Скачать презентацию Budovanie systému manažérstva kvality podľa STN EN ISO Скачать презентацию Budovanie systému manažérstva kvality podľa STN EN ISO

5a7f982d122938919bdb7451f65cd4df.ppt

  • Количество слайдов: 15

Budovanie systému manažérstva kvality podľa STN EN ISO 9000. Michaela Fekete Tatiana Jurčišinová Zuzana Budovanie systému manažérstva kvality podľa STN EN ISO 9000. Michaela Fekete Tatiana Jurčišinová Zuzana Juríčková

Čo si povieme? • Faktory rozhodovania o budovaní SMK organizácie • Požiadavky na SMK Čo si povieme? • Faktory rozhodovania o budovaní SMK organizácie • Požiadavky na SMK organizácie • Postup zavedenia • Politika a ciele kvality • Prekážky pri implementácii

Na zopakovanie Systém manažérstva kvality podľa STN EN ISO rádu 9000 • systematické riadenie Na zopakovanie Systém manažérstva kvality podľa STN EN ISO rádu 9000 • systematické riadenie organizácie za účelom trvalého zlepšovania činností organizácie, zvyšovania spokojnosti zákazníkov a zainteresovaných strán

 • Systém je založený na tzv. procesnom prístupe Tieto procesy rozdeľuje norma ISO • Systém je založený na tzv. procesnom prístupe Tieto procesy rozdeľuje norma ISO 9001 do štyroch základných oblastí: • zodpovednosť manažmentu • manažérstvo zdrojov • realizácia produktu • meranie, analýza a zlepšovanie systému.

Faktory rozhodovania o budovaní systému manažérstva kvality organizácie • • • zlepšenie spokojnosti zákazníkov Faktory rozhodovania o budovaní systému manažérstva kvality organizácie • • • zlepšenie spokojnosti zákazníkov certifikácia ako marketingový nástroj získanie konkurenčných výhod internacionalizácia trhov zlepšenie kvality vlastných produktov

Požiadavky na systém manažérstva kvality organizácie požiadavka: - potreba alebo očakávanie, ktoré sa určia, Požiadavky na systém manažérstva kvality organizácie požiadavka: - potreba alebo očakávanie, ktoré sa určia, všeobecne sa predpokladajú alebo sú povinné.

Požiadavky na: • • povedomie stratégiu umiestnenie formálnu stránku integráciu konzistenciu zhodu kontinuitu Požiadavky na: • • povedomie stratégiu umiestnenie formálnu stránku integráciu konzistenciu zhodu kontinuitu

 Postup zavedenia systému manažérstva kvality Čo je potrebné zvážiť? • ubezpečte sa o Postup zavedenia systému manažérstva kvality Čo je potrebné zvážiť? • ubezpečte sa o svojom správnom postoji. • pochopte koncepciu • uvedomte si, z čoho pozostáva zavedenie príslušnej normy a jeho dôsledky • využite normu ako nástroj na zlepšovanie • snažte sa porozumieť rizikám a procesom • starostlivo si vyberte partnera (certifikačný orgán).

Čo musíte urobiť? • • • Získajte normu Oboznámte sa s dostupnou literatúrou a Čo musíte urobiť? • • • Získajte normu Oboznámte sa s dostupnou literatúrou a softvérom Zostavte tím a definujte Vašu stratégiu Určte aké školenia potrebujete Zvážte spoluprácu s konzultantom Vypracujte príručku manažérskeho systému Zaveďte váš manažérsky systém Zvážte možnosť predcertifikačného auditu Vyberte si certifikačný orgán

Liptovské liečebné kúpele, a. s. Lúčky - preberanie certifikátu ISO 9001: 2000 Liptovské liečebné kúpele, a. s. Lúčky - preberanie certifikátu ISO 9001: 2000

Politika kvality • celkové zámery a smer pôsobenia organizácie v oblasti kvality oficiálne vyhlásené Politika kvality • celkové zámery a smer pôsobenia organizácie v oblasti kvality oficiálne vyhlásené vrcholovým manažmentom (STN EN ISO 9000: 2000 ) • strategický dokument, ktorý stanovuje vrcholový manažment spoločnosti ako prostriedok na vedenie spoločnosti smerom k zlepšovaniu svojej činnosti so zreteľom na primeranosť (www. poling. sk )

Ciele kvality • ciele, ktoré povedú k zlepšovaniu výkonnosti spoločnosti • a ciele potrebné Ciele kvality • ciele, ktoré povedú k zlepšovaniu výkonnosti spoločnosti • a ciele potrebné na splnenie požiadaviek na produkt • Ciele – trhovo orientované – podnikateľsky orientované • Politika kvality- Kúpele Lúčky • Politika kvality- Standard-Team s. r. o

Prekážky pri implementácii systémov manažérstva kvality • Obsahovo-koncepčné prekážky • Organizačno-štrukturálne prekážky • Personálno-podnikovo Prekážky pri implementácii systémov manažérstva kvality • Obsahovo-koncepčné prekážky • Organizačno-štrukturálne prekážky • Personálno-podnikovo kultúrne prekážky

Zoznam použitej literatúry: – – – – MATEIDES, A. , STRAŠÍK, A. 2004. Manažérstvo Zoznam použitej literatúry: – – – – MATEIDES, A. , STRAŠÍK, A. 2004. Manažérstvo kvality. Banská Bystrica : Ekonomická fakulta UMB, 2004. 254 s. ISBN 80 -8055 -906 -6. MATEIDES, A. 2005. Ako zaviesť systém riadenia kvality podľa STN EN ISO 9001: 2001 v organizácii. Politika kvality. Dostupné na internete: http: //www. standardteam. com/ Postup zavedenia systému manažérstva kvality. Dostupné na internete: http: //www. poling. sk/ Rady všetkým, čo pomýšľajú na certifikáciu: Rozhovor s audítorom TÜV. Dostupné na internete: http: //www. ibispartner. sk/ Úpešný rok pre kúpele. 2007. Dostupné na internete: http: //www. luckykupele. sk (cit. 28. 10. 2007) Všeobecná zdravotná poisťovňa, a. s. získala certifikát ISO 9001: 2000. In: Kvalita. 2007, roč. 15, č. 2.

Ďakujeme za pozornosť Ďakujeme za pozornosť