Скачать презентацию Център за Изпитване и Европейска Сертификация Стара Загора Скачать презентацию Център за Изпитване и Европейска Сертификация Стара Загора

9984be8a95ab74b443aec1529a6bba2f.ppt

  • Количество слайдов: 27

Център за Изпитване и Европейска Сертификация Стара Загора партньорът в подкрепа конкурентоспособността на производителите Център за Изпитване и Европейска Сертификация Стара Загора партньорът в подкрепа конкурентоспособността на производителите на електротехнически продукти. Семинар”Новости в Европейското законодателство” 16÷ 18. 10. 2007 Пловдив 1

ЦИЕС – по пътя към европейския съюз за подкрепа на конкурентноспособността на българските производители ЦИЕС – по пътя към европейския съюз за подкрепа на конкурентноспособността на българските производители n LVD Body -Нисковолтова Директива – 73/23/ЕЕС n Нотифициран орган - Директива Машини - 98/37/ЕС n Нотифициран орган - Директива строителни продукти – 89/106/EEC n Акредитирана лаборатория в съответствие с БДС EN ISO/IEC 17205 за изпитване на машини, съоръжения и устройства n Лаборатория за изпитване на строителни продукти n Обследване и сертифициране на сгради за енергийна ефективност, обследване на промишлени системи n Технически надзор на съоръжения с повишена опасност. Орган за контрол от вид А n Бизнес –школа за производители NB 1871 от регистъра на Европейската комисия 2

ЦИЕС - предлага компетентност, независимост и неподкупност n Екип от млади специалисти, компетентни в ЦИЕС - предлага компетентност, независимост и неподкупност n Екип от млади специалисти, компетентни в областта на изпитванията по продуктови европейски стандарти, в оценяване съответствието и сертификацията n Съвременни технически средства за измерване и изпитване с гарантирана метролгична проследимост n Модерни обновени изпитвателни лаборатории с гарантирани термоконстантни параметри n Актуални български и европейски нормативно технически документи – закони, поднормативни актове, стандарти 3

Отдели към ЦИЕС MD LVD CPD SHM Lab 1 Lab 2 EE СПО Train Отдели към ЦИЕС MD LVD CPD SHM Lab 1 Lab 2 EE СПО Train ing Школа 4

Нотифициран орган 1871 по Директива– 73/23/ЕЕС Оценяване съответствието на електрически съоръжения и устройства n Нотифициран орган 1871 по Директива– 73/23/ЕЕС Оценяване съответствието на електрически съоръжения и устройства n ЦИЕС е първото LVD Body за електрически съоръжения в България, публикувани в Европейския бюлетин на Общността 1. Електрически съоръжения, предназначени за използване в определени граници на напрежението 2. Съоръжения за контрол и разпространение на електричество: електрическо оборудване за машини; предпазители, нисковолтови преключватели и контролери, електрооборудване на машините. 3. Аудио, видео и мултимедийни системи и оборудване. 4. Осветители и свързано оборудване 5. Машини и устройства за домашна употреба и подобни цели 6. Малки силови трансформатори, дросели, електрозахранващи елементи и подобни продукти. 5

Термини и определения Øоценка на съответствието - доказателство за това, че определени изисквания, отнасящи Термини и определения Øоценка на съответствието - доказателство за това, че определени изисквания, отнасящи се до продукт, процес, система, лице или орган са изпълнени / EN 17000 оценяване на съответствието – систематично изследване на степента, на която продукт или процес отговаря на съществените изисквания/ ЗТИП/ система за оценяване на съответствието – съвкупност от правила, процедури и управление за извършване на оценяване на съответствието / EN 17000; схема / програма/ за оценяване на съответствието – система за ОС, отнасяща се до определени обекти за оценяване, за които се прилагат едни и същеи изисквания, правила и процедури/ 17000/ определени изисквания – необходимост или очакване, които са определени /EN 17000 *определените изисквания могат да бъдат определени в НД, като нормативни актове / Регламенти/, стандарти или ТС процедура – определен начин за извършване на дейност или процес/ EN 17000 EN 9000 електроуред - всеки уред, използван за производството, трансформиране, пренасяне, разпределяне или използване на ел. енергия, напр. машина, трансформатор, апаратура, СИ, защитно устройство, битов уред. . 6

Предлагане и движение на електротехническите продукти на Вътрешния пазар Вътрешният пазар е Европейският - Предлагане и движение на електротехническите продукти на Вътрешния пазар Вътрешният пазар е Европейският - важните изисквания Доверие в продуктите, които произвеждат българските производители на ел. продукти q q Доверие във фирмата q Прозрачност на проведените хармонизирани процедури 7

Политика на укрепване на вътрешния пазар Важен принцип – това е принципът на презумция Политика на укрепване на вътрешния пазар Важен принцип – това е принципът на презумция за съответствие на равнището на защита на различните интереси Ø Ø С всеки продукт, произведен и с който се търгува в една държавачленка, трябва да може да се търгува в друга държава – членка Политика Директива 98/34/СЕ Информация и нотификация Нов подход Резолюция на СМ от 7 май 1985 стандартизация; основни изисквания; маркировка СЕ Глобален подход Резолюция на СМ от 21 декември 1989 Модули за оценяване на съответствието; нотификация на ООС; използване на серията ISO 9000, EN 45000, EN 17000, промоция на многостранни споразумения 8

Доброволен /свободен пазар качество Доброволен пазар - обхваща 80% от продуктите Поражда се от Доброволен /свободен пазар качество Доброволен пазар - обхваща 80% от продуктите Поражда се от необходимостта на пазара, от интереса на производителя да покаже качеството на своите продукти, с цел потребителите да имат доверие Задължителен пазар - обхваща 20% Държавите-членки са отговорни за целия процес на установяване, поддържане и контрол за пускане на продуктите на пазара и за свободно движение на продуктите 9

ПРИНЦИПИ НА НОВИЯ ПОДХОД - задължително спазване на съществените изисквания; - хармонизирани стандарти (доброволни) ПРИНЦИПИ НА НОВИЯ ПОДХОД - задължително спазване на съществените изисквания; - хармонизирани стандарти (доброволни) - съответствието на хармонизираните стандарти дава презумция за съответствие със съществените изисквания; - задължителна СЕ маркировка; - нанасянето на маркировката СЕ е задължение на производителя, НО след като изпълни съществените изисквания на Директивата - съществени изисквания – всички, които бъдат счетени за необходими за постигане на LVD директива 10

Методология Преди пускането му на пазара, всеки продукт, в обхвата на директивите от Новия Методология Преди пускането му на пазара, всеки продукт, в обхвата на директивите от Новия подход, следва да бъде подложен на процедура по оценяване на съответствието, което ще доведе до удостоверяване на съответствието с. EO декларация за съответствие и СЕ маркировка Модули, които се базират на техники на осигуряване на качеството: - Стратегията на управление на качеството е важна за развитие на конкурентноспособността - Веригата на качеството се пренася от качеството на продукта до качеството на фирмите - Хармонизира методологията за оценяване на съответствието Процедури за оценяване на съответствието В зависимост от директивата може да избира процедурата за ОС, подходяща за неговия продукт 8 основни модула: 7 с намеса на трета страна – нотифициран орган; 1 само с първа страна – производител /Модул А - Вътрешен производствен контрол – покрива фазите на проектиране и производство. Не е необходима намесата на трета страна/ 11

Указания за прилагане на директива Ниско напрежение 73/23/СЕЕ ü Въпрос 1 Кои са продуктите Указания за прилагане на директива Ниско напрежение 73/23/СЕЕ ü Въпрос 1 Кои са продуктите обхванати от директивата? Директивата се прилага за всички електроуреди, предназначени за използване при номинално напрежение между 50 и 1000 V за променлив ток и между 75 и 1500 V за постоянен ток. * номин. напрежение означава напрежението на входа и на изхода на уреда, а не напрежението, което може да възникне вътре в него. ü Въпрос 2 Кои аспекти на безопасността са покрити от директивата? чл. 2 Пр. I - единадесет цели на безопасността? Директивата покрива всички рискове, които са резултат от използването на ел. уреди - Електричен риск; механичен риск; химичен/емисия на агресивни субстанци/; аспекти на шума, вибрации, влияещи върху здравето, ергономични аспекти, при необходимост. За някои електроуреди се прилагат и разпоредбите на други директиви? 12

ü Въпрос 3 Как да се осигури съответствието на продукта? - Продуктите са произведени ü Въпрос 3 Как да се осигури съответствието на продукта? - Продуктите са произведени по хармонизирани европейски стандарти (стандарти, създадени от CENELEC) стандартите, упоменати в чл. 5, 6 и 7, чието прилагане е доброволно, водят до презумпция за съответствие на продуктите. производителят може да реализира продукта си в съответствие със съществените изисквания на. LVD Директивата, без да прилага хармонизирани стандарти. В случая продуктът няма да ползва презумцията за съответствие Производителят е задължен да включи в техническата документация описания на приетите от него решения, за да се спазат изискванията за безопасност на Директивата. 13

ü Въпрос 4 Кои са приложимите процедури за оценяване на съответствието? - съответствието на ü Въпрос 4 Кои са приложимите процедури за оценяване на съответствието? - съответствието на електроуреда с изискванията на Директивата е съгл. чл. 8 и приложение ІV, в която са включени следните съществени момента: - техническа документация – преди пускането на пазара на продукта, производителя трябва да събере техническата документация, наречена още “паспорт” на изделието, което му позволява да оцени съответствието на електроуреда с изискванията на Директивата. - декларация за съответствие – преди да бъде пуснат продукта на пазара производителя или неговия упълномощен представител в Общността съставят една декларация за съответствие. - маркировка СЕ – едно от задължителните изисквания за съответствие на продукта. Маркиривката се поставя от производителя или неговия упълномощен представител в Общността. 14

ü Въпрос 5 Какво трябва да включва техническата документация (ТД)? - ТД трябва да ü Въпрос 5 Какво трябва да включва техническата документация (ТД)? - ТД трябва да включва подробности за разработката, производството и функционирането на електроуреда, в това число: общо описание на продукта (електроуреда). описание на разработката и производството, както и схеми на компонентите, блоковете и веригите. разяснения и обяснения за разбиране на упоменатите описания и схеми, и на функционирането на електроуреда. списък на изцяло или частично приложените стандарти, и описание на възприетите решения, за да се отговори на изискванията за безопасност, когато не са приложими стандарти. резултати от изчисления при разработването, от извършен контрол. протоколи от изпитвания 15

ü Въпрос 6 Кой трябва да съхранява техническата документация (ТД) и къде? - ТД ü Въпрос 6 Кой трябва да съхранява техническата документация (ТД) и къде? - ТД трябва да се съхранява от производителя или неговия упълномощен представител, установен в Общността, най-малко 10 години, от последната дата на производство на продукта. ТД може да се съхранява на електронен носител, за да бъде лесно достъпна с цел проверка. Когато производителя не е установен в Общността, нито има упълномощено лице, задължението се прехвърля на вносителяили лицето, което е отговорно за пускането на електроуреда на пазара. ü Въпрос 7 Къде трябва да се нанесе СЕ маркировката? - СЕ маркировката за съответствие се нанася от производителя или неговия упълномощен представител, върху самия електроуред, върху опаковката му, върху упътването за използване или върху гаранционната карта. 16

ü Въпрос 8 Какво е значението на маркировката СЕ и какви са изискванията, които ü Въпрос 8 Какво е значението на маркировката СЕ и какви са изискванията, които трябва да се спазват? - СЕ маркировката сигнализира за съответствие на електроуреда със съществените изисквания и с процедурите за оценяване на съответствието, установени в Директива LVD и други прилагани Директиви. маркировката се нанася така, че да бъде видима, лесно четима и трудно заличима. ü Въпрос 9 Кой трябва да съхранява декларацията за съответствие и къде? - Производителя, неговия упълномощен представител, вносителя или лицето отговорно за пускането на продукта на пазара на Общността трябва да пазят копие от декларацията за съответствие 17

ü Въпрос 10 Какво включва декларацията за съответствие? Ø име и адреса на производителя ü Въпрос 10 Какво включва декларацията за съответствие? Ø име и адреса на производителя или на неговия упълномощен представител, Ø описанието на електроуреда Ø позоваванията на хармонизирани стандарти; Ø при необходимост, позовавания на спецификациите, по отношение на които се декларира съответствието; Ø идентификация на подписалите лица, придобили правото да ангажират отговорността на производителя или на неговия упълномощен представител, Ø двете последни цифри на годината на първото поставяне на маркировката “СЕ”; Ø декларацията за съответствие трябва да бъде написана най-малко на един от официалните езици на Общността. 18

ЛОГО ЕО ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ съгласно НАРЕДБА ЗА СЪЩЕСТВЕНИТЕ ИЗИСКВАНИЯ И ОЦЕНЯВАНЕ СЪОТВЕТСТВИЕТО НА ЛОГО ЕО ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ съгласно НАРЕДБА ЗА СЪЩЕСТВЕНИТЕ ИЗИСКВАНИЯ И ОЦЕНЯВАНЕ СЪОТВЕТСТВИЕТО НА ЕЛЕКТРИЧЕСКИ СЪОРЪЖЕНИЯ, ПРЕДНАЗНАЧЕНИ ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ В ОПРЕДЕЛЕНИ ГРАНИЦИ НА НАПРЕЖЕНИЕТО С настоящето. . . (наименование и адрес/седалище на лицето, което пуска ел. съоръжение на пазара) – вносител. . . , действащ от името на. . . (наименование и адрес/седалище на производителя). . . Декларира на собствена отговорност, че електрическото съоръжение. . . (описание на ел. съоръжението – фирмен знак, модел, сериен номер и др. ) съответства на изискванията на Наредба за съществените изисквания и оценяване съответствието на електрически съоръжения, предназначени за използване в определени граници на напрежението, както и на изискванията на: Наредба за съществените изисквания и оценяване на съответствието за електромагнитна съвместимост. Електрическото съоръжение съответства на изискванията на следните БДС, въвели европейски хармонизирани стандарти: (следва списък на стандартите) Година на поставяне на “СЕ” маркировка: Дата: . . . 07 г. Гр. . . . 07 г. Подпис: . . /Име, фамилия, длъжност/ 19

Лаборатория за изпитване на машини, съоръжения и устройства n Акредитирана от ИА “БСА” гр. Лаборатория за изпитване на машини, съоръжения и устройства n Акредитирана от ИА “БСА” гр. София със сертификат за акредитация № 101 ЛИ (17), валиден до 28. 02. 2009 г. , оборудвана със съвременна изпитвателна апаратура n Изпитване за електробезопасност, електромагнитна съвместимост, шум и др. 20

P Извършва изпитвания в съответствие с хармонизирани стандарти за следните групи машини: Ô За P Извършва изпитвания в съответствие с хармонизирани стандарти за следните групи машини: Ô За обработка на дървесина: банцизи, циркуляри, щрайхмуси, абрихти, фрези, комбинирани машини Ô За обработка на метал: фрезови машини, пробивни и пробивно фрезови машини, стругови машини отрезни машини, шлифовъчни машини, пневматични и хидравлични преси, гилотинни ножици Ô Безопасност на машини и съоръжения за хранително-вкусовата промишленост, машини за миене, дозиране и опаковане, ÔБезопасност на градински съоръжения: Ô Машини за рязане на храсти и за косене на трева Ô Електрически ръчни машини за рязане и окантване на трева Ô Ръчни машини за кастрене на дървета Ô Машини за цепене на дърва, моторни косачки Ô Безопасност на електрически и електронни апарати, машини и съоръжения: Ô Битови и подобни електрически уреди 21

Ô Автоматични управляващи устройства за битови цели Ô Oсветители и свързаните с тях принадлежности, Ô Автоматични управляващи устройства за битови цели Ô Oсветители и свързаните с тях принадлежности, eлектромедицински апарати Ô Електрически играчки Ô Комплектни комутационни устройства Ô Трансформатори с малка мощност Ô Безопасност на портативни машини за обработка (ръчни инструменти): Ô Пробивни и шлифовъчни машини, триони Ô Ножици за метални листове и ножици за жив плет Ô Рендета и фрези Ô Машини за каучук и пластмаса Ô Шевни машини, Текстилни машини и съоръжения и др. 22

Оценяване на съответствието с изискванията на стандартите. CB схема на IECEE CB схемата е Оценяване на съответствието с изискванията на стандартите. CB схема на IECEE CB схемата е уникална система в международния електротехнически комитет, в която членуват 49 държави от целия свят. Какви ще бъдат ползите за един производител, обърнал се към лаборатория и орган по сертификация, член на схемата? Всеки продукт, попадащ в обхвата на нисковолтовата Директива (LVD), изпитан от лаборатория и оценен от сертифициращ орган, член в СВ схемата може да търгува във всяка една страна в света, без да бъде подлаган на повторна процедура по изпитване и оценяване. национален сертифициращ орган патентова сертификатната марка, която се публикувана в уеб сайта на IECEE, и която е световно призната и разпознаваема сред останалите членове на схемата. 23

5 съществени преимущества, които ни предоставя CB схема на IECEE 1. Защита на пазара 5 съществени преимущества, които ни предоставя CB схема на IECEE 1. Защита на пазара от несъответстващи продукти, чрез внос на безопасни ел. продукти, съоръжения и компоненти 2. Присъединяване световната общност на оценяване на съответствието и присъствие на срещите на Управителния комитет 3. Присъствие на форуми и работни групи, както и участие и обмяна на опит с найдобрите експерти в сферата на сертификация и изпитване 4. Увеличаване на защитения район в уеб сайта и свързаните форми на изпитвателните протоколи, процедури и оперативни документи. 5. Изграждане на структура за настройка на национално ниво на сертификационен орган и изпитвателна лаборатория, извърващ най-високите световни стандарти. Изпълнителният секретар на IECEE, г-н Пиере де Руво и г-жа Шинева, управител на ЦИЕС 24

Значителни преимущества от CB схемата ü Глобално решение за глобалния пазар ü Осигуряване на Значителни преимущества от CB схемата ü Глобално решение за глобалния пазар ü Осигуряване на рамка за оценяване на съответствието в глобален план ü Партньорство със стандарти за подпомагане на международната търговия ü Избягване на многобройното изпитване, с изключение за националните различия ü Избягване на многобройните одити по качество ü Увеличаване достъпа до пазара ü Намаляне времето за достъп до пазата ü Увеличаване на сигурността ü Намаляване на цената – увеличаване на търговията ü Приемане от страна на регулаторните органи. 25

ЦИЕС – в подкрепа на конкурентоспособносттта Какво ни предстои? За регулиран/задължителен пазар Директива 2000/14 ЦИЕС – в подкрепа на конкурентоспособносттта Какво ни предстои? За регулиран/задължителен пазар Директива 2000/14 /ЕС-Шумови емисии Директива Медицински изделия За доброволен/ свободен пазар Подготовка на изпитвателната лаборатория за изпитване на машини, съоръжения и устройства и органа за сертификация – за пълноправен член в IECCEE CB схема 26

Контакти инж. Благовеста Шинева Управител 6000 Стара Загора бул. “Св. патриарх Евтимий № 23, Контакти инж. Благовеста Шинева Управител 6000 Стара Загора бул. “Св. патриарх Евтимий № 23, п. к 131, ул. “Индустриална” № 2 - офис тел. +359 42/620368, факс +359 42/602377 E-mail: [email protected] com www. ctec-sz. com 27