin eliminarea segregării şi combaterea discriminării pe criterii etnice, de statut social şi dizabilităţi. Opțiunea strategică 3. 1. Promovarea unor oferte educaționale unităților școlare menite să răspundă nevoilor de formare personală și profesională actuale și de perspectivă ale tuturor beneficiarilor de educație; Opțiunea strategică 3. 2. Asigurarea egalității de șanse și a nondiscriminării privind participarea la educație a elevilor; Ţinta strategică 4: Dezvoltarea şi diversificarea strategiilor educaţionale pentru prevenirea şi combaterea abandonului şcolar, a absenteismului şi a violenţei în mediul şcolar. Opțiunea strategică 4. 1. Prevenirea şi reducerea absenteismului şi a abandonului şcolar, precum şi a fenomenului de violenţă şcolară; Opțiunea strategică 4. 2. Dezvoltarea unui demers educațional formal, nonformal, informal corespunzător cadrului de consiliere, orientare şcolară și profesională, de asistenţă psihopedagogică, de informare și comunicare;

 Ţinta strategică 5: Formarea continuă a cadrelor didactice pentru dobândirea de competenţe necesare Ţinta strategică 5: Formarea continuă a cadrelor didactice pentru dobândirea de competenţe necesare asigurării unui învăţământ performant, inclusiv, corelat cu nevoile de formare personală şi profesională ale elevilor şi cerinţele pieţei muncii. Opțiunea strategică 5. 1. Deschiderea sistemului educaţional special şi de formare profesională către societate, către mediile: social, economic şi cultural; Opțiunea strategică 5. 2. Facilitarea accesului cadrelor didactice la cursuri de formare continuă atât în domeniul didacticii, cât și în cel al managementului educațional multiplan în directă relație cu competențele cheie; Opțiunea strategică 5. 3. Susținerea demersurilor pentru performarea inovației pedagogice ca mijloc de dezvoltare a resurselor umane din educație și formare; Ţinta strategică 6: Promovarea de parteneriate şi proiecte educaţionale în scopul performării unui învăţământ inovativ, la standarde europene. Opțiunea strategică 6. 1. Completarea cadrului formal al educației prin activități extrașcolare și extracurriculare pentru a asigura elevilor cu CES însuşirea cunoştinţelor, formarea şi dezvoltarea competenţelor, valorilor şi atitudinilor necesare integrării pe piaţa națională/europeană/mondială a muncii; Opțiunea strategică 6. 2. Optimizarea dezvoltării instituționale prin dialog

Obiective generale OG 1 -Respectarea principiului responsabilităţii publice şi întărirea mecanismelor legale de funcţionare Obiective generale OG 1 -Respectarea principiului responsabilităţii publice şi întărirea mecanismelor legale de funcţionare a acestor principii în învăţământul special; OG 2 -Modernizarea şi dotarea bazei materiale şi a infrastructurii CSEI Târgu Lăpuş; OG 3 -Finanţarea unităţii de învăţământ; OG 4 -Armonizarea cadrului legislativ şi respectarea legalităţii; OG 5 -Creşterea calităţii actului educaţional şi realizarea echităţii în educaţie; OG 6 -Stimularea calităţii în educaţie prin învăţare permanentă; OG 7 -Eficientizarea actului de evaluare şi gestionarea optimală a organizării şi desfăşurării concursurilor şi a examenelor şcolare; OG 8 -Fundamentarea actului educaţional pe baza nevoilor de dezvoltare personală şi profesională a elevilor cu CES din perspectiva dezvoltării durabile şi a asigurării coeziunii economice şi sociale OG 9 -Prevenirea şi reducerea absenteismului şi a abandonului şcolar, precum şi a fenomenului de violenţă şcolară OG 10 -Deschiderea sistemului educaţional special şi de formare profesională către societate, către mediile: social, economic şi cultural OG 11. Susținerea formării cadrelor didactice

Plan operaţional Obiective specifice Măsuri şi acţiuni Resurse necesare Etapă de Indicatori de Beneficiari Plan operaţional Obiective specifice Măsuri şi acţiuni Resurse necesare Etapă de Indicatori de Beneficiari Responsabili planificate implementare realizare pentru atingerea obiectivului specific Ţinta strategică 1: Furnizarea unei activități manageriale de calitate în vederea dezvoltării unității de învățământ prin crearea cadrului optim de dezvoltare profesională a cadrelor didactice şi a personalului angajat. • OG 1 -Respectarea principiului responsabilităţii publice şi întărirea mecanismelor legale de funcţionare a acestor principii în învăţământul special; • OG 2 -Modernizarea şi dotarea bazei materiale şi a infrastructurii CSEI Târgu Lăpuş; • OG 3 -Finanţarea unităţii de învăţământ; • OG 4 -Armonizarea cadrului legislativ şi respectarea legalităţii; Opțiunea strategică 1. 1. Creşterea autonomiei instituţiei de învăţământ prin eficientizarea procesului de descentralizare; Aplicarea ― Corelarea strategiei Strategia 2017 -2018 Legislaţia ECP Director prevederilor de dezvoltare a învăţămânspecifică CD Responsabilii legislative în învăţământului la tului educaţiei comisiilor domeniul nivelul unităţii cu preuniversit existentă și metodice descentralizării strategiile ISJ şi ar din cunoscută în Secretar învăţământului MEN judeţul toate Contabil în anul școlar ― Organizarea internă a Maramureş compartimentele 2017 -2018 domeniilor Strategia din unitate /compartimentelor şi UPJ comisiilor de lucru din unitate

― Validarea componenţei şi a responsabilităţilor Consiliului de administraţie al CSEI Hotărârile CA Septembrie ― Validarea componenţei şi a responsabilităţilor Consiliului de administraţie al CSEI Hotărârile CA Septembrie 2017 ECP CD D APL Director CA ― Organizarea, coordonarea, reglementarea şi controlul circulaţiei informaţiei în unitate, postarea informaţiilor de interes pentru personalul CSEI pe site-ul şcolii, organizarea de dezbateri la nivelul cercurilor pedagogice, la nivelul comisiilor metodice Consilierea responsabililor comisiilor din unitate şi monitorizarea activităţii privind stabilirea şi aplicarea de măsuri specifice PV de la şedinţele de lucru Tabele cu prezenţa Conform calendarului CD Director ―

― Dezvoltarea autonomiei CSEI şi a autonomiei profesionale a cadrelor didactice ― Cunoaşterea, aplicarea ― Dezvoltarea autonomiei CSEI şi a autonomiei profesionale a cadrelor didactice ― Cunoaşterea, aplicarea şi respectarea LEN, metodologii aprobate prin OM Însuşirea tuturor documentelor emise de MEN, ISJ ş. a. pe FORUM-ul directorilor şi site-ul ISJ şi CSEI pentru atingerea principiului transparenţei instituţiilor publice Postarea pe site-ul şcolii şi prezentarea în CP a Raportului privind Starea învăţământului pe anul 2016 -2017, a Planului managerial pe 2017 -2018 Publicarea Hotărârilor CA al CSEI pe site-ul instituţiei ― ― ― Strategia învăţământului preuniversitar din judeţul Maramureş Plan managerial PV Site-ul şcolii Forumul D/DA 2017 -2018 ECP CD Director CA 2017 -2018 ECP CD Director Secretar Cadre didactice RS PM HCA Postare pe siteul CSEI 2017 -2018 CD ECP Director Secretar CA

― ― ― ― Publicarea listei posturilor/catedrelor, organizarea concursurilor de angajare pe post/catedră şi ― ― ― ― Publicarea listei posturilor/catedrelor, organizarea concursurilor de angajare pe post/catedră şi încadrarea cu personal didactic conform legislaţiei în vigoare şi conform calendarului mobilităţii personalului didactic Transmiterea adreselor de eliberare a posturilor/catedrelor-la timp-la ISJ şi parcurgerea tuturor paşilor legali privind ocuparea acestora Publicarea posturilor pe site-ul ISJ şi pe ale fiecărei UPJ în parte Emiterea deciziilor privind numirea comisiilor specifice instituţiei, cu respectarea şi precizarea întregii legislaţii în vigoare Emiterea Hotărârilor CA al CSEI Participarea şi implicarea efectivă a directorului, a responsabililor comisiilor metodice şi a membrilor CEAC în realizarea asistenţelor la lecţii, fiecare CD va avea formulată o schiţă a lecţiei înainte de a intra la oră (în format letric sau digital) Direcorul va formula concluzii şi recomandări obiective asupra celor observate, respectând astfel colegii prin realizarea feedback-ului ca urmare a analizei lecţiei PÎ PV de la şedinţele publice şi din CA al ISJ Deciziile de numire pe post/catedră Înştiinţări UPJ privind numirea CD Lista posturilor publicată Conform calendarul ui de mobilitate CD Moldovan Ana-işg Bogdan Camelia, Andraşciuc Gheorghe, Cucuiat Ciprian-işga Abraham Mihaiela, Vida Flaviu-iş D/DA Comisia paritară judeţeană ISJ-SLI Maramureş Deciziile directorului şi Hotărârile CA al CSEI emise 2017 -2018 CD Director Secretar CA Schiţe lecţii FOL 2017 -2018 ECP CD Director Responsabilii comisiilor metodice Membrii CA şi CEAC

― ― ― Completarea declaraţiilor de avere şi de interese şi transmiterea acestora la ― ― ― Completarea declaraţiilor de avere şi de interese şi transmiterea acestora la timp factorilor precizaţi în legislaţia specifică Racordarea leadershipului şi managementului şcolii la cultura digitală din procesul de predare-învăţare-evaluare prin implementarea de sisteme informatice de suport, creat de MEN Organizarea şi desfăşurarea concursurilor de ocupare a posturilor vacantate pe parcursul anului şcolar Adresa ISJ de informare Mai 2017 D Director Documente electronice specifice 20172018 CD D/DA Director Documente specifice 20172018 CD ECP Comunitat e Director Comisia numită prin decizia directorului

Opțiunea strategică 1. 2. Modernizarea şi dotarea bazei materiale şi a infrastructurii CSEI Târgu Opțiunea strategică 1. 2. Modernizarea şi dotarea bazei materiale şi a infrastructurii CSEI Târgu Lăpuş Eficientizarea procesului de învăţământ în anul școlar 2017 -2018, prin utilizarea în procent de 100 % a resurselor materiale și a infrastructurii școlare Stabilirea, pentru 20172018, a unui parteneriat durabil între CSEI și CJ, în procesul de reabilitare şi dotare ― Adaptarea la piaţa muncii în scopul eficientizării utilizării resurselor financiare în educaţie, în urma strânsei colaborări cu CJ, prin aplicarea LEN Proiectul dec 2017 planului de şcolarizare Strategia de dezvoltare a învăţământu lui preuniversita r al ISJ Toate resursele financiare gestionate eficient, în scopul dezvoltării optime a CSEI ― Obţinerea autorizaţiei sanitare, a autorizaţiei PSI până la începerea anului şcolar 2017 -2018 Autorizaţii aug-sep 2017 Includerea ECP CSEI în CD programe de dezvoltare, în funcţie de nevoile identificate ― Accesarea de fonduri nerambursabile pentru UPJ şi comunitate Continuarea investiţiilor începute în anii anteriori Fundamentarea propunerilor pentru noi investiţii şi monitorizarea derulării eficiente a reabilitării /modernizării clădirii şcolii şi a internatului şi a reparaţiilor curente Număr de proiecte depuse PV 2017 -2018 ― ― 2017 -2018 ECP CD Comunitate Director CA Director Administrator Director Responsabil comisie Director Administrator financiar CA

― Continuare ― a demersului local pentru dotarea, modernizar ea bazei materiale CSEI ― ― Continuare ― a demersului local pentru dotarea, modernizar ea bazei materiale CSEI ― ― Îmbunătăţirea accesului la Internet prin implementarea unor reţele wireless Echipame nte IT 2017 -2018 Modernizarea bazei materiale a CSEI prin respectarea normativelor privind dotarea cu mijloace de învăţământ moderne Oferte de dotare pe discipline Liste bază materială 2017 -2018 Verificarea gradului de dotare a claselor şi cabinetelor şcolare cu material didactic, jocuri educative necesare procesului didactic Dotarea cu mobiler şi seturi de materiale didactice a tuturor claselor şi cabinetelor şcolare Liste dotări Acoperirea întregii suprafeţe a şcolii cu acces la internet Cu 3 % mai mare sumele alocate pentru îmbogăţirea bazei materiale a CSEI ECP CD Comunitat e Director Administrator ECP CD Director CA Contabil Administrator 2017 -2018 ECP CD Director Administrator Responsabili comisii metodice 2017 -2018 ECP CD Director Administrator Contabil

Opțiunea strategică 1. 3. Armonizarea cadrului legislativ şi respectarea legalităţii Reprezenta rea CSEI ca Opțiunea strategică 1. 3. Armonizarea cadrului legislativ şi respectarea legalităţii Reprezenta rea CSEI ca parte civilă, în procese, apărarea şi promovare a imaginii şcolii ― ― ― Solicitarea asistenţei şi consultanţei de specialitate compartimentelor din cadrul ISJ, Informarea membrilor compartimentelor CSEIcu privire la dispoziţiile cu caracter normativ de interes general şi specifice învăţământului Reprezentarea drepturilor şi intereselor legitime ale CSEI în raporturile cu autorităţile publice, instituţiile de orice natură, precum şi cu orice persoană fizică sau juridică Reprezentarea intereselor legitime ale CSEI în faţa instanţelor judecătoreşti de orice nivel Asigurarea şi păstrarea evidenţei lucrărilor realizate şi a dosarelor de instanţă Îndeplinirea altor atribuţii prevăzute de lege, cu respectarea prevederilor legale Docum Caracter Legislația entele Perman existentă și juridice ent cunoscută în întocmi toate UPJ, te interesele instituţiei reprezentate în faţa instanţelor de toate gradele, resursele ISJ gestionate eficient ECP Parteneri UPJ/ISJ Angajaţi ISJ Moldovan Ana-işg Bogdan Camelia, Andraşciuc Gheorghe, Cucuiat Ciprian-işga Meşter Adriana-iş (purtător de cuvânt) Oţel Alin-consilier juridic

― Întocmeşte, actualizează şi gestionează procedurile activităţilor desfăşurate la nivelul compartimentului PF Site-ul şcolii ― Întocmeşte, actualizează şi gestionează procedurile activităţilor desfăşurate la nivelul compartimentului PF Site-ul şcolii 2017 -2018 ― Organizare a internă a compartim entului cu specific Respectarea regimului juridic în vederea completării actelor de studii Completarea la zi a Registrelor matricole de evidenţă a elevilor Obţinerea titlurilor executorii şi transmiterea acestora Compartimentului Financiar-Contabil în vederea executării Ducerea la îndeplinire a măsurile ce ne revin ca instituţie potrivit SN-A Considerarea interesului public mai presus de orice alt interes în îndeplinirea atribuţiilor de serviciu Respectarea legislaţiei specifice examenelor naţionale, gradaţiilor de merit etc. RI 2017 -2018 ― ― Creşterea ― integrităţii, reducerea vulnerabili ― tăţilor şi a riscurilor de corupţies ― liber la informaţiil e de interes public Documente 2017 -2018 interne derivate şi din SN-A Toate documentele realizate sunt corelate cu legislaţia specifică Angajaţi în Director sistem Coordonator CEAC Responsabil SCIM ECP Parteneri CSEI Angajaţi CSEI Invocarea articolelor de lege în minim 50% din documentele întocmite Director Secretar Contabil ECP Angajaţi de sistem Director Cosilier de integritate Responsabil comisie anticorupţie

Acces liber ― la informaţiil e de interes public Asigurarea la accesul neîngrădit la Acces liber ― la informaţiil e de interes public Asigurarea la accesul neîngrădit la Docu 2017 informaţiile de interes public, mente 2018 conform Legii 544/2001, privind care liberul acces la informaţiile de să interes public, cu modificările ateste ulterioare, atât în interiorul CSEI aplica cât şi în comunicarea cu terţii rea ― Crearea unor formulare care să legisla sprijine adresarea publicului extern, ţiei corelate cu legislaţia ― Formularea de răspunsuri cu precizarea corectă a articolelor legislative la petiţii, memorii, sesizări, conform Legii 233/23. 04. 2002, modificată cu OG 27/30. 01. 2002 Opțiunea strategică 1. 4. Finanţarea unităţii de învăţământ Asigurarea finanţării instituţiei de învăţământ ― ― Asigurarea finanţării CSEI, conform dispoziţiilor LEN şi a HG 1274/2011 şi a bugetului de stat Asigurarea respectării dispoziţiilor legale privind finanţarea de bază Monit orizar e 20172018 Răspunsul ECP prompt oferit Angajaţi tuturor petiţiilor, de sistem reclamaţiilor, memoriilor în termenele precizate de lege Director Secretar Contabil Respectarea cu CSEI stricteţe a ECP încadrării în indicatorii de plan aprobaţi de către Ordonatorul principal de credite-pe secvenţa din anii financiari cuprinşi în anul şcolar 20172018 Director Contabil

― ― Asigurarea respectării dispoziţiilor OG 119/1999, republicată şi a OMFP 923/2014, pentru aprobarea ― ― Asigurarea respectării dispoziţiilor OG 119/1999, republicată şi a OMFP 923/2014, pentru aprobarea Normelor Metodologice privind atribuţiile şi exercitarea CFP, a HG 1257/2012, privind organizarea inspecţiilor financiare şi stabilirea atribuţiilor generale în efectuarea acestora în vederea aplicării OG 119/1999, privind CFP Exercitarea CFP asupra proiectelor de operaţiuniconform listei întocmite, în care sunt stabilite proiectele supuse controlului, cadrul legal, obiectivele controlului, termenele şi persoana răspunzătoare cu prezentarea documentelor pentru viza de CFP în conformitate cu metodologia prevǎzută în Anexa 1 din OMFP 923/2011, actualizat Monitoriza re 2017 -2018 CSEI Director Contabil

― ― Respectarea cu stricteţe a încadrării în indicatorii de plan aprobaţi de către ― ― Respectarea cu stricteţe a încadrării în indicatorii de plan aprobaţi de către Ordonatorul principal de creditepentru anii financiari cuprinşi în anul şcolar 2017 -2018, la toate articolele cuprinse în plan şi repartizat CSEI Asigurarea obţinerii finanţării pentru plata în cadrul programului ”Bani de liceu” şi bursa profesională Efectuarea plăţilor în baza sentinţelor definitive Respectarea cu stricteţe a plăţii diferenţelor salariale cuvenite în perioada oct 2008 -12 mai 2011, conform HG 614/2016 şi a Legii 85/2016 Bilanţ si anexe la bilanţ Trime strial şi anual CSEI Director Contabil

― ― Asigurarea bazei legale şi a Bilanţ si plăţilor angajate pentru anexe la ― ― Asigurarea bazei legale şi a Bilanţ si plăţilor angajate pentru anexe la acţiunile de perfecţionare a bilanţ personalului didactic; efectuarea plăţilor alocate în baza contractelor şi a convenţiilor încheiate Respectarea normelor legale privind plăţile ce se vor efectua pentru organizarea transportului elevilor la concursuri, campionate Asigurarea plăţilor proprii pentru utilităţi, întreţinere, aprovizionare Respectarea dispoziţiilor legale privind efectuarea plăţilor pentru lucrările de investiţii în continuare, conform listei aprobate de către ordonatorul principal Trimestrial şi anual CSEI Director Contabil

Asigurarea fondurilor pentru o asistenţă medicală de calitate ― ― Susţinerea ― programelo r Asigurarea fondurilor pentru o asistenţă medicală de calitate ― ― Susţinerea ― programelo r sociale naţionale Crearea cadrului propice pentru organizarea consultaţiilor medicale pentru evaluarea sănătăţii corporale şi mentale obligatorie ale CD (IMECTS 4/2011), prin asigurarea fondurilor din Bugetul Consiliului Judeţean Crearea unui cadru propice în unitate pentru asigurarea serviciilor de asistenţă medicală calitative Facturile fiscale emise de către firmele contractate 2017 -2018 Cabinetul 2017 -2018 medical din internat Corespond enţa cu factorii abilităţi în domeniu Raportul asistentului medical Gestionarea corectă a Documente 2017 -2018 atribuţiilor în cadrul le necesare programelor naţionale bunei "Fructe în şcoli", aprobat colaborări prin OUG 24/2013, cu cu modificările şi completările Consiliul ulterioare şi "Lapte şi corn", Judeţean aprobat prin OUG 96/2002 şi HG 714/2008, cu modificările şi completările ulterioare Toate avizel medicale şi psihologice obținute pentru întreg corpul profesoral CD Personalul CSEI Director Contabil Intervenţia corectă şi la timp a asistentei medicale, conform fişei postului ECP Personalul CSEI Director Contabil Asistenta medicală Termene limită respectate în întocmirea situaţiilor statisticofinanciare ECP Director Contabil Administrator

Aplicarea legislaţiei privind decontarea navetei ― Asigurarea încadrării în Documente 2017 -2018 100 % Aplicarea legislaţiei privind decontarea navetei ― Asigurarea încadrării în Documente 2017 -2018 100 % dintre limitele bugetare contabile solicitanți aprobate a finanţării beneficiari ai transportului pentru aplicării legii elevii care îndeplinesc condiţiile stabilite de OMECTS 329/2007, cu modificările ulterioare, precum şi a transportului CD şi auxiliare, conform HG 569/2015 Opțiunea strategică 1. 5. Optimizarea competențelor specifice personalului didactic ECP CD CD auxiliare Director Contabil Formarea ― personalului administrativ în gestionarea noilor instrumente de management instituţional Secretar Contabil Director Actualizarea prognozării evoluţiei populaţiei şcolare până în 2019 şi în perspectivă pe următorii 5 ani, pe baza informaţiilor din sistem Fundament area planului de şcolarizare BD dec 2017 Toate echipele personalului din compartimentul salarizare/contabilitate incluse în cel puţin un program de formare

― Asigurarea acoperirii normelor prin încadrarea cu personal didactic/didactic auxiliar/nedidactic din unitate Proiect încadrare ― Asigurarea acoperirii normelor prin încadrarea cu personal didactic/didactic auxiliar/nedidactic din unitate Proiect încadrare ― Organizarea şi desfăşurarea activităţilor în cadrul comisiilor metodice Informarea CD cu privire la concursul de obţinere a calităţii de expert în management educaţional (pentru fiecare serie nou aprobată) Depunerea de dosare a CD în vederea includerii în CNEME Evaluarea candidaturilor şi obţinerea calităţii de membru CNEME Publicarea pe site-ul ISJ a Registrului Experţilor în Management Educaţional din judeţul Maramureş PV ― ― Documentaţia realizată de către comisia din ISJ Site-ul ISJ Sept. 2017 (20172018, pe măsura organizării concursuri lor de către CSEI) 2017 -2018 ECP Director CA ECP CD Responsabilii comisiilor metodice Conform graficului aprobat prin OM CD Director Secretar Responsabil comisie formare continuă

― Introducerea la timp a datelor corecte în aplicaţia naţională SIIIR Diagnoza sistemului SIIIR ― Introducerea la timp a datelor corecte în aplicaţia naţională SIIIR Diagnoza sistemului SIIIR martie 2018 CSEI ― Comunicarea ritmică a informaţiilor legate de etapele mobilităţii de personal şi a cerinţelor acestor etape CD, Conform Calendarului de mobilitate CD ― Promovarea imaginii/prestigiului CSEI Optimizare a procesului prin respectarea termenelor Articole de presă Emisiuni TV 2017 -2018 CSEI CD ECP Director Secretari Contabil Responsabil comisie SIIIR Director Secretar Responsabil comisie mobilitate Director Responsabil comisie de imagine

Ţinta strategică 2: Îmbunătățirea procesului instructiv-educativ prin elaborarea și implementarea unor planuri de măsuri Ţinta strategică 2: Îmbunătățirea procesului instructiv-educativ prin elaborarea și implementarea unor planuri de măsuri care vizează creșterea calității actului de predare-învățare-evaluare și dezvoltarea personală a elevilor prin dobândirea de competențe adaptate la cerințele societății și pieței muncii OG 5 -Creşterea calităţii actului educaţional şi realizarea echităţii în educaţie OG 6 -Stimularea calităţii în educaţie şi sporirea accesului la o educaţie de calitate prin învăţare permanentă OG 7 -Eficientizarea actului de evaluare şi gestionarea optimală a organizării şi desfăşurării concursurilor şi examenelor şcolare Opțiunea strategică 2. 1. Creşterea calităţii actului educaţional, dezvoltarea culturii calității şi realizarea echităţii în educaţie Asigurarea serviciilor educaţionale de calitate în cadrul CSEI. Îmbunătăţirea competenţelor de lectură atât în dimensiunea sa tradiţională cât şi ca alfabetizare în înţelegerea textului ― ― Verificarea prin FOL asistenţe la lecţii a RI corelării planificărilor didactice oferite de către MEN cu specificul fiecărei clase de elevi Urmărirea prin asistenţe la lecţii a personalizării proiectării didactice 2017 -2018 cu cel puţin 5%mai multe lecţii în care se utilizează strategii didactice centrate pe elev Cu min. 5% mai mulți elevi care performează în domeniul lecturii, înţelegerii şi interpretării textului ECP CD Director Responsabilii comisiilor metodice CEAC CD

― ― ― Monitorizarea şi evaluarea standardelor de învăţare şi a calităţii procesului de ― ― ― Monitorizarea şi evaluarea standardelor de învăţare şi a calităţii procesului de predare-învăţare-evaluare, stabilirea de ţinte şi obiective realiste de îmbunătăţire şi oferire a suportului necesar pentru ca acestea să fie atinse Organizarea de activităţi în scopul parcurgerii integrale a materiei la toate disciplinele de învăţământ, conform standardelor naţionale de calitate, a adaptării demersului didactic la nevoile elevului/copilului Realizarea unei evaluări ritmice şi relevante GI RI FOL 2017 -2018 ECP CD Director Responsabilii comisiilor metodice CEAC CD GI RI Cataloage 2017 -2018 ECP Diriginţi CD Director Responsabilii comisiilor metodice Responsabil comisie notare ritmică CEAC CD

― ― ― Aplicarea în procesul instructiv-educativ a competenţelor dobândite de CD participante la ― ― ― Aplicarea în procesul instructiv-educativ a competenţelor dobândite de CD participante la diverse cursuri de formare/perfecţionare, ca o rezultantă firească a participării-implicării în actul de formare, a conştientizării conceptului de ÎPV Realizarea/actualizarea tuturor procedurilor formalizate necesare asigurării calităţii în educaţie şi a celorlalte proceduri Implementarea operaţională a sistemului de control intern/managerial şi a managementului riscurilor GI FOL RI 2017 -2018 ECP CD Director Responsabilii comisiilor metodice CEAC CD GI PF RI RSÎ sept-oct 2017 ECP CD Director Responsabilii comisiilor metodice CEAC SCIM CD Director Responsabil comisie SCIM CD Angajaţi Documente 2017 -2018 tip conform legii PF-CMSCIM/EGR ECP CD Angajaţi

Respectare a cadrului legal de evaluare a personalul ui din învăţământ ― Informarea CD Respectare a cadrului legal de evaluare a personalul ui din învăţământ ― Informarea CD în vederea accederii la gradaţie de merit, distincţii şi premii Metodolog ii Liste gradaţii/ distincţii acordate ― Promovarea rezultatelor obţinute de către CD şi UPJ în cadrul unor acţiuni/proiecte/manifestări, inclusiv pe site-ul şcolii ― Stimularea activităţii competiţionale desfăşurate la nivelul şcolii Promovarea talentelor Mape de 2017 -2018 eveniment Ziare Filme TV Site-ul şcolii Statistici 2017 -2018 Rezultate Fotografii Articole în mass media Filmări TV ― Conform calendarul ui Lista CD propuse pentru distincţii şi premii Lista CD care vor accede la gradaţia de merit CD Director Responsabil comisie formare continuă EC CD Director CA Responsabil comisie imagine EC capabili de performanţ ă Părinţi CD Director CA Responsabil comisie imagine Responsabil comisie concursuri şi examene

Asigurarea ― finalizării învăţământ ului obligatoriu de către toţi copiii, prin sporirea accesului la Asigurarea ― finalizării învăţământ ului obligatoriu de către toţi copiii, prin sporirea accesului la o educaţie de calitate şi învăţare permanent ă ― Dezvoltarea sistemelor de avertizare timpurie şi consolidarea programelor remediale şi de sprijin pentru elevii aflaţi în situaţie de risc în învăţământul obligatoriu, prin sprijinirea implementării serviciilor de educaţie timpurie, conform prevederilor LEN GI RI PV 2017 -2018 Îmbunătăţirea atractivităţii, incluziunii, calităţii şi a relevanţei ÎPT; Adaptabilitatea la calificările solicitate pe piaţa muncii Proiectul planului de şcolarizare Portofolii ARACIP 2017 -2018 Toți copiii de vârstă şcolară cuprinși într-o formă de învăţământ Elevii, noi generaţii de antreprenori; dezvoltarea abilităţilor antreprenoriale la cel puţin 2% dintre elevi ECP CD Director Responsabilii comisiilor metodice CEAC CD ECP CD Comunitat e Director Responsabilii comisiilor metodice CEAC CD

Opțiunea strategică 2. 2. Stimularea calităţii în educaţie şi sporirea accesului la o educaţie Opțiunea strategică 2. 2. Stimularea calităţii în educaţie şi sporirea accesului la o educaţie de calitate prin învăţare permanentă Creşterea calităţii activităţii managerial ea conducerii şcolii şi a factorilor decizionali din unitate ― Actualizarea permanentă a site-ului şcolii prin afişarea la loc vizibil a informaţiilor/butoanelor pe categorii de importanţă (Viziune, Misiune, PAS/PDI, Mobilitate, Hotărâri ale CA şamd); Site-ul CSEI ― Consolidarea capacităţii manageriale din unitate, pentru cunoaşterea şi performarea unui management instituţional de tip strategic ― Verificarea şi monitorizarea datelor transmise de către CSEI la ISJ Documente 2017 -2018 de proiectare strategică şi de analiză Situaţii 2017 -2018 solicitate Diagnoza SIIIR Dosarul coresponden ţei UPJ cu ISJ 2017 -2018 Imaginea optimizată a CSEI la nivel local, judeţean, internaţional Comunitat ea educaţiona lă Director CSEI Director CA CEAC Personalul CSEI Director Secretar Contabil

― Evaluarea activităţii FOL 2017 -2018 ECP Director desfăşurate de personalul Fişe de Personalul ― Evaluarea activităţii FOL 2017 -2018 ECP Director desfăşurate de personalul Fişe de Personalul CA şcolii şi acordarea evaluare CSEI Responsabilii calificativelor anuale, pe Calificativ comisiilor metodice baza fişei postului şi a e anuale grilei de evaluare ― Evaluarea managementului resurselor la nivelul instituţiilor de învăţământ Opțiunea strategică 2. 3. Fundamentarea actului educaţional pe baza nevoilor de dezvoltare personală şi profesională a elevilor din perspectiva dezvoltării durabile şi a asigurării coeziunii economice şi sociale Implementarea ― PAS în concordanţă cu PLAI, în perspectiva anului 2017 -2018 ― Monitorizarea permanentă a stadiului implementării PLAI/PAS la nivelul CSEI Raport de evaluare 20172018 Dezvoltarea capacităţii CSEIde a-şi adapta oferta educaţională la cererea de pe piaţa muncii Pliante Broşuri Mapa educaţională Oferta de şcolarizare 20172018 Monitorizar ECP e derulată în CD unitate Parteneri din mediul economic/ comunitate ECP CD Director CA CEAC

― Elaborarea unui plan de şcolarizare realist, relevant pentru nevoile comunităţii şi ale elevilor, ― Elaborarea unui plan de şcolarizare realist, relevant pentru nevoile comunităţii şi ale elevilor, care să ţină seama de nivelul educaţiei oferite la nivelul CSEI Informarea şi aplicarea corectă a Statutului elevilor Proiect plan şcolarizare dec 2017 ECP CD Comunitat e Director Comisia de curriculum Monitoriza ― Raport 2017 -2018 ECP Director rea anual D/DA Responsabil comisie respectării metodica a diriginţilor Statutului Diriginţi elevilor Opțiunea strategică 2. 4. Eficientizarea actului de evaluare şi gestionarea optimală a organizării şi desfăşurării concursurilor şi examenelor şcolare ― ― Asigurarea unui program de Rapoarte activităţi remediale/de PV pregătire suplimentară a elevilor, pe tot parcursul anului terminal (şi nu numai Crearea unui microclimat de mentorat în pregătirea suplimentară a elevilor de către CD; CD îi vor ajuta pe elevi să depăşească dificultăţile de învăţare, sociale şi personale, prin asistenţă direcţionată 2017 -2018 ECP CD Director CEAC Responsabii comisiilor metodice CD

Aplicarea ― în activitatea didactică a tuturor formelor ― de evaluare şi responsabil ― Aplicarea ― în activitatea didactică a tuturor formelor ― de evaluare şi responsabil ― izarea personalul ui didactic pentru activitatea de evaluare ― Monitorizarea prin inspecţia GI şcolară a aplicării în FOL activitatea la clasă a RI tipurilor de evaluare practicate Monitorizarea ritmicităţii notării/evaluării elevilor şi trecerea notelor în cataloage Verificarea existenţei portofoliilor de evaluare adecvate disciplinei, specializării, profilului fiecărui elev 2017 -2018 Echilibrarea ECP rezultatelor CD evaluărilor curente cu cunoştinţele reale elevilor Director CEAC Verificarea elaborării şi aplicării la clasă a probelor de evaluare corelate cu modelele furnizate de CNEE şi adaptate particularităţilor colectivelor de elevi, respectând programa şcolară 2017 -2018 ECP CD Director CEAC GI FOL RI

Ţinta strategică 3: Promovarea educaţiei incluzive prin eliminarea segregării şi combaterea discriminării pe criterii Ţinta strategică 3: Promovarea educaţiei incluzive prin eliminarea segregării şi combaterea discriminării pe criterii etnice, de statut social şi dizabilităţi OG 8 -Fundamentarea actului educaţional pe baza nevoilor de dezvoltare personală şi profesională a elevilor din perspectiva dezvoltării durabile şi a asigurării coeziunii economice şi sociale Opțiunea strategică 3. 1. Promovarea unor oferte educaționale unităților școlare menite să răspundă nevoilor de formare personală și profesională actuale și de perspectivă ale tuturor beneficiarilor de educație Prevenirea şi ― Redactarea şi RI Conform acțiunile ECP Director combaterea implementarea de planificării cuprinse în PM Comunitat Responsabil comisie marginalizării şi a proiecte strategice acţiunilor derulate în e proiecte - programe excluziunii sociale pentru acest grup cuprinse în unitate CD D/DA, CD prin cuprinderea în ţintă, cofinanţate proiecte şcoală a tuturor prin Fondul (după copiilor cu Social European aprobarea dizabilităţi/CES şi care se desfăşoară acestora) din grupuri la nivel naţional şi vulnerabile transnaţional Asigurarea accesului ― Asigurarea Realizarea 2017 -2018 Organizarea de ECP Director în domeniul condiţiilor de planului de clase/grupe, în CA învăţământului şi acces egal la şcolarizare funcţie de gadul educaţiei pentru educaţie în toate de handicap, minorităţile naţionale ciclurile de respectând şi confesiunile învăţământ legalitatea religioase

Asigurarea ― actului educaţional în conformita te cu nevoia de dezvoltare profesional ă a Asigurarea ― actului educaţional în conformita te cu nevoia de dezvoltare profesional ă a elevilor ― ― Corelarea predării cu modul de pregătire al elevilor pentru luarea deciziilor corecte în orice situație în raportul om-mediu şi om-societate Rapoarte 20172018 Multiplicarea şi diversificarea activităţii de consiliere şi orientare profesională a elevilor şi părinţilor Oferirea, coordonarea şi monitorizarea serviciilor educaţionale de calitate pe componenta consilierii şi orientării elevilor Colaborare strânsă, disciplinată şi corectă între diriginţi şi psiholog, cu ţintă directă pe oferirea de consultanţă profesională acordată elevilor indecişi Respectarea legislaţiei privind transferul elevilor de la o unitate la alta Derularea în unitate a activităţilor care promovează dezvoltarea durabilă ECP Comunitat e Director CEAC Rapoarte 2017 PV 2018 EC Comunitat e CŞ Profesori logopezi Diriginţi Consilier educativ D/DA Director Profesor psihodiagnoză Profesori logopezi Diriginţi Consilier educativ Dosarele 2017 elevilor 2018 ECP CD Director Secretar Asistent social

Asigurarea ― accesului egal a tuturor elevilor la educaţie rutieră, ― pentru îndeplinirea obiectivelor Asigurarea ― accesului egal a tuturor elevilor la educaţie rutieră, ― pentru îndeplinirea obiectivelor SN― SR Promovarea educaţiei complementare (educaţie pentru sănătate şi alimentaţie sănătoasă, educaţie culturalartistică şi ştiinţifică, educaţie ecologică, educaţie civică, educaţie antreprenorială şi tehnologică, educaţie prin sport, educaţie rutieră, educaţie pentru dezvoltare durabilă) ― Susţinerea unor seminarii pe clase pe componenta educaţiei rutiere Organizarea unor concursuri cu tematică în unitate Crearea cadrului pentru derularea unor competiţii interşcolare, cu implicarea Poliţiei Târgu Lăpuş Promovarea experienţelor pozitive ale CSEI prin: editarea revistei şcolare participarea la expoziţiaconcurs adresată publicaţiilor şcolare organizarea de manifestări sub genericul „Să ştii mai multe, să fii mai bun!”, în cadrul programului "Şcoala altfel", aprobat prin OM şi trimiterea programelor de activitate la ISJ pentru monitorizare organizarea de festivaluri locale/regionale pentru păstrarea şi reînvierea tradiţiilor româneşti Progr ama şcolar ă pentru educaţ ie rutieră RA Studiu de impac t RA 20172018 Numărul copiilor prezenţi la seminarii Numărul elevilor participanţi la concursuri Numărul premiilor acordate Derularea în şcoală a activităţilor care promovează educaţia complementară EC CD Diriginţi Consilier educativ CD ECP CD Diriginţi Consilierul educativ D/DA Director CEAC, Diriginţi, Consilierul educativ

― ― ― Formarea, dezvoltarea şi exersarea competenţelor social-civice democratice necesare tinerei generaţii pentru ― ― ― Formarea, dezvoltarea şi exersarea competenţelor social-civice democratice necesare tinerei generaţii pentru participarea activă la viaţa civică Asigurarea respectării drepturilor copiilor Creşterea accesului la îngrijire şi educaţie timpurie a copiilor prin formarea unui stil de viaţă sănătos în rândul elevilor/copiilor, cu respectarea legislaţiei în vigoare privind alimentele permise pentru a fi comercializate în spaţiile destinate educaţiei Dezvoltarea gustului elevilor/copiilor pentru frumos; cultivarea valorilor culturale, susţinerea programelor educative care promovează valorile interculturale Introducerea educaţiei interculturale ca dimensiune transversală la nivel curricular PM al directorulu i Conform programel or naţionale ECP Comunitate Director Diriginţi Consilier educativ CD Studiu de impact Analize semestriale în comisiile metodice Conform programel or naţionale ECP Comunitate Director Diriginţi Consilier educativ CD

― Organizarea unor i excursii Studiu de 2017 -2018 ECP Director tematice, consilierea impact ― Organizarea unor i excursii Studiu de 2017 -2018 ECP Director tematice, consilierea impact Comunitat Diriginţi cadrelor didactice în Documente e Consilier educativ acţiunile de desfăşurare a le CD activităţilor de petrecere a excursiilor timpului liber al elevilor ― Respectarea legislaţiei privind organizarea excursiilor Opțiunea strategică 3. 2. Asigurarea egalității de șanse și a nondiscriminării privind participarea la educație a elevilor Asigurarea ― actului educaţional în conformita te cu ― nevoia de dezvoltare personală a elevilor ― Identificarea stilurilor de învăţare ale elevilor şi conceperea scenariilor didactice în conformitate cu acestea Trecerea la abordarea transdisciplinară a predării conţinuturilor învăţării prin aplicarea curriculumului transdisciplinar Verificarea prin inspecţie şcolară/asistenţe la lecţii a respectării curriculumului şi a asigurării condiţiilor optimale de trecere de la un curriculum axat pe acumulare de cunoştinţe la un curriculum centrat pe formarea de competenţe relevante pentru piaţa muncii Fişe de 2017 -2018 identificare GP RI GI FOL RI 2017 -2018 Cunoaşterea stilurilor de învăţare ale fiecărui elev ECP Director CEAC Responsabilii comisiilor metodice CD

― Creşterea relaţiei şcoalăFişe 2017 -2018 ECP Director familie, din perspectiva psihpeda. CEAC măririi ― Creşterea relaţiei şcoalăFişe 2017 -2018 ECP Director familie, din perspectiva psihpeda. CEAC măririi gradului de gogice Consilier educativ implicare a părinţilor în GP CD activităţile de natură RI şcolară, în activităţile educaţionale destinate elevilor şi responsabilizarea familiei Ţinta strategică 4: Dezvoltarea şi diversificarea strategiilor educaţionale pentru prevenirea şi combaterea abandonului şcolar, a absenteismului şi a violenţei în mediul şcolar OG 9 -Prevenirea şi reducerea absenteismului şi a abandonului şcolar, precum şi a fenomenului de violenţă şcolară Opțiunea strategică 4. 1. Prevenirea şi reducerea absenteismului şi a abandonului şcolar, precum şi a fenomenului de violenţă şcolară Prevenirea ― Monitorizarea gradului de RI 2017 -2018 Creşterea ECP Director fenomenul siguranţă oferit şi a aplicării Statistici gradului de Consilier educativ ui de Legii 35/2007, cu privind siguranţă în Diriginţi violenţă modificările şi completările dinamica şcoală CD şcolară ulterioare, privind fenomenuimplementarea Strategiei de lui reducere a fenomenului de violenţă ― Organizarea de dezbateri cu PV de la 2017 -2018 ECP Director privire la efectele violenţei şedinţe Comunita Responsabilii comisiilor asupra colectivelor de elevi, te metodice la nivelul comisiilor Diriginţi metodice CD

― ― Aplicarea prevederilo r legislative în domeniul monitoriză rii, prevenirii şi reducerii absenteism ― ― Aplicarea prevederilo r legislative în domeniul monitoriză rii, prevenirii şi reducerii absenteism ului şi abandonul ui şcolar ― Implementarea planului de măsuri ROI privind creşterea siguranţei elevilor şi CD şi prevenirea delincvenţei juvenile în incinta şi în zonele adiacente în anul şcolar 2017 -2018, bazat pe PNCA (MDRAP-MENCS-MAI) şi pe Legea 35/02. 03. 2007, cu modificările şi completările ulterioare Includerea în ROI a unor prevederi privind realizarea siguranţei şcolare Corelarea PM-CSEI cu strategia PM-CSEI ISJ şi cu reducerea absenteismului şcolar ţintind cont de: Creşterea inteligentă, prin îmbunătăţirea nivelurilor de educaţie şi formare profesională Creşterea incluzivă, prin sublinierea PTS ca factor de risc major pentru şomaj, sărăcie şi excluziune socială şi prin accentuarea ÎPV în vederea reducerii celor menţionate Creşterea susţinută, prin punerea accentului pe eficienţa resurselor, sustenabilitatea şi competitivitatea mediului, în special prin ÎPV 20172018 ECP Comunitat e Reducerea ratei de părăsire timpurie a şcolii cu 0, 5% faţă de anul şcolar precedent Director CA Consilier educativ Diriginţi CD ECP Director Beneficiari CA indirecţi Consilier educativ Diriginţi CD

― ― ― Organizarea de dezbateri cu privire la reducerea absenteismului şi abandonului şcolar ― ― ― Organizarea de dezbateri cu privire la reducerea absenteismului şi abandonului şcolar (care a atins cote îngrijorătoare) cu centrarea acţiunilor pe măsuri de prevenire, intervenţie şi compensare, în cadrul şedinţelor CP, cu părinţii şi ale comisiilor metodice Creşterea capacităţii de a implementa politici complete de reducere a absenteismului şi abandonului şcolar, bazat pe date concrete Atingerea celor 4 piloni strategici din „SN-PTS” RI, PV de la şedinţe Statistici Centralizatoare Conform graficului cercurilor pedagogice ECP Comunitat e Director CA Consilier educativ Diriginţi CD

― ― ― Monitorizarea prin inspecţia şcolară a absenteismului din unitate şi stabilirea unei ― ― ― Monitorizarea prin inspecţia şcolară a absenteismului din unitate şi stabilirea unei politici educaţionale privind prevenirea şi diminuarea situaţiilor de abandon şcolar Desfăşurarea de activităţi prin intermediul cărora să se promoveze un comportament adecvat al elevilor şi diminuarea absenteismului şcolar Informarea permanentă a familiilor privitor la frecvenţa şi comportamentul elevilor, la rezultatele şcolare ale acestora Elaborarea calendarului acţiunilor extracurriculare şi extraşcolare pentru anul şcolar 2017 -2018 şi cuprinderea în cadrul acestuia a acţiunilor de prevenire şi de combatere a consumului de substanţe toxice şi a programului de educaţie pentru cetăţenie democratică GI FOL RI Statistici privind dinamica fenomenului 2017 -2018 ECP Comunitat e Director CA Consilier educativ Diriginţi CD PV ale CA Calendarul acţiunilor extraşcolar e şi extracurriculare oct 2016 ECP Comunitat e Director CA Consilier educativ Diriginţi CD

Opțiunea strategică 4. 2. Dezvoltarea unui demers educațional formal, nonformal, informal corespunzător cadrului de Opțiunea strategică 4. 2. Dezvoltarea unui demers educațional formal, nonformal, informal corespunzător cadrului de consiliere, orientare şcolară și profesională, de asistenţă psihopedagogică, de informare și comunicare Identificar ― Organizarea unor seminare Prezentări 2017 -2018 Numărul de CD ECP Director ea timpurie educaţionale adresate PPT instruite în Comunitat CA a părinţilor, familiilor şi CD, Întâlniri dezvoltare e Consilier educativ dificultăţil mediatorilor şcolari etc. educaţiocognitivă, Diriginţi or privind promovarea nale socială, CD socioemoţi sănătăţii mintale a copiilor emoţională, onale şi şi adolescenţilor în sistemul vocaţională, comportam de educaţie coordonate şi motorie şi entale susţinute de către specialişti management copiilor şi comportamental adolescenţi al copiilor ― Consilierea periodică şi ECP Director coordonarea diriginţilor în Comunitat Consilier educativ vederea identificării e timpurii a dificultăţilor socioemoţionale şi comportamentale copiilor şi adolescenţilor

― ― Organizarea de seminare psihoeducaţionale, adresate copiilor, adolescenţilor şi părinţilor copiilor la risc ― ― Organizarea de seminare psihoeducaţionale, adresate copiilor, adolescenţilor şi părinţilor copiilor la risc de a dezvolta depresie şi anxietate, susţinute de către specialişti acreditaţi Sesiuni de formare, prin cursuri acreditate, realizate cu sprijinul CCD, adresate CD, prin care să abordeze complex comportamentul agresiv şi verbal ale elevilor din perspectiva funcţionării lor globale (dezvoltare cognitivă, socială, emoţională, vocaţională, motorie şi a managementului comportamental) corelată cu funcţionarea familială şi socială PM al directorulu i Poze de la seminarii 2017 -2018 ECP Comunitat e Director CA Consilier educativ Diriginţi CD Suport de curs acreditat Lista CD formate Certificate obţinute 2017 -2018 ECP CD Director CA Consilier educativ Diriginţi

Ţinta strategică 5: Formarea continuă a cadrelor didactice pentru dobândirea de competenţe necesare asigurării Ţinta strategică 5: Formarea continuă a cadrelor didactice pentru dobândirea de competenţe necesare asigurării unui învăţământ performant, inclusiv, corelat cu nevoile de formare personală şi profesională ale elevilor şi cerinţele pieţei muncii OG 11. Susținerea formării cadrelor didactice Opțiunea strategică 5. 1. Deschiderea sistemului educaţional maramureşean şi de formare profesională către societate, către mediile: social, economic şi cultural Susţinerea ― Asigurarea accesului la Oferta de 2017 - Cuprindere ECP Director participării la activităţile de formare a CCD 2018 a tuturor CD CEAC cursurile de perfecţionare/formare Proiecte-fonduri CD din Responsabil comisie formare continuă/ÎPV a tuturor CD europene unitate formare continuă a din judeţ prin accesarea Liste formabili judeţului în personalului ofertei CCD şi a altor cursuri de didactic prin furnizori de formare, în formare programe MEN, vederea îmbunătăţirii profesional POCU, activităţii de predare şi de ă în funcţie PODCA, alte evaluare de nevoile surse de identificate finanţare pentru un bun parcurs al procesului de ÎPV ― Participarea la cel puţin un Liste formabili 2017 ECP Director curs de formare organizat de Proiecte-fonduri 2018 CD CEAC MEN, ISJ, alţi furnizori europene Responsabil comisie acreditaţi a tuturor CD din formare continuă unitate ― Monitorizarea parcurgerii Centralizatoare 2017 ECP Director celor 90 de credite FOL 2018 CD CEAC profesionale transferabile în Rapoarte Responsabil comisie ultimii 5 ani şcolari PV formare continuă încheiaţi sau a gradului didactic de către toate CD din unitate şi verificarea acestora de către director

Opțiunea strategică 5. 2. Facilitarea accesului cadrelor didactice la cursuri de formare continuă atât Opțiunea strategică 5. 2. Facilitarea accesului cadrelor didactice la cursuri de formare continuă atât în domeniul didacticii, cât și în cel al managementului educațional multiplan în directă relație cu competențele cheie Facilitarea ― Informarea şi sprijinirea CD Lista 2017 -2018 CD vor avea ECP Director accesului care doresc să participe la activităţi dobândite cele CD CEAC cadrelor activităţi de formare privind de formare 90 de credite Responsabil comisie didactice la educaţia adulţilor transferabile formare continuă cursuri de ― Implicarea CD acreditate ca formare „formatori” în acţiuni de continuă formare/dezvoltare profesională pentru angajaţii APL şi membrii comunităţii-persoane active/inactive, la solicitarea APL/AJOFM, având în vedere S-ÎPV Opțiunea strategică 5. 3. Susținerea demersurilor pentru performarea inovației pedagogice ca mijloc de dezvoltare a resurselor umane din educație și formare Susținerea ― Sprijinirea, monitorizarea şi GI 2017 -2018 Diseminarea ECP Director actului evaluarea aplicării de RI inovaţiei CD CEAC educațional concepţii novatoare în pedagogice de Responsabil comisie centrat pe educaţia timpurie, către CD formare continuă elev, prin preşcolară şi primară cu performare scopul facilitării incluziunii a inovației pedagogice în unitate

― Monitorizarea utilizării în predare-învăţare-evaluare a strategiilor didactice activparticipative şi adaptarea predării la nevoile ― Monitorizarea utilizării în predare-învăţare-evaluare a strategiilor didactice activparticipative şi adaptarea predării la nevoile elevilor Grafic de 2017 -2018 ECP Director asistenţe CD CEAC Planificări Responsabii calendarist comisiilor metodice Schiţe de lecţie Ţinta strategică 6: Promovarea de parteneriate şi proiecte educaţionale în scopul performării unui învăţământ inovativ, la standarde europene OG 10 -Deschiderea sistemului educaţional special şi de formare profesională către societate, către mediile: social, economic şi cultural Opțiunea strategică 6. 1. Optimizarea dezvoltării instituționale prin dialog social și consultare, transparență în aplicarea suportului legislativ specific învățământului Susținerea ― Continuarea legăturilor Studiu de mar 2017 Consolidarea ECP Director relațiilor CSEI, cu reprezentanţii impact al relaţiilor CD CA partenerial comunităţii şi APL, în modificăril parteneriale Comunitat e prin vederea optimizării or impuse e dialog utilizării resurselor de strategia social și educaţionale de care privind comunicar dispune CSEI şi a descentrali e la nivelul raţionalizării raportului cost zarea CSEI -eficienţă în învăţământ sistemului ― Informarea Rapoarte ECP Director comunităţii/autorităţilor Informări CD CA locale/judeţene cu privire la pentru ISJ, Comunitat activităţile învăţământului, CJ e rezultatele şi problemele identificate

Opțiunea strategică 6. 2. Extinderea relațiilor parteneriale interne și conceptului ”învățare pe tot parcursul Opțiunea strategică 6. 2. Extinderea relațiilor parteneriale interne și conceptului ”învățare pe tot parcursul vieții” Monitoriza ― Dezvoltarea relaţiilor Proiectele 2017 -2018 rea parteneriale în mediul de impactului comunitar în realizarea de parteneriat proiecte şi obţinerea de elor şcolare granturi asupra calităţii actului educaţional externe pentru o mai bună aplicabilitate practică a Selectarea şi dezvoltarea proiectelor de parteneriat educaţional care duc la dezvoltarea şcolii şi a comunităţii locale. Eliminarea parteneriatelor ineficiente Director, prof. Vatavului Sorin Octombrie 2017 ECP CD Comunitat e Director CA