Биостатистика және зерттеу жұмыстарының нәтижелерін рәсімдеудің негіздері Сейілханова

Описание презентации Биостатистика және зерттеу жұмыстарының нәтижелерін рәсімдеудің негіздері Сейілханова по слайдам

Биостатистика және зерттеу жұмыстарының нәтижелерін рәсімдеудің негіздері Сейілханова Айгерім кімтай ызыӘ қ о ытушыБиостатистика және зерттеу жұмыстарының нәтижелерін рәсімдеудің негіздері Сейілханова Айгерім кімтай ызыӘ қ о ытушы қ

www. medbiofizdep. narod 2. ru БИОСТАТ_Руководство_Студ www. medbiofizdep. narod 2. ru БИОСТАТ_Руководство_Студ

 Койчубеков, Б. К. Основы статистического анализа медико-биологических данных Константин Сергеевич Жижин. Медицинская статистика: Койчубеков, Б. К. Основы статистического анализа медико-биологических данных Константин Сергеевич Жижин. Медицинская статистика: Учеб. пос. /К. С. Жижин. -Ростов н/Д: Феникс, 2007. -151 с Гланц, Стентон. Медико-биологическая статистика Әдебиет

Дәріс Кіріспе. Биостатистика және зерттеу жұмыстарының нәтижелерін рәсімдеудің негіздеріn m Дәріс Кіріспе. Биостатистика және зерттеу жұмыстарының нәтижелерін рәсімдеудің негіздеріn m

Д ріс жоспары: ә « Б л бізге не шін ажет ұ үД ріс жоспары: ә « Б л бізге не шін ажет ұ ү қ ? » Биостатистиканы тамасы ж не ң қ ә негізгі т сініктері ү Статистикалы талдауда қ олданылатын белгілер т рлері қ ү Жа дай сипаттамасы ғ Шашырау сипаттамасы

Статистика – б л санды ұ қ к рсеткіштерді жиынты ы. Статистика – б л санды ұ қ к рсеткіштерді жиынты ы. ө ң ғ Статистика – б л а параттарды ұ қ жинап, деуді, талдау мен өң жариялауды амтитын, санды қ қ ж не сапалы к рсеткіштерін ә қ ө зерттейтін ылым. ғ

Клиникалы зерттеулер ж ргізуде математикалы статистика тікелей қ ү қ ма саттыКлиникалы зерттеулер ж ргізуде математикалы статистика тікелей қ ү қ ма сатты растыруда, дизайн дайындауда, рандомизация дісін та дауда, қ құ ә ң статистикалы м нділік орытынды алу шін ажетті пациенттер санын қ ә қ ү қ аны тауда, алын ан н тижеге талдау ж ргізуде, орытындыны деуде қ ғ ә ү қ өң к мектесуі м мкін. ө ү Статистикалы берілгендер объектілердi тексерiлетiн жиынты ыны бiр қ ң ғ ң немесе бiрнеше белгiлерiнi ба ыланатын немесе лшенетiн м ндерi ң қ ө ә болады. Санды ж не сапалы белгiлер қ ә болып б лінеді. ө Санды белгiлердi қ ң м ндерi (салма , т улiктiк нiмдiлiк, жылды ндiрiс к лемi) здiксiз ә қ ә ө қ ө ө ү немесе (балаларды саны, німні шы арыл ан жылы, то азыт ыш саны, ң ө ң ғ ғ ң қ к ні бой ы сатылым) дискреттi бола алады. Мысалы, ү ғ сапалы белгiлердi ң мысалы болып еден, отбасылы жа дай, дене т сi, тауарды сапалары қ ғ ү ң болып табылады. з кезегiнде сапалы белгiлер берілгендер т рiне Ө ү байланысты (классификациялы ) қ номиналды ж не (реттiк) ә ординалды ағ б лінеді. Сол сия ты, сапалы белгілер с йкесінше номиналды немесе ө қ қ ә ранжирленген шкалада лшенеді. Б л шкалалар арасында ы айырма ө ұ ғ келесідегідей.

Номиналды шкалада лшенетін белгі алдын-ала орнатыл ан градацияны ө ғ ң а ырНоминалды шкалада лшенетін белгі алдын-ала орнатыл ан градацияны ө ғ ң а ыр ы санынан бір м н абылдайды. Номиналды шкалада лшенетін белгіні қ ғ ә қ ө ң мысалы болып жынысы (ер, йел), т с, авток лік маркасы, рылыс ә ү ө құ материалыны т рі, жануарларды жіктелуі, т. с. с. Номиналды шкалада ң ү ң лшенетін статистикалы берілгендер сол немесе бас а градация белгілері ө қ қ пайда болатын сол немесе бас а жиілікке келтірілетін кесте т рінде к рсетіледі. қ ү ө Номиналды белгілер социологиялы с ра ты деу кезінде жиі пайда болады. қ ұ қ өң Мысалы, сол немесе бас а ауруша ды кезінде кездесетін сол немесе бас а қ ң қ қ белгілер жиілігі туралы с ра ызы тыруы м мкін. М ндай жа дайда ұ қ қ қ ү ұ ғ н тижелер берілген ауруша ды кезінде р тор а кездесетін белгілер жиілігі ә ң қ ә ғ жазылатын п ба аннан (ауру саны бойынша) ғ m жолдан (белгілер саны бойынша) т ратын т ртб рышты кесте т ріне келтіріледі. М ндай берілгендер ұ ө ұ ү ұ кестесі m×n лшемді ө иысу кестесіқ деп аталады. Ординалды шкалада лшенетін сапалы белгілер м ні реттелген болуы ө қ ә м мкін. М ндай белгілерді мысалы болып тесттік баллдар ж не мектептік ү ұ ң ә ба алар, мір шартыны сапасы (нашар, ана аттанарлы , жа сы, те жа сы), ғ ө ң қ ғ қ қ ө қ температура ( алыпты, к тері кі, жо ары, те жо ары, т. с. с). Ординалды қ ө ң ғ ө ғ шкалада лшенетін белгілер шін осу ж не алу операцияларыны ма ынасы ө ү қ ә ң ғ жо. аншалы ты білім шін лшеу бірлігі болмайтындай емтиханда «бес» қ Қ қ ү ө ал ан студент осы п н бойынша «т рт» ал ан студентке ара анда статистика ғ ә ө ғ қ ғ бойынша п нді бірлікке жа сы біледі деп айту а болмайды. Біра та, бірінші ә қ ғ қ студент статистиканы екінші студентке ара анда жа сы біледі деуге болады. қ ғ қ

Санды лгіде ординалды белгілерді м нін к рсету шін келесі діс олданылады.Санды лгіде ординалды белгілерді м нін к рсету шін келесі діс олданылады. қ ү ң ә ө ү ә қ Барлы белгілер м ні атар т рінде су ретінде жазылады. рбір м нге оны атар қ ә қ ү ө Ә ә ң қ н меріне те с йкесінше натурал сан береміз. Б л сан ө ң ә ұ ранг деп аталады. Мысалы, ір өң шартыны сапасы (нашар, ана аттанарлы , жа сы, те жа сы) 1, 2, 3, 4 рангтерімен ң қ ғ қ қ ө қ к рсетіледі. Ранг т рінде к рсетілген ординалды белгілер шін статистикалы дістер ө ү қ ә белгілерге жа ын д режені лшеуге м мкіндік беретін (мысалы, рангты корреляция), қ ә ө ү тарамдалу т ріндегі болжамды тексеруге, дисперсиялы талдау ж ргізуге ү қ ү дайындал ан. ғ Барлы зерттелген объектілер жиыны қ генеральды жиынтық деп аталады. Егер б л ұ жиында элементті лкен емес саны болса, онда генеральды жиынты ты толы ң ү қ қ зерттеу м мкін. Біра та, к п жа дайда генеральды жиынты те к п элементке ие ү қ ө ғ қ ө ө болса не элементтеріне ол жетпейтін болса, не бас а себептермен генеральды қ қ жиынты ты кейбір б лігі зерттелген бол анда – ол та дама. Б л жа дайда қ ң ө ғ ң ұ ғ генеральды жиынты ты негізгі сипаттамасы (я ни жуы тап аны талады) та дама қ ң ғ қ қ ң бойынша ба аланады. С йкес статистикалар ғ ә «та дама орташасы» , «та дама ң ң дисперсиясы» т. с. с. аталады. Генеральды жиынты асиеттеріне барлы та дама қ қ қ ң д рыс амтылып к рсетіле бермейтіні аны. Мысалы, жо ары ұ қ ө қ ғ леуметтік-экономикалы шарттармен тек ауданды ана зерттей келе ішек ә қ ғ инфекцияларымен ауыратындар туралы тал ылау а болмайды. Та дама генеральды қ ғ ң жиынты туралы айтылмайтын к рсеткіштерді д рыс беруі керек, немесе қ ө ұ айт анымыздай қ репрезентативті болу керек. Егер генеральды жиынты асиеті қ қ алдын-ала белгілі болса, онда жо тан жа сы қ қ арапайым кездейсо та даманық қ ң олдану а тура келеді. Б л, генеральды жиынты ты барлы элементтері та дама а қ ғ ұ қ ң ғ те т суге ие болу керек екенін білдіреді. ң ү

Людмила Прокофьевна Калугина (Алиса Фрейндлих): - Статистика – это наука, она не терпитЛюдмила Прокофьевна Калугина (Алиса Фрейндлих): — Статистика – это наука, она не терпит приблизительности. Анатолий Ефремович Новосельцев (Андрей Мягков): — Я считаю, что без статистики вообще не жизнь. Так, каторга какая-то. кк // ф «Служебный роман» (1978 г. , реж. Э. А. Рязанов)

Қандай алып! 2 м 10 см Қандай алып! 2 м 10 см

Адамдар тобының бойын қалай сипаттауға болады? Адамдар тобының бойын қалай сипаттауға болады?

Гипотензивті препаратты тиімділігің С ра : ол ысымды т сіре ме? ұ қ қГипотензивті препаратты тиімділігің С ра : ол ысымды т сіре ме? ұ қ қ ү

Биостатистика тапсырмалары • Биологиялы ортада (биологиялы қ қ жиынты та) топты асиеттері жБиостатистика тапсырмалары • Биологиялы ортада (биологиялы қ қ жиынты та) топты асиеттері ж не қ қ қ ә к птеген былыстарды талдау ө құ

Жастардың қанша пайызы рок музыкасымен әуестенетінін қалай білуге болады? Жастардың қанша пайызы рок музыкасымен әуестенетінін қалай білуге болады?

30 ? 30% ?

Жаңа диуретик тиімді ме? Жаңа диуретик тиімді ме?

Жаңа диуретик тиімді ме? Жаңа диуретик тиімді ме?

 • Таңдамаларды зерттеу нәтижелерінің анықталған ықтималдық үлеспен барлық жиынтыққа таралуы, яғни қателер мүмкіндігін • Таңдамаларды зерттеу нәтижелерінің анықталған ықтималдық үлеспен барлық жиынтыққа таралуы, яғни қателер мүмкіндігін ескергенде. Биостатистика тапсырмалары

Медициналық зерттеулерде статисткалық талдауды қолдану • Әртүрлі емдеу тәсілінің клиникалық тиңмділігін анықтау • эпидемиологиялықМедициналық зерттеулерде статисткалық талдауды қолдану • Әртүрлі емдеу тәсілінің клиникалық тиңмділігін анықтау • эпидемиологиялық зерттеу жұргізу (тәуекел факторының бағасы және аурушаңдықтың таралуы) • Диагностикалық зерттеу әдісінің тиімділігін анықтау • Эксперименталды зерттеу

Мысал. Результаты наблюдения больных сердечной недостаточностью, рандомизированных в группы рамиприла и плацебоМысал. Результаты наблюдения больных сердечной недостаточностью, рандомизированных в группы рамиприла и плацебо после острого инфаркта миокарда

Клиникалық зерттеулер мысалдары (по данным «Русского медицинского журнала» ) Как видно из рисунка, усилениеКлиникалық зерттеулер мысалдары (по данным «Русского медицинского журнала» ) Как видно из рисунка, усиление декомпенсации с I по IV функциональный класс хронической сердечной недостаточности (ФК ХСН) сопровождается достоверным ( p<0, 05) , ступенчатым ухудшением показателя качества жизни, причем каждому ФК соответствует определенный уровень качества жизни, что свидетельствует о высокой информативности методики MLHFQ в определении качества жизни больных при различных стадиях заболевания. Коэффициент корреляции между показателем качества жизни и величиной ФК ХСН составил r=0, 57 , p<0, 01.

Клиникалық зерттеулер мысалдары (по данным «Русского медицинского журнала» ) Анализ результатов в зависимости отКлиникалық зерттеулер мысалдары (по данным «Русского медицинского журнала» ) Анализ результатов в зависимости от достижения целевого артериального давления (АД) в первые 6 месяцев лечения Вывод: Раннее снижение АД после начала терапии являлось важным независимым предиктором риска развития всех сердечно-сосудистых событий и выживаемости.

Клиникалық зерттеулер мысалдары (по данным «Русского медицинского журнала» ) Выводы: 1. Лечение остеоартроза коленногоКлиникалық зерттеулер мысалдары (по данным «Русского медицинского журнала» ) Выводы: 1. Лечение остеоартроза коленного сустава Амелотексом эффективно и проявляется снижением боли, уменьшением припухлости, увеличением подвижности в суставе, нормализацией функционального индекса. 2. Амелотекс целесообразно использовать при наличии противопоказаний к приему НПВП, а также при неэффективности других методов лечения

Биостатистикада ы негізгі т сініктер ғ ү ж не аны тамалар ә қж неБиостатистикада ы негізгі т сініктер ғ ү ж не аны тамалар ә қж не аны тамаларә қ

 Кез келген биообъект андай да бір қ белгілермен сипаттталады Мысалы : бой, салма Кез келген биообъект андай да бір қ белгілермен сипаттталады Мысалы : бой, салма , артериалды ысым, қ қ қ пульс, гемоглобин де гейі, к з т сі ж не т. б. ң ө ү ә рт рлі обьектілердегі осы белгілерді лшеу Ә ү ө кезінде вариационды атар т рінде қ қ ү статистикалы берілгендерді қ аламыз

 «пульс» белгісін өлшейміз әртүрлі адамдарда 65, 68, 72, 75, 80, 60, 65, 64, «пульс» белгісін өлшейміз әртүрлі адамдарда 65, 68, 72, 75, 80, 60, 65, 64, 61, 77, 73, 73, 69, 60 …………. «бой» белгісін өлшейміз әртүрлі адамдарда 175, 172, 180, 188, 166, 168, 170, 175, 178, 182, 188, 169 ……….

Математикалық тұрғыдан алғанда Пульс және Салмақ– кездейсоқ шамалар Математикалық тұрғыдан алғанда Пульс және Салмақ– кездейсоқ шамалар

Кездейсоқ шама деп тәжірибе негізінде алдын-ала белгісіз кез келген мәнге ие болатын шаманы айтады—Кездейсоқ шама деп тәжірибе негізінде алдын-ала белгісіз кез келген мәнге ие болатын шаманы айтады— X (x 11 , x, x 22 , x, x 33 …. . xii ……x……xnn ))Биостатистикада ы негізгі т сініктер ғ ү ж не аны тамалар ә қ

Сау адамның дене температурасы кездейсоқ шама бола ала ма? Сау адамның дене температурасы кездейсоқ шама бола ала ма?

Жалпы қасиеттерімен біріктілген барлық зерттелуші объектілер жиынтығы генералды жиынтық деп айтылады Жалпы қасиеттерімен біріктілген барлық зерттелуші объектілер жиынтығы генералды жиынтық деп айтылады

 • Біра та, к біне генеральды жиынты та элементтер қ ө қ саны • Біра та, к біне генеральды жиынты та элементтер қ ө қ саны те к п ж не элементтеріне жету иынды ө ө ә қ қ ту ызады. ғ Сонды тан генералды жиынты ты қ қ ң кейбір б лігі ана зерттеледі– ө ғ ол та дамалы ң жиынты қ (та дама)ң. • та даманы зерттеу н тижелері аны тал ан ң ң ә қ ғ ы тималды леспен( қ қ ү на тық ) барлы генералды қ жиынты а таралады. ққ • Та дамалы жиынты та ы объектілер саны ң қ ғ та дама к лемі ң ө (n) деп аталады

Таңдама генералды жиынтық туралы дұрыс, бұрмаланбаған көрініс беру керек немесе репрезентативті болу керек. Мысалы,Таңдама генералды жиынтық туралы дұрыс, бұрмаланбаған көрініс беру керек немесе репрезентативті болу керек. Мысалы, әлеуметтік экономикалық жағдайы жақсы аймақты зерттеп, ішек инфекциясы ауруы туралы жорамалдауға болмайды. . Биостатистикада ы негізгі т сініктер ж не ғ ү ә аны тамалар қ

 « біздің зерттеу белгілері боынша, ола бәрі бақытты жандар болған » « біздің зерттеу белгілері боынша, ола бәрі бақытты жандар болған »

Статистикалық талдауда қолданылатын белгілер түрлері Статистикалық талдауда қолданылатын белгілер түрлері

Сандық белгілер сандармен өрнектеледі • Дискретті –кем дегенде бір өлшем бірлікке өзгеретін белгілер. Сандық белгілер сандармен өрнектеледі • Дискретті –кем дегенде бір өлшем бірлікке өзгеретін белгілер. Жанұядағы адам саны, пульс • Үздіксіз белгілер – кез келген аз шамаға өзгеретін белгілер бой, адам салмағы, жалақы

Сапалы белгілер қ категориялармен рнектеледі ө Номиналды шкалада лшенетін белгілер ө реттеуге болмайтынСапалы белгілер қ категориялармен рнектеледі ө Номиналды шкалада лшенетін белгілер ө реттеуге болмайтын алдан ала орнатыл ан ғ градацияларды шекті саныны бір м нін ң ң ә абылдайды. қ жыныс ( йел, еркек), к з т сі(к гілдір, ара, о ыр, ә ө ү ө қ қ ң зжасыл) , жануарлар жіктелуі Ординалды шкалада лшенетін сапалы ө қ белгілерді м ндері реттелген бола алады. ң ә Тесттік балдар ж не мектептік ба алар(1, 2, 3, 4, 5), ә ғ мір жа дайыны сапасы(нашар, ан аттанарлы , ө ғ ң қ ғ қ жа сы, те жа сы), температура ( алыпты, ызуы қ ө қ қ қ к терілген, жо ары, те жо ары) ө ғ

Медико-биологиялық берілгендерді олардың графикалық көрінісі негізінде талдау Орташа бойлы адамдар а ара анда,Медико-биологиялық берілгендерді олардың графикалық көрінісі негізінде талдау Орташа бойлы адамдар а ара анда, ғ қ ғ т мен ж не жо ары ө ә ғ бойлы адамдар сирек кездеседі Бойлары 171 дейін 180 см болатындар е жиі ң кездесушілікке ие 131 -140 см аралы ында ғ осы елдегі адамдарда е т мен бой ң ө 211 -220 см аралы ында ғ е жо ар ы бой. ң ғ ғ Негізінен адамдар бойы 150 дейін 200 см аралы ында жатады. ғ Та дама к лемі– 200 ң ө адам Елде бойынша адамдар тарамдалуы

 Бұл график бізге кездейсоқ шаманың тарамдалуы туралы ақпарат береді және тарамдалу гистограммасы деп Бұл график бізге кездейсоқ шаманың тарамдалуы туралы ақпарат береді және тарамдалу гистограммасы деп аталады Гистограмманың ординат осі бойынша алынуы мүмкін: Адамдар саны (кездесушіліктің абсолютті жиілігі) Жалпы таңдама көлеміне қатысты проценті Кездесушіліктің салыстырмалы жиілігі%100 n ni

 • Гистограмма қисығы тарамдалу заңы туралы көрініс береді • қалыпты тарамдалу заңы • Гистограмма қисығы тарамдалу заңы туралы көрініс береді • қалыпты тарамдалу заңы кк еңінен таралған болады (қалыпты тарамдалу) Оның графигі қоңырау тәрізді түрде болады, яғни центріне қатысты симметриялы

Қалыпты тарамдалу кезіндеeo MMX Қалыпты тарамдалу кезіндеeo MMX

Тарамдалудың басқа да түрлері бар- 2 0 0 0 2 0 0 4 0Тарамдалудың басқа да түрлері бар- 2 0 0 0 2 0 0 4 0 0 6 0 0 8 0 0 1 0 0 0 1 2 0 0 1 4 0 0 0 5 0 1 0 0 1 5 0 2 0 0 2 5 0 3 0 0 3 5 0 4 0 0 No. of obs.

2001 жылы гемодиализ емін бірінші бастаған және 31/12/01 гемодиализ емінде жүрген науқастардың жасы бойынша2001 жылы гемодиализ емін бірінші бастаған және 31/12/01 гемодиализ емінде жүрген науқастардың жасы бойынша тарамдалуы.

Көптеген құбылыстарды және топтық қасиеттерді зерттеу кезіндегі теңдік түсінігі Көптеген құбылыстарды және топтық қасиеттерді зерттеу кезіндегі теңдік түсінігі

 • Берілген шама бойынша екі жиынтық ерекшелінбейтін деп саналады, егер бұл шамалардың тарамдалуы • Берілген шама бойынша екі жиынтық ерекшелінбейтін деп саналады, егер бұл шамалардың тарамдалуы екі жиынтықта да бірдей болса

Берілген шама бойынша екі жиынтық ерекшелінбейтін деп саналады, егер бұл шамалардың тарамдалуы екі жиынтықтаБерілген шама бойынша екі жиынтық ерекшелінбейтін деп саналады, егер бұл шамалардың тарамдалуы екі жиынтықта да бірдей болса

Ұлдар және қыздар бойлары Ұлдар және қыздар бойлары

  арықтады толды Әсері = 0 Жиынтықта өзгерістер болмайды, егер барлық арықтады толды Әсері = 0 Жиынтықта өзгерістер болмайды, егер барлық өзгерістің орташа мәні нөлге тең болса

Пульс дейінг і 60 75 66 80 70 Пульс кейінгі 70 80 61 75Пульс дейінг і 60 75 66 80 70 Пульс кейінгі 70 80 61 75 65 айырм а +10 +5 -5 -5 -5 ∑ =

Қорытынды «Бұл бізге не үшін керек? » Биология және медицинадағы ғылыми зерттеуҚорытынды «Бұл бізге не үшін керек? » Биология және медицинадағы ғылыми зерттеу берілгендерін жіктеу, медициналық журналдардан мақлаларды оқуға жетелейді Ғылыми зерттеуді жүргізуді жоспарлауға және қатысуға жетелейді Биостатистикадағы негізгі түсініктер және анықтамалар биостатистика анықтамаласы, генераллды және таңдама жиынтық, репрезентативтілік, кездейсоқ шамалар, ықтималдық үлесі, статисткалық берілгендер және белгілер, таңдама көлемі Статистикалық талдауда қолданылатын белгілер түрлері Сандық және сапалық белгілер, өлшеу шкаласы Медико биологиялық берілгендерді графикалық көрініс негізінде талдау Гистограмма түріндегі кездейсоқ шаманың тарамдалу көрінісі, гистограммлар жіктелуі, кездейсоқ шаманың қалыпты тарамдалуы