Базисні функції соціальної роботи Діагностична Прогностична

Скачать презентацию Базисні функції соціальної роботи Діагностична Прогностична Скачать презентацию Базисні функції соціальної роботи Діагностична Прогностична

Л1_4_Диагностика.ppt

 • Количество слайдов: 23

>Базисні функції соціальної роботи Діагностична Прогностична Перетворююча (оцінка (планування) Базисні функції соціальної роботи Діагностична Прогностична Перетворююча (оцінка (планування) (втручання) ситуації) Цикл соціальної роботи

>   Соціальна діагностика (від гр. diagnostikos - здатність розпізнавати; загальний Соціальна діагностика (від гр. diagnostikos - здатність розпізнавати; загальний спосіб отримання вичерпної інформації стосовно досліджуваного об'єкту чи процесу) ü діяльність по розпізнаванню й аналізу соціальних патологій і проблем; ü процес такого аналізу з формулюванням обґрунтованого висновку про предмет розгляду; ü галузь соціальних наук, присвячена методам одержання знання про суспільство; ü процес наукового виявлення та вивчення причинно- наслідкових зв'язків і взаємостосунків у суспільстві, що характеризують його соціально-економічний, культурно- правовий, морально-психологічний, медико-біологічний та санітарно-екологічний стани; ü вивчення причин соціальних проблем, котрі створюють складні життєві ситуації для індивіда, сім'ї, окремих груп; ü аналіз стану соціальних об'єктів і процесів з метою виявлення проблем їх функціонування і розвитку…

> Зміст поняття «Соціальна діагностика» n оцінка ситуації, одиничне дослідження соціальної ситуації клієнта, Зміст поняття «Соціальна діагностика» n оцінка ситуації, одиничне дослідження соціальної ситуації клієнта, якому соціальний працівник повинен надати допомогу; n оцінка ситуації у групі, громаді, мікросоціумі з метою виявлення стану речей та сприяння їх розвитку; n необхідний етап будь-якого впливу в соціальній роботі, технологічний імператив соціального обслуговування; n сукупність наукових методів, що обґрунтовують правильність отриманої інформації. Відтак, соціальна діагностика складає зміст діяльності фахівц різних органів і установ, що використовують широкий сп технологій, методів соціальних (іноді також природних — випадку медико-соціальної роботи) наук на різних рівнях різними цілями.

> Соціальний діагноз може здійснюватися: n на рівні суспільства в цілому, Соціальний діагноз може здійснюватися: n на рівні суспільства в цілому, для виявлення загальних тенденцій розвитку в області економіки, соціальної політики, духовного життя і т. д. ; n на рівні соціальної групи або територіальної спільності, наприклад, розвиток класів, народностей, територіальних груп, трудових колективів і ін. ; n на особистісному рівні, допомагаючи персоніфікувати, додати «адресність» при виявленні проблем життєдіяльності.

> Загально-соціальний рівень соціальної  діагностики Мета діагностики: науково- інформаційний супровід Загально-соціальний рівень соціальної діагностики Мета діагностики: науково- інформаційний супровід державної соціальної політики в цілому і в різних її елементах (сім'ї, молодь, діти та ін. )

>Загально-соціальний рівень соціальної  діагностики Загально-соціальний рівень соціальної діагностики

>Загально-соціальний рівень соціальної  діагностики Загально-соціальний рівень соціальної діагностики

> Регіональний (територіальний) рівень  соціальної діагностики   Додаткова інформація Регіональний (територіальний) рівень соціальної діагностики Додаткова інформація по сільських радах Мета Корюківського району на виконання до проекту “Місцевий розвиток, орієнтований на громаду” діагностики: соціально- № Назва сільської Відстань до Соц. - Готовніс з/п ради райдержадм. , економ. ть до економічний км розвиток співпраці територіальний 1. Холминська с/р 30 І ІІІ моніторинг, 2. Б. Слобідська с/р 45 ІІ оцінка рівня 3. Будянська 15 ІІІ І розвитку громад, 4. Домашлинська 25 І ІІІ виявлення 5. Забарівська 20 І ІІІ соціальних 6. Козилівська 42 ІІІ І проблем 7. Наумівська 8 І ІІІ регіонального 8. Олександрівська 18 ІІІ І рівня 9. Перелюбська 30 ІІ 10. Прибинська 40 ІІІ І

> Індивідуальний рівень соціальної  діагностики Мета діагностики: Етапи індивідуальної Індивідуальний рівень соціальної діагностики Мета діагностики: Етапи індивідуальної діагностики: оцінка потреб 1. Звернення клієнта (скарга, заява, клієнта, офіційне звернення в ОВС, вуличний проблемний аналіз контакт і т. п. ) у зв'язку з появою його ситуації, проблеми. знаходження 2. Збір даних про соціальну ситуацію правильних (історико-генетичні і структурно- засобів для її функціональні методи). покращання 3. Аналіз даних (зіставлення ряду даних, їх сортування на важливі і малозначимі, диференціація ознак, побудова причинно-наслідкових зв'язків тощо). 4. Висновки і рекомендації

>Принципи соціальної діагностики Принципи СД   Об'єктивності  Наукової обґрунтованості Принципи соціальної діагностики Принципи СД Об'єктивності Наукової обґрунтованості Соціальної верифікації Системності Ефективності Клієнтоцентризму Конфіденційності

>Класифікація методів соціального діагностування за І. Г. Зайнишевим (загально-соціальний та  Класифікація методів соціального діагностування за І. Г. Зайнишевим (загально-соціальний та територіальний рівні) n зондажно-інформаційне обстеження - збір даних про інфраструктуру, чисельність, склад і динаміку місцевого населення тощо; n соціально-історичне обстеження – вивчення історії заселення та освоєння даної території, зміни складу місцевого населення, дослідження його традицій тощо; n інформаційно-цільовий метод - аналіз різних документів, статей з місцевої та центральної преси, матеріалів електронних засобів інформації, листів, звернень громадян тощо; n соціальне картографування - аналіз соціально- просторового розподілу і динаміки народжуваності та смертності населення, залежність якості життя від різних природних та соціальних факторів.

>  Методи соціальної діагностики на індивідуальному та груповому рівнях n Методи соціальної діагностики на індивідуальному та груповому рівнях n Спостереження - один з емпіричних методів дослідження, який полягає в безпосередньому та цілеспрямованому сприйнятті оточуючої дійсності. В соціальній роботі цей метод здебільшого використовується для збору інформації про поведінку конкретної людини чи певної групи.

> Методи соціальної діагностики на індивідуальному та груповому рівнях Опитування - спосіб отримання Методи соціальної діагностики на індивідуальному та груповому рівнях Опитування - спосіб отримання інформації про суб'єктивний світ людей, їх нахили, судження, мотиви діяльності. Різновидами опитування є: інтерв'ю (дистанційне та очне), яке проводиться у формі бесіди за чітко визначеним планом; анкетування, що полягає в отриманні інформації шляхом відповіді респондентів у письмовій формі на пропонований перелік запитань; бесіда - метод одержання і коректування інформації на основі вербальної комунікації.

> Методи соціальної діагностики на індивідуальному та груповому рівнях Фокус-група - це групове Методи соціальної діагностики на індивідуальному та груповому рівнях Фокус-група - це групове інтерв'ю, яке проходить у формі групової дискусії і спрямоване на отримання від її учасників "суб'єктивної інформації" про те, як вони сприймають конкретні суспільні події та явища.

> Методи соціальної діагностики на індивідуальному та груповому рівнях Метод експертної оцінки - Методи соціальної діагностики на індивідуальному та груповому рівнях Метод експертної оцінки - це опитування експертів шляхом анкетування й інтерв'ювання. Іноді соціальна проблема має потребу в оцінці компетентних осіб — експертів, що мають глибокі знання про предмет або об'єкт дослідження.

> Методи соціальної діагностики на індивідуальному та груповому рівнях Соціометрія — це метод Методи соціальної діагностики на індивідуальному та груповому рівнях Соціометрія — це метод опитування й алгоритм для математичної обробки первинних вимірів. Суть її зводиться до вирахування різноманітних персональних і групових індексів. Використовується для виявлення статусних, лідерських, ділових, неформальних, референтних та інших відносин у соціальних групах.

> Методи соціальної діагностики на індивідуальному та груповому рівнях Моніторинг — це організація Методи соціальної діагностики на індивідуальному та груповому рівнях Моніторинг — це організація постійного відстеження інформації, включене спостереження, оцінка й аналіз соціальних ситуацій у фокусі їхньої зміни, із прогнозуванням цих змін на визначену перспективу.

> Методи соціальної діагностики на індивідуальному та груповому рівнях Методи тестування. Особливо широко Методи соціальної діагностики на індивідуальному та груповому рівнях Методи тестування. Особливо широко поширені. Тести розділяються на групи за рядом ознак: індивідуальні і групові (колективні), вербальні і невербальні; кількісні і якісні, загальні і спеціальні й ін.

> Методи соціальної діагностики на індивідуальному та груповому рівнях Біографічний метод — спосіб дослідження, Методи соціальної діагностики на індивідуальному та груповому рівнях Біографічний метод — спосіб дослідження, діагностики, корекції і проектування життєвого шляху особистості. Цей метод заснований на вивченні особистості в контексті її особистої історії і перспектив розвитку її індивідуального буття і взаємин з іншими людьми, спрямований на реконструкцію життєвих програм і сценаріїв розвитку особистості, на переструктурування просторово-часової організації ділового, сімейного, духовного життя в умовах конкретного природного і соціального середовища.

> Методи соціальної діагностики на індивідуальному та груповому рівнях Метод аналізу документів – Методи соціальної діагностики на індивідуальному та груповому рівнях Метод аналізу документів – один із основних методів отримання конкретного знання про соціальну реальність на основі інформації, зафіксованої в різних документах, текстах масової комунікації. Він застосовується з метою уточнення або підтвердження результатів опитування та спостереження.

> Методи соціальної діагностики на індивідуальному та груповому рівнях Соціальна паспортизація (аналіз соціуму) Методи соціальної діагностики на індивідуальному та груповому рівнях Соціальна паспортизація (аналіз соціуму) - є необхідним у ході збору статистичних даних, за допомогою яких можна охарактеризувати життєву ситуацію стосовно осіб у певному соціумі. До таких даних відносять кількість дітей та дорослих, людей з особливими потребами, осіб девіантної поведінки, дані про різні типи сімей, об'єкти культурно-освітнього, медичного призначення, соціальні служби різного типу, громадські організації тощо.

> Методи соціальної діагностики на індивідуальному та груповому рівнях Метод апрейзерів – метод Методи соціальної діагностики на індивідуальному та груповому рівнях Метод апрейзерів – метод статистичного аналізу, спосіб виміру певної властивості об'єкта з використанням трьохзіркової шкали оцінки, де центральний показник виражає середнє значення (рівний нулю, нейтральний), а два інші дають протилежні характеристики досліджуваному об'єкту ("високий" чи "низький", "позитивний" чи "негативний", "важливо" чи "не суттєво" тощо).

> Соціальна діагностика - один з найважливіший компонентів соціальних технологій, професійна функція і Соціальна діагностика - один з найважливіший компонентів соціальних технологій, професійна функція і сфера практичної діяльності соціального працівника. Технологія соціальної діагностики містить у собі принципи, алгоритм процедур і способів перевірки різних методів дослідження соціальних процесів. В основі діагностики лежить проблема аналізу й узагальнення факторів, що характеризують соціальний розвиток людини, соціальних груп, суспільства.