Скачать презентацию Building e-Governance in Moldova-2 National Strategy e-Moldova Revederea Скачать презентацию Building e-Governance in Moldova-2 National Strategy e-Moldova Revederea

39ab0b4ea5b89a1d47c6f37a1567d0fd.ppt

  • Количество слайдов: 20

“Building e-Governance in Moldova-2” National Strategy “e-Moldova” Revederea Strategiei “Moldova Electronică”: Planul de Acţiuni “Building e-Governance in Moldova-2” National Strategy “e-Moldova” Revederea Strategiei “Moldova Electronică”: Planul de Acţiuni pentru perioada 2011 -2015 UNDP/GOVERNMENT OF MOLDOVA PROJECT Ludmila Ieşeanu CHISINAU, 25 Noiembrie 2009

Analiza strategiilor TIC şi a experienţei de implementare 1. e-Guvernare (1) n Sporirea accesului Analiza strategiilor TIC şi a experienţei de implementare 1. e-Guvernare (1) n Sporirea accesului cetăţenilor la serviciile e-Guvernare - extinderea numărului de e-servicii, crearea centrelor de acces public la Internet - Latvia; n Cetăţeanul în centru : pînă în 2013 satisfacţia populaţiei de e–servicii va fi de 80%, iar a mediului de afaceri – de 90%. - Estonia; n Accesibilitatea servicii guvernamentale de la echipamente terminale mobile - Singapore ( 300 e-servicii publice); n Site-urile guvernamentale accesibile pentru toţi - corespunderea recomandărilor internaţionale WAI (Web Accessibility Initiatives) – Irlanda, Marea Britanie, Franţa , Estonia, alte ţări;

Analiza strategiilor TIC şi a experienţei de implementare 1. e-Guvernare (2) • Crearea sistemului Analiza strategiilor TIC şi a experienţei de implementare 1. e-Guvernare (2) • Crearea sistemului naţional securizat de arhivare electronică a documentelor - Franţa, Estonia; • Trecerea la managementul documentelor electronice (paperless) în busness şi sporirea eficienţei schimbului de documente electronice în sectorul public - Estonia; • Crearea The National Cyberthreat Monitoring Center pentru monitorizarea în timp real a reţelei guvernamentale de cyber ameninţări - Singapore.

Analiza strategiilor TIC şi a experienţei de implementare 2. e-Educaţie (1) SUA: n suficient Analiza strategiilor TIC şi a experienţei de implementare 2. e-Educaţie (1) SUA: n suficient training pentru profesori în utilizarea eficientă TIC pentru îmbunătăţirea procesului de asimilare a cunoştinţelor de elevi şi studenţi; n profesorii trebuie să aibă acces la cercetări, inovaţii, exemple de utilizare specifică, să înveţe cele mai bune pratici de utilizare TIC în procesul de învăţămînt; Japonia: n în şcoli - un computer pentru un profesor; n evaluarea abilităţii profesorilor în baza unor criterii bine determinate privind nivelul de cunoaştere şi utilizare. TIC în procesul de învăţămînt;

Analiza strategiilor TIC şi a experienţei de implementare 2. e-Educaţie (2) Grecia: program (‘See Analiza strategiilor TIC şi a experienţei de implementare 2. e-Educaţie (2) Grecia: program (‘See your life digitally’) de subsidare a laptopurilor pentru studenţii de anul întîi, cu performanţe înalte în învăţămînt; n program (‘e-ducaţie’) care oferă cursuri de şcolarizare pentru toţi studenţii şi se eliberează cerificat; n iniţiativa (‘Digital Classroom’) orientată la învăţămîntul pre-uneversitar, scop: oferirea laptopuri pentru scoli, şcolari să se familearizeze cu noile n tehnologii cît mai devreme; Latvia n n n Conectarea instituţiilor de învăţămînt la Internet cu o viteză mai mare de 2 Mb/s Instituţiile de învăţămînt pre-univeritare: crearea unităţilor mobile constituite dintr-un computer portabil cu multimedia, conectat la Internet mobil şi un proiector, pentru utilizarea în procesul de învăţămînt în scoli; Dotarea auditoriilor în instituţiile de învăţămînt superior cu computer stationar multimedia, conectat la Internet, scaner, printer şi copiator, cameră web sau cameră foto digitală.

Analiza strategiilor TIC şi a experienţei de implementare 2. e-Educaţie (3) Singapore: n 140 Analiza strategiilor TIC şi a experienţei de implementare 2. e-Educaţie (3) Singapore: n 140 de Infocomm Clubs, cu 6, 443 membrii, create pe lîngă şcoli. Aceste cluburi caută tineri talentaţi şi cultivă interesul lor pentru cariera în domenil TIC. Ca membri sunt tineri din şcoli primare, şcoli secundare şi colegii; n iniţiativa “Future [email protected]”- au fost selectate 5 şcoli pentru a testa noile metode de utilizare TIC în îmbunătăţirea şi eficientizarea procesului de învăţămînt. Pînă în 2015 numărul acetor şcoli va creşte pănî la 15. Guvernl s-a adresat la industria TIC pentru a elabora şi implementa noi soluţii şi infrastructuri pentru necesităţile “Şcolii viitorului” (the “Future Schools”);

 Analiza strategiilor TIC şi a experienţei de implementare 3. e-Ştiinţă (1) Singapore: “ Analiza strategiilor TIC şi a experienţei de implementare 3. e-Ştiinţă (1) Singapore: “ National Grid” Dezvoltă o infrastructră Grid comericală, care va oferi la cerere întreprinderilor acces la resursele unui computer performant aşa ca software, CPUs, memorie pentru depozitarea informaţiei, pe principiu “utilizezi – plăteşti”. Aceste servicii sunt oferite la un cost mai mic, dacă intreprinderile ar procura şi menţine serverele propri. n

Planul de Acţiuni 1. TIC suport pentru e-Guvernare: îmbunătăţirea serviciilor pentru cetăţeni şi mediul Planul de Acţiuni 1. TIC suport pentru e-Guvernare: îmbunătăţirea serviciilor pentru cetăţeni şi mediul de afaceri ¨ Crearea reţelei de Guvernare electronică şi a bazelor de date securizate pentru furnizarea e-serviciilor; ¨ Dezvoltarea mecanismului de autentificare şi autorizare electronică (semnătura digitală), asigurarea condiţiilor de atribuire şi utilizare favorabile şi securizate; ¨ Conectarea a 100% din administraţia publică centrală şi cea locală la Internet în bandă largă, cu o viteză mai mare de 2 Mb/s; ¨ Furnizarea 20 servicii de bază, asigurînd accesul pe întreg teritoriul ţării: 12 servicii de bază pentru cetăţeni şi 8 servicii pentru mediul de afaceri;

Planul de Acţiuni 1. TIC suport pentru e-Guvernare: îmbunătăţirea serviciilor pentru cetăţeni şi mediul Planul de Acţiuni 1. TIC suport pentru e-Guvernare: îmbunătăţirea serviciilor pentru cetăţeni şi mediul de afaceri n Elaborarea şi implementarea serviciilor publice noi pentru cetăţeni şi mediul de afaceri, orientate la necesităţile acestora; n Asigrarea accesului la serviciile publice guvernamentale de la telefoanele moblile, alte echipamente terminale mobile; n Dezvoltarea site-urilor web ale instituţiilor publice locale, asigurînd că 100% de instituţii publice dispun de pagină web; n Aducerea site-urilor web ale instituţiilor publice în corespundere cu standardele WAI (Web Accessibility Initiative);

Planul de Acţiuni 1. TIC suport pentru e-Guvernare: îmbunătăţirea serviciilor pentru cetăţeni şi mediul Planul de Acţiuni 1. TIC suport pentru e-Guvernare: îmbunătăţirea serviciilor pentru cetăţeni şi mediul de afaceri Dezvoltarea sistemului de achiziţii publice electronice: - în 2013 cel puţin 50 % din achiziţiile publice să fie efectuate în mod electronic; - 95% din achiziţiile publice să fie efectuate în mod electronic în 2015; n n Punerea în aplicare a sistemului securizat de arhivare a documentelor electronice; Creşterea nivelului de pregătire în domeniul TIC a angajaţilor publici: - cel puţin 85% din angajaţii administraţiei publice vor folosi computere n şi 80% dintre aceştia vor folosi Internet-ul .

Planul de Acţiuni n 2. e-Educaţie: pregătirea generaţiei viitoare Conectarea tuturor instituţiilor de învăţămînt Planul de Acţiuni n 2. e-Educaţie: pregătirea generaţiei viitoare Conectarea tuturor instituţiilor de învăţămînt preuniversitar la Internet în bandă largă cu o viteză de cel puţin 2 Mb/s; n Dotarea institţiilor de învăţămînt cu calculatoare, atingerea către sfîrşitul anului 2015 numărului de elevi/studenţi la un calculator cu acces la Internet – cel mult 10; n Instalarea sistemelor Wi. Fi în biblioteci, cafenele scolare, universitare, parcuri, alte zone publice, pentru a oferi acces la Internet gratuit; n Promovarea iniţiativelor care facilitează procurarea compterului sau conectării lui la Internet pentru şcolari, studenţi;

Planul de Acţiuni 2. e-Educaţie: pregătirea generaţiei viitoare n Implementarea continuă TIC în procesul Planul de Acţiuni 2. e-Educaţie: pregătirea generaţiei viitoare n Implementarea continuă TIC în procesul de învăţămînt: preluarea metodelor inovative, celor mai bune practici de utilizare TIC în procesul de studii, atingerea unui grad înalt de utilizare TIC în procesul educaţional; n Sporirea gradului de calificare a profesorilor de a fi iniţiaţi în domeniile TIC şi de a utiliza calculatorul şi Internetul în activitatea didactică: n către anul 2015 se va utiliza calculatorul în procesul de studii de către 50% din profesorii instituţiilor de învăţămănt şi 40% din profesori vor utiliza Internetul în procesul de studii; n Sporirea prezenţei în spaţiul virtual a instituţiilor de învăţământ: către anul 2015 din totalul instituţiilor de învăţământ 85 % vor poseda locaţie web;

Planul de Acţiuni 2. e-Educaţie: pregătirea generaţiei viitoare n Actualizarea programelor de învăţămînt la Planul de Acţiuni 2. e-Educaţie: pregătirea generaţiei viitoare n Actualizarea programelor de învăţămînt la necesităţile pieţei şi nivelului de dezvoltare a TIC; n Dezvoltarea materialelor didactice electronice; n Pregătirea cadrelor calificate şi suficiente pentru domeniul TIC racordate la nivelul, ritmul şi tendinţele de dezvoltare a domeniului; n Implementarea unui sistem educaţional pentru toţi membrii societăţii, menit să asigure cunoştinţe de bază pentru populaţie necesare pentru utilizarea computerului şi a Internet-uluui, ce va asigura abilitatea lor de a activa şi trăi într-o societate informaţională; n Deschiderea liniilor telefonice, on-line de consltanţă privind utilizarea computerului şi Internetului pentru populaţie; n Implementarea instruirii la distanţă (e- learning), elaborarea şi editarea manualelor electronice

Planul de Acţiuni 3. e-Ştiinţă: factor determinant al dezvoltării şi inovaţiilor n Sporirea numărului Planul de Acţiuni 3. e-Ştiinţă: factor determinant al dezvoltării şi inovaţiilor n Sporirea numărului angajaţilor din sfera ştiinţei şi inovării care folosesc calculatoare conectate la Internet în activităţile de serviciu: în 2015 - 80% din angajaţi; n Dotarea instituţiilor ştiinţifice cu echipamente tehnologice bazate pe TIC şi sporirea gradului de utilizare a acestora; n Utilizarea în procesele de cercetare - dezvoltare a tehnologiilor de procesare rapidă şi tehnologiilor de calcul disribuit (Grid , Cloud Computing); n Implementarea şi dezvoltarea serviciilor bazate pe tehnologiile de procesare rapidă şi tehnologiile de calcul disribuit (Grid, Cloud Computing) oferite mediului de afaceri, altor instituţii din ţară şi celor internaţionale;

Planul de Acţiuni 3. e-Ştiinţă: factor determinant al dezvoltării şi inovaţiilor n Majorarea gradului Planul de Acţiuni 3. e-Ştiinţă: factor determinant al dezvoltării şi inovaţiilor n Majorarea gradului de integrare a infrastructurii reţelei electronice pentru stiinţă şi cercetare cu reţeaua Trans – Europeană GEANT, sporirea schimbului de informaţie cu o viteză de 10 Gbps şi mare; n Sporirea procentului de lucrări de cercetare în domeniul TIC, deschiderea noilor direcţii de cercetare-dezvoltare orientate la cerinţele şi tendinţele în domeniul TIC, mărirea gradului de implementare în producere şi utilizare a rezultatelor ştiinţifice; n Crearea condiţiilor pentru dezvoltarea lucrărilor de cercetaredezvoltare în cadrul instituţiilor de învăţămînt superior şi la întreprinderi; n Extinderea şi aprofundarea colaborării cu ţările Uniunii Europene în domeniul de cercetare-dezvoltare, participarea instituţiilor stiinţifice din Repblica Moldova în programele şi proiectele Uniunii Europene de cercetare-dezvoltare;

Planul de Acţiuni 3. e-Ştiinţă: factor determinant al dezvoltării şi inovaţiilor n Aderarea la Planul de Acţiuni 3. e-Ştiinţă: factor determinant al dezvoltării şi inovaţiilor n Aderarea la Programul cadru european FP-7(The Seventh Framework Programme); Asigurarea accesului la informaţia referitoare la rezultatele ştiinţifice şi lucrările de cercetare-dezvoltare: - amplasarea publicaţiilor electronice de cercetare/dezvoltare pe portalul WEB de promovare şi consultanţă în domeniile e-ştiinţei. n

Vă mulţumesc pentru atenţie! Vă mulţumesc pentru atenţie!