Скачать презентацию BANKING SYSTEM AND BANK REGULATION Банківська система та Скачать презентацию BANKING SYSTEM AND BANK REGULATION Банківська система та

Banking system and bank regulation.pptx

  • Количество слайдов: 13

BANKING SYSTEM AND BANK REGULATION Банківська система та банківське регулювання BANKING SYSTEM AND BANK REGULATION Банківська система та банківське регулювання

PRESENTATION PLAN 1. Definitions 2. Banking system 3. The National Bank of Ukraine (NBU) PRESENTATION PLAN 1. Definitions 2. Banking system 3. The National Bank of Ukraine (NBU) 4. The banking sector 1. Визначення 2. Банківська система 3. НБУ 4. Банківський сектор

Bank is a financial institution that makes a variety of securities transactions and money. Bank is a financial institution that makes a variety of securities transactions and money. Banks provide financial services to the public, businesses, government and one another. Bank can save money (paper), buy and sell, lend, exchange, circulation control. Банк – це фінансова організація, що робить різноманітні операції із цінними паперами й грішми. Банки надають фінансові послуги населенню, підприємствам, уряду й один одному. Банк може зберігати гроші (папери), купувати й продавати, видавати кредити, обмінювати, контролювати обіг.

Banking system is a combination of different types of national banks and credit institutions Banking system is a combination of different types of national banks and credit institutions operating within the overall monetary mechanism. Банківська система — сукупність різних видів національних банків і кредитних установ, що діють в рамках загального грошовокредитного механізму.

The current banking system in Ukraine is two -tiered, comprising the central bank of The current banking system in Ukraine is two -tiered, comprising the central bank of the country , commercial banks and other credit and payment centers. The central bank of Ukraine is the National Bank of Ukraine (NBU), it controls the national currency, supervise the banking system and issue current banking regulations. В даний час банківська система в Україні є дворівневою, включаючи Центральний банк країни , комерційні банки і інших кредитнорозрахункові центри. Центральний банк України є Національний банк України (НБУ), він керує національною валютою, за банківською системою і видає поточні банківські правила.

Commercial banks operate under the authorization and supervision of the NBU, including the state-owned Commercial banks operate under the authorization and supervision of the NBU, including the state-owned Export. Import Bank (Ukreximbank) and a specialized commercial Savings Bank (Oschadnybank). Commercial banks are formed as joint-stock companies. Комерційні банки працюють з дозволу та під контролем НБУ, у тому числі державний Експортно-імпортний банк (Укрексімбанк) та спеціалізований комерційноощадний банк (Oschadnybank). Комерційні банки створюються у формі акціонерних компаній.

The range of commercial banks activities includes: receiving deposits of enterprises, institutions and households, The range of commercial banks activities includes: receiving deposits of enterprises, institutions and households, crediting of economic entities and households, investments in securities, formation of cash balance and reserves, as well as other assets, cash and settlement servicing of the economy, foreign exchange operations and other services to natural persons and legal bodies. Діапазон комерційної діяльністі банків включає: прийом депозитів від підприємства, установ і домашніх господарств, кредитування суб'єктів господарювання і населення, інвестиції в цінні папери, формування балансу грошових коштів та резервів, а також інші активи, розрахунково-касове обслуговування економіки, зовнішньої обмінних операцій та інших послуг для фізичних та юридичних осіб.

The primary function of the NBU is to ensure the stability of the national The primary function of the NBU is to ensure the stability of the national currency, the hryvnia (UAH). The NBU is also tasked with maintaining the stability in the banking system and price stability. Основною функцією НБУ є забезпечення стабільності національної валюти, гривні (UAH). НБУ також покладено завдання підтримки стабільності банківської системи і стабільності цін.

Numerous Ukrainian commercial banks have joined the Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunications (SWIFT). Numerous Ukrainian commercial banks have joined the Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunications (SWIFT). SWIFT provides financial data communication and processing services supporting the business activities of banks around the world. Participating Ukrainian banks can instantly settle transactions with other banks on-line with SWIFT. Багато українських комерційних банків вступили до Товариства всесвітніх міжбанківських фінансових телекомунікацій (SWIFT). SWIFT надає фінансові зв'язки і обробки даних послуг підтримки бізнес-діяльності банків по всьому світу. Участь українських банків може миттєво здійснювати операції з іншими банкамионлайн з SWIFT.

The Ukrainian banking system has been the most developed and advanced part of the The Ukrainian banking system has been the most developed and advanced part of the financial system of the country. Aided by ongoing economic expansion and currency stability, the banking system has grown rapidly. Українська банківська система була найбільш розвиненою і передовою частиною фінансової системи країни. За допомогою поточного економічного зростання і стабільності валюти, банківської системи, швидко росте.

Today, Ukraine's banks are required to prepare accounts based on International Financial Reporting Standards Today, Ukraine's banks are required to prepare accounts based on International Financial Reporting Standards (IFRS). Сьогодні банки в Україні повинні складати рахунки відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності (МСФЗ).

Thank you for your attention Дякую за увагу Thank you for your attention Дякую за увагу