Скачать презентацию BTG Slovensko Energyco s r o Adresa Скачать презентацию BTG Slovensko Energyco s r o Adresa

6a2951ce78c7505c22279ef0a06d7a5a.ppt

  • Количество слайдов: 22

BTG Slovensko & Energyco, s. r. o. Adresa / Address: Radničné námestie č. 3, BTG Slovensko & Energyco, s. r. o. Adresa / Address: Radničné námestie č. 3, 902 01 Pezinok, Slovenská Republika / Slovak Republic Tel. č. / Tel. No. +421 33 641 32 54, Fax +421 33 641 20 05, e-mail: [email protected] sk, web: www. btg. sk BTG SLOVENSKO & ENERGYCO Profil spoločnosti / Company profile • • BTG Slovensko & ENERGYCO, s. r. o. bola založená 17. 11. 1999 s cieľom vytvoriť bezprostredný kontakt so zákazníkmi a prispieť v rámci malého a stredného podnikania k rozvoju regiónu s udržaním vyprodukovaných zdrojov v mieste ich tvorby. Predmet podnikania: - výroba, montáž, rekonštrukcia, oprava a údržba, odborné prehliadky a odborné skúšky pre: tlakové zariadenia, plynové zariadenia a zdvíhacie zariadenia - montáž, opravy a skúšky parných a plynových turbín - montáž a demontáž technologických zariadení, potrubí a oceľových konštrukcií - obchodná činnosť: - s kotlami, strojmi, prístrojmi a mechanickými nástrojmi a ich časťami a súčasťami - so železom a oceľou, výrobkov zo železa a ocele, s meďou a výrobkov z medi, - filtrácia olejov - lešenárske práce • • BTG Slovensko & ENERGYCO, s. r. o. was established on November 17 th, 1999 with a view to create the direct contact with the clients and contribute to the region development within of small and medium size enterprises and to maintain the produced sources in the location of their creation. Sphere of business: - Fabrication, Erection, Reconstruction, Repairs and Maintenance, Expert revisions and Expert tests for: Pressure Equipment, Gaseous Equipment and Lifting Equipment, - Erection, Repairs and Testing of Steam and Gaseous Turbines - Erection and Dismantling of Process Equipment, Pipes and Steel Structures - Commercial activities with: - Boilers, Machines, Instruments and Mechanical Tools and their Parts and Components, - Iron and Steel, products made of Iron and Steel, with Copper and Products made of Copper, - Oils Filtration - Scaffolding works

BTG Slovensko & Energyco, s. r. o. Adresa / Address: Radničné námestie č. 3, BTG Slovensko & Energyco, s. r. o. Adresa / Address: Radničné námestie č. 3, 902 01 Pezinok, Slovenská Republika / Slovak Republic Tel. č. / Tel. No. +421 33 641 32 54, Fax +421 33 641 20 05, e-mail: [email protected] sk, web: www. btg. sk BTG SLOVENSKO & ENERGYCO Organizačná štruktúra

 BTG SLOVENSKO & ENERGYCO BTG Slovensko & Energyco, s. r. o. Adresa / BTG SLOVENSKO & ENERGYCO BTG Slovensko & Energyco, s. r. o. Adresa / Address: M. R. Štefánika 13, 048 01 Rožňava, Slovenská Republika / Slovak Republic Tel. č. / Tel. No. +421 55 673 5464, 2713, Fax +421 55 673 3572, e-mail: [email protected] sk, web: www. energyco. sk Organizational chart

BTG Slovensko & Energyco, s. r. o. Adresa / Address: Radničné námestie č. 3, BTG Slovensko & Energyco, s. r. o. Adresa / Address: Radničné námestie č. 3, 902 01 Pezinok, Slovenská Republika / Slovak Republic Tel. č. / Tel. No. +421 33 641 32 54, Fax +421 33 641 20 05, e-mail: [email protected] sk, web: www. btg. sk BTG SLOVENSKO & ENERGYCO ISO certifikát / ISO certificate

BTG Slovensko & Energyco, s. r. o. Adresa / Address: Radničné námestie č. 3, BTG Slovensko & Energyco, s. r. o. Adresa / Address: Radničné námestie č. 3, 902 01 Pezinok, Slovenská Republika / Slovak Republic Tel. č. / Tel. No. +421 33 641 32 54, Fax +421 33 641 20 05, e-mail: [email protected] sk, web: www. btg. sk BTG SLOVENSKO & ENERGYCO Oprávnenie / Authorization Tlakové zariadenia / Pressure equipment

BTG Slovensko & Energyco, s. r. o. Adresa / Address: Radničné námestie č. 3, BTG Slovensko & Energyco, s. r. o. Adresa / Address: Radničné námestie č. 3, 902 01 Pezinok, Slovenská Republika / Slovak Republic Tel. č. / Tel. No. +421 33 641 32 54, Fax +421 33 641 20 05, e-mail: [email protected] sk, web: www. btg. sk BTG SLOVENSKO & ENERGYCO Oprávnenie / Authorization Tlakové zariadenia / Pressure equipment

BTG Slovensko & Energyco, s. r. o. Adresa / Address: Radničné námestie č. 3, BTG Slovensko & Energyco, s. r. o. Adresa / Address: Radničné námestie č. 3, 902 01 Pezinok, Slovenská Republika / Slovak Republic Tel. č. / Tel. No. +421 33 641 32 54, Fax +421 33 641 20 05, e-mail: [email protected] sk, web: www. btg. sk BTG SLOVENSKO & ENERGYCO Oprávnenie / Authorization Plynové zariadenia / Gaseous equipment

BTG Slovensko & Energyco, s. r. o. Adresa / Address: Radničné námestie č. 3, BTG Slovensko & Energyco, s. r. o. Adresa / Address: Radničné námestie č. 3, 902 01 Pezinok, Slovenská Republika / Slovak Republic Tel. č. / Tel. No. +421 33 641 32 54, Fax +421 33 641 20 05, e-mail: [email protected] sk, web: www. btg. sk BTG SLOVENSKO & ENERGYCO Oprávnenie / Authorization Plynové zariadenia / Gaseous equipment

BTG Slovensko & Energyco, s. r. o. Adresa / Address: Radničné námestie č. 3, BTG Slovensko & Energyco, s. r. o. Adresa / Address: Radničné námestie č. 3, 902 01 Pezinok, Slovenská Republika / Slovak Republic Tel. č. / Tel. No. +421 33 641 32 54, Fax +421 33 641 20 05, e-mail: [email protected] sk, web: www. btg. sk BTG SLOVENSKO & ENERGYCO Oprávnenie / Authorization Plynové zariadenia Ab / Gaseous equipment Ab

BTG Slovensko & Energyco, s. r. o. Adresa / Address: Radničné námestie č. 3, BTG Slovensko & Energyco, s. r. o. Adresa / Address: Radničné námestie č. 3, 902 01 Pezinok, Slovenská Republika / Slovak Republic Tel. č. / Tel. No. +421 33 641 32 54, Fax +421 33 641 20 05, e-mail: [email protected] sk, web: www. btg. sk BTG SLOVENSKO & ENERGYCO Oprávnenie / Authorization Plynové zariadenia Ae / Gaseous equipment Ae

BTG Slovensko & Energyco, s. r. o. Adresa / Address: Radničné námestie č. 3, BTG Slovensko & Energyco, s. r. o. Adresa / Address: Radničné námestie č. 3, 902 01 Pezinok, Slovenská Republika / Slovak Republic Tel. č. / Tel. No. +421 33 641 32 54, Fax +421 33 641 20 05, e-mail: [email protected] sk, web: www. btg. sk BTG SLOVENSKO & ENERGYCO Oprávnenie / Authorization Zdvíhacie zariadenia / Lifting equipment

BTG Slovensko & Energyco, s. r. o. Adresa / Address: Radničné námestie č. 3, BTG Slovensko & Energyco, s. r. o. Adresa / Address: Radničné námestie č. 3, 902 01 Pezinok, Slovenská Republika / Slovak Republic Tel. č. / Tel. No. +421 33 641 32 54, Fax +421 33 641 20 05, e-mail: [email protected] sk, web: www. btg. sk BTG SLOVENSKO & ENERGYCO Zamestnanci / Employees • BTG Slovensko & ENERGYCO, s. r. o. a zamestnanci spoločnosti majú oprávnenia a certifikáty na - montáž, rekonštrukcie, opravy a údržbu odborné prehliadky a odborné skúšky pre: tlakové zariadenia, plynové zariadenia a zdvíhacie zariadenia - montáž, opravy a skúšky parných a plynových turbín - montáž a demontáž technologických zariadení, potrubí a oceľových konštrukcií • BTG Slovensko & ENERGYCO, s. r. o. and their employees have authorizations and certificates for: - Fabrication, Erection, Reconstruction, Repairs and Maintenance, Expert revisions and Expert tests for: Pressure Equipment, Gaseous Equipment and Lifting Equipment, - Erection, Repairs and Testing of Steam and Gaseous Turbines - Erection and Dismantling of Process Equipment, Pipes and Steel Structures

BTG Slovensko & Energyco, s. r. o. Adresa / Address: Radničné námestie č. 3, BTG Slovensko & Energyco, s. r. o. Adresa / Address: Radničné námestie č. 3, 902 01 Pezinok, Slovenská Republika / Slovak Republic Tel. č. / Tel. No. +421 33 641 32 54, Fax +421 33 641 20 05, e-mail: [email protected] sk, web: www. btg. sk BTG SLOVENSKO & ENERGYCO Vývoj tržieb / Sale development

BTG Slovensko & Energyco, s. r. o. Adresa / Address: Radničné námestie č. 3, BTG Slovensko & Energyco, s. r. o. Adresa / Address: Radničné námestie č. 3, 902 01 Pezinok, Slovenská Republika / Slovak Republic Tel. č. / Tel. No. +421 33 641 32 54, Fax +421 33 641 20 05, e-mail: [email protected] sk, web: www. btg. sk BTG SLOVENSKO & ENERGYCO Referencie / References • • Pre U. S. Steel Košice, s. r. o. Divízny závod BTG Slovensko & Energetika opravy vysokotlakých parných rozvodov 13, 63 a 9, 42 MPa, vysokotlakej napájacej vody kotlov, kotlových telies a systémov pre rozvod a spaľovanie koksárenského plynu na kotloch K 1 – K 6 a spalinových kotloch za narážacími pecami 1 – 4 opravy vysokotlakých parných rozvodov 13, 63 a 9, 42 MPa, parných turbín a ich príslušenstva oprava tlakových systémov kotolne a strojovne, oprava plynových rozvodov a horákových systémov vysokopecného plynu na kotloch K 1 -K 6 a spalinových kotloch za narážacími pecami 1 -4, zariadenie Chemickej úpravy vody Teplárne oprava rotora turbíny turbogenerátora č. 3 (28 MW) oprava rotora a statora turbíny turbokompresora č. 1 (6 MW) oprava rotora turbíny turbokompresora č. 2 (6 MW) • • For U. S. Steel Košice, Ltd. Power plant division repairs on the high pressure steam distribution pipelines of 13, 63 and 9, 42 MPa, on high pressure feeding water pipeline, boilers, boiler components and system for distribution and combustion of coke oven gas in boilers K 1 -K 6 and in the waste heat boilers behind the pusher furnaces 1 - 4 repairs on the high pressure steam distribution pipelines of 13, 63 and 9, 42 Mpa, steam turbines and their accessories repairs on the pressure systems of the boiler rooms and machine rooms, repairs on the gas distribution pipelines and burner systems for the blast furnace gas on the boilers K 1 -K 6 and in the waste heat boilers beyond the push furnaces 1 -4, equipment in the Chemical water treatment in the Heating power plant repairs on the turbine rotor of the turbo-generator No. 3 (28 MW) repairs on the turbine rotor and stator of the turbocompressor No. 1 (6 MW) repairs on the turbine rotor and stator of the turbocompressor No. 2 (6 MW)

BTG Slovensko & Energyco, s. r. o. Adresa / Address: Radničné námestie č. 3, BTG Slovensko & Energyco, s. r. o. Adresa / Address: Radničné námestie č. 3, 902 01 Pezinok, Slovenská Republika / Slovak Republic Tel. č. / Tel. No. +421 33 641 32 54, Fax +421 33 641 20 05, e-mail: [email protected] sk, web: www. btg. sk BTG SLOVENSKO & ENERGYCO Referencie / References • • • oprava rotora turbíny turbokompresora č. 5 (6 MW) oprava rotora turbíny turbodúchadla č. 6 (17 MW) oprava rotora turbíny turbodúchadla č. 5 (17 MW) oprava rotora turbíny turbodúchadla č. 2 (17 MW) oprava vysokotlakej a nízkotlakej časti rotora turbogenerátora č. 2 (28 MW) stredná oprava kotla č. 1 (215 th-1) stredná oprava kotla č. 2 (215 th-1) stredná oprava kotla č. 5 (215 th-1) stredná oprava kotla č. 6 (215 th-1) rekonštrukcia a modernizácia a generálna oprava TG 3 V (6 MW) na novej pozícii redukčná stanica pary k TG 1 (9, 42 MPa/1, 8 MPa) oprava rotorov kyslíkového kompresora č. 4 • • • repairs on the turbine rotor of the turbo-compressor No. 5 (6 MW) repairs on the turbine rotor of the turbo-blower No. 6 (17 MW) repairs on the turbine rotor of the turbo-blower No. 5 (17 MW) repairs on the turbine rotor of the turbo-blower No. 2 (17 MW) repairs on the high-pressure and low-pressure part of the rotor of the turbo-generator No. 2 (28 MW) middle size repair of the boiler No. 1 (215 th-1) middle size repair of the boiler No. 2 (215 th-1) middle size repair of the boiler No. 5 (215 th-1) middle size repair of the boiler No. 6 (215 th-1) reconstruction and modernization and general repair of TG 3 V (6 MW) on new position steam reducing station to TG 1 (9, 42 MPa/1, 8 MPa) repair of oxygen compressor No. 4

BTG Slovensko & Energyco, s. r. o. Adresa / Address: Radničné námestie č. 3, BTG Slovensko & Energyco, s. r. o. Adresa / Address: Radničné námestie č. 3, 902 01 Pezinok, Slovenská Republika / Slovak Republic Tel. č. / Tel. No. +421 33 641 32 54, Fax +421 33 641 20 05, e-mail: [email protected] sk, web: www. btg. sk BTG SLOVENSKO & ENERGYCO Referencie / References • • • Divízny závod Vysoké pece generálna oprava expanznej turbíny HITACHI (10 MW) preložka potrubia vysokopecného plynu, koksárenského plynu a zemného plynu v rámci stavby Odprašovanie spekacích pásov na aglomerácií oprava šikmých a zvislých plynovodov vysokej pece č. 3 dodávka náhradných dielov pre VP č. 2 oprava dávkovania oleja pre VP č. 1 oprava chladenia VP č. 2 odprášenie odlievárne VP 1 Divízny závod Teplá valcovňa výmena potrubia a chladiacich kolektorov valcovacích stolíc v rámci stavby Rekonštrukcia a modernizácia vodného hospodárstva Teplej valcovne Rekonštrukcia a modernizácia narážacej pece č. 1 • • • Division plant Blast furnaces overhaul on the expansion turbine HITACHI (10 MW) relocation of the blast furnace gas pipeline, coke oven gas and natural gas within the project: Dedusting of the sintering belts in the Sintering plant repair on the inclined and vertical gas pipelines of the blast furnace No. 3 supply of spare parts for BF No. 2 repair of oil injection for BF No. 1 repair of Cooling at BF No. 2 Casthouse Dedusting system at BF 1 Division plant Hot strip mill replacement of the pipeline and the cooling collectors on the mills within the project Reconstruction and modernization of the water economy in the Hot strip mill reconstruction and modernization of pusher furnace number 1

BTG Slovensko & Energyco, s. r. o. Adresa / Address: Radničné námestie č. 3, BTG Slovensko & Energyco, s. r. o. Adresa / Address: Radničné námestie č. 3, 902 01 Pezinok, Slovenská Republika / Slovak Republic Tel. č. / Tel. No. +421 33 641 32 54, Fax +421 33 641 20 05, e-mail: [email protected] sk, web: www. btg. sk BTG SLOVENSKO & ENERGYCO Referencie / References • • • Divízny závod Studená valcovňa odsávanie pár z hornej vypaľovacej pece lakoplastovacej linky prevážacie vozíky na Studenej valcovni dodávka a montáž prívodu konzervačného oleja pre hladiace kvarto montáž pripojovacích potrubí pre Dynamolinku montáž potrubných rozvodov pre poklopovú žiháreň Divízny závod Koksovňa dodávka a montáž technologického zariadenia v rámci LO-MO hasenie koksu, koksová batéria č. 3 Divízny závod Oceliareň dodávka a montáž technologického zariadenia v rámci stavby Vákuovanie ocelí v Oceliarni č. 1 stredná oprava spalinového kotla č. 2 v Oceliarni č. 1 (250 th-1) odprášenie Oceliarne č. 2 (770 t) • • • Cold rolling mill division plant steam exhausting from the top section of the burning furnace colour coating line transport carriages in Cold rolling mill delivery and erection of the conservation oil distribution for single stand mill connecting piping erection for Dynamoline piping erection for Batch Annealing line Coke plant division supply and erection of process equipment within LO-MO coke quenching, coke battery No. 3 Division plant Steelshop supply and erection of process equipment within project: Vaccum deggassing for Steelshop No. 1 middle size repair of combustion boiler No. 2 in the Steelshop No. 1 (250 th-1) dedusting of Steel Shop No. 2 (770 t)

BTG Slovensko & Energyco, s. r. o. Adresa / Address: Radničné námestie č. 3, BTG Slovensko & Energyco, s. r. o. Adresa / Address: Radničné námestie č. 3, 902 01 Pezinok, Slovenská Republika / Slovak Republic Tel. č. / Tel. No. +421 33 641 32 54, Fax +421 33 641 20 05, e-mail: [email protected] sk, web: www. btg. sk BTG SLOVENSKO & ENERGYCO Referencie / References • • • • Divízny závod Obalová vetva montáž Kontinuálnej žíhacej linky č. 2 (890 t) rekonštrukcia a modernizácia 4 ST Divízny závod Hutnícka druhovýroba dodávka a montáž časti technologického zariadenia stavby Výroba špirálovo zváraných rúr 18 m Pre VSŽ a. s. : Divízny závod Studená valcovňa Prívod pary a priemyselnej vody pre VSŽ U. S. STEEL“ Divízny závod Energetika Rekonštrukcia a modernizácia skladového hospodárstva tesniaceho oleja pre plynojem VPP Divízny závod Hutnícka druhovýroba Premiestnenie linky pre povrchovú úpravu odliatkov AFL Pre VSŽ US STEEL, s. r. o. Divízny závod Obalová vetva realizácia technologickej oceľovej konštrukcie pre Kontinuálnu žíhaciu linku č. 2 • • • • Tin mill division plant erection of Continuous annealing line No. 2 (890 t) reconstruction and modernization of 4 ST tandem Division plant secondary metallurgical production supply and erection of parts of process equipment for project: Production of 18 meters spiral welded pipes For company VSŽ LLC: Cold rolling mill division plant steam and industrial water supply for the VSŽ U. S. STEEL“ Power plant division reconstruction and modernization of the sealing oil storage system on the gas storage tank VPP Division plant secondary metallurgical production relocation of the line for the surface treatment of the casts from the line AFL For VSŽ US STEEL, Ltd. Tin mill division plant realization of the technological steel structure for Continuous annealing line No. 2

BTG Slovensko & Energyco, s. r. o. Adresa / Address: Radničné námestie č. 3, BTG Slovensko & Energyco, s. r. o. Adresa / Address: Radničné námestie č. 3, 902 01 Pezinok, Slovenská Republika / Slovak Republic Tel. č. / Tel. No. +421 33 641 32 54, Fax +421 33 641 20 05, e-mail: [email protected] sk, web: www. btg. sk BTG SLOVENSKO & ENERGYCO Referencie / References • • • dodávka oceľových rámov pre stavbu – Rekonštrukcia a modernizácia 2 -stolicový tandem realizácia stavby: Kompresorová stanica Ingersoll -Rand realizácia stavby „Rozvod médií v spoločnosti VSŽ USS - Separácia médií“ rekonštrukcia čerpadiel Kontinuálna žíhacia linka č. 1 a Elektrolytická pocínovacia linka č. 1 Pre VSŽ Kovostroj s. r. o. Dobšiná odborné prehliadky, skúšky a údržbárske kontroly vyhradených technických zariadení plynových Pre Chemes a. s. Humenné opravy turbogenerátora č. 3 a turbogenerátora č. 4 Pre Bukocel a. s. , Vranov nad Topľou generálna oprava turbogenerátora č. 3 generálna oprava varného systému regeneračného kotla č. 3 • • • supply of the steel frames within project: Reconstruction and modernization of 2 -standem realization of the project: Compressor station Ingersoll -Rand realization of the project „Utilities distribution within company VSŽ USS – Separation of utilities“ reconstruction of pumps for Continuous annealing line No. 1 a Electrolytic tinning line No. 1 For VSŽ Kovostroj Ltd. Dobšiná expert inspections, tests and maintenance tests of the dedicated technical gas equipment For Chemes LLC. Humenné repairs of turbo-generator No. 3 a turbo-generator No. 4 For Bukocel LLC. , Vranov nad Topľou overhaul on the turbo-generator No. 3 overhaul on the boiling system of recovery boiler No. 3

BTG Slovensko & Energyco, s. r. o. Adresa / Address: Radničné námestie č. 3, BTG Slovensko & Energyco, s. r. o. Adresa / Address: Radničné námestie č. 3, 902 01 Pezinok, Slovenská Republika / Slovak Republic Tel. č. / Tel. No. +421 33 641 32 54, Fax +421 33 641 20 05, e-mail: [email protected] sk, web: www. btg. sk BTG SLOVENSKO & ENERGYCO Referencie / References • • • generálna oprava laminérov regeneračného kotla č. 3 renovácia bubna filtra MFA opravy lisovacích valcov Pre Landis&Staefa ESCO Slovensko s. r. o. realizáciu stavby "Racionalizácia TEHO piatich vybraných okruhov Košice západ" realizáciu stavby "Racionalizácia energetického hospodárstva Fakultnej nemocnice Louisa Pasteura v Košiciach" Pre Ideal Trade Service s. r. o. realizácia rozvodov stlačeného vzduchu v Molex Slovakia a. s. Kechnec realizácia rozvodov stlačeného vzduchu v Campus Námestovo montáž filtra v Chemes a. s. Humenné Pre DANIELI Taliansko dodávky a montáž komponentov hydraulického a pneumatického systému pre Rekonštrukciu a modernizáciu 2 -stolicového tandemu • • • overhaul on the laminating parts of the recovery boiler No. 3 renovation of the filter drum MFA repairs of the press rolls For Landis&Staefa ESCO Slovensko Ltd. realization of the project "Rationalization of the TEHO heat management in the five selected circuits in the location Košice-west" realization of the project "Rationalization of the energy management in the Louise Pasteur Faculty Hospital in Košice" For Ideal Trade Service Ltd. realization of the compressed air distribution in the company Molex Slovakia, a. s. Kechnec realization of the compressed air distribution in the company Campus Námestovo filter erection in the company Chemes a. s. Humenné For DANIELI Italy supply and erection of hydraulic and pneumatic components for Reconstruction and modernization of 2 standem

BTG Slovensko & Energyco, s. r. o. Adresa / Address: Radničné námestie č. 3, BTG Slovensko & Energyco, s. r. o. Adresa / Address: Radničné námestie č. 3, 902 01 Pezinok, Slovenská Republika / Slovak Republic Tel. č. / Tel. No. +421 33 641 32 54, Fax +421 33 641 20 05, e-mail: [email protected] sk, web: www. btg. sk BTG SLOVENSKO & ENERGYCO Referencie / References • • • • Pre ŠKODU Slovakia s. r. o. montáž hydrauliky pre Rekonštrukciu a modernizáciu 2 -stolicového tandemu Pre Sigmu montáže montáž a úpravu potrubia premývanie a chemické čistenie rozvodov potrubia vo VSŽ U. S. STEEL Pre Alstom Brno montáž turbogenerátora č. 4 v U. S. Steel Košice, s. r. o. Pre VAI montáž Odprašovacieho systému v USSKe (2095 t) Pre HYDAC výmena hydraulických rozvodov na 4 a 5 stolicových tandemoch Pre Siemens Brno montáž potrubných rozvodov k turbogenerátoru č. 1 v USSKe Pre Danieli Corus spracovanie projektovej dokumentácie pre odprášenie vysokej pece č. 1 v USSKe • • • • For ŠKODA Slovakia Ltd. erection of the hydraulic section within project: Reconstruction and modernization of 2 -standem For Sigma montáže erection and adjustment of the distribution pipelines for flashing and chemical cleaning of the pipes in company VSŽ U. S. STEEL For Alstom Brno erection of turbo-generator No. 4 in U. S. Steel Košice, s. r. o. For VAI erection of Dedusting System in USSKe (2095 t) For HYDAC exchange of Hydraulic Distribution at 4 STT and 5 STT For Siemens Brno erection of piping to the Turbo-generator No. 1 in USSKe For Danieli Corus elaboration of project documentation for Dedusting of BF No. 1 in USSKe

BTG Slovensko & Energyco, s. r. o. Adresa / Address: Radničné námestie č. 3, BTG Slovensko & Energyco, s. r. o. Adresa / Address: Radničné námestie č. 3, 902 01 Pezinok, Slovenská Republika / Slovak Republic Tel. č. / Tel. No. +421 33 641 32 54, Fax +421 33 641 20 05, e-mail: [email protected] sk, web: www. btg. sk BTG SLOVENSKO & ENERGYCO Referencie / References • • • Pre BTG SLOVENSKO výroba membránových stien parného kotla pre elektráreň MOA Cuba Pre U. S. Steel Serbia oprava parných rozvodov teplárne v Smedereve Pre CMP ARLES montáž nádrží na kyslík a dusík v USSKe • • • For BTG SLOVAKIA manufacturing of membrane walls for MOA Cuba Power Plant. For U. S. Steel Serbia steam pipes Repair in Power Plant: Smederevo. For CMP Arles erection of Oxygen and Nitrogen Tanks: in USSKe