Скачать презентацию BG 051 PO 001 -5 2 07 -0175 Скачать презентацию BG 051 PO 001 -5 2 07 -0175

a29dcdd2b00f635a4c1ae2b40af3f4c3.ppt

  • Количество слайдов: 9

BG 051 PO 001 -5. 2. 07 -0175 “Д О С Т О Й BG 051 PO 001 -5. 2. 07 -0175 “Д О С Т О Й Н А С Т А Р О С Т” “Грижа в семейна среда за независимост и достоен живот на хора с различни видове увреждания и самотноживеещи хора – дейности „Социален асистент” и „Домашен помощник”- фаза 3 Проект “Достойна старост” “Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския съюз, чрез Европейския социален фонд. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Община Батак и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Договарящия орган”

BG 051 PO 001 -5. 2. 07 -0175 “Д О С Т О Й BG 051 PO 001 -5. 2. 07 -0175 “Д О С Т О Й Н А С Т А Р О С Т” “Грижа в семейна среда за независимост и достоен живот на хора с различни видове увреждания и самотноживеещи хора – дейности „Социален асистент” и „Домашен помощник”- фаза 3 Водеща организация: Община Батак Партньор: Сдружение ”Център за обучение и услуги” Срок на реализация: 14 месеца /01. 11. 2010 г. - 31. 12. 2011 г. / Финансираща организация: Европейски социален фонд 2007 2013; Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси” Обща стойност на проекта: 117 275, 11 лв. “Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския съюз, чрез Европейския социален фонд. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Община Батак и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Договарящия орган”

BG 051 PO 001 -5. 2. 07 -0175 “Д О С Т О Й BG 051 PO 001 -5. 2. 07 -0175 “Д О С Т О Й Н А С Т А Р О С Т” “Грижа в семейна среда за независимост и достоен живот на хора с различни видове увреждания и самотноживеещи хора – дейности „Социален асистент” и „Домашен помощник”- фаза 3 Целеви групи /ползватели на социалните услуги “домашен помощник” и “социален асистент”/: Самотно живеещи лица над 65 - годишна възраст от Община Батак, които поради различни причини от здравословен характер не са в състояние сами да организират бита си и поддържат хигиената в дома си. Не са в състояние да водят самостоятелно обществен живот и да осъществяват социални контакти. “Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския съюз, чрез Европейския социален фонд. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Община Батак и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Договарящия орган”

BG 051 PO 001 -5. 2. 07 -0175 “Д О С Т О Й BG 051 PO 001 -5. 2. 07 -0175 “Д О С Т О Й Н А С Т А Р О С Т” “Грижа в семейна среда за независимост и достоен живот на хора с различни видове увреждания и самотноживеещи хора – дейности „Социален асистент” и „Домашен помощник”- фаза 3 Основна цел: Да се гарантира независимост и достоен живот на самотни възрастни хора над 65 годишна възраст чрез грижа в домашна среда - услуги "социален асистент" и "домашен помощник”. “Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския съюз, чрез Европейския социален фонд. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Община Батак и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Договарящия орган”

BG 051 PO 001 -5. 2. 07 -0175 “Д О С Т О Й BG 051 PO 001 -5. 2. 07 -0175 “Д О С Т О Й Н А С Т А Р О С Т” “Грижа в семейна среда за независимост и достоен живот на хора с различни видове увреждания и самотноживеещи хора – дейности „Социален асистент” и „Домашен помощник”- фаза 3 Подцели: 1. Да се активизира социалното включване на самотните възрастни хора като се намали риска от институционализирането им и се подкрепи реинтегрирането им в обществото: 2. Да се подобри участието на самотни възрастни хора в обществения живот чрез услугата”социален асистент”: 3. Да се подобри обслужването на самотни възрастни хора чрез услугата”домашен помощник”: 4. Да се създадат допълнителни работни места в сектора на социалните услуги. “Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския съюз, чрез Европейския социален фонд. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Община Батак и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Договарящия орган”

BG 051 PO 001 -5. 2. 07 -0175 “Д О С Т О Й BG 051 PO 001 -5. 2. 07 -0175 “Д О С Т О Й Н А С Т А Р О С Т” “Грижа в семейна среда за независимост и достоен живот на хора с различни видове увреждания и самотноживеещи хора – дейности „Социален асистент” и „Домашен помощник”- фаза 3 Дейности /социален асистент/: 1. Помощ при общуването и поддържането на социални контакти, развлечения и занимания в дома и извън него / организиране на срещи; честване на празници; придружаване при разходка и посещение на кино, театър, концерти и църква; осигуряване на компания, чрез общуване; полагане на грижи за осигуряване на психическия комфорт на клиента куриерска работа и др. /; 2. Административни услуги / съдействие при изготвяне и подаване на документи в институции; при снабдяване с помощни средства, куриерска работа и др. /; 3. Медицински услуги / съдействие при настаняване в болница, грижи в болницата при необходимост, рехабилитация, измерване на кръвно налягане, проследяване приема на лекарства и др. / “Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския съюз, чрез Европейския социален фонд. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Община Батак и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Договарящия орган”

BG 051 PO 001 -5. 2. 07 -0175 “Д О С Т О Й BG 051 PO 001 -5. 2. 07 -0175 “Д О С Т О Й Н А С Т А Р О С Т” “Грижа в семейна среда за независимост и достоен живот на хора с различни видове увреждания и самотноживеещи хора – дейности „Социален асистент” и „Домашен помощник”- фаза 3 Дейности /домашен помощник/: 1. Подреждане и хигиенизиране на обитаваното от потребителя помещение; 2. Основно почистване / измиване на прозорци и врати, баня, кухненски уреди, др. /; 3. Поддържане на лична хигиена / помощ при ежедневния тоалет и обличане, при къпане, сресване, подстригване или придружаване до мястото на услугата /; 4. Хранене /приготвяне на храна, подготовка и подпомагане при хранене, сервиране и отсервиране/; 5. Битови услуги / закупуване на хранителни продукти, хигиенни материали, лекарства и вещи от първа необходимост; заплащане на ел. енергия, телефон, вода и данъци; осигуряване на отоплителни материали – цепене и внасяне, както и палене на печка през зимния сезон; телефонна подкрепа: дребни технически ремонти и др. /; “Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския съюз, чрез Европейския социален фонд. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Община Батак и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Договарящия орган”

BG 051 PO 001 -5. 2. 07 -0175 “Д О С Т О Й BG 051 PO 001 -5. 2. 07 -0175 “Д О С Т О Й Н А С Т А Р О С Т” “Грижа в семейна среда за независимост и достоен живот на хора с различни видове увреждания и самотноживеещи хора – дейности „Социален асистент” и „Домашен помощник”- фаза 3 Очаквани резултати: 1. Четиридесет и двама самотни и възрастни хора ще получат услугите ”домашен помощник” и „социален асистент”: 1. 1. Осемнадесет лица ще ползват „социален асистент”; 1. 2. Двадесет и четири лица ще ползват „ домашен помощник”; 2. Двадесет и един , обучени за изпълнение на услугата „домашен помощник” и “социален асистент” “Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския съюз, чрез Европейския социален фонд. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Община Батак и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Договарящия орган”

BG 051 PO 001 -5. 2. 07 -0175 “Д О С Т О Й BG 051 PO 001 -5. 2. 07 -0175 “Д О С Т О Й Н А С Т А Р О С Т” “Грижа в семейна среда за независимост и достоен живот на хора с различни видове увреждания и самотноживеещи хора – дейности „Социален асистент” и „Домашен помощник”- фаза 3 Благодаря за вниманието. “Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския съюз, чрез Европейския социален фонд. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Община Батак и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Договарящия орган”