Скачать презентацию Biodiversiteti njohuri baze per konceptin dhe vlerat Скачать презентацию Biodiversiteti njohuri baze per konceptin dhe vlerat

05b9afe31472dd40a89215521cfef928.ppt

  • Количество слайдов: 23

Biodiversiteti – njohuri baze per konceptin dhe vlerat e tij Dr. Zamir Dedej Institute Biodiversiteti – njohuri baze per konceptin dhe vlerat e tij Dr. Zamir Dedej Institute of Nature Conservation in Albania Tirana, 25 Maj 2010

Cfare perfaqeson biodiversiteti Tre elementet kryesore: 1. Llojet ose speciet; 2. Ekosistemet e habitatet Cfare perfaqeson biodiversiteti Tre elementet kryesore: 1. Llojet ose speciet; 2. Ekosistemet e habitatet 3. Burimet gjenetike

Cfare eshte biodiversiteti • Koncepti i biodiversitetit eshte kompleks dhe ne shume raste per Cfare eshte biodiversiteti • Koncepti i biodiversitetit eshte kompleks dhe ne shume raste per te jane dhene percaktime te ndryshme; • Perkufizimi baze mbeshtetet mbi ate te konventes nderkombetare dhe ligjit tone: “Biodiversitet (diversitet biologjik) ose larmi biologjike” është shumëllojshmëria e organizmave të gjallë të të gjitha llojeve, duke përfshirë, ndër të tjera, ekosistemet tokësore, detare dhe ekosistemet e tjera ujore, si dhe komplekset ekologjike, ku ato bëjnë pjesë. Ky term përfshin shumëllojshmërinë brenda dhe ndërmjet llojeve dhe shumëllojshmërinë e ekosistemeve.

Konventa e Diversitetit Biologjik (Biodiversitetit) • E krijuar ne Qershor 1992 pas Samitit te Konventa e Diversitetit Biologjik (Biodiversitetit) • E krijuar ne Qershor 1992 pas Samitit te Rios; • Nje angazhim boteror; • Shqiperia aderoi ne Janar te 1994 (me vendim te Presidentit te Republikes) dhe ka hartuar SPVB, tre raporte kombetare, etj;

Vendet anetare 193 vende pjesamarres ne te Vendet anetare 193 vende pjesamarres ne te

Cfare perfaqeson Konventa e Biodiversitetit! ØInstrumentin nderkombetar i vendeve te globit per te koordinuar Cfare perfaqeson Konventa e Biodiversitetit! ØInstrumentin nderkombetar i vendeve te globit per te koordinuar veprimtarine per problemet qe lidhen me biodiversitetin. Tre objektivat kryesore te saj jane: ü Ruajtja e larmise biologjike, ü Perdorimi i qendrueshem i komponenteve te saj, dhe ü Ndarja e drejte dhe e barabarte e perfitimeve qe vijne nga perdorimi i burimeve natyrore.

Si funksionon Konventa • • COP, SBSTTA, Sekretariati, Grupet e punes ad-hoc, Programet e Si funksionon Konventa • • COP, SBSTTA, Sekretariati, Grupet e punes ad-hoc, Programet e punes tematike dhe ceshtjet e ndermjetme, Mekanizmi financiar, Clearing House Mechanism. www. cbd. int

Konventat nderkombetare ne fushen e mbrojtjes se natyres v. Konventa e Ndryshimeve Klimatike, v. Konventat nderkombetare ne fushen e mbrojtjes se natyres v. Konventa e Ndryshimeve Klimatike, v. Konventa e Ramsarit, v. Konventa e Bonit, v. Konventa e Bernes, v. Konventa e Luftes Kunder Shkretetirizimit, v. CITES, v. Etj.

Proçesi ne vendet e Europes Komitetit per Aktivitetet ne fushen e Diversitetit Biologjik dhe Proçesi ne vendet e Europes Komitetit per Aktivitetet ne fushen e Diversitetit Biologjik dhe Pejsazhor (CO-DBP) te Keshillit te Europes Keshilli i Strategjise Pan-Europiane te Diversitetit Biologjik e Pejsazhor (PEBLDS) Konventat Europiane (Berna, Firenze) Mbeshtetje me direktiva e projekte

Po Shqiperia ku eshte? • Pozicioni gjeografik, relievi, veçorite klimatike, si • edhe faktoret Po Shqiperia ku eshte? • Pozicioni gjeografik, relievi, veçorite klimatike, si • edhe faktoret te tjere natyror (hidrik, gjeologjik, etj); Flora dhe fauna – Konsiderohen te pasur per siperfaqen e vendit, – 3200 lloje bimesh te larta (qe perbejne 30% te flores Europiane) – 756 lloje ruazoresh • Nderthurren habitate natyrore te ndryshme si detare, • bregdetare, ligatinore e liqenore, deltike e lumore, kodrinoro-malore, nga ultesirat dhe kodrinat tipike Mesdhetare deri tek ato subalpine e alpine Shqiperia ndan me fqinjet e saj tre liqene te medhenj ate te Shkodres, Ohrit dhe Prespes.

NUMRI I DISA GRUPEVE SPECIESH NE SHQIPERI Fiere 45 Likene 400 Bime te larta NUMRI I DISA GRUPEVE SPECIESH NE SHQIPERI Fiere 45 Likene 400 Bime te larta 3200 Molusqe 520 Insekt 4000 Peshq detar 249 Peshq, ujra te embla 64 Amfibe 15 Reptile 36 Shpend 323 Gjitare 71 Rreth 27 lloje bimesh dhe 150 subspecie jane endemike Lilium carniolicum ssp. albanicum

EKOSISTEME E HABITATE Vija bregdetare 429 km Basene lumor 6 kryesor Pyje 103. 000 EKOSISTEME E HABITATE Vija bregdetare 429 km Basene lumor 6 kryesor Pyje 103. 000 ha (36%) Kullota 400. 000 ha (15%) Liqene 3 + 247 Ligatinat 60. 215 ha Livadhe Posidonia 2. 837 ha Pejasazhe te larmishem

Nr. total i zonave ligatinore sipas tipeve te tyre Lloje te zonave ligatinore Nr Nr. total i zonave ligatinore sipas tipeve te tyre Lloje te zonave ligatinore Nr i siteve Sip. (ha) % per territorin e Laguna 9 25241 26 Estuar 4 8799 9 Gjire deti 1 1779 1, 8 Keneta me uje te kripur 1 27 0, 02 Keneta me uje te njelmte 2 856 0, 9 Keneta me uje te embel 6 636 0, 66 Lumenj 90 2713 2, 8 Liqene 54 33565 34, 67 Liqene me uje te njelmte 2 2417 2, 5 Liqene akullnajore 96 241 0, 25 Ligatina te mbuluara nga drure 1 484 0, 5 Burime ujerash te embla 4 596 0, 6 Subtotali – ligatina naturale 270 77354 79, 9 Zona ligatinore jo naturale 514 19461 20, 1 TOTALE 784 96816 100

Zonat e mbrojtura • Rezervat Strikt Natyrore- 2 • • (4. 800 ha) Parqet Zonat e mbrojtura • Rezervat Strikt Natyrore- 2 • • (4. 800 ha) Parqet Kombetare 14 (176. 684 ha) Parqet Natyrore 22 (62. 530 ha) Monumentet e Natures 750 (3, 490 ha) Pejsazh i Mbrojtur 5 (95. 864 ha) Zonat e Mnxh. te Burimeve- 4 (18. 200 ha) Totali eshte mbi 360. 000 ha ose 12. 58% e sip te vendit tone. 3 zona Ramsar te shpallura

Problematika Speciet e rrezikuara – Gjitaret (21) 30% e totalit – drerin (i zhdukur), Problematika Speciet e rrezikuara – Gjitaret (21) 30% e totalit – drerin (i zhdukur), foka e Mesdheut, bualli, rreqebulli, macja e eger, etj – Shpendet (104) 32 % e totalit - pelikani kaçurrel, shkabat, grupi shpendeve grabitqare (shqiponjat), etj – Amfibet (4) 27 % e totalit bretkosa e Epirit – Reptilet (12) 33 % te totalit – breshka e tokes (2 lloje), breshka e detit (dy lloje)

Problematika Pyjet – Nga 1990 deri ne vitin 2000 jane paksuar rreth 100 mije Problematika Pyjet – Nga 1990 deri ne vitin 2000 jane paksuar rreth 100 mije ha pyje kryesisht ne 4 rrethe verilindore; – 550 mije ha toke pyjore nen 30 % te siperfaqes se mbulimit – Shfrytezimi i lendes drusore per ngrohje llogaritet deri ne 2 -2, 5 milion m 3 – Problemet kryesore: prerjet e paligjshme dhe zjarret – Gjuetia

Problematika Turizmi dhe natyra – – – Zona bregdetare Sistemi i ligatinave bregdetare Ndertimet Problematika Turizmi dhe natyra – – – Zona bregdetare Sistemi i ligatinave bregdetare Ndertimet pa kriter per qellime turistike Ujrat e zeza dhe mbetjet urbane Levizja e popullsise Interesi i komuniteti dhe pushtetit vendore

Cilat jane mekanizmat qe veprojne? 1. Incentiva negative (gjobat) 2. Sekuestrime 3. Mbyllje aktiviteti Cilat jane mekanizmat qe veprojne? 1. Incentiva negative (gjobat) 2. Sekuestrime 3. Mbyllje aktiviteti Inspektoriatet shteterore 4. Ndjejkje penale 5. Denime me heqje lirie Prokuroria ? ? ? Gjykatat ? ? ? 6. Ndergjegjesimi i publikut OJF

C’duhet te bejme ne te ardhmen? Ø Forcimi i kapaciteteve menaxheriale te institucioneve dhe C’duhet te bejme ne te ardhmen? Ø Forcimi i kapaciteteve menaxheriale te institucioneve dhe inspektoriateve, Ø Zbatimi i ligjit, Ø Ngritja e Gjykatave qe trajtojne problemet e mjedisit, Ø Plotesimi i legjislacionit dhe perafrimi i tij me ate te BE-se, Ø Ndergjegjesimi i publikut, Ø Vleresimi ekonomik i demtimit te biodiversitetit, Ø Hartimi dhe venia ne zbatim e modeleve pozitiv, Ø Etj.

Cfare do te presim te shohim? • Rritje e mireqenies se popullates, • Asgje Cfare do te presim te shohim? • Rritje e mireqenies se popullates, • Asgje me teper se sa nje vend me bukuri natyrore te egra (koncepti “back to the nature”) • Nje shtet ligjor qe funksionon me te gjithe mekanizmat e tij • Ndjenje kenaqesie per vlerat e vendit ku ne jetojme (ndergjegjesimi kombetar) • Nje trashigimi natyrore e kulturore per brezat qe do te vijne

FALEMINDERIT www. inca-al. org FALEMINDERIT www. inca-al. org