Бруцеллёз (сарып) O Бруцеллёз — Brucella бактериясымен оздырылатын,

Скачать презентацию Бруцеллёз (сарып) O Бруцеллёз — Brucella бактериясымен оздырылатын, Скачать презентацию Бруцеллёз (сарып) O Бруцеллёз — Brucella бактериясымен оздырылатын,

brucel..pptx

  • Размер: 1.3 Мб
  • Автор: Диана Абулгазиева
  • Количество слайдов: 10

Описание презентации Бруцеллёз (сарып) O Бруцеллёз — Brucella бактериясымен оздырылатын, по слайдам

Бруцеллёз (сарып) O Бруцеллёз — Brucella бактериясымен оздырылатын, зооноздар тобына жататын, жедел қ жБруцеллёз (сарып) O Бруцеллёз — Brucella бактериясымен оздырылатын, зооноздар тобына жататын, жедел қ ж не созылмалы т рлерінде тетін ә ү ө инфекциялы -аллергиялы ауру. Ауруды жедел қ қ ң т рі токсико-бактериемиялы инфекция ретінде, ү қ созылмалы т рі – полиморфты клиникалы ү қ к ріністерімен, к бінесе с йек-буын, орталы ж не ө ө ү қ ә перифериялы ж йке жуйелерін, жыныс м шелерін қ ү ү ж не бас а ішкі а заларды за ымдаумен, ә қ ғ қ хрониосепсис т різді за а созылуымен ж не ә ұ ққ ә рецидивті а ымымен сипатталады. ғ

Бруцеллез ке тарал ан ң ғ инфекция. Барлы елдерде қ кездеседі,  сіресе малБруцеллез ке тарал ан ң ғ инфекция. Барлы елдерде қ кездеседі, сіресе мал ә шаруашылы ы дамы ан ғ ғ айма тарда. аза стан қ Қ қ республикасы шін б л инфекция ү ұ лкелік патология деп саналады. ө Жыл сайын 2 -2, 5 мы адам ң бруцеллезбен ауырады. сіресе, Ә о т стік айма тарда ауру ке ң ү қ ң тарал ан. Б ны бір себебі — ғ ұ ң ыр ызстан ж не збекістаннан Қ ғ ә Ө келінген, тексерілмеген малды ә арзан ба амен сату. ғ

Бруцелла – жасушалардың ішінде мекендейтін қоздырғыш. Бруцеллалар сыртқы ортаға өте төзімді болып келеді: ылғалдыБруцелла – жасушалардың ішінде мекендейтін қоздырғыш. Бруцеллалар сыртқы ортаға өте төзімді болып келеді: ылғалды жерде – 72 күн, суда – 90 күн, құрғақ топырақта — 3 -4 ай, малдың жүнінде және терісінде — 1 — 4, 5 ай сақталады. Оның әлсіз жағы – ыстықтан қатты қорқады. Күннің тура түскен сәулесінен 30 мин. – 1 сағатта, 50° температурада — 1 сағатта, 60°- 30 мин. , 70° — 10 мин. арсында тіршілігін жояды, қайнатқанда (100°) тез өледі. Дезинфекциялық ертінділеріне (0, 2– 1% хлорлы әк, 0, 5% — лизол, 0, 2% — формалин, 1% — креолин) төзімсіз.

Таралу жолдары мен факторлары.  Контактілі жол бруцеллез оша тарында қ жиі кездеседі. БТаралу жолдары мен факторлары. Контактілі жол бруцеллез оша тарында қ жиі кездеседі. Б л инфекцияны басты патогенетикалы ерекшелігі — ұ ң қ бруцеллаларды ж кті жануарларды жыныс м шелеріне ж не даму ң ү ә барысында ы ры ты тіндеріне жо ары органотроптылы ы. Жыныс ғ ұ қ ң ғ ғ ж йелерінде оздыр ышты ар ынды к беюі: ры ты луіне, т сік ү қ ғ ң қ қ ө ұ қ ң ө ү тастау а, эндометритті , маститті дамуына кеп со ады. Плацентамен, ғ ң ң ә ғ а ана суымен, жыныс жолдарында ы б лінділермен ж не ры пен бірге қ ғ ө ә ұ қ сырт ы орта а те к п м лшерде бруцеллалар шы ады. 1 мл а ана суында қ ғ ө ө ө ғ қ бірнеше миллионнан миллиард а дейін микроб жасушалары болуы м мкін. қ ү Бруцеллезді белсенді эпизоотия кезінде отарда онда ан, кейде ж здеген мал ң ғ ү т сік тастап, оны ркайсысы 1, 5 -2, 0 л залалдан ан материал б летінін ү ң ә ғ ө ескерсек, онда бруцеллларды малшаруашылы мекемелерінде, ң қ жануарларды т ратын, су ішетін ж не жайылатын жерлерінде ң ұ ә оздыр ышты жайылу ар ындылы ын елестетуге болады. Мал т сік қ ғ ң қ қ ғ ү таста аннан со бір ай бойы бруцеллалар к п м лшерде б лінеді, ал 2 -3 айдан ғ ң ө ө ө со сау-т ра ты емес, ал 7 айдан со то тайды. Мал т лдегеннен со ң ұ қ ң қ ө ң бруцеллалар малдарды с т безінде 5 -8 ай, ал мастит болса 36 -48 ай а дейін ң ү ғ аны талады. Осы ан байланысты адам малды т лдеуіне к мектесуі кезінде қ ғ ң ө ө ж не мал т лдеген мезгілде малды ыр а атысу кезінде тікелей контакт ә ө қ қүғ қ бол анда бруцеллезді ж тыру аупі жо ары. Шикізатты деуге байланысты ғ ұқ қ ғ өң (ауру малды сою, терісін алу, етін б лшектеу, терісін деу, ж нін деу ж не ө өң ү өң ә бас а ауылшаруашалы ж мыстары) ндірістік процестер залалдану қ қ ұ ө механизмінде шешуші орын алады. Б л кезде залалдану жара аттан ан ж не ұ қ ғ ә сау тері ар ылы ж зеге асады қ ү

Бруцеллезді жіктелуі (Н. Д. Беклемишев, 1957) ң  *  Латенттік бруцеллез: біріншілік-латенттік жБруцеллезді жіктелуі (Н. Д. Беклемишев, 1957) ң * Латенттік бруцеллез: біріншілік-латенттік ж не ә екіншілік-латенттік * Жедел бруцеллез: же іл, орташа ауыр, ауыр а ымы ң ғ * Баяу немесе жеделдеу бруцеллез: же іл, орташа ауыр, ң ауыр а ымы ғ * Созылмалы бруцеллез: біріншілік–созылмалы ж не ә екіншілік созылмалы (декомпенсация, субкомпенсация ж не ә компенсация сатысы). * Бруцеллезді алды тары. ң қ қ Жедел бруцеллезді жасырын кезе і – 7 -30 к н. Жиі ң ң ү бруцеллез жедел басталады. Клиникалы нышандары қ токсико-бактериемиялы , жайылмалы инфекциялы қ қ процесті к ріністері болып табылады: алтырау, ызу, ң ө қ қ терлеу, полиартронейромиалгиялар, лимфаденопатия, гепато- спленомегалия.

O Ауруды негізгі нышаны ң – ызбаны сипаты қ Қ ң ремиттерлеуші (тан ыO Ауруды негізгі нышаны ң – ызбаны сипаты қ Қ ң ремиттерлеуші (тан ы температурамен кешкі ғ температураны айырмашылы ы 1, 5 -2, 0ºС). Дене ызуы ң ғ қ т лікті екінші жартысында ай ын алтыраудан кейін әү ң қ қ жо арлайды, сосын терлеумен сипатталып т мендейді. ғ ө Нау асты жалпы жа дайы ана атты болады да, қ ң ғ қ ғ д рігерлерге аралмай ж ре береді. Біра , б л жа дай ә қ ү қ ұ ғ за а созылып (бір неше аптадан 3 ай а дейін), нау ас ұ ққ ғ қ дене салма ын жо алтады. Екінші ма ызды синдром — ғ ғ ң полиартронейромиалгиялар (с йек, буын, б лшы еттер, ү ұ қ ж йке тамырларды ауру сезімі пайда болады). Б л кезде ү ң ұ абыну процестер дамымайды. Бруцеллезді азіргі қ ң қ а ымыны ерекшелігі- а заларды абынуы ерте (3 айдан ғ ң қ б рын) алыптасуы. Б л адамдарды организміні ұ қ ұ ң ң арнайы жо ары сезімталдылы ыны ршуіні белгісі. ғ ғ ң ө ң

O Екінші ма ызды синдром ң — полиартронейромиалгиялар (с йек, ү буын, б лшыO Екінші ма ызды синдром ң — полиартронейромиалгиялар (с йек, ү буын, б лшы еттер, ж йке тамырларды ауру сезімі пайда ұ қ ү ң болады). Б л кезде абыну процестер дамымайды. Бруцеллезді ұ қ ң азіргі а ымыны ерекшелігі- а заларды абынуы ерте (3 айдан қ ғ ң қ б рын) алыптасуы. Б л адамдарды организміні арнайы ұ қ ұ ң ң жо ары сезімталдылы ыны ршуіні белгісі. Нау асты тексеріп ғ ғ ң ө ң қ ара анда л ай ан барлы топтар лимфа т йіндерді (к бінесе қ ғ ұ ғ ғ қ ү ө жа астылы , олты астылы , шапты ), бауырды, к к бауырды қ қ қ ө аны тау а болады. Лимфа т йіндерді к лемі майда, ауыр қ ғ ү ң ө сезімсіз, орша ан тіндерге жабыспа ан. Жеделдеу бруцеллез қ ғ ғ ауруды жедел сатысыны жал асы. Жедел бруцеллез кезіндегі ң ң ғ к ріністерге за ымдан ан а заларды абыну процестері ө қ ғ ғ ң қ осылады — артрит, неврит, орхит ж не т. б. Созылмалы қ ә бруцеллез кезінде ауруды жалпы токсико — бактериемияны ң ң серінен пайда бол ан нышандар б се деіді. Бірінші орын а ә ғ ә ң ғ рт рлі а заларды абыну процестерді белгілері шы ады. Б л ә ү ғ ң қ ң ғ ұ кезе де дене ызуы алыпты немесе субфебрилді, терше дік ң қ қ ң ай ын емес болады. Біра лимфаденопатия, гепатомегалия қ қ са талуы м мкін. қ ү