Скачать презентацию Bulgaria България Our Country and Our School Нашата Скачать презентацию Bulgaria България Our Country and Our School Нашата

4b406e5599aac4b5b186a2fa2c8746b5.ppt

  • Количество слайдов: 24

Bulgaria България Our Country and Our School Нашата държава и нашето училище Bulgaria България Our Country and Our School Нашата държава и нашето училище

Bulgaria България Bulgaria България

Bulgaria Geography Bulgaria is a small country with a total area of 110, 911 Bulgaria Geography Bulgaria is a small country with a total area of 110, 911 km. Officially, the Republic of Bulgaria is a parliamentary republic located in Europe, in the eastern part of the Balkan Peninsula. България География Република България е малка по територия страна —общо 110 911 кв. Официално Република България, е парламентарна република, разположена в Европа, в източната част на Балканския полуостров. Членка на Европейския съюз.

Bulgaria България Bulgaria България

Bulgaria is a mountainous country, but it is also home to the Black Sea Bulgaria is a mountainous country, but it is also home to the Black Sea and borders on the Danube river—in this small country you can find all the different European landscapes България е планинска страна. Но единовременно с това тя е и черноморска държава, по поречието на река Дунав. На една педя пространство си дават среща едва ли не всички пейзажи на Европа.

Bulgaria България Bulgaria България

Bulgaria History Khan Asparuh tribes settled in the area north of the Danube River. Bulgaria History Khan Asparuh tribes settled in the area north of the Danube River. After the 680 battle between the Byzantines and Bulgarians, Constantine IV signed a peace treaty with Bulgaria (one year later). Thus Bulgaria became a country in 681. България История Хан Аспарух заселил племената си в областта Онгъл на север от устието на р. Дунав. След битката през 680 г. между византийци и българи, император Константин IV сключва мирен договор с българите през следващата година – 681 г.

Bulgaria During the Second Bulgarian Kingdom, the political, cultural and economic centre of Bulgaria Bulgaria During the Second Bulgarian Kingdom, the political, cultural and economic centre of Bulgaria was Veliko Turnovo. България През целия период на Второто българско царство политически, стопански и културен център на България бил Търново.

Bulgaria България Bulgaria България

Bulgaria Nestled in the foothills of the Rila Mountains, the Rila Monastery has been Bulgaria Nestled in the foothills of the Rila Mountains, the Rila Monastery has been a guiding, spiritual light for the lives of the Bulgarian people for over ten centuries. България Скътан в подножието на могъщата Рила планина, повече от десет столетия Рилския манастир озарява с духовна светлина българската земя и живота на поколения българи.

Gorna Malina Горна Малина Gorna Malina Горна Малина

Gorna Malina has a population of about 1500 people and is the regional seat Gorna Malina has a population of about 1500 people and is the regional seat of the surrounding villages (14 in total). The main economy is agriculture and service. There is a military base nearby. Горна Малина е с население 2000 души и е център на община с 14 селища. Населението се занимава със земеделие и в обслужващата сфера. В близост е разположено военно поделение.

Gorna Malina The village is primed to be a spot for rural tourism and Gorna Malina The village is primed to be a spot for rural tourism and is in the process of building an outdoor activities centre. The village is home to the only 1 -12 th grade school in the region and the nearby village of Bailovo is home to the Bulgarian author Elin Pelin. Горна Малина е класифицирана като община с потенциал за развитие на селски туризъм. В общината има едно средно и две основни училища, обединено детско заведение. Село Байлово е родно място на големия български писател – Елин Пелин.

Gorna Malina Горна Малина Gorna Malina Горна Малина

Education Oбразование A four-level system Четири етапa на образование Education Oбразование A four-level system Четири етапa на образование

Education Oбразование l Level 1 Preschool: Ages 3 -6 l Етап 1 Предучилищно 3 Education Oбразование l Level 1 Preschool: Ages 3 -6 l Етап 1 Предучилищно 3 -6 години l Level 2 Elementary School: Ages 7 -10 Grades 1 - 4 l Етап 2 Основно образование 7 -10 години 1 – 4 клас

Education Oбразование l Level 3 Secondary School Ages 11 – 19 Grades 5 – Education Oбразование l Level 3 Secondary School Ages 11 – 19 Grades 5 – 12 l Етап 3 Средно образование 11 – 19 години 5 – 12 клас l Level 4 University/College l Етап 4 Висше образование

Our School Нашето Училище Our School Нашето Училище

Our School Нашето Училище l History l Историята The school was founded in 1865 Our School Нашето Училище l History l Историята The school was founded in 1865 by a priest, Bogdan Stoilov. He used his home as the first “building” for the school. Boys were taught reading, writing and arithmetic along with religious topics. Училищното дело води началото си от 1865 година. За основател и пръв учител се смята свещеник Богдан Стоилов. Една стая от неговия дом се ползва за школо. Училището посещавали само момчета.

Our School l History ¡ 1894 - expanded to include 8 th grade ¡ Our School l History ¡ 1894 - expanded to include 8 th grade ¡ 1974 - moved to its current location ¡ Named after a poet and national revolutionist Нашето Училище l History ¡ От 1894 година е основно до VIII клас ¡ От 1974 година е в сегашната си сграда ¡ Носи името на Христо Ботев – поет и деец на националната революция

Our School 340 Students— 30 Teachers Нашето Училище 340 ученика— 30 учители Our School 340 Students— 30 Teachers Нашето Училище 340 ученика— 30 учители

Our School Нашето Училище l. Educational Focus l. Специалността The major aim is for Our School Нашето Училище l. Educational Focus l. Специалността The major aim is for “Сътрудник в малък и students to acquire среден бизнес” има за basic theoretical and цел учениците да усвоят practical knowledge for основните теоретични и managing small and практични знания за medium sized firms in a управлението на малки market economy. и средни фирми в условията на пазарна икономика.

Our School l Clubs: ¡ Basketball ¡ Volleyball ¡ National Dance Нашето Училище l Our School l Clubs: ¡ Basketball ¡ Volleyball ¡ National Dance Нашето Училище l Дейности : ¡ Баскетболен отбор ¡Волейболен отбор ¡Танцова формация по народни танци

Our School Нашето Училище l. Our Projects ¡ School Outside of School ¡ Smoking Our School Нашето Училище l. Our Projects ¡ School Outside of School ¡ Smoking awareness: “Don’t lock us up in a prison of secondhand smoke” ¡ Play and Discover Europe l. Our Projects ¡ Училище извън училище ¡ "Не ни заключвайте в затвор от пушек да стоим" ¡ Играй и Открийте Европа