Скачать презентацию Bertanggung jawab dalam menyediakan infrastruktur dan Скачать презентацию Bertanggung jawab dalam menyediakan infrastruktur dan

bb7b1d524fa11f01a2659134c3a104d4.ppt

  • Количество слайдов: 72

 • Bertanggung jawab dalam menyediakan infrastruktur dan kemudahan teknologi maklumat PSZ. • Menyediakan • Bertanggung jawab dalam menyediakan infrastruktur dan kemudahan teknologi maklumat PSZ. • Menyediakan perkhidmatan teknologi maklumat kepada semua Bahagian dan pengguna di PSZ

q Menyokong PSZ di dalam membentuk budaya ilmu di kalangan komuniti UTM q Memastikan q Menyokong PSZ di dalam membentuk budaya ilmu di kalangan komuniti UTM q Memastikan keselamatan ICT PSZ

KETUA PUSTAKAWAN TIMBALAN KETUA PUSTAKAWAN (PERKHIDMATAN) – TKP(PK) TIMBALAN KETUA PUSTAKAWAN (PERANCANGAN & PEMBANGUNAN) KETUA PUSTAKAWAN TIMBALAN KETUA PUSTAKAWAN (PERKHIDMATAN) – TKP(PK) TIMBALAN KETUA PUSTAKAWAN (PERANCANGAN & PEMBANGUNAN) – TKP(PP) Bahagian Pentadbiran & Kewangan (BPK) Bahagian Pemprosean Teknikal (BPT) Unit Pengurusan Sumber Manusia (UPSM) Unit Kewangan & Bangunan (UKB) Unit Pengurusan Teknikal (UPT) Unit Pengurusan Dokumen Digital (UPDD) Bahagian Pembangunan Sumber (BPS) Unit Perolehan (UP) Unit Jurnal & Media Elektronik (UJME) Unit Koleksi Khas (UKK) Unit Hadiah dan Pertukaran (UHP) Bahagian Pembangunan Automasi (BPA) Bahagian Repositori (BRI) Unit Sistem Pengurusan Perpustakaan (USP) Unit Perolehan & Penyeng. Komputer (UPP) Unit Server & Rangkaian Komputer (USR) Unit Sistem Aplikasi Perpustakaan (USA) Bahagian Perkhidmatan Maklumat (BPM) Unit Pengurusan IR (UPIR) Unit Pengurusan Multimedia (UPMM) Unit Runding Maklumat (URM) Unit Pengurusan Maklumat (UPM) Unit Promosi & Alumni (UPA) Unit Pengurusan Perpustakaan Fakulti (UPPF) Bahagian Pengurusan Koleksi (BPK) Unit Sirkulasi (USK) Unit Media, Pemeliharaan & Pemuliharaan (UMPP) Unit Galerium (UG) Bahagian Sokongan Penyelidikan (BSP) Unit Perkhidmatan Pangkalan Data (UPPD) Unit Bantuan Penyelidikan (UBP) Perpustakaan IBD Bahagian PSZ Cawangan KL (BKL) Unit Pentadbiran Unit Sirkulasi Unit Pengurusan & Perkhidmatan PSZ-SPACE Unit Runding Maklumat Perpustakaan UTM Razak School La

Staf Profesional : q q S 48 – 1 S 44 – 1 S Staf Profesional : q q S 48 – 1 S 44 – 1 S 41 - 2 F 41 – 1 Staf Sokongan : q q Ft 17 - 2 Pm. P - 1 PT(P/O) - 1 PAP - 1 Jumlah Keseluruhan Staf BPA = 10 orang

Head of Division NOR ASIKIN MOHAMAD Server & Computer Network Unit (IT Officer) Library Head of Division NOR ASIKIN MOHAMAD Server & Computer Network Unit (IT Officer) Library Management System Unit (Senior Librarian) ASLINDA MOHAMED ARIS HASLINA NASIR Acquisition & Computer Maintenance Unit (Librarian) Library Application System Unit (Librarian) HASLINDA SABARI MOHD ZAIDI OTHMAN Library Assistant FAHRURROZI MOHD SA’BAN JAMALUDDIN ABD MALEK Computer Technician AZRINA BENAN Computer Technician Administrative Assistant NORHAFIZAH HAMDAN General Office Assistant HASBULLAH JALIL

Tahun 1980 an q. Penggunaan komputer di PSZ sejak awal tahun 1985 untuk kerja Tahun 1980 an q. Penggunaan komputer di PSZ sejak awal tahun 1985 untuk kerja seperti penyediaan surat-menyurat, penggunaan spreadsheet dsb. Komputer yang digunakan pada ketika itu adalah stand alone PC. q. Pada tahun 1987 sebuah sistem yang dinamakan BERLIAN (beroperasi di atas Kerangka Utama) yang mengandungi dua modul iaitu Katalog dan OPAC telah berjaya dibangunkan.

- Jumlah rekod bibliografi yang berjaya diinput ketika itu adalah sebanyak 20, 000 rekod. - Jumlah rekod bibliografi yang berjaya diinput ketika itu adalah sebanyak 20, 000 rekod. - Sistem ini dapat beropersi selama tempoh tiga tahun iaitu dari 1987 sehingga 1990. Tahun 1990 an q. Pada tahun 1991 PSZ telah memperolehi satu sistem yang lebih komprehensif iaitu Dynix Automated Library – merupakan produk dari The Ameritech Dynix yang berpangkalan di Australia.

§ Jumlah rekod bibliografi yang berjaya dimasukkan sehingga tahun Mac 2000 adalah sebanyak 284, § Jumlah rekod bibliografi yang berjaya dimasukkan sehingga tahun Mac 2000 adalah sebanyak 284, 222 judul ; 537, 196 naskhah - membantu PSZ dalam semua urusan utama perpustakaan seperti peminjaman dan pemulangan. Tahun 2000 ke atas q Penubuhan Jabatan Pembangunan Automasi (JBA) pada tahun 2000 (nama jabatan bertukar kepada bahagian pada tahun 2007) q JBA ditadbir oleh seorang Ketua Jabatan dibantu dua orang Pustakawan dua orang staf sokongan iaitu seorang Pembantu Perpustakaan dan seorang Juruteknik.

q. Tahun 2001 - Projek Perpustakaan Digital telah dilaksanakan dengan perbelanjaan sebanyak RM 2. q. Tahun 2001 - Projek Perpustakaan Digital telah dilaksanakan dengan perbelanjaan sebanyak RM 2. 8 juta ringgit. Sistem ini telah mewujudkan integrasi tiga sistem utama iaitu: ü Sistem Pengurusan Perpustakaan (Advance Integrated Library System) ü Sistem Pengurusan Dokumen/Pengetahuan (Cyberdocs & Fulcurum Knowledge Server), ü Sistem Pengurusan Aplikasi beberapa sub-sistem aplikasi perpustakaan (Library Applications System) dan § Dan juga integrasi dengan sistem Universiti seperti Sistem Maklumat Pelajar/Staf, UTM.

q Migrasi data telah dilaksanakan untuk 300, 000 rekod bibliografi; 600, 000 naskhah; 2, q Migrasi data telah dilaksanakan untuk 300, 000 rekod bibliografi; 600, 000 naskhah; 2, 000 rekod jurnal dan 20, 000 rekod patron

LMS LAS DLS UNIVERSITY SYSTEM – AIMS 2000 FINANCE SYSTEM DMS/KMS LMS LAS DLS UNIVERSITY SYSTEM – AIMS 2000 FINANCE SYSTEM DMS/KMS

LMS • ACQ • CAT • CIRC • SERIALS • OPAC • Integration with LMS • ACQ • CAT • CIRC • SERIALS • OPAC • Integration with Uni. system

Web OPAC Client/Server based Application Platform Unix Universe TCP/IP Web OPAC Client/Server based Application Platform Unix Universe TCP/IP

Input Profile Card LMS Document Mgt Scanning Process Library Materials: Newspaper Exam Papers Thesis Input Profile Card LMS Document Mgt Scanning Process Library Materials: Newspaper Exam Papers Thesis Export to LMS Create tag 856 – view fulltext User Access Through OPAC (INFOLAN 2)

LIBRARY APPLICATION SYSTEM Reservation Online Reference Media Streaming Desk Academic Forum Library Skills Integration LIBRARY APPLICATION SYSTEM Reservation Online Reference Media Streaming Desk Academic Forum Library Skills Integration Classes Module (Billing) Visitor Tracking PPDP (Ordering Data Bridge Application)

Acquisition & Computer Maintenance Unit (Librarian) HASLINDA SABARI Computer Technician JAMALUDDIN ABD MALEK AZRINA Acquisition & Computer Maintenance Unit (Librarian) HASLINDA SABARI Computer Technician JAMALUDDIN ABD MALEK AZRINA BENAN

1. Menyediakan kelengkapan teknologi maklumat ke tahap optima bagi memenuhi keperluan pelanggan 2. Menyenggara 1. Menyediakan kelengkapan teknologi maklumat ke tahap optima bagi memenuhi keperluan pelanggan 2. Menyenggara kelengkapan teknologi maklumat dengan cekap dan cepat

1. Bertanggungjawab merangka keperluan perkakasan komputer yang diperlukan oleh PSZ 2. Menyediakan spesifikasi perisian 1. Bertanggungjawab merangka keperluan perkakasan komputer yang diperlukan oleh PSZ 2. Menyediakan spesifikasi perisian dan perkakasan komputer yang diperlukan berdasarkan peruntukan yang diluluskan 3. Menguruskan inventori serta pelupusan perkakasan komputer

4. Menguruskan perolehan dan penyenggaraan komputer untuk kegunaan staf di: i) PSZSKD, PSZKL ii) 4. Menguruskan perolehan dan penyenggaraan komputer untuk kegunaan staf di: i) PSZSKD, PSZKL ii) 13 Perpustakaan Fakulti 5. Menguruskan kerja baikpulih dan pemasangan perkakasan perkomputeran di PSZ. 6. Menjalankan penyenggaraan pencegahan berkala terhadap komputer di ruang terbuka. 7. Menguruskan peruntukan belanjawan yang telah diluluskan secara efektif.

Nama Makmal Bil PC PSZSKD Bil PC PSZKL 1 Makmal Pencarian Maklumat 1 20 Nama Makmal Bil PC PSZSKD Bil PC PSZKL 1 Makmal Pencarian Maklumat 1 20 28 2 Makmal Pencarian maklumat 2 20 - 3 PC Internet – ruang terbuka 128 97 4 PC INFOLAN (OPAC) 28 5 PC Assignment – ruang terbuka 28 - 6 PC Multimedia 18 - 7 Bilik Seminar 1, 2, 3 3 8 Bilik Tayangan 1 9 PC Akses Pangkalan Data langganan 27 Jumlah komputer 273 125

Lokasi Bil Kiosk PSZSKD Bil Kiosk PSZKL 1 Self checkout kiosk (Mesin Peminjaman Layan Lokasi Bil Kiosk PSZSKD Bil Kiosk PSZKL 1 Self checkout kiosk (Mesin Peminjaman Layan Diri) 3 3 2 Self check in kiosk (Mesin Pemulangan Layan Diri) 1 1 3 Bulletin board 1 - Jumlah 5 4

1. RFID tag/barcode 2. Staff workstation (tagging, borrowing & returning) 3. Inventory System ( 1. RFID tag/barcode 2. Staff workstation (tagging, borrowing & returning) 3. Inventory System ( Handheld Stock Take Reader) 4. Sistem Keselamatan : i) Pintu keselamatan : untuk kesan peminjaman yang tidak sempurna ii) Swing Barrier – automatic locked when alarm triggered

Staf : Kenalpasti masalah (Hardware/software) Staf & Penyelaras / Pegawai Unit: Lapor kepada Penyelaras/Pegawai Staf : Kenalpasti masalah (Hardware/software) Staf & Penyelaras / Pegawai Unit: Lapor kepada Penyelaras/Pegawai Unit Penyelaras / Pegawai Unit : BPA: Key in butir masalah di Sistem Aduan Masalah Aplikasi (SAMA) http: //161. 139. 28/aduan/main. asp BPA terima aduan masalah melalui sistem – tindakan seterusnya

Masalah seperti Self Check Kiosk failure 1) Call ext : 30018 (BPA) @ 30135 Masalah seperti Self Check Kiosk failure 1) Call ext : 30018 (BPA) @ 30135 (P(UPP)) 2) Log di SAMA

Staf : Keperluan dalam tugas (cth; pen drive, ext hard disk, printer, scanner, komputer) Staf : Keperluan dalam tugas (cth; pen drive, ext hard disk, printer, scanner, komputer) Penyelaras / Pegawai Unit: Staf & Penyelaras / Pegawai Unit : BPA: Cadangan pembelian dimajukan kepada penyelaras / pegawai unit Analisa keperluan antara staf dan penyelaras / pegawai unit Permohonan Pembelian dimajukan kepada pegawai UPP atau Ketua Bahagian Automasi *permohonan akan dipertimbangkan disesuaikan mengikut peruntukan yang ada.

1. Menyediakan sistem pengurusan perpustakaan yang terbaik dalam membantu perkhidmatan perpustakaan berfungsi ke tahap 1. Menyediakan sistem pengurusan perpustakaan yang terbaik dalam membantu perkhidmatan perpustakaan berfungsi ke tahap yang optima 2. Menyenggara dan menaiktaraf sistem pengurusan perpustakaan supaya dapat beroperasi dengan lebih cekap dan efisyen.

1. Mengurus dan melaksanakan projek pembangunan dan penambahbaikan Sistem Pengurusan Perpustakaan (LMS) mengikut keperluan. 1. Mengurus dan melaksanakan projek pembangunan dan penambahbaikan Sistem Pengurusan Perpustakaan (LMS) mengikut keperluan. 2. Mengurus, menyelenggara dan memantau proses naiktaraf Sistem Pengurusan Pangkalan Data Uni. Verse (Informix) dan lain pangkalan data yang berkaitan dengan LMS 3. Mengkaji, menganalisis dan menentukan keperluan LMS dalam menyokong pengurusan perkhidmatan perpustakaan di perpustakaan induk dan cawangan. 4. Menerima, menyemak, menganalisis dan mengatasi masalah LMS yang dilaporkan melalui Sistem Aduan Masalah Aplikasi (SAMA) oleh penyelaras-penyelaras modul.

ADVANCE SYMPHONY ADVANCE SYMPHONY

Nama sistem : Sirsi Dynix Symphony (client-based system) Hostname : sylis. psz. utm. my Nama sistem : Sirsi Dynix Symphony (client-based system) Hostname : sylis. psz. utm. my Pengguna sistem : Semua staf yang berkaitan di PSZSKD, PSZKL, BATC, CEPP PERPUSTAKAAN FAKULTI, SPACE dan PESISIR (SPS) Kelayakan : Mengikut modul & kategori pengguna

Module Type of Records Total of Records Cataloguing Bibliographics Pieces 504, 564 937, 785 Module Type of Records Total of Records Cataloguing Bibliographics Pieces 504, 564 937, 785 Circulation Patron Checkout 80, 272 28, 086 Acquisition Vendor 3, 511 Serials Copy Set 1, 762

LMS PORTAL (WEB 2. 0) • • • Friendly, URL based searching • Faceted LMS PORTAL (WEB 2. 0) • • • Friendly, URL based searching • Faceted Search Capabilities – simplified search interface • Multilingual Support • Look and Feel (Cascading Style Sheet (CSS) Template Cataloging Acquisitions Circulation Serials Academic Reserves • Materials Booking • Diacritics smarts REPORTING TOOLS • Director’s Station – (Top Management) • Web Reporter

Perolehan (Belian) Perolehan (Hadiah & Pertukaran) Perolehan (Koleksi Khas) Yusrul Hisham Mohd Nasir Ibrahim Perolehan (Belian) Perolehan (Hadiah & Pertukaran) Perolehan (Koleksi Khas) Yusrul Hisham Mohd Nasir Ibrahim Serials Sirkulasi Katalog Khairulbahiyah Yaakub Junaidah Isnain Haliza Zainal Norazila Safri OPAC Norsyuhada Safie

MEMBUAT PESANAN & MENJANA NO KATALOG KEY LENGKAPKAN MAKLUMAT BIBLIOGRAFIK BAHAN UNTUK KEPERLUAN RUJUKAN/PEMINJAMAN MEMBUAT PESANAN & MENJANA NO KATALOG KEY LENGKAPKAN MAKLUMAT BIBLIOGRAFIK BAHAN UNTUK KEPERLUAN RUJUKAN/PEMINJAMAN PROSES PENERIMAAN – TAMPAL BARKOD MAKLUMAT PEMINJAM/ DUE DATE CHECKOUT MELALUI BARKOD/RFID (client/LIBRA)

Muatnaik rekod pelajar baru UTM/kemaskini rekod graduan INTERFACE UTM/LMS SYMPHONY : MODUL SIRKULASI Muatnaik rekod pelajar baru UTM/kemaskini rekod graduan INTERFACE UTM/LMS SYMPHONY : MODUL SIRKULASI

SYMPHONY : MODUL OPAC SYMPHONY : MODUL KATALOG SYMPHONY : MODUL OPAC SYMPHONY : MODUL KATALOG

Sistem Aduan Masalah Aplikasi (SAMA) • Dibangunkan oleh BPA • Mula digunakan sejak 2001 Sistem Aduan Masalah Aplikasi (SAMA) • Dibangunkan oleh BPA • Mula digunakan sejak 2001 sehingga kini • Mudahkan pemantauan dan pengurusan masalah serta keperluan sistem aplikasi staf PSZ dan cawangan • Hanya Penyelaras Modul, pegawai dan pembantu perpustakaan kanan serta staf yang diberi kelayakan untuk logkan sebarang masalah/keperluan di SAMA

 • A forum for both guests and PSZ patrons to discuss matters pertaining • A forum for both guests and PSZ patrons to discuss matters pertaining to the library and general interest and for PSZ librarians to moderate those discussions. • Any user can read the forum but posting to forum requires the user login with a barcode and PIN.

-Web-based reservation of equipment, rooms, and facility - Reserve facility without assistant from librarian -Web-based reservation of equipment, rooms, and facility - Reserve facility without assistant from librarian - Check for rooms availability - A means to organize the resources and usage within PSZ, from booking, to checking in and rules for making use of PSZ equipment. It facilitates online booking services to patrons and guests.

 • PPDP facilitates the creation of an order record. Acquisitions staff need to • PPDP facilitates the creation of an order record. Acquisitions staff need to upload the ISBN listings provided by Book Vendors • PPDP will then check PSZ's database, the ordering database and other Z 39. 50 databases and finanlly Amazon. com before creating MARC record based on Business rules pre-set by the Library

 • Annotation • Optical Character Recognition • Categories documents for easy search and • Annotation • Optical Character Recognition • Categories documents for easy search and retrieval • Universal Access Rights • Document Access Rights • Profile • Content

1 2 3 Maintenance/ Development 1 2 3 Maintenance/ Development

1. Menyediakan Infrastruktur Teknologi Perhubungan Maklumat (ICT), Server komputer dan komponen-komponen penting Teknologi Maklumat 1. Menyediakan Infrastruktur Teknologi Perhubungan Maklumat (ICT), Server komputer dan komponen-komponen penting Teknologi Maklumat ketahap yang optima. 2. Merealisasikan keperluan teknologi maklumat melalui fungsi-fungsi unit yang telah dikenal pasti dan dipraktiskan. 3. Mengemaskini teknologi maklumat PSZ seiring dengan perkembangan teknologi maklumat universiti

1. Mengawasi perjalanan rangkaian dan sistem operasi Server-Server komputer di PSZ serta melaksanakan penyenggaraan 1. Mengawasi perjalanan rangkaian dan sistem operasi Server-Server komputer di PSZ serta melaksanakan penyenggaraan berkala ke atasnya. 2. Merancang keperluan sistem rangkaian dan perkakasan mengikut keperluan semasa serta pembangunan rangkaian komputer perpustakaan

FKSG FKM FS PENTADBIRAN DSI FAB FP CICT PHB FKKKSA BIP SPS SPACE Gigabit FKSG FKM FS PENTADBIRAN DSI FAB FP CICT PHB FKKKSA BIP SPS SPACE Gigabit switches/router CEPP FPPSM FSKSM FKA Penerbit Gigabit Fiber Fast Ethernet Fiber

16 Mbps (Time) 16 Mbps (TM) UTM CITYCAMPUS 2 Mbps 8 Mbps (Telekom) UTM 16 Mbps (Time) 16 Mbps (TM) UTM CITYCAMPUS 2 Mbps 8 Mbps (Telekom) UTM SKUDAI MAIN CAMPUS 2 Mbps 45 Mbps (Time) 45 Mbps (TM # 1) 45 Mbps (TM # 2)

Staf : Kenalpasti masalah Staf & Penyelaras / Lapor kepada Penyelaras/Pegawai Unit: Penyelaras / Staf : Kenalpasti masalah Staf & Penyelaras / Lapor kepada Penyelaras/Pegawai Unit: Penyelaras / Pegawai Penyelaras akan laporkan ke Sistem Aduan Unit : Masalah Aplikasi (SAMA) http: //161. 139. 28/aduan/main. asp BPA: BPA terima aduan masalah melalui sistem – tindakan seterusnya

Perkhidmatan ICT Laman Web Login Emel staf PSZ http: //mel. psz. utm. my Username Perkhidmatan ICT Laman Web Login Emel staf PSZ http: //mel. psz. utm. my Username yang telah diberikan oleh PSZ Emel staf UTM http: //mel. utm. my Username yang telah diberikan oleh CICT VPN https: //vpn. utm. my/acid https: //vpn 2. utm. my/acid ACID Wireless (Wifi. UTM) Rujuk Manual Akses Wifi. UTM ACID Sistem Perakam Waktu Berkomputer (SPWK) PC Slide Kehadiran PSZ -

* Perkhidmatan ICT Laman Web Kategori Pengguna Pelajar UTM Pelajar SPACE Staf Akademik Staf * Perkhidmatan ICT Laman Web Kategori Pengguna Pelajar UTM Pelajar SPACE Staf Akademik Staf Bukan Akademik VPN https: //vpn. utm. my/acid √ √ Wifi. UTM Rujuk Manual Akses Wifi. UTM √ √ e-learning http: //elearning. utm. my √ e-portfolio http: //eportfolio. utm. my √ SISWA Webmail http: //siswa. utm. my √ AIMS 2000 (Academic Information Management System) http: //aimsweb. utm. my/ √ * Login : Academic Computing ID (ACID) √ √

https: //vpn. utm. my/acid MULA Berjaya Pelajar Akses VPN http: //eportfolio. utm. my Tidak https: //vpn. utm. my/acid MULA Berjaya Pelajar Akses VPN http: //eportfolio. utm. my Tidak Berjaya Pelajar Pernah Akses VPN Tidak Pernah Tidak wujud Semak ACID Pustakawan bertugas Berjaya Tidak Berjaya Server VPN bermasalah Hubungi BPA TAMAT Semak Login ACID Pelajar hantar emel [email protected] my

Masalah rangkaian – akses ke *portal PSZ / *INFOLAN 2/ *Internet / Pangkalan Data Masalah rangkaian – akses ke *portal PSZ / *INFOLAN 2/ *Internet / Pangkalan Data Langganan PSZ dsb Maklumat yang diperlukan : i. Nama : ii. No. Matrik/No. Perkerja : iii. Email /HP No : iv. Masa & tarikh masalah berlaku : v. Lokasi akses : Pejabat/Rumah – Celcom/Streamyx Broadband/Jaring dsb vi. Pernah akses sebelum ini : Ya/Tidak * Laporkan segera, jika di luar waktu pejabat hubungi pegawai BPA untuk bantuan : i) Aslinda Mohamed Aris 6066 / 012 -7594771 ii) Haslina Nasir 019 - 7134166 iii) Mohd Zaidi Othman 019 - 5035884 iv) Haslinda Sabari 012 - 7832133