Скачать презентацию Blok šema pokretanja programa SPOLJNA MEMORIJA Скачать презентацию Blok šema pokretanja programa SPOLJNA MEMORIJA

9cfa5049fabf16547389c9dba99921f3.ppt

  • Количество слайдов: 26

Blok šema pokretanja programa Blok šema pokretanja programa

SPOLJNA MEMORIJA • Magnetni uređaji (traka, disketa) • Optički mediji (CD, DVD, BD) • SPOLJNA MEMORIJA • Magnetni uređaji (traka, disketa) • Optički mediji (CD, DVD, BD) • Memorijske kartice (Comact Flash Card, Micro Driver, Smart Media Card, Secure Digital Card, Multi Media Card, Memory Stick Pro)

ULAZNI UREĐAJI ULAZNI UREĐAJI

IZLAZNI UREĐAJI IZLAZNI UREĐAJI

SPECIFIKACIJA DELOVA RAČUNARA 1. Monitor 2. Matična ploča 3. Centralni procesor 4. ATA utori SPECIFIKACIJA DELOVA RAČUNARA 1. Monitor 2. Matična ploča 3. Centralni procesor 4. ATA utori 5. Radna memorija 6. Dodatne kartice 7. Napajanje 8. Optički uređaj 9. Hard disk 10. Tastatura 11. Miš

GRAFIČKA KARTICA Grafička kartica ili video kartica daje i obrađuje dvodimenzionalnu ili trodimenzionalnu sliku GRAFIČKA KARTICA Grafička kartica ili video kartica daje i obrađuje dvodimenzionalnu ili trodimenzionalnu sliku Grafičk i proceso r (GP U) – glavni deo na kartici. Ulo je prev ga mu ođenje binarno g koda u vidljivu sliku na nekom gra izlaznom fičkom uređaju. se tica u Kar uje đ. ugra u ploču ičn mat

GRAFIČKA KARTICA Glavni delovi moderne grafičke kartice GRAFIČKA KARTICA Glavni delovi moderne grafičke kartice

ZVUČNA KARTICA Delovi zvučne karte a– ic kart a n Zvuč deo koji je ZVUČNA KARTICA Delovi zvučne karte a– ic kart a n Zvuč deo koji je đu je z bezb az i izla o ul učni zv Zvučni čip – deo kartice koji pretvara analogne zvučne signale u digitalni signal (nule i jedinice)

MODEM oji uređaj k – Modem alogni nosač an koji modulira o zvuk) i MODEM oji uređaj k – Modem alogni nosač an koji modulira o zvuk) i ka ignal signala ( gitalni s ira di demodul gnog nosača sa analo Uglavnom služi za spajanje na internet Spa pod ja se n a a bež ktovni bilo ko ični k j nosa abal ili i n č si gna a la.

MREŽNA KARTICA Mrežna kartica, en. Network card – deo koji se brine za komunikaciju MREŽNA KARTICA Mrežna kartica, en. Network card – deo koji se brine za komunikaciju računara preko računarske mreže

NAPOJNA JEDINICA Napojna jedinica – hardverski deo koji računaru obezbjeđuje napon i struju. 20 NAPOJNA JEDINICA Napojna jedinica – hardverski deo koji računaru obezbjeđuje napon i struju. 20 etvara 2 ica pr na jedin 12 V što je u Napoj Vi a 3, 3 V; 5 zahtevim Vu onskim u sa nap a. sklad hardver Napojna jedinica ima sopstveno hlađenje. Njena glavna karakteristika je njena snaga Najveći potrošači su grafička kartica, hard disk, matična ploča i optički CD/DVD uređaji.

HARD DISK Dijelovi hard diska Hard disk – uređ aj koji piše i čita HARD DISK Dijelovi hard diska Hard disk – uređ aj koji piše i čita podat ke. aci i pod sv drže etanje se disku i za pokr rativni Na n e ophod ao npr. op ne a, k m čunar ra siste Magne tna plo ča – na hard d jb iska na kome s itniji dio podaci e zapis u sekto uju rima i stazam a.

OPTIČKI UREĐAJI – uređaj ja Disc) ct rža (Compa dukovanje sad u. CD dij OPTIČKI UREĐAJI – uređaj ja Disc) ct rža (Compa dukovanje sad u. CD dij pro i za re aze na CD me služ nal koji se CD-ROM čitati bilo – uređaj k oji može koju vrst u CD med ija. ože j koji m ij eđa RW – ur e na CD med CDdatk imati po sn DVD uređaj – služi za reprodukovanje sadržaja koji se nalaze na DVD mediju

OPTIČKI UREĐAJI iska ki format d optič HD DVD – eracije (za unos i OPTIČKI UREĐAJI iska ki format d optič HD DVD – eracije (za unos i en ilmova najnovije g odataka i f ikih p čitanje vel ucije) isoke rezol v Blu- HD- ray D isc ( D VDa B nasle D) – po re dnik DVD d -a

FLOPI DISK Flopi disk – uređaj za unos i iščitavanje podataka. 1. Zaštita za FLOPI DISK Flopi disk – uređaj za unos i iščitavanje podataka. 1. Zaštita za pisanje 2. Glava 3. Zatvarač 4. Plastično kućište 5. Papirni obruč 6. Magnetni disk 7. Sektor diska Unutrašnjost flopi uređaja Flopi disk – uređaj koji se retko koristi.

FLASH MEMORIJA ROM sta EEP e – vr ci n morija se poda sh FLASH MEMORIJA ROM sta EEP e – vr ci n morija se poda sh me Fla koje ije kod ačno brisati memor edin ogu poj m ba: Upotre Chip Disk. On • tick • USB c ske karte za ei ij mobitel Memor • ere, lne kam digita aje. dr. uređ đaje re-a e MP 3 ur isanje firmwa • mor • Za me Flash memorija unutar USB stika

MONITOR Monitor, displej ili prikaz – izlazni uređaj koji prikazuje računarske signale kao sliku MONITOR Monitor, displej ili prikaz – izlazni uređaj koji prikazuje računarske signale kao sliku koju korisnik vidi Katodni monitor ili CRT monitor – grafički izlazni uređaj temeljen na katodnoj cijevi. LCD monitor – ravni, tanki monitor čiji je ekran sastavljen od određenog broja piksela. Plazma monitor – sastoje se od tri staklene ploče između kojih se nalazi plazma. TFT monitori Sadrže tečne kristale između dve staklene ploče, dva polarizaciona filtera, filter boje i dva sloja za poravnavanje.

ŠTAMPAČ Štampač, pri nter ili pi koji na ne sač – uređ ki materi ŠTAMPAČ Štampač, pri nter ili pi koji na ne sač – uređ ki materi aj kopiju ne kog dokum jal pravi fizičku enta ili sl elektrons ike koja j koj formi eu u računar u. m irektni što sa d mpači mpaju tako u Šta boj šta anjem koji menja zagrev ju papir te. greva ticajem toplo za pod u Vrste štampača: Laserski • Matrični • Mlazni (eng. Inkjet)

TASTATURA Tastatura – ulazni uređaj pomoću kojeg upravljamo računarom, unosimo znakove i tekst. Standardna TASTATURA Tastatura – ulazni uređaj pomoću kojeg upravljamo računarom, unosimo znakove i tekst. Standardna tastatura ima 104 tastera.

MIŠ Miš – ulazni uređaj koji očitava pokrete koje korisnik pravi i pretvara ih MIŠ Miš – ulazni uređaj koji očitava pokrete koje korisnik pravi i pretvara ih u električni signal koji se šalje na računaru. Vrste: 1. Elektro mehanički 2. Optički 3. Laserski

SKENER I WEB KAMERA oji uređaj k azni ener – ul izičku sliku kao SKENER I WEB KAMERA oji uređaj k azni ener – ul izičku sliku kao Sk eku f ekst, alizira n an rafija, t tog u što je fo potom pretvara ga kopis, te alnu sliku ru digit Web kamera – kamera koj a prenosi slike u stvarnom vremenu. To je vrsta vide o kamere koja se direktno s paja na računar z bog prenošen ja video signala preko intern eta

DŽOJSTIK Džojstik – računa rski per koji sad iferni de rži neku o vrstu DŽOJSTIK Džojstik – računa rski per koji sad iferni de rži neku o vrstu dr pomoću ške koje se vrši upra vljanje Delovi džojstika: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Drška Baza Okidač Dodatna dugmad Autofire prekidač Gas Kapica Usisni pikovi

Vrste spoljnih uređaja 1. Hard disk CD uređaj DVD uređaj 2. Optički uređaji 3. Vrste spoljnih uređaja 1. Hard disk CD uređaj DVD uređaj 2. Optički uređaji 3. Flopi disk 4. Flash memorija HD-DVD UREĐAJ Blu-ray uređaj

Izlazni uređaji 1. Monitor LCD monitor CRT monitor Plazma monitor TFT monitor Laserski 2. Izlazni uređaji 1. Monitor LCD monitor CRT monitor Plazma monitor TFT monitor Laserski 2. Štampač sa mlaznicama Matrični Ploter 3. Projektor

Ulazno-izlazni uređaji 2. Zvučnici 1. Mikrofon Ulazno-izlazni uređaji 2. Zvučnici 1. Mikrofon

Ulazni uređaji 1. Tastatura 2. Miš 3. Skener 4. Web kamera 5. Gamepad ili Ulazni uređaji 1. Tastatura 2. Miš 3. Skener 4. Web kamera 5. Gamepad ili Joystick 6. .