Скачать презентацию Библиотеката в която услугите за незрящи читатели вървят Скачать презентацию Библиотеката в която услугите за незрящи читатели вървят

5287964889a7b656ee8644d1bcf7f7b8.ppt

  • Количество слайдов: 12

Библиотеката, в която услугите за незрящи читатели вървят напред Ивайло Маринов Координатор на библиотечно Библиотеката, в която услугите за незрящи читатели вървят напред Ивайло Маринов Координатор на библиотечно – информационни услуги за незрящи Отд. Техническа поддръжка и услуги, Нов български университет -Библиотека

Ето, така беше… Ето, така беше…

Проекти за оборудване на читателско място за незрящи в библиотеката на НБУ (1) • Проекти за оборудване на читателско място за незрящи в библиотеката на НБУ (1) • 2005 г. - проект “Open access to knowledge resources for blind users and other library patrons in the New Bulgarian University”. Проектът е финансиран по програма Higher Education Support Program (HESP), на Институт Отворено Общество, Унгария. В рамките на проекта е създадено специализирано читателско място за хора с нарушено зрение в библиотеката на НБУ. Със средства по проекта са закупени: • персонален компютър; • брайлов принтер; • брайлов дисплей; • скенер формат А 3.

Проекти за оборудване на читателско място за незрящи в библиотеката на НБУ (2) • Проекти за оборудване на читателско място за незрящи в библиотеката на НБУ (2) • 2005 г. – вътрешен проект към университетски фонд на НБУ. Проектът включва: • закупуване на специализиран софтуер JAWS for Windows ver. 6. 0, Abby Fine. Reader и Acrobat Reader Standart за оборудване на изграденото компютъризирано читателско място за незрящи; • инсталиране на софтуера и техниката. Обучение на библиотечния персонал за работа с тях; • инсталиране на Speech. Lab 2. 0, програма за синтез на българска реч, дарена от Българска асоциация за компютърна лингвистика; • поставяне на брайлови указателни табели; • изграждане на шумоизолирана кабина за разполагане на читателското място.

Проекти за оборудване на читателско място за незрящи в Библиотеката на НБУ (3) • Проекти за оборудване на читателско място за незрящи в Библиотеката на НБУ (3) • 2007 г. - проект "Назначаване на координатор на библиотечни услуги за хора с нарушено зрение в библиотеката на НБУ", съфинансиран от Агенцията за хората с увреждания (АХУ) към Министерство на труда и социалната политика. Дейности по проекта: • откриване на длъжност координатор на библиотечни услуги за хора с нарушено зрение; • изграждане на тактилна пътека, която да улеснява достъпа и придвижването на незрящите; • оборудване на работното място със закупени по проекта специализиран софтуер и компютърна техника; • предоставяне на безплатни услуги за незрящи хора.

Специализиран софтуер (обзор) • Jaws for Windows - програма тип екранен четец http: //www. Специализиран софтуер (обзор) • Jaws for Windows - програма тип екранен четец http: //www. freedomscientific. com/ • NVDA - безплатен, Open source екранен четец за операционна система Microsoft Windows http: //www. nvda-project. org/ • Speech. Lab 2. 0 - Висококачествен синтезатор за реч на български език. Синтезаторът е безплатен за незрящите в България http: //www. bacl. org/ • ABBYY Fine. Reader - програма за оптично разпознаване на символи http: //www. abbyy. com/

Специализирана техника и достъпност (обзор) • Брайлов дисплей Baum Super Vario • Брайлов принтер Специализирана техника и достъпност (обзор) • Брайлов дисплей Baum Super Vario • Брайлов принтер Everest • Скенер Plus. Tek Optic. Book 3600 • Тактилна пътека

Библиотечно-информационни и технически услуги за незрящи потребители (1) • Сканиране и оптично разпознаване на Библиотечно-информационни и технически услуги за незрящи потребители (1) • Сканиране и оптично разпознаване на документи; • Конвертиране на файлове до достъпен за незрящите текстов формат; • Изпращане на електронни документи по Skype, електронна поща, записване на електронен носител; • Принтиране на брайлов шрифт; • Конвертиране на текст в аудио формат. За целта се използва автоматично прочитане от българския синтезатор на реч Speech. Lab 2. 0, а за други езици други свободно достъпни синтезатори на реч; • Договор с Националното читалище на слепите "Луи Брайл 1928" за обмен на електронни документи.

Библиотечно-информационни и технически услуги за незрящи потребители (2) • Съдействие при полагане на изпити: Библиотечно-информационни и технически услуги за незрящи потребители (2) • Съдействие при полагане на изпити: – провеждане на кандидат студентски тест за обща подготовка в електронен вид; – провеждане на изпити, тестове и контролни по време на семестъра; • Обучение за работа със специализираната техника и софтуер; • Рекламиране на книги с висок рейтинг в пощенските списъци на незрящи компютърни потребители в България; • Популяризиране на услугите за незрящи в специализираните училища.

Статистика към настоящия момент • 53 регистрирани незрящи потребители (студенти и преподаватели на НБУ, Статистика към настоящия момент • 53 регистрирани незрящи потребители (студенти и преподаватели на НБУ, външни читатели); • 11 незрящи студенти на НБУ; • 14 регистрирани незрящи потребители, използващи безплатно отдалечен достъп до електронните бази данни на библиотеката на НБУ; • 470 дигитализирани заглавия на книги и периодични издания; • над 1000 заглавия книги и периодични издания, обменени с Националното читалище на слепите "Луи Брайл 1928”.

Идеи за развитие на услугите • Приобщаване към общата стратегия за изграждане на дигитални Идеи за развитие на услугите • Приобщаване към общата стратегия за изграждане на дигитални колекции на библиотеката на НБУ; • Коригиране на автоматично разпознати документи; • Предоставяне на библиографска информация и защитен достъп до дигитализирани документи в подходящ текстов и звуков формат за незрящи потребители през общата web-базирана платформа; • Разширяване на техническата база – сървър, мрежово оборудване за съхранение и т. н. ; • Сътрудничество с училищата за деца с нарушено зрение и други заинтересовани организации.

Благодаря за вниманието! Ивайло Маринов Координатор на библиотечно – информационни услуги за незрящи E-mail: Благодаря за вниманието! Ивайло Маринов Координатор на библиотечно – информационни услуги за незрящи E-mail: [email protected] bg Тел. : 02/8110191 Нов български университет -Библиотека