Скачать презентацию Buget şi Trezorerie Publică Fundamentarea veniturilor şi cheltuielilor Скачать презентацию Buget şi Trezorerie Publică Fundamentarea veniturilor şi cheltuielilor

3d793cb07580802f6abaa8dec13a24ce.ppt

  • Количество слайдов: 23

Buget şi Trezorerie Publică Fundamentarea veniturilor şi cheltuielilor bugetare Buget şi Trezorerie Publică Fundamentarea veniturilor şi cheltuielilor bugetare

Metode clasice de fundamentare bugetară (I) l Metoda automată – fundamentarea bugetului pe anul Metode clasice de fundamentare bugetară (I) l Metoda automată – fundamentarea bugetului pe anul n se face în anul n-1 pe baza execuţiei ultmului an financiar încheiat (n-2) • Avantaje: uşor de aplicat, nu necesită un • volum mare de muncă Dezavantaje: nu se iau în calcul modificările ce intervin între timp

Metode clasice de fundamentare bugetară (II) l Metoda majorării/diminuării – fundamentarea bugetului pe anul Metode clasice de fundamentare bugetară (II) l Metoda majorării/diminuării – fundamentarea bugetului pe anul n se face prin aplicarea ritmului mediu anual de creştere sau descreştere a indicatorilor bugetari a indicatorilor din anul n-1 • • Avantaje: uşor de aplicat, nu necesită un volum mare de muncă Dezavantaje: nu se iau în calcul modificările ce intervin în ultimul an

Metode clasice de fundamentare bugetară (III) l Metoda evaluării directe – fundamentarea se realizează Metode clasice de fundamentare bugetară (III) l Metoda evaluării directe – fundamentarea se realizează pe baza execuţiei preliminare a bugetului pe n-1 şi a previziunilor economico-sociale • Avantaje: uşor de aplicat • Dezavantaje: necesită un volum mare de lucru

Metode moderne de fundamentare bugetară (I) l l Urmăresc asocierea de indicatori de performanţă Metode moderne de fundamentare bugetară (I) l l Urmăresc asocierea de indicatori de performanţă în vederea eficientizării utilizării fondurilor publice Exemple de metode moderne: • Planning Programming Budgeting System • • (Palnificare, programare şi bugetizare) Management by Objectives (Management prin obiective) Zero Based Budgeting (Bază Bugetară Zero)

Buget şi Trezorerie Publică Împrumuturile de stat Buget şi Trezorerie Publică Împrumuturile de stat

Prezentare generală l Împrumuturile de stat reprezintă obligaţiile generate de contractele de pe piaţa Prezentare generală l Împrumuturile de stat reprezintă obligaţiile generate de contractele de pe piaţa financiară internă şi/sau internaţională prin care statul obţine fonduri de la o persoană fizică sau juridică creditoare şi se angajează să le ramburseze împreună cu dobânda şi cu alte costuri, într-o perioadă specificată. Aceste obligaţii sunt rezultatul atât a împrumuturilor contractate direct de către stat, cât şi a împrumuturilor garantate de stat. l Forme ale împrumuturilor de stat

ÎMPRUMUTURILE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE INTERNE EXTERNE Sunt destinate: ·finanţării şi/sau refinanţării deficitelor bugetare şi ÎMPRUMUTURILE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE INTERNE EXTERNE Sunt destinate: ·finanţării şi/sau refinanţării deficitelor bugetare şi a datoriei publice interne constituite în baza unor legi speciale; angajate în nume propriu, ·finanţării unor obiective de investiţii de interes prin Ministerul Finanţelor, naţional, aprobate în condiţiile legii; sunt contractate pe piaţa ·menţinerii unui sold corespunzător în contul financiară internă, pe general al trezoreriei statului; termen scurt, mediu şi lung. ·asigurării resurselor băneşti necesare în vederea convertirii în datorie publică internă a garanţiilor pentru împrumuturile interne executate, pentru suma neacoperită din fondul de risc şi din prevederile bugetului de stat cu această destinaţie. garantate de stat sunt o obligaţie a statului Sunt destinate: român, executată de creditor în cazul în care ·finanţării din resurse de pe piaţa beneficiarul împrumutului (garantatul), financiară internă a unor proiecte persoană juridică, nu are capacitatea să sau activităţi de importanţă achite, integral sau parţial, împrumutul, prioritară pentru România; dobânda şi alte costuri aferente acordului de ·finanţării unor destinaţii stabilite împrumut. şi aprobate de Guvern. Sunt destinate: ·susţinerii balanţei de plăţi; ·consolidării rezervei valutare a statului; ·realizării unor proiecte de investiţii şi finanţării exporturilor, modernizării şi dezvoltării unor domenii prioritare ale economiei; ·realizării unor reforme sectoriale; ·realizării unor importuri stabilite de Guvern; ·finanţării şi refinanţării deficitului bugetului de garantate de stat sunt contractate pe termen mediu şi lung de stat. Sunt destinate: persoane juridice (societăţi comerciale, regii autonome, ·finanţării din resurse de companii/societăţi naţionale şi autorităţi ale administraţiei pe piaţa financiară publice locale), pentru care Ministerul Finanţelor, în externă a unor proiecte condiţiile reglementărilor legale în vigoare, a emis o sau activităţi susţinute de scrisoare de garanţie, în numele şi în contul statului, sau a ministerele de resort şi încheiat un acord de garanţie, după caz. De asemenea, acestea sunt o obligaţie a statului român. considerate de angajate în nume propriu sunt contractate direct de stat prin Ministerul Finanţelor, de la guvernele altor ţări, de la instituţiile financiare internaţionale şi/sau de pe piaţa financiară internaţională, pe termen mediu şi lung.

ÎMPRUMUTURILE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE LOCALE Sunt destinate: INTERNE angajate în nume propriu, de către Consiliile ÎMPRUMUTURILE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE LOCALE Sunt destinate: INTERNE angajate în nume propriu, de către Consiliile locale, judeţene şi Consiliul general al municipiului Bucureşti sau prin intermediul unor agenţii sau al altor instituţii spcializate. garantate de către Consiliile locale, judeţene şi Consiliul general al municipiului Bucureşti sunt contractate de unităţile administrativ-teritoriale, precum şi de instituţiile şi serviciile publice de interes local de la instituţii financiare interne. EXTERNE ·finanţării investiţiilor publice de interes local; ·refinanţării datoriei publice locale; ·acoperirii golurilor temporare de casă ca urmare a decalajului dintre veniturile şi cheltuielile bugetelor locale. Sunt destinate: angajate în nume propriu sunt contractate, cu aprobarea comisiei de autorizare, direct de către Consiliile locale, judeţene şi Consiliul general al municipiului Bucureşti sau prin intermediul unor agenţii sau al altor instituţii specializate de la guvernele altor ţări, de la instituţii financiare internaţionale şi/sau de pe piaţa financiară internaţională. garantate de către Consilii locale, judeţene şi Consiliul general al municipiului Bucureşti, numai cu aprobarea comisiei de autorizare a acestor împrumuturi, sunt contractate de unităţile administrativ-teritoriale, precum şi de instituţiile şi serviciile publice de interes local de la instituţii financiare internaţionale. ·refinanţării datoriei publice locale; ·finanţării investiţiilor publice de interes local. Sunt destinate: ·finanţării investiţiilor publice de interes local; ·refinanţării datoriei publice locale. Sunt destinate: ·finanţării investiţiilor publice de interes local.

Împrumuturile interne contractate de stat l Angajarea împrumuturilor interne contractate direct de stat prin: Împrumuturile interne contractate de stat l Angajarea împrumuturilor interne contractate direct de stat prin: • emiterea titluri de stat în lei şi în valută; • încheierea acordurilor de împrumut cu instituţii financiare interne.

FORME ALE TITLURILOR DE STAT TITLURI DE STAT CU DOB NDĂ înscrisuri ce constituie FORME ALE TITLURILOR DE STAT TITLURI DE STAT CU DOB NDĂ înscrisuri ce constituie împrumuturile statului în moneda TITLURI DE STAT CU DISCONT titluri de stat fără cupon de dobândă, care este vândut la o TITLURI DE STAT DEMATERIALIZATE titluri de stat care se evidenţiază prin înregistrare în cont şi naţională sau în valută care au o valoare nominală la care se plăteşte o dobândă stabilită. valoare mai mică decât valoarea sa nominală. care este înregistra pe suport de hârtie sau alt tip de suport stabilit de Ministerul Finanţelor Publice. TITLURI DE STAT MATERIALIZATE titluri de stat în formă fizică.

PLASAREA TITLURILOR DE STAT PE PIAŢA INTERNĂ prin: Certificate de trezorerie denominate în lei PLASAREA TITLURILOR DE STAT PE PIAŢA INTERNĂ prin: Certificate de trezorerie denominate în lei vândute prin metoda licitaţiei şi lansate pe piaţa primară prin Banca Naţională a României, care acţionează ca agent al statului. Sunt adresate intermediarilor autorizaţi să tranzacţioneze titluri de stat pe piaţa primară. PIAŢA INTERBANCARĂ pe termen scurt Certificate de trezorerie denominate în valută vândute prin metoda subscripţiei publice. Titlurile sunt cumpărate de către intermediarii autorizaţi pe piaţa titlurilor de stat, care pot subscrie în nume şi în cont propriu, precum şi în contul clienţilor, persoane fizice şi juridice rezidente şi nerezidente, prin Banca Naţională a României. Obligaţiuni de stat emise pentru finanţarea deficitului bugetar şi Obligaţiuni de stat emise în baza unor legi speciale*) ·denominate în lei vândute prin metoda licitaţiei şi lansate pe piaţa primară prin Banca Naţională a României care acţionează ca agent al statului; ·denominate în valută vândute prin subscripţie publică prin Banca Naţională a României care Vânzarea titlurilor de stat pe piaţa internă pe termen mediu şi lung acţionează ca agent al statului. TREZORERII LOCALE BURSA DE VALORI Certificate de trezorerie denominate în lei adresate persoanelor fizice vândute prin metoda subscripţiei publice pe termen scurt Obligaţiuni municipale**) vândute prin sistemul Bursei de Valori intermediarilor pieţei bursiere pe termen mediu

Împrumuturile interne contractate de către autorităţi ale administraţiei publice locale l Împrumuturile interne ale Împrumuturile interne contractate de către autorităţi ale administraţiei publice locale l Împrumuturile interne ale autorităţilor administraţiei publice locale sunt contractate pe termen mediu şi lung, sub forma: - acordurilor de împrumut de la bănci comerciale sau alte instituţii de credit; - titlurilor de valoare; - împrumuturilor fără dobândă din disponibilităţile contului general al Trezoreriei Statului a căror valoare totală este limitată la 5% din totalul veniturilor estimate a se încasa în anul fiscal în care se angajează împrumutul. Rambursarea împrumuturilor interne contractate de către autorităţile administraţiei publice locale

Titlurile de stat în valută plasate pe piaţa internă l Împrumuturile interne prin emisiuni Titlurile de stat în valută plasate pe piaţa internă l Împrumuturile interne prin emisiuni de titluri de stat denominate în valută l Emisiunea de titluri de stat în valută l Vânzarea titlurilor de stat în valută pe piaţa internă

Împrumuturile interne garantate de stat l Garanţiile de stat pentru împrumuturile interne l Acordarea Împrumuturile interne garantate de stat l Garanţiile de stat pentru împrumuturile interne l Acordarea garanţiei cerere de garantare Persoana juridică - GARANTAT - 1. propuneri de îmbunătăţire 2. documentaţie suplimentară convenţie de garanţie - model 3. Ministerul Finanţelor Publice - GARANT - 4. convenţie de garanţie încheiată 5. Banca creditoare scrisoare de garanţie 6.

l l Procedura de executare a garanţiei Persoana juridică - GARANTAT - înştiinţare cu l l Procedura de executare a garanţiei Persoana juridică - GARANTAT - înştiinţare cu 15 zile lucrătoare înainte de data scadenţei 1. recuperare sume demersuri recuperare 2. de Ministerul Finanţelor Publice - GARANT - 5. constituire fond de risc înştiinţare în scris asupra intenţiei de a proceda la executarea garanţiei 3. Banca creditoare Plăţi ca garanţiei l urmare Banca Naţională a României a executării 4. Fondul de risc pentru împrumuturi interne garantate de stat

2. 3. 2. Împrumuturile interne garantate de către autorităţi ale administraţiei publice locale l 2. 3. 2. Împrumuturile interne garantate de către autorităţi ale administraţiei publice locale l Garanţiile autorităţilor locale pentru împrumuturile interne

Împrumuturile externe contractate de stat l Contractactarea de împrumuturi externe l Utilizarea împrumuturilor externe Împrumuturile externe contractate de stat l Contractactarea de împrumuturi externe l Utilizarea împrumuturilor externe contractate direct de stat l • de către Ministerul Finanţelor Publice în scopul susţinerii balanţei de plăţi, consolidării rezervei valutare a statului, finanţării şi refinanţării deficitului bugetului de stat; • de către beneficiarii finali care intră în posesia disponibilităţilor prin intermediul instituţiilor financiare interne mandatate în acest sens către Ministerul Finanţelor Publice, cu acordul creditorului extern şi în condiţiile prevăzute în acordul de împrumut; • de către beneficiarii finali care încheie acorduri de împrumut subsidiar cu Ministerul Finanţelor Publice.

Contractarea de împrumuturi externe de stat în numele şi în contul statului Autorităţi ale Contractarea de împrumuturi externe de stat în numele şi în contul statului Autorităţi ale administraţiei centrale cerere oficială documentaţii fundamentării studii de fezabilitate 5 scrisoare/memorandum proiect de mandat 1 Beneficiari finali acord de împrumut subsidiar Ministerul Finanţelor Publice Guvern proiect de mandat aprobat 2 5’ acord de împrumut negociat 4 Instituţii financiare interne mandat acord de împrumut subsidiar 5’’(a) acord de împrumut subsidiar 5’’(b) negociere 3 Beneficiari finali Creditori externi acord negociat 4’ Parlament

Împrumuturile externe contractate de către autorităţi ale administraţiei publice locale l Contractarea de împrumuturi Împrumuturile externe contractate de către autorităţi ale administraţiei publice locale l Contractarea de împrumuturi externe de către Consiliile locale, judeţene şi Consiliul general al municipiului Bucureşti l Rambursarea împrumuturilor externe contractate de către autorităţile administraţiei publice locale, precum şi plata dobânzilor şi comisioanelor

Titlurile de stat în valută plasate pe piaţa externă l Titluri de stat denominate Titlurile de stat în valută plasate pe piaţa externă l Titluri de stat denominate în valută plasate pe piaţa externă l Emisiunea de titluri de stat în valută

Împrumuturile externe garantate de către autorităţi ale administraţiei publice centrale l Solicitarea garanţiei la Împrumuturile externe garantate de către autorităţi ale administraţiei publice centrale l Solicitarea garanţiei la împrumuturile externe de stat de către autorităţile administraţiei publice centrale şi persoanele juridice Autoritatea administraţiei publice centrale sau persoana juridică - GARANTAT - l cerere de garantare; documentaţii; fundamentări; copie de pe hotărârea Guvernului; proiect al acordului de împrumut şi scrisorii de garanţie 1. proiect de convenţie de garanţie 2. Ministerul Finanţelor Publice - GARANT Direcţii de resort Solicitarea garanţiei la împrumuturile externe de stat de către S. C. , R. A. , C. /S. N Societatea comercială, regia autonomă, sau compania/societatea naţională - GARANTAT - solicitare aviz 1. aviz de principiu 2. copie aviz favorabil; proiect acord de împrumut; scrisoare de garanţie 5. convenţie de garanţie 6. cerere de garantare 3. aviz favorabil 4. Comitetul Interministerial de Garanţii şi Credite de Comerţ Exterior Ministerul Finanţelor Publice - GARANT - Direcţii de resort

Executarea garanţiilor de stat pentru împrumuturile externe Garantatul nu plăteşte Instituţia externă creditoare înştiinţare Executarea garanţiilor de stat pentru împrumuturile externe Garantatul nu plăteşte Instituţia externă creditoare înştiinţare 2. Ministerul Finanţelor Publice - GARANT Direcţii de resort înştiinţare cu 15 zile lucrătoare înainte de data scadenţei 1. iniţiază procedura de plată la extern a sumelor datorate 3. recuperare sume 4. l Fond de risc pentru împrumuturi externe garantate de stat