Скачать презентацию Bytový dom Petržalské dvory pilotný projekt overenia zásad Скачать презентацию Bytový dom Petržalské dvory pilotný projekt overenia zásad

cec86c5d5ea7188d04400ae144ae75a4.ppt

  • Количество слайдов: 43

Bytový dom Petržalské dvory pilotný projekt overenia zásad integrovaného navrhovania v slovenskej praxi Bytový dom Petržalské dvory pilotný projekt overenia zásad integrovaného navrhovania v slovenskej praxi

The Projekt 2 The Projekt 2

Časová os projektu PROGRAM KONCEPT NÁVRH REALIZÁCIA Časová os projektu PROGRAM KONCEPT NÁVRH REALIZÁCIA

PROGRAMOVÁ FÁZA „Programming/Pre-design“ n Cieľe ¨ Zadefinovať optimálnu funkčnú náplň z pohľadu realizovateľnosti a PROGRAMOVÁ FÁZA „Programming/Pre-design“ n Cieľe ¨ Zadefinovať optimálnu funkčnú náplň z pohľadu realizovateľnosti a trvalej udržateľnosti. Vytýčiť cieľové kapacity. ¨ Nastaviť základnú marketingovú stratégiu a misiu projektu. ¨ Predefinovať cieľový priestorový, energetický, architektonický štandard projektu ¨ Nastaviť ( a stále aktualizovať) základné investičné parametre PROGRAM 4

PROGRAMOVÁ FÁZA „Programming/Pre-design“ Kritériá ¨ Akceptovateľnosť na budúcom trhu ¨ Komparatívna výhoda ¨ Súlad PROGRAMOVÁ FÁZA „Programming/Pre-design“ Kritériá ¨ Akceptovateľnosť na budúcom trhu ¨ Komparatívna výhoda ¨ Súlad s územným plánom a limitmi územia ¨ Synergickosť s okolitými investíciami Použité nástroje ¨ Analýza realitného trhu a trendov ¨ SWOT analýza lokality ¨ Intuícia a 6 -ty zmysel PROGRAM 5

PROGRAMOVÁ FÁZA „Programming/Pre-design“ MISIA PROJEKTU (2005) ¨ NÍZKO-ENEGETICKÉ BYTY ZA ŠTANDARDNÉ CENY ¨ BÝVANIE PROGRAMOVÁ FÁZA „Programming/Pre-design“ MISIA PROJEKTU (2005) ¨ NÍZKO-ENEGETICKÉ BYTY ZA ŠTANDARDNÉ CENY ¨ BÝVANIE – ŠPORT – REKREÁCIA ¨ INTENZITA VYUŽITIA ÚZEMIA: Ipp = 1, 7 – 1, 9 (BÝVANIE) Ipp = 0, 8 – 1, 2 (ŠPORT) PROGRAM 6

Hľadanie konceptu. . . PROGRAM KONCEPT 7 Hľadanie konceptu. . . PROGRAM KONCEPT 7

KONCEPČNÁ FÁZA „Concept design“ n Cieľe ¨ Spoznať územie, pomenovať limity a riziká investície KONCEPČNÁ FÁZA „Concept design“ n Cieľe ¨ Spoznať územie, pomenovať limity a riziká investície v lokalite ¨ Variantne zadefinovať hmotovo-kompozičné riešenie napĺňajúce očakávania „Programu“ ¨ Kvantifikovať bilancie, kapacity a komerčné ukazovatele ¨ Overiť riešenia s aspektov stav. fyziky vo vzťahu na stanovené programové ciele: n Insolácia – pasívnych solárnych ziskov (STN 734301 Budovy na bývanie) n Odstupových vzdialeností a denného osvetlenia (STN 730580 -1, 2) ¨ Nastaviť ( a stále aktualizovať) základné investičné parametre PROGRAM KONCEPT 8

KONCEPČNÁ FÁZA „Concept design“ Kritériá Použité nástroje / postupy ¨ Dva nezávislé zmiešané tímy KONCEPČNÁ FÁZA „Concept design“ Kritériá Použité nástroje / postupy ¨ Dva nezávislé zmiešané tímy 1. Súlad s Programom n 2 x Architekt + kol. 2. Realizovateľnosť a etapizácia n Dopravný inžinier 3. Miera zaujímavosti - koncept n Svetlo-technik ktorý zaujme (známka 1 -5) n Statik 4. Energetická efektívnosť ¨ Optimálnosť orientácie 5. Bilancie a ekonomika n Insolačné štúdie 6. Pridaná hodnota n Odstupové analýzy 7. Dopravné aspekty ¨ Ekonomické analýzy 8. Vzťah k Vienna Gate ¨ Prezentácia a bodovanie PROGRAM KONCEPT 9

Insolácia PROGRAM KONCEPT 10 Insolácia PROGRAM KONCEPT 10

PRÁCA TÍMU „The Team“ n Systém práce ¨ Odborníci face-to-face „AMAP“ n Úspešnejšia implementácia PRÁCA TÍMU „The Team“ n Systém práce ¨ Odborníci face-to-face „AMAP“ n Úspešnejšia implementácia inovatívnych – „nie bežných“ nápadov a postupov n Kvalita a efektivita ich dotiahutia až do realizačnej fázy ¨ Renomovaný a kvalifikovaný odborníci n Aspoň jeden člen tímu so vzdelaním v oblasti energet. efektivity (CEPH) n Architekt musí vedieť vynaložiť snahu a vytvoriť priestor pre nové riešenia n Opora v investorovi – jasný koncept a ciele: ekonomické analýzy, štúdie dopadu na zdravie, väzba rozhodnutí na ciele ¨ Intezívne zapojenie investora do procesu = správne rozhodnutia včas n Odborne spôsobilá kontaktná osoba / konzultant s radov investora na strane investora ako účastník procesu ako nevyhnutnosť efektívneho spolupôsobenia ¨ Centrálna štruktúra projektových dát n Jedna aktuálna verzia dát (správy, výkresy, výkazy. . . ) n Prístupné všetkým členom teamu do hĺbky podľa oprávnení PROGRAM KONCEPT 11

Bilancie a ekonomika PROGRAM KONCEPT 12 Bilancie a ekonomika PROGRAM KONCEPT 12

Koncept: Variant 7 PROGRAM KONCEPT 13 Koncept: Variant 7 PROGRAM KONCEPT 13

Slnečné námestie Obytné domy Športové centrum Koncept: Variant 7 n Priestorový koncept 14 Slnečné námestie Obytné domy Športové centrum Koncept: Variant 7 n Priestorový koncept 14

PROJEKČNÁ FÁZA „Detailed design“ Ciele ¨ Získať dokumentáciu stavby pre legislatívny proces, výber zhotoviteľa PROJEKČNÁ FÁZA „Detailed design“ Ciele ¨ Získať dokumentáciu stavby pre legislatívny proces, výber zhotoviteľa a jej realizáciu ¨ Optimalizovať a rozvinúť koncept ¨ Zdravý dom v energetickej triede A (A 1 resp. A 0 - n. ZEB) ¨ Konzervatívny, no svieži design ¨ Projekt etapizovať podľa finančných limitov a risk-manažmentu ¨ Presná kvantifikácia a špecifikácia prvkov a systémov ¨ Presné komerčné dáta pre ekonomické úvahy a marketing ¨ Definovať nástroje garancie kvality PROGRAM KONCEPT PROJEKT 15

ETAPIZÁCIA PROJEKČNÁ FÁZA - „Detailed design“ PROGRAM KONCEPT PROJEKT 16 ETAPIZÁCIA PROJEKČNÁ FÁZA - „Detailed design“ PROGRAM KONCEPT PROJEKT 16

ETAPIZÁCIA a ID PROJEKČNÁ FÁZA - „Detailed design“ ¨ POTREBA EXPERTNÉHO TEAMU PRE ETAPIZÁCIU ETAPIZÁCIA a ID PROJEKČNÁ FÁZA - „Detailed design“ ¨ POTREBA EXPERTNÉHO TEAMU PRE ETAPIZÁCIU n EKONOMICKÝ EXPERT – BANKA, INVESTOR, RISK MANAGMENT n ZÁSTUPCOVIA SAMOSPRÁVY n INFRAŠTRUKTÚRA - MESTSKÝ INŽINIER ¨ HĽADAŤ PRIMERANÚ FORMU INTENZITY ROZVOJA A VÁHU INFRAŠTRUKTURÁLNYCH VÝDAVKOV n VYVOLANÉ INVESTÍCIE, n INVESTÍCIE DO INFRAŠTRUKTÚRA ZÓNY, . . . ¨ NEGATÍVNE ASPEKTY ETAPIZÁCIE PROGRAM KONCEPT PROJEKT 17

PROJEKČNÁ FÁZA „Detailed design“ n I. etapa n II. etapa 3, 5 mil. € PROJEKČNÁ FÁZA „Detailed design“ n I. etapa n II. etapa 3, 5 mil. € 8, 5 mil. € 18

PROJEKČNÁ FÁZA „Detailed design“ Kritériá 1. 2. 3. 4. 5. 6. Použité nástroje / PROJEKČNÁ FÁZA „Detailed design“ Kritériá 1. 2. 3. 4. 5. 6. Použité nástroje / postupy ¨ Implemnentácia zásad tvorby Súlad s Programom a Konceptom energeticky pasívnych domov – záruka Kvalita dispozičného riešenia 20 r. skúseností <15 k. Wh/2m 2 Dodržiavanie rozpočtu ¨ Optimalizácia konceptu obálky s cieľom Súlad s princípmi návrhu minimalizovať viacnáklady pasívneho domu ¨ Efektívne systémy vetrania, Optimalizácia nákladov - predchladzovania, vykurovania a investičných/prevádzkových prípravy TV Každodenný benefit obyvateľa ¨ Spolupráca s expertmi v praxi výskum- vývoj ¨ Spolupráca s realizátormi – znižovanie ceny a prevencia chýb na stavbe. ¨ Centrálna dátová štruktúra projektu PROGRAM KONCEPT PROJEKT 19

Vyvážená hotová kompozícia, Orientácia Faktor tvaru = 0, 36 „Projekčná fáza - detailed design“ Vyvážená hotová kompozícia, Orientácia Faktor tvaru = 0, 36 „Projekčná fáza - detailed design“ 20

Triezvy design–menej umožní viac. . . „Projekčná fáza - detailed design“ 21 Triezvy design–menej umožní viac. . . „Projekčná fáza - detailed design“ 21

Architektonicko–dispozičné riešenie typ. podlažia „Projekčná fáza - detailed design“ 22 Architektonicko–dispozičné riešenie typ. podlažia „Projekčná fáza - detailed design“ 22

Energetický koncept Projekčná fáza „detailed design“ n Implementácia princípov energeticky pasívneho štandardu ¨ ¨ Energetický koncept Projekčná fáza „detailed design“ n Implementácia princípov energeticky pasívneho štandardu ¨ ¨ ¨ Využívanie pasívnych solárnych ziskov Kompaktný tvar – triezve hmotové riešenie Snaha o minimalizáciu tepelných mostov (TM) Projektový koncept vetro-tesnosti obálky Projektové riešenie letnej stability – ochrana proti prehrievaniu Rekuperácia vetraného vzduchu s vysokou mierou energetickej a prevádzkovej účinnosti použitých zariadení. ¨ Nástroje garancie kvality - BDT ako súčasť zmluvných vzťahov n Oddelené a nezávislé systémy vykurovania a vetrania ¨ vykurovanie tradičnými radiátormi – („zadné vrátka“) ¨ Centrálne rovnotlaké rekuperačné vetranie, 100% čerstvého vzduchu n Dostatok denného osvetlenia v obytných miestnostiach a spoločných priestoroch PROGRAM KONCEPT PROJEKT 23

Teplo-technický v štandard u. NED Projekčná fáza „detailed design“ n Sendvičové obvodové murivo s Teplo-technický v štandard u. NED Projekčná fáza „detailed design“ n Sendvičové obvodové murivo s použitím progresívnej tep. izolácie ¨ ISOVER TF PROFI , Usteny = 0, 18 W/m 2 K ( 56% z dnes požadovanej hodnoty 0, 32) n Izolačné trojsklá s profilom novej generácie ¨ Uzaskl. = 0, 6 W/Km 2 resp. Uok=0, 85 W/Km 2, n (AGC Planibel Top N+, TGW, Salamander Blue evolution) ¨ Osadenie okien na inštalačné pásky, prekrytie rámu, n Zateplenie strešného plášťa ¨ 300 mm EPS-S s Ust<0, 11 W/Km 2, (55% z dnes požadovanej hodnoty 0, 2) ¨ Zelené a štrkom priťažované strechy pre optimalizáciu životnosti a súčiniteľa odtoku dažďových vôd n Riešenie eliminácie tepelných mostov (TM) ¨ Balkónové dosky riešené pomocou prvkov prerušenia TM od renomovaného výrobcu ¨ Prerušenie TM aj v prestupujúcich nosných konštrukciách (zmena líniového TM na bodový 24

Statik-stavebný fyzik spolupracujú na redukcií tepelných mostov PROGRAM KONCEPT PROJEKT 25 Statik-stavebný fyzik spolupracujú na redukcií tepelných mostov PROGRAM KONCEPT PROJEKT 25

PROJEKČNÁ FÁZA Projekčná fáza „detailed design“ Koncept vnútornej techniky prostredia - výzvy ¨ Nízka PROJEKČNÁ FÁZA Projekčná fáza „detailed design“ Koncept vnútornej techniky prostredia - výzvy ¨ Nízka kvalita vzduchu v pobytových miestnostiach ¨ Vysoké straty pri prevádzke tradičných rozsiahlych systémov distribúcie TV a ÚK ¨ Hygienické riziká: legionely, spóry, plesne, škodlivyny ¨ Individuálne požiadavky na teplotu bytov i miestností v byte ¨ Hygienické aspekty vetracých systémov ¨ Horúce letá – potreba šetrného prichladzovania PROGRAM KONCEPT PROJEKT 26

Vetrací systém s rekuperáciou vzduchu - SWOT n n Prínosy ¨ Vytvára zdravé prostredie Vetrací systém s rekuperáciou vzduchu - SWOT n n Prínosy ¨ Vytvára zdravé prostredie v byte vďaka dostatku čerstvého vzduchu ¨ Pôsobí proti únave, chorobnosti a alergiám obyvateľov ¨ Chráni interiér pred vysokou prašnosťou, peľom a hlukom s vonkajšieho prostredia ¨ Šetrí energiu získavaním tepla s účinnosťou nad 85% - ročne priemerne 190€ / byt ¨ Odvádza nadmernú vlhkosť, pachy a v letnom období aj teplo. ¨ V letnom období umožnuje šetrné prichladzovanie priestorov vďaka ZK ¨ Zlepšuje kvalitu sexu * : -) Skutočne! ¨ Ak je optimálne navrhnutý a riadený pracuje veľmi úsporne. Spotreba el. energie nepresiahne priemerne 0, 07 €/byt/deň * - nevedecký poznatok získaný na základe ankety u obyvateľov pasívnych domov v Rakúsku a Slovensku (zdroj: dipl. arch. Gunter Lang, Ing. Lešinský Michal ) PROGRAM KONCEPT Riziká 1. ZDRAVOTNÉ ASPEKTY VETRACIEHO SYSTÉMU n Problematika spórov a pliesní v vzduchovodoch n Nepríjemné prúdenie v blízkosti prívodných n 2. 3. prvkov, bolesti pohybového aparátu – krk, . . . VZT systémy „ničia“ záporné ióny AKUSTICKÁ NE-POHODA n Hluk s ventilátorov n Telefonický prenos hluku NÁROKY UŽÍVATEĽA NA ÚDRŽBU n Ďalší „krám“ v byte na krku. . . n Zanášanie systému – potreba čistenia vzduchovodov, filtrov 4. PREVÁDZKOVÉ NÁKLADY SYSTÉMU VETRANIA A CHLADENIA (spotreba el. energie na chod vzt jednotiek a zemného výmeníka a ich rozpočítavanie) n n špičkovou el. efektivita predpokladaná ročná spotreba el. energie na chod celého systému ročné úspory tepla-čistá energetická prevádzková bilancia systému je pri porovnaní s rovnakým Náklady správy a údržby VZT systému PROJEKT 27

Pridaná hodnota n Centrálny systém rovnotlakého rekupreračného vetrania ¨ Návrat k životu v čerstvom Pridaná hodnota n Centrálny systém rovnotlakého rekupreračného vetrania ¨ Návrat k životu v čerstvom vzduchu! ¨ 100% čerstvého vzduchu dostuného 24/7/365, bez systémov recirkulácie a s účinnosťou rekuperácie nad 84%! ¨ Kvalitnejší spánok, minimalizácia bolestí hlavy, zlepšená koncentrácia a regenerácia, nižšia chorobnosť ¨ Ticho! V byte len pasívne prvky (regulačné klapky) ¨ Lepší život pre alergikov – nižšia koncentrácia peľov a alergénov ¨ návrhový štandard kvality vzduchu – Kat. II podľa STN EN 15 251 (CO 2 < 1100 ppm) ¨ okná je možné bezproblémovo otvárať v každej miestnosti – „havarijné stavy“ PROGRAM KONCEPT PROJEKT 28

Centrálny vetrací systém s rekuperáciou vzduchu Centrálne jednotky: n n n 2 x Atrea Centrálny vetrací systém s rekuperáciou vzduchu Centrálne jednotky: n n n 2 x Atrea Duplex S 2600 Flexi Umiestnené v priestore suterénu bytového domu (minimalizácia hluku) Reálna účinnosť rekuperácie až 84% ( vonkajšia teplota -2°C –> po rekuperácií 18, 2°C bez aktívneho ohrievača! Potvrdené renomovaným a prestížnym certifikátom Passiv House Institute Optimalizovaná spotreba energie vďaka pokročilej automatike a EC ventilátorom 29

Centrálny vetrací systém s rekuperáciou vzduchu Bytový rozvod: n n Bytový regulačný box: Akustická Centrálny vetrací systém s rekuperáciou vzduchu Bytový rozvod: n n Bytový regulačný box: Akustická pohoda n vetranie podľa individuálnych požiadaviek Minimalizácia podhľadov každého užívateľa bytu Difúzna distribúcia vzduchu Rozumné dimenzie rozovodov - ID n Bezhlučný chod n Automatická optimalizácia intenzity vetrania na báze CO 2 n Jednoduché ovládanie – klasický dvojvypínač Čerstvý vzduch bez prievanu: n optimalizovaný obraz prúdenia v každej miestnosti – Coanda efekt 30

Centrálny vetrací systém s rekuperáciou vzduchu n Technické informácie vetrania v kocke: ¨ Centrálny Centrálny vetrací systém s rekuperáciou vzduchu n Technické informácie vetrania v kocke: ¨ Centrálny systém vetrania s účinosťou rekuperácie nad 85% a priemernou el. účinosťou pod 0, 42 W/m 3/hod ¨ 2 ks centrálne jednotky Atrea Duplex-S 2600 Flexi na max n=0, 8 resp. 2 x 2230 m 3/hod s certifikátom kvality Passiv Hause Institut ¨ 45 ks regulačných boxov pre maximálny komfort každého bytu. Centrálna jednotka je vďaka prepojeniu s box-mi optimalizuje svoj výkon ¨ Cieľová kvalita ovzdušia v bytoch: Tr. II STN EN 15 251 resp. IDA 2 (500 -600 ppm CO 2 nad pozadím). Filtrácia F 7 ¨ Centrálny predohrev a predchladenie vzduchu v zemnom kolektore – využívanie zemného chladu a tepla (OZE) 31

Etylglykolový zemný kolektor predchadenie /predohrev vzduchu n Prínosy v ZK kocke: ¨ Využíva energiu Etylglykolový zemný kolektor predchadenie /predohrev vzduchu n Prínosy v ZK kocke: ¨ Využíva energiu zeme – v lete chlad v zime teplo ¨ Chráni rekuperačný výmeník centrálnych jednotiek pred zamrznutím v zimnom období ¨ Predpokladaný ročný energetický zisk: n zima – 7500 k. Wh tepla n leto – 12000 k. Wh chladu ¨ Ročná spotreba el. energie na prevádzku: 153 k. W (22€) n Technické riešenie ZK: ¨ 4 ks okruhov z extrémne odolných trubiek osadených do úrovne základov po obvode objektu ¨ Náplň nemrznúca etylglykolová zmes ¨ Celková dĺžka potrubí uložených pri základy: 1110 m ¨ Predpokladaný špičkový výkon výmenníka: 2 x 12 k. W 32

Systém prípravy teplej vody n Technické riešenie: ¨ Zdroj tepla - moderná centrálna kotolňa Systém prípravy teplej vody n Technické riešenie: ¨ Zdroj tepla - moderná centrálna kotolňa na zemný plyn v 1. np ¨ Lokálne bytové výmeníčky pre ohrev TV v každom byte. (vývoj zariadenia v kooperácií s dodávateľom v rámci projektu) ¨ Nadštandardne izolované rozvody 1, 5 x. D ¨ Inteligentná regulácia – power on demand n Prínosy v kocke: Optimalizácia chodu OČ – úspory ener. ¨ Presné fakturačné rozpočítanie nákladov na teplo a ohrev TV ¨ Špičková hygiena - prietočný ohrev bez rizika legionel, a bez termického ošetrovania 33

Analýza prevádzkovej ekonomiky n Ročné prevádzkové viac náklady v porovnaní s dnes bežnou novostavbou Analýza prevádzkovej ekonomiky n Ročné prevádzkové viac náklady v porovnaní s dnes bežnou novostavbou ¨ ¨ ¨ Náklady na správu VZT systému: Náklady na prevádzku VZT systému : Náklady na prevádzku zemného kolektoru: + 24, 5 €/byt + 25, 5 €/byt + 0, 5€/byt ¨ Ročná úspora nákladov na teplo a chlad vďaka: 1. Rekuperačnému vetraniu a zemnému kolektoru 2. Kvalitnému zatepleniu, izolačným trojsklám U=0, 6 3. Redukcií tepelných mostov a optimalizácií obálky 4. Optimalizovanému systému dodávky teplej vody - 261 €/byt ¨ ¨ Celková úspora oproti novostavbe (ener. trieda B) Celková úspora oproti staršiemu domu (ener. trieda E) - 210 €/ byt/rok - 745 €/ byt/rok ¨ Predpokladaná výška mesačných nákladov na bývanie: 57€ / mes (ÚK, TV, SV, Výťah, FÚO, Dažďová voda, správa, spol. elektina) úspora mesačne 17€ oproti priemernej novostavbe a 62€/mes oproti staršiemu domu n n Uvažovaný priemerný byt 52 m 2 (netto), 60 m 2 v zmysle EC Uvažovaná ročná potreba tepla na vykurovanie: 14, 5 k. Wh/m 2/rok Dnes bežná novostavba: potreba tepla na vykurovanie 50 k. Wh/m 2/rok, TV – 30 k. Wh/m 2/rok Starší BD: ÚK 120 k. Wh/m 2/rok, TV 40 k. Wh/m 2/rok 34

Výsledky Projekčná fáza „detailed design “ n Potreba tepla: ¨ Normalizovaná potreba tepla na Výsledky Projekčná fáza „detailed design “ n Potreba tepla: ¨ Normalizovaná potreba tepla na vykurovanie (EP) je 8, 4 KWh/m 2/rok ¨ Globálny ukazovateľ primárna energia 34 k. Wh/m 2 – Energ. Trieda A 1 (2 k. Wh nad A 0 – n. ZEB) ¨ Reálne očakávaná potreba tepla na vykurovanie 12 -16 k. Wh/m 2/rok (Faktor 8 oproti bežným stavbám) n Viacnáklady stavby: ¨ Brutto viacnáklady v titulu inštalácie VZT a ZK 3300 €/byt ¨ Vďaka optimalizáciám stavebného konceptu a ostatných komponentov predajná cena m 2 projektu totožná s cenou bežnej novostavby v základom štandarde – 1600€/m 2 ¨ Priemerná cena OP < 150€/m 3 35

Projekčná fáza - výsledky Projekčná fáza „detailed design“ n Prínosy pre obyvateľa ¨ Zdravé Projekčná fáza - výsledky Projekčná fáza „detailed design“ n Prínosy pre obyvateľa ¨ Zdravé bývanie za rozumnú cenu ¨ Špičková energ. efektivita - sociálny rozmer (ochrana rodinného rozpočtu pred rastúcimi cenami energií) ¨ Nadštandardný komfort - ochrana voči nadmernému hluku, prachu, . . ¨ Aktívny prístup k redukciám CO 2 a ochrane ŽP n Pohľad developera ¨ Vďaka inovatívnym riešenia úspory na úrovni konceptu stavby a možnosť investovať „usporené“ do nadštandardných opatrení ¨ Potreba profesionáneho prístupu – nutnosť investovať aspoň štandardnú cenu do projektčných prác. ¨ Nadštandardný produkt za štandardnú cenu – komparatívna výhoda ¨ Inovatívny leader n Prínosy pre projektanta ¨ Rozvoj špičkového know-how 36

Časová os projektu (3 roky pozastavený ) REALIZÁCIA (I. Etapa) 2015 NÁVRH 2013 KONCEPT Časová os projektu (3 roky pozastavený ) REALIZÁCIA (I. Etapa) 2015 NÁVRH 2013 KONCEPT 2007 PROGRAM 2006 2005 1. Misia 2. Ciele 3. Priority

Vývojová os projektu PROGRAM 1. Misia 2. Ciele 3. Priority NÁVRH 2011 -2013 2005 Vývojová os projektu PROGRAM 1. Misia 2. Ciele 3. Priority NÁVRH 2011 -2013 2005 -2013 KONCEPT (3 roky pozastavený ) 2015 NÁVRH 2013 KONCEPT 2007 PROGRAM 2006 2005 2007 -2013

Realizácia „Execution“ 39 Realizácia „Execution“ 39

Realizácia „Execution“ 40 Realizácia „Execution“ 40

Viac na www. petrzalskedvory. sk Ďakujem za pozornosť 41 Viac na www. petrzalskedvory. sk Ďakujem za pozornosť 41

Budova novej generácie n Zdravé vnútorné prostredie bytu podporujúce kvalitu života – budova novej Budova novej generácie n Zdravé vnútorné prostredie bytu podporujúce kvalitu života – budova novej generácie n Nízke prevádzkové náklady a ochrana živ. prostredia n Až o 75% nižšia potreba tepla na vykurovanie ako v priemernej novostavbe. n Nadštandardný komfort za štandardnú cenu - ochrana investície klientov do nehnuteľnosti n Solídna architektúra a dispozično-prevádzkové riešenie 42

PROGRAM KONCEPT (3 roky pozastavený ) NÁVRH (3 roky pozastavený ) REALIZÁCIA (I. Etapa) PROGRAM KONCEPT (3 roky pozastavený ) NÁVRH (3 roky pozastavený ) REALIZÁCIA (I. Etapa) 2015 NÁVRH 2013 KONCEPT 2007 PROGRAM 2006 2005 Časová os REALIZÁCIA 43