Скачать презентацию ЦЕНТЪР ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОДКРЕПА ОБЩИНА ВЕНЕЦ Център Скачать презентацию ЦЕНТЪР ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОДКРЕПА ОБЩИНА ВЕНЕЦ Център

a6823d813b10aeacbf583716ec216ce6.ppt

  • Количество слайдов: 15

ЦЕНТЪР ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОДКРЕПА ОБЩИНА ВЕНЕЦ ЦЕНТЪР ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОДКРЕПА ОБЩИНА ВЕНЕЦ

Център за обществена подкрепа се реализира по договор № РД 04125/13. 07. 2016 г. Център за обществена подкрепа се реализира по договор № РД 04125/13. 07. 2016 г. между Фонд “Социална закрила” към Министерството на труда и социалната политика и Община Венец за изпълнение на проект “Разкриване на център за обществена подкрепа в община Венец.

Местоположение на Центъра за обществена подкрепа: В сградата на бившия Младежки дом, находяща се Местоположение на Центъра за обществена подкрепа: В сградата на бившия Младежки дом, находяща се на ул. “Кирил и Методий” № 13 а , с. Венец- втори етаж. Персонал на Центъра за обществена подкрепа: Директор Социални работници Педагог Психолог Капацитет на центъра за обществена подкрепа: 30 потребители Продължителност на проекта: 5 месеца- от 01. 08. 2016 г. до 31. 12. 2016 г. Териториален обхват на проекта: Проектът ще се реализира на територията на община Венец. От социалните услуги ще се възползват деца и семейства от всички населени места на община Венец.

 В Център за обществена подкрепа – Община Венец се предоставят комплекс от социални В Център за обществена подкрепа – Община Венец се предоставят комплекс от социални услуги в общността за подпомагане на деца и семейства в риск, с цел осигуряване на ефективен достъп на високо рискови общности до всички предлагани форми на съдействие и подкрепа, осъществяване на превантивни дейности сред децата и семействата и ангажиране на широката общественост при реализирането на услугите и дейностите по закрила на децата.

Работата на ЦОП обхваща децата и техните семейства, като водеща фигура са децата. Работата на ЦОП обхваща децата и техните семейства, като водеща фигура са децата.

Случаите в ЦОП могат да постъпят чрез насочване от и на база на: 1/ Случаите в ЦОП могат да постъпят чрез насочване от и на база на: 1/ Дирекция „Социална подпомагане”, Отдел „Закрила на детето” чрез направление/Заповед за ползване на социални услуги в ЦОП с приложен социален доклад и план за действие. 2/ Местна комисия за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни /МКБППМН - на база подписано споразумение за съвместна работа чрез писмо - направление. 3/ Районно управление „Полиция” - на база подписано споразумение за съвместна работа чрез сигнални писма или заповеди. 4/ Училища, детски градини, лични лекари и др. - насочването се осъществява с писма 5/ Самозаявили се клиенти - самозаявилите се клиенти могат да ползват услугите на ЦОП чрез подаване на молба /заявление до Директора.

В Центъра за обществена подкрепа ще се предоставя комплекс от социални услуги за деца В Центъра за обществена подкрепа ще се предоставя комплекс от социални услуги за деца и семейства, съгласно нормативните изисквания, с цел постигане на по-високо качество на живот, социално включване и интеграция на уязвимите рискови общности, като основните цели на проекта са: § Превенция на изоставянето на деца и настаняването им в специализирани институции; § Работа с деца, застрашени от отпадане от училище; § Превенция на рисково и асоциално поведение на деца и младежи; § Работа с деца и семейства, с цел предотвратяване на ранни бракове и ранни раждания основно при ромската общност; § Подкрепа на деца с увреждания и техните семейства; § Кризисна интервенция на деца и лица, жертви на насилия, малтретиране и др. ; § Приемна грижа и осиновяване - обучение на кандидати за приемни семейства, задължително условие за реализацията на приемната грижа и кандидати за осиновители.

Превенция на изоставянето на деца и настаняването им в специализирани институции Дейностите са насочени Превенция на изоставянето на деца и настаняването им в специализирани институции Дейностите са насочени към детето и неговото семейството, и се осъществяват чрез: • Информиране, консултиране, оказване на подкрепа на семейството за осъзнаване на последиците от институционализацията върху развитието на детето. • Работа за оценка и повишаване родителския капацитет - умения за полагане на грижи за детето, способност да се осигури безопасна и сигурна среда за детето, да се предотврати рискът от насилие. • Подкрепа на срещите между детето и семейството. Срещите могат да се провеждат в специализираната институция, на обществени места, в ЦОП или в дома на семейството. Социалният работник съдейства и подпомага провеждането на срещи, улеснява общуването между детето и родителите, наблюдава протичането им и развитието на отношенията между детето и семейството.

Подкрепа на деца, жертви на насилие и техните семейства • • • Дейностите се Подкрепа на деца, жертви на насилие и техните семейства • • • Дейностите се осъществяват чрез: Консултиране - оценка на последствията от насилието върху психическото състояние и развитие на детето и на ресурсите му за справяне с травмиращото събитие; Индивидуална работа, насочена към преодоляване на неблагоприятните последици върху личността на детето; Оценка на нагласите на семейството към преживяното насилие и капацитета на родителите за справяне и съдействие; Информиране; Насочване.

Консултиране на деца с поведенчески проблеми и техните семейства. /Превенция на отклоняващо поведение/ • Консултиране на деца с поведенчески проблеми и техните семейства. /Превенция на отклоняващо поведение/ • • Услугата е съставена от набор от дейности, които могат да се прилагат заедно, последователно или поотделно, в зависимост от установените нужди за подкрепа на детето и неговите родители: Социално, педагогическо и психологическо консултиране и подкрепа на детето. Програми за развитие на социални умения на децата, като умения за общуване, самоконтрол, справяне с конфликти и др. , които могат да се прилагат индивидуално или групово. Извънкласни занимания и дейности- спортни занимания, ателиета, клубове по интереси и др. ; Педагогическа и психологическа подкрепа на родителите по проблеми, свързани с отглеждането, възпитанието и обучението на децата;

Превенция на отпадане от училище. Работа с деца, отпаднали и/или в риск от отпадане Превенция на отпадане от училище. Работа с деца, отпаднали и/или в риск от отпадане от училище и техните семейства. • • • Услугите в това направление имат за цел да намалят броя на отпадащите от училище деца и млади хора, като повишат мотивацията и създадат положителна нагласа към училището и учебния процес. Дейности: Оценка на риска от отпадане от училище. Педагогическа подкрепа за попълване на образователни дефицити - индивидуална и групова. Консултиране на децата за разрешаване емоционални, комуникативни, адаптационни, обучителни и др. затруднения. Работа с родители на деца в риск от отпадане от училище. Групова работа с ученици по посока превенция отпадане от училище.

Приемна грижа и осиновяване: Дейностите се осъществяват чрез: • Провеждане на обучение на кандидат-осиновители Приемна грижа и осиновяване: Дейностите се осъществяват чрез: • Провеждане на обучение на кандидат-осиновители и кандидат- приемни семейства;

Работа с деца и семейства, с цел предотвратяване на ранни бракове и ранни раждания Работа с деца и семейства, с цел предотвратяване на ранни бракове и ранни раждания основно при ромската общност; Услугата се предоставя чрез мобилна социална работа, имаща за цел да информира и консултира предимно ромската общност относно: • рисковете за здравето на младите майки и децата, които те раждат и отглеждат; • основните позиции в нормативната база, касаещи ранното брачно съжителство; • механизмите, по които социалните служби биха могли да бъдат максимално полезни.

ПРЕДОСТАВЯНЕТО НА УСЛУГИ В ЦЕНТЪР ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОДКРЕПА Е БЕЗПЛАТНО И ЗА ВСЕКИ ПОЛЗВАТЕЛ ПРЕДОСТАВЯНЕТО НА УСЛУГИ В ЦЕНТЪР ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОДКРЕПА Е БЕЗПЛАТНО И ЗА ВСЕКИ ПОЛЗВАТЕЛ Е ОСИГУРЕНА СТИМУЛИРАЩА И СИГУРНА СРЕДА ЗА РАЗВИТИЕ

 БЛАГОДАРИМ ЗА ВНИМАНИЕТО! БЛАГОДАРИМ ЗА ВНИМАНИЕТО!