Скачать презентацию Българска библиотечно-информационна асоциация Национална кръгла маса Информационната грамотност Скачать презентацию Българска библиотечно-информационна асоциация Национална кръгла маса Информационната грамотност

1e8453dd7c8758636daf4676aca7a7f7.ppt

  • Количество слайдов: 19

Българска библиотечно-информационна асоциация Национална кръгла маса „Информационната грамотност в дигиталната ера – къде сме Българска библиотечно-информационна асоциация Национална кръгла маса „Информационната грамотност в дигиталната ера – къде сме ние? “ София, 13 октомври 2015 г. Информационната грамотност в контекста на услугите, предлагани в РБ “Ем. Попдимитров” Кюстендил

Информационна грамотност : üполучаване/намиране üоценяване üизползване/прилагане на информацията Информационна грамотност : üполучаване/намиране üоценяване üизползване/прилагане на информацията

Иновативни услуги ü базирани на новите информационни технологии ü проучени информационни потребности ü продиктувани Иновативни услуги ü базирани на новите информационни технологии ü проучени информационни потребности ü продиктувани от новите условия, в които библиотеката функционира ü формират нови нагласи у потребителите ü насочени са към нови партньорства

Нови категории потребители üдеца със специални образователни потребности üлица с увреждания üетнически групи üхора Нови категории потребители üдеца със специални образователни потребности üлица с увреждания üетнически групи üхора от “третата възраст” üклубове по интереси

Предпоставки за превръщане на Регионална библиотека в център за изграждане на информационна грамотност у Предпоставки за превръщане на Регионална библиотека в център за изграждане на информационна грамотност у потребителите ü техническа база – Обучителен информационен център, компютъризирани читателски места ü обучен персонал ü партньорства ü добър обществен имидж на институцията

Сфери на реализация • • проекти курсове и обучения ББЗ – ново съдържание web-сайт Сфери на реализация • • проекти курсове и обучения ББЗ – ново съдържание web-сайт на Библиотеката

Проект: Интеграция чрез ИКТ- библиотеката в подкрепа на деца със специални образователни потребности цели: Проект: Интеграция чрез ИКТ- библиотеката в подкрепа на деца със специални образователни потребности цели: ü Да подпомогне процеса на интегрирано образование и да подобри подкрепящата среда на децата със СОП ü Да повиши стандарта на тяхното образование посредством ИКТ ü Да подобри достъпа до актуална информационна среда на педагози и потребители на специализирана литература, използвайки информационните ресурси на Регионална библиотека ü Да създаде ефективни партньорства

Проект: Интеграция чрез ИКТ- библиотеката в подкрепа на деца със специални образователни потребности дейности Проект: Интеграция чрез ИКТ- библиотеката в подкрепа на деца със специални образователни потребности дейности § Обучение на библиотечни специалисти за работа с деца със СОП § Обучителни курсове за начална и надграждаща компютърна грамотност за: ü децата със СОП ü родители, приемни родители, лични асистенти § Създаване на умения за издирване на нужна информация в интернет и библиотечни информационни ресурси § Разработване на информационни ресурси (библиографски списъци, електронни упражнения

Проект: Библиотеката - отворена врата за ромските деца: изграждане на читателска и информационна грамотност Проект: Библиотеката - отворена врата за ромските деца: изграждане на читателска и информационна грамотност цели • да повиши мотивацията и възможностите за достъп и участие на представители на малцинствени групи в библиотечния живот • да се създаде ефективно работещ модел на сътрудничество между РБ и Сдружение ЛАРГО, насочен към подкрепа на деца от ромски произход в процесите на обучение и неформално образование; • да повиши експертния капацитет на библиотечните специалисти за работа с деца, представители на малцинствени групи • Да приобщи малцинствените групи към информационното общество чрез активиране на интереса към собствения им етнос

Проект: Библиотеката - отворена врата за ромските деца: изграждане на читателска и информационна грамотност Проект: Библиотеката - отворена врата за ромските деца: изграждане на читателска и информационна грамотност дейности • изграждане на умения за четене на текст на хартиен и електронен носител ; • създаване на начална компютърна, библиотечна и информационна грамотност; • ползване на интернет-умения за комуникация и търсене на информация по различни теми в подходящи сайтове; • проучване в електронни и книжни масиви за произход на ромските имена, съхранени занаяти, обичаи, култура, традиции, литература, филми и др. за и от роми; • изготвяне на родословно дърво на своята фамилия; • изготвяне на индивидуални презентации по разглежданите теми

Услуги за потребителите от “третата” възраст Безплатен курс за начална компютърна грамотност и информационни Услуги за потребителите от “третата” възраст Безплатен курс за начална компютърна грамотност и информационни умения за хора от третата възраст 60 + „И баба вече може!”

Услуги за потребители – лица с увреждания • Курс за хора със зрителни увреждания Услуги за потребители – лица с увреждания • Курс за хора със зрителни увреждания • Курс за лица с двигателни увреждания Начална компютърна грамотност Изграждане на информационна грамотност за издирване и ползване на информация, свързана с правни, здравни и социални услуги за тяхната категория

ББЗ – ново съдържание • Запознаване с електронните ресурси, които Библиотеката предлага • Запознаване ББЗ – ново съдържание • Запознаване с електронните ресурси, които Библиотеката предлага • Запознаване с новите форми на комуникация и контакти с потребителите • Индивидуални и групови обучения за търсене в електронните каталози и картотеки

Информационни възможности на уебсайта на Библиотеката - справочни ресурси Електронни каталози: ü “Книги” ü Информационни възможности на уебсайта на Библиотеката - справочни ресурси Електронни каталози: ü “Книги” ü “Старопечатни, редки и ценни издания” Електронни картотеки: ü “Краезнание” ü “Детска литература” Електронни издания: ü Библиографии ü Сборници Рубрика “Детски свят”

Цели: подпомагане образователния процес и извънкласните форми активиране на интереса към четенето • Теми: Цели: подпомагане образователния процес и извънкласните форми активиране на интереса към четенето • Теми: ü личности, ü празници и обичаи ü актуални събития ü в помощ на обучението по…

Брошури и препоръчителни списъци и във Формат за разпечатване Брошури и препоръчителни списъци и във Формат за разпечатване

Формиране на информационна грамотност – приоритет в политиката на Библиотеката Обучение на библиотекари • Формиране на информационна грамотност – приоритет в политиката на Библиотеката Обучение на библиотекари • Регионална библиотека • Читалищни библиотеки • Училищни библиотеки Създаване на партньорства • Културни • Образователни ü Други (Съюз на слепите; Съюз на инвалидите; Ресурсен център за деца със специални образователни потребности; Социални предприятия; Домове за деца, лишени от родителски грижи; Пенсионерски клубове) Презентиране/реклама пред потенциални потребители на всеки разработен електронен ресурс или услуга

„Удовлетворените ползватели на библиотеката са нейните най-добри застъпници в обществото” Насоки на ИФЛА за „Удовлетворените ползватели на библиотеката са нейните най-добри застъпници в обществото” Насоки на ИФЛА за обществените библиотеки

Благодаря за вниманието! София Пейчева Регионална библиотека “Ем. Попдимитров” Кюстендил 0896784301 sofia_pey@abv. bg www. Благодаря за вниманието! София Пейчева Регионална библиотека “Ем. Попдимитров” Кюстендил 0896784301 [email protected] bg www. libkustendil. primasoft. bg