АЗА СТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫ БІЛІМ Ж НЕ ЫЛЫМ МИНИСТЕРЛІГІ

Скачать презентацию АЗА СТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫ БІЛІМ Ж НЕ ЫЛЫМ МИНИСТЕРЛІГІ Скачать презентацию АЗА СТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫ БІЛІМ Ж НЕ ЫЛЫМ МИНИСТЕРЛІГІ

2.ppt

 • Размер: 3.5 Мб
 • Автор:
 • Количество слайдов: 147

Описание презентации АЗА СТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫ БІЛІМ Ж НЕ ЫЛЫМ МИНИСТЕРЛІГІ по слайдам

АЗА СТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫ БІЛІМ Ж НЕ ЫЛЫМ МИНИСТЕРЛІГІ Қ Қ Ң Ә Ғ С.АЗА СТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫ БІЛІМ Ж НЕ ЫЛЫМ МИНИСТЕРЛІГІ Қ Қ Ң Ә Ғ С. АМАНЖОЛОВ АТЫНДА Ы ШЫ ЫС АЗА СТАН МЕМЛЕКЕТТІК Ғ Ғ Қ Қ УНИВЕРСИТЕТІ Игисинова Н. Б. Т рбие теориясы ә Тіркеу номері: МП 00109 -08 сын ан: Ф К ж не У Б Ұ ғ Ә ә Ә скемен, 2008 жыл Ө

Игисинова Нураш Бекпауовна Философия ылымдарыны ғ ң кандидаты Игисинова Нураш Бекпауовна Философия ылымдарыны ғ ң кандидаты

Мазм ны ұ 1. Т тас педагогикалы рдісті п ні ж не мМазм ны ұ 1. Т тас педагогикалы рдісті п ні ж не м алім ызметіні нысанасы ұ қ ү ң ә ә ұғ қ ң ретінде. 2. ТП за дылы тары ж не принциптері Ү ң қ ә 3. Т рбие ма саты леуметтік амтамасыз етілуі ә қ 4. Д ниетаным к з арасы жеке т л аны алыптастыру тірегі ү ө қ ұ ғ қ 5. Т рбиені мазм ны міндетті, ма саты ә ң ұ қ 6. ТП -тегі т рбие дістері, т рі, ралдары Ү ә ә ү құ 7. Педагогикалы рдістегі балалар жымыны м алімдерді зара қ ү ұ ң ұғ ң ө байланысы мен зара іс- рекеті ө ә 8. Сынып т рбие ж йесін ру сынып жетекшісі іс- рекетіні ә ү құ ә ң шы армашылы н тижесі ретінде ғ қ ә 9. Отбасы т рбиесіні негізі ә ң

Аннотация П нні мазм ны: ә ң ұ О ып ме герілетінАннотация П нні мазм ны: ә ң ұ О ып ме герілетін «Т рбие теориясы» п ні жо ары қ ң ә ә ғ мектептегі педагогикалы дайындау ж йесінде жо ары м нге ие. Студенттерді қ ү ғ ә іс- имыл стіндегі ж не теориялы проблемаларды е ау ымды қ ү ә қ ң ң қ с ра тарымен таныстыру, мірді даму за дылы тарына назар аудару ұ қ ө ң ң қ негізінде оларды д рыс д ниетанымын алыптастыру. ң ұ ү қ — Т рбиені дамуыны оз аушы к штеріне сипаттама береді ә ң ң қ ғ ү — Отанды педагогтарды бастауыш сынып о ушысын о ытуды педагогикалы қ ң қ негіздері жайлы м селелері о ылады. ә қ П нді о ытуды ма саты: ә қ ң қ — Болашақ педагог студенттерге «т рбие ә теориясы» м селесі бойынша теориялы ж не практикалы білімдер беру. ә қ П нді о ып йренуді міндеті: ә қ ү ң — О ыту мен т рбиелеу рдісінде болаша қ ә ү қ т л аны дамуыны педагогикалы теориялар туралы жалпы білім беру; ұ ғ ң ң қ педагогика саласында ы адамны ат аратын ызметін о ып білу; о ыту мен ғ ң қ қ т рбиелеуді педагогикалы ерекшеліктері, бастауыш сынып о ушыларыны ә ң қ қ ң даму за дылы тарын т сіну, арнайы дебиеттермен ж мыс жасау. ң қ ү ә ұ Курс а сипаттама қ «Т рбие теориясыі» курсын о ы ан студент арастыратын негізгі ымдармен ә қ ғ қ ұғ таныс болуы, оны бас а ылымдармен саба тастыра алуы (педагогика, қ ғ қ физиология, психология салалары) Бастауыш сынып о ушысыны даму ерекшеліктерін тану, к сіби ызметте қ ң ә қ п ннен ал ан білімдерін олдана алуы тиіс. ә ғ қ

Т рбие теориясыә Мазм ны ұ Т тас педагогикалы рдісті п ні жТ рбие теориясыә Мазм ны ұ Т тас педагогикалы рдісті п ні ж не м алім ызметіні нысанасы ұ қ ү ң ә ә ұғ қ ң ретінде. ТП за дылы тары ж не принциптері Ү ң қ ә Т рбие ма саты леуметтік амтамасыз етілуі ә қ Д ниетаным к з арасы жеке т л аны алыптастыру тірегі ү ө қ ұ ғ қ Т рбиені мазм ны міндетті, ма саты ә ң ұ қ ТП -тегі т рбие дістері, т рі, ралдары Ү ә ә ү құ Педагогикалы рдістегі балалар жымыны м алімдерді зара байланысы қ ү ұ ң ұғ ң ө мен зара іс- рекеті ө ә Сынып т рбие ж йесін ру сынып жетекшісі іс- рекетіні шы армашылы ә ү құ ә ң ғ қ н тижесі ретінде ә Отбасы т рбиесіні негізі ә ң

Т тас педагогикалы рдісті п ні ж не м алім ұ қ үТ тас педагогикалы рдісті п ні ж не м алім ұ қ ү ң ә ә ұғ ызметіні нысанасы ретінде қ ң Педагогика п ні ж не м алім іс- рекетіні ә ә ұғ ә ң объектісі, б л ымдарды дамуы, мектеп ұ ұғ ң практикасында, о у ралдарында, қ құ ба дарламаларда проблемалар к рсетілген ғ ө Педагогикалы рдісті м ні, оны қ ү ң ә ң коспоненттеріні рылымы ң құ Негізгі ымдар: “Педагогикалы рдіс”, ұғ қ ү “Педагогтар-о ушылар” “Субъект-объект қ атынастар” “субъект-субъектік атынастар” қ қ

 • ТП білімділік, т рбиелік ж не Ү ә ә дамытушылы ызметіні • ТП білімділік, т рбиелік ж не Ү ә ә дамытушылы ызметіні зара бірлігі қ қ ң ө мен зара байланысы. ТП о у ж не ө Ү қ ә о удан тыс болады. қ • Педагогикалы рдісті оз аушы қ ү ң қ ғ к штері. Педагогикалы рдісті ү қ ү ң т рбиелік м ні. О у-т рбие рдісіні ә ә қ ә ү ң ралы. құ • Педагогикалы рдісті болжау ж не қ ү ә жа дайына диагностика жасау ғ м селелері ә

Т рбие ж мысыны формаларыә ұ ң Н тижелері ә баға зін- зі баТ рбие ж мысыны формаларыә ұ ң Н тижелері ә баға зін- зі ба алау Ө ө ғ Т рбие принциптері ә Т рбие процесіні ә ң за дылы тары ң қ Т рбие процесіні ә ң арама- айшылы тары Қ қ қ ішкі сырт ы қма сат қ Практикалы қ байланыс Жеке адам Сана мінез- лы құ қ

 Т рбиеә - ма сат а ба ыттал ан т л а Т рбиеә — ма сат а ба ыттал ан т л а қ қ ғ ғ ұ ғ бойында к з арастар мен сенімдер, ө қ асиеттер мен ндылы тар, қ құ қ мінез- лы нормаларын алыптастыру құ қ қ процесі. Т рбие ә — ма сатты, арнайы қ йымдастырыл ан жан-жа ты йлесімді ұ ғ қ ү дамы ан т л аны алыптастыру процесі. ғ ұ ғ қ

Т рбиеә - ма сатты т рде, адамзатты қ ү ң мірТ рбиеә — ма сатты т рде, адамзатты қ ү ң мір с ру барысында жина та ан ө ү қ ғ леуметтік т жірибесін, рпа тан рпа а ә ә ұ ққ алмастыру процесі. Т рбие ә — т л аны алыптастыру а ұ ғ қ ғ ба ыттал ан о амды институттарды ғ ғ қ ң (отбасы, балаба ша, мектеп, о амды қ қ ғ қ бірлестік) бала а сер ету процесі. ғ ә

Педагогикалы рдісте іс- рекет т рлерін қ ү ә ү кешенді олдану қПедагогикалы рдісте іс- рекет т рлерін қ ү ә ү кешенді олдану қ Іс- ркетті жетекші т рлері ә ң ү Е бек ң арым- атынасҚ қ Таным Ойын Шы армашылы ғ қ С йлеу м дениетіө ә

Педагогикалы процесс ызметі етуші ж йе қ қ ү ретінде Іс - рекет әПедагогикалы процесс ызметі етуші ж йе қ қ ү ретінде Іс — рекет ә Іс — рекетә о ушылар қ о ушыларқстаздар Ұ стаздарҰ Іс- рекет ә Іс- рекетә

Педагогикалы процесс ерекшеліктеріқ Атрибутивтік асиеті педагогикалы қ қ прпоцесті ңСубъектілерді зара рекеттеріПедагогикалы процесс ерекшеліктеріқ Атрибутивтік асиеті педагогикалы қ қ прпоцесті ңСубъектілерді зара рекеттері ң ө ә рт лі функционалды мамандандыру Ә үБелсенділік пен атынасты бірлігі қ ң

Т а дамуыны оз аушы к штеріұғ ң қ ғ ү Жа аТ а дамуыны оз аушы к штеріұғ ң қ ғ ү Жа а м дделер ң ү Жа а танымды ң қ талаптар Т л аны дамуында ыұ ғ ң ғ ызметтер қ Жа сы жетістіктерге қ мтылыс Ұ Дербестікке мтылыс ұ Инерттілік, Стереотиптік, т ра тылыұ қ қ Еркіндік пен о амды іс- рекетҚ ғ қ ә

Педагогикалы проессті оз аушы к штерін қ ң қ ғ ү арастыр анПедагогикалы проессті оз аушы к штерін қ ң қ ғ ү арастыр ан алымдар қ ғ ғ М. А. Данилов Н. Д. Хмель Г. И. Щукина Б. Т. Лихачев А. С. Макаренко Н. К. Крупская Г. С. Костюк В. А. Сухомлинский Н. А. Завалко

ТП за дылы тары ж не принциптеріҮ ң қ ә Педагогикалы за дар қТП за дылы тары ж не принциптеріҮ ң қ ә Педагогикалы за дар қ ң леуметтік Ә Экономикалық Ма саттылық қ Екі жа тылы қ қ сипат О ушы-м алімқ ұғ Іс- рекетті ә йымдастыру ұ жымды Ұ дамыту Жас ерекшеліктерін ескеру Жекелей, дербестікке пікір алмасу

Т рбие принциптеріә Принцип- тері Т рбиені ә ң ма саттылы ы қТ рбие принциптеріә Принцип- тері Т рбиені ә ң ма саттылы ы қ ғ Т рбиені мір мен ә ң ө Т жірибемен ә байланысы жымда ж не жымҰ ә ұ Ар ылы т рбиелеу қ ә Т рбиеленушіні ә ң Т л асына ойылатын ұ ғ қ Талаптар мен рметті құ ң бірлігі Т рбиелік ә ы палдарды қ ң тізбектестігі ж йелігі ү здіксіздігі мен Ү беріктігі Жас ж не жеке ә Ерекшеліктеріне байланысты Ізгілік ба ытта ы ғ ғ принцип Таби ат а ғ қ с йкестілік принцип ә

зін- зі т рбиелеуӨ ө ә Адамны зіні теріс ң ө ң ылызін- зі т рбиелеуӨ ө ә Адамны зіні теріс ң ө ң ылы тарын жойып, Қ қ Жа ымды асиеттерін ғ қ Жетілдіру ж ніндегі ө Саналы, ма сатты қ Іс- рекеті. ә зін- зі т рбиелеуді Ө ө ә ң дістемесі Ә зін-* зі т рбиелеуді Ө ө ә ң Ма сатын ою қ қ зін- зі т рбиелеу Ө ө ә Бойынша ж мыстарды ұ жоспарлау зін- зі т рбиелеуді Ө ө ә ң На ты т сілдерін игеру қ ә зін- зі ба ылау Ө ө қ зін- зі аны тау Ө ө қ зін- зі ба алау Ө ө ғ зін- зі Ө ө сендіру зін- зі Ө ө йымдастыру ұ зін- зі Ө ө жетілдіру

айта т рбиелеуҚ ә айта т рбиелеу -б л Қ ә ұ т рбиелікайта т рбиелеуҚ ә айта т рбиелеу -б л Қ ә ұ т рбиелік ы палдар ә қ ж йесі, оны барысында лы ты ү ң құ қ қ дамуымен ж ріс-т рысында ы ү ұ ғ ауыт улар т зетіледі ж не қ ү ә о амны моральды қ ғ ң қ талаптарына сай т л а сапалары алыптасады ұ ғ қ айта т рбиелеуді Қ ә ң дістері Ә айта ындыру- б л т рбиесі Қ ұғ ұ ә иын балалар педагогикалы Қ қ Т р ыда араусыз ал ан ұ ғ қ қ ғ О ушылар бойында ы д рыс емес қ ғ ұ Сенімдерді айта ру дісі Қ құ ә айта о ыту- б л теріс Қ қ ұ ажеттіліктері мен Қ Да дыларды ғ Т зеті дісі ү ә Бас а іс- рекетке жету-б л қ ә ұ т ртібімен мінез- ә л ыны дамумында ауыт уы Құ қ ғң қ бар Балаларды белсенділігін ң Арыттыру о амды пайдалы қ ғ қ Іс- рекетке ауыстыру ә дісі Ә К рт згерту-б л т л ан ү ө ұ ұ ғ ы жым ж не о амме ң ұ ә қ ғ атынасыны б зылысын қ ғң ұ Ш ыл алпына ұғ қ Келтіру дісі. ә Б л айта т рбиелеуді ұ қ ә ң Макаренко Жаса ан арнайы дісі ғ ә Еріксіз к ндіру- б л бас а ө ұ қ дістерді м мкіншілігі ә ң ү Сарыл анда педагогикалы ғ қ ж не леуметтік ә ә Т р ыда те араусызщ ұ ғ ө қ ал ан балалар а қ ғ ғ олданылатын педагогикалы Қ қ сер ету ә

Т рбие процесіә Т рбие процесі-жеке адам мен балалар жымын леуметтік ә ұ әТ рбие процесіә Т рбие процесі-жеке адам мен балалар жымын леуметтік ә ұ ә т р ыдан алыптастыруда, оларды, мірге дайындап, о амда з ұ ғ қ ө қ ғ ө орнын таба білуге йретіп, рбір рекетімен, ызметімен о ам а ү ә ә қ қ ғ ғ пайда келтіруде, з жеке басына аттан ан сезіммен арау а ө қ ғ ғ қ ғ т рбиелеу. ә Т рбие процесіні рылысы з ерекшеліктеріне байланысты ә ң құ ө алдына ай ын ма саттар ойып, т рбие мазм ны со ан негіздеп, қ қ қ ә ұ ң ғ оларды іс-ж зіне асыруда т рбиені формалары мен ү ә ң діс-т сілдерін, объективтік м мкіндіктерін сонымен атар е ә ә ү қ ң со ында жеткен жетістіктеріді орытындысын белгілейді. ң ң қ Т рбие процйесіні екі жа тылы функциясыны м ні –педагогті ә ң қ қ ң ә ң белгілі ма сат пен жаса ан педагогикалы ы палы, таби и т рде, қ ғ қ қ ғ ү о ушыны мірі мен іс- рекеттеріні йлесуі ажет. қ ң ө ә ң ү қ

Т рбие процесіні ерекшеліктеріә ң Т рбие процесі-жеке т аны алыптастыруды ә ұғ қТ рбие процесіні ерекшеліктеріә ң Т рбие процесі-жеке т аны алыптастыруды ә ұғ қ ма сат а ба ыттал ан рдіс. қ қ ғ ғ ү Т рбие процесі-т рбиеші мен ә ә т рбиеленушіні тиімді зара іс- рекеті ә ң ө ә (ынты масты ы). қ ғ Т рбие процесіні к п факторларлы ы ә ң ө ғ объективтік ж не субъективті. ә Т рбие процесіні за тылы ы тікелей емес ә ң ұ қ ғ т рбие ы палы кезе інен н тижеден алыстау ә қ ң ә мен сипатталады.

Т рбие процесіні здіксіздігі б л т рбиеші мен ә ң үТ рбие процесіні здіксіздігі б л т рбиеші мен ә ң ү ұ ә т рбиеленушілерді зара іс- рекетіні ж йесі. ә ң ө ә ң ү Т рбие процесіні кешенділігі — мазм ны, ә ң ұ міндеттері, ма саты, т рі, діс-т сілдеріні қ ү ә ә ң бірлікте болуы. Т рбие процесі екі жа ытылы сипатта ә қ қ болады: т рбиешіден т рбиеленушіге арай ә ә қ (тікелей байланыс) ж не т рбиеленушіден ә ә т рбиеленушіге арай. ә қ

Т рбие процесіні за дылы ы деп педагогикалы ә ң ң ғ қ былыстарТ рбие процесіні за дылы ы деп педагогикалы ә ң ң ғ қ былыстар мен процестерді бір-бірімен объективті құ ң т рде байланысып жатуымен сипатталынады. ү Т рбие процесіні за дылы ы о амды былыс ә ң ң ғ қ құ ретінде т рбие за дылы ы мен жеке т л аны даму ә ң ғ ұ ғ ң за дылы ына т н. рбір жеке адамны іс- рекеті мен ң ғ ә Ә ң ә ызметі ж не бас а адамдармен арым- атынасы, қ ә қ қ қ оны леуметтік мірін райды. Сол себептен ң ә ө құ іс- рекет пен арым- атынас- т рбие процесіні ә қ қ ә ң негізі, о амды м ні зор адамгершілік сапаларын қ ғ қ ә алыптастыратын зекті тірек. қ ө

- Жеке адам т рбиесі мен дамуыны бірлігі мен ә ң зара байланыстылы ы-— Жеке адам т рбиесі мен дамуыны бірлігі мен ә ң зара байланыстылы ы- т рбие процесі ө ғ ә за дылы ыны екінші рамын райды. ң ғ ң құ құ — Т рбие процесіні мазм ны жеке адамны ішкі ә ң ұ ң позициясына жаса ан ы палы те жо ары ғ қ ө ғ болатынды ын т рбиені шінші за дылы ы ғ ә ң ү ң ғ тудырады

- Т рбие процесіні орытынды н тижесі б гінгі ә ң қ ә— Т рбие процесіні орытынды н тижесі б гінгі ә ң қ ә ү мір талабына сай болуы-т рбие ж мысыны ө ә ұ ң т ртінші за дылы ы. ө ң ғ — Т рбие мен зін- зі т рбиелеу бірлігін-т рбие ә ө ө ә ә процесіні бесінші за дылы ы. ң ң ғ — Т рбие процесіні мазм ндамасы о амды ә ң ұ қ ғ қ ортаны объективтік ж не субъективтік ң ә факторларымен ты ыз байланыста ғ болатынды ы – т рбие процесі ғ ә за дылы тарыны бірі болма. ң қ

 Т рбиеә - ма сат а ба ыттал ан т л а Т рбиеә — ма сат а ба ыттал ан т л а бойында қ қ ғ ғ ұ ғ к з арастар мен сенімдер, асиеттер мен ө қ қ ндылы тар, мінез- лы нормаларын құ қ алыптастыру процесі. қ Т рбие ә — ма сатты, арнайы йымдастырыл ан қ ұ ғ жан-жа ты йлесімді дамы ан т л аны қ ү ғ ұ ғ алыптастыру процесі. қ Т рбие ә — ма сатты т рде, адамзатты мір қ ү ң ө с ру барысында жина та ан леуметтік ү қ ғ ә т жірибесін, рпа тан рпа а алмастыру ә ұ ққ процесі. Т рбие ә — т л аны алыптастыру а ба ыттал ан ұ ғ қ ғ ғ ғ о амды институттарды (отбасы, балаба ша, қ ғ қ ң қ мектеп, о амды бірлестік) бала а сер ету қ ғ ә процесі.

Т рбиені ма сат а ба ыттал ан ы палдарыә ң қ қ ғТ рбиені ма сат а ба ыттал ан ы палдарыә ң қ қ ғ ғ қ мектеп отбасы о ам қ ғ Бала-ба ша қ К шеөйелмен ү Ресми емес топ

Т рбие процесіні м ніә ң ә Методология аны тама қ Т рбие процесініәТ рбие процесіні м ніә ң ә Методология аны тама қ Т рбие процесініә ң этаптары Т рбие процесініә ң рылымы құ Т рбие ә Жеке адамда алыптастыруқ о амды т рбиені Қ ғ қ ә ң Міндеті (жеке адмды жан-жа ты дамыту) қ процесс Адалды , сенім қ Бейімділікті алыптастыру қ На тылы ма саты қ қ міндеті Т рбие процесі ә арым- атынасты Қ қ алыптасру қ зін- зі т рбиелеуді Ө ө ә ң Ма саты, міндетіқ мазм ны ұ Білімді к рсетудіө алыптастыруқ ралықұ дісі Ә мазм ны ұ ралы құ дісіі Ә мазм ны ұ

Т рбие за дылы тарын процессіні арама- айшылы тарыә ң қ қ қТ рбие за дылы тарын процессіні арама- айшылы тарыә ң қ қ қ арама- айшылы тар Қ қ қ ішкі сырт ы қсырт ық Жеке т л а ұ ғ дамуыны ң оз аушы к ші қ ғ ү Мектеп, жекеленген Отбасы т рбиелеріә Орта серлерімен ә ы палдары қжанд ниесіү ызы ушылы ы Қ ғ ғ Жан-жа тық ма саттар қ

Т рбие ма саты ә қ леуметтік ә амтамасыз қ етілуі Т рбие ма саты ә қ леуметтік ә амтамасыз қ етілуі

ЖОСПАР 1. Т әрбие мақсаты түсінігіне сипаттама. 2. Тәрбие мақсатының мәселесі педагогикалық ойлар тарихында.ЖОСПАР 1. Т әрбие мақсаты түсінігіне сипаттама. 2. Тәрбие мақсатының мәселесі педагогикалық ойлар тарихында. 3. Бүгінгі таңдағы тәрбие мақсаты мәселесі.

Тәрбие мақсаты түсінігіне сипаттама Мақсат – ол саналы түрде педагогикалық іс-әрекеттің алдын-ала болжамданғанТәрбие мақсаты түсінігіне сипаттама Мақсат – ол саналы түрде педагогикалық іс-әрекеттің алдын-ала болжамданған нәтижесі.

Тәрбие мақсаты түсінігіне сипаттама Педагогикалық әдебиетте мақсаттың келесі анықтамалары кездеседі: Алдын-ала болжамданған нәтиже ПроцессТәрбие мақсаты түсінігіне сипаттама Педагогикалық әдебиетте мақсаттың келесі анықтамалары кездеседі: Алдын-ала болжамданған нәтиже Процесс тиімділігінің критерийі Педагог талпынысының объектісі Жүйе құраушы фактор. Тәрбие процесінің элементі Мақсат

Тәрбие мақсаты түсінігіне сипаттама Оған жету жолдарын анықтау Күтілетін нәтижені жобалау. Мақсатты негіздеу жәнеТәрбие мақсаты түсінігіне сипаттама Оған жету жолдарын анықтау Күтілетін нәтижені жобалау. Мақсатты негіздеу және ұсыну. Мақсат құру процесі

Мақсат құру – үздіксіз процесс.  Қойылған мақсат пен нақты алынған нәтиженіңМақсат құру – үздіксіз процесс. Қойылған мақсат пен нақты алынған нәтиженің сәйкес келмеуі, бүкіл процесті қайта ойластырудың негізіне айналады, оның перспективаларын қайта қарастыруға итермелейді. Сөйтіп тәрбие процесін жетілдірудің жаңа мақсатын ұсынуға мәжбүр етеді. Осының барлығы үнемі және үздіксіз мақсат құруға әкеледі. . Т рбие ма саты т сінігіне сипаттамаә қ ү

Т рбие ма сатын аны тау а сер ететін ә қ қ ғ әТ рбие ма сатын аны тау а сер ететін ә қ қ ғ ә ажеттіліктер мен факторлар. қажеттіліктер мен факторлар. қ леуметтік-экономикалы ә қлеуметтік-экономикалы ә қ жа дай ғжа дайғ білім беру мекемесіні ңбілім беру мекемесіні ң жа дайы ғжа дайығ о ушыларды жас ж не қ ң ә дара ерекшеліктері жымны даму де гейі Ұ ң ңжымны даму де гейіҰ ң ңажеттіліктер қ баланы ңбаланың ата-аналарды ңата-аналардың педагогтарды ңпедагогтардың білім беру мекемесіні ңмекемесінің о амны қ ғ ңо амнық ғ ң факторлар. Т р б и е м а с а т ы ә қТ рбие ма саты т сінігіне сипаттама ә қ ү

Тәрбие мақсаты түсінігіне сипаттама Т рбие ма сатыны тиімділігі т мендегі ә қ ңТәрбие мақсаты түсінігіне сипаттама Т рбие ма сатыны тиімділігі т мендегі ә қ ң ө талаптар а байланысты ғ Диагностикалануы , я ни ма сатты сынылуы, негізделуі ғ қ ң ұ ж не т зетілуі педагогикалы процеске атысушыларды ә ү қ қ ң ажеттіліктері мен М мкіншіліктерін, т рбие ж мысыны қ ү ә ұ ң жа дайларын зерделеуді негізінде ж ргізілуі тиіс ғ ң ү Реалдылы ы ғ , я ни ма сатты сынылуы мен негізделуі ғ қ ң ұ на ты жа дайды м мкіншіліктерін ескеру ар ылы іске қ ғ ң ү қ асырылуы ажет, реалды жете алатындай ма сат болу тиіс қ қ

Тәрбие мақсаты түсінігіне сипаттама Т рбие ма сатыны тиімділігі т мендегі ә қ ңТәрбие мақсаты түсінігіне сипаттама Т рбие ма сатыны тиімділігі т мендегі ә қ ң ө талаптар а байланысты ғ Саба тасты ы, қ ғ я ниғ ол: а) т рбие процесінде барлы ә қ ма саттар мен міндеттерді арасында ы байланысты іске қ ң ғ асыруды; б) ма сатты сынылуы ж не негізделуіні қ ң ұ ә ң педагогикалы іс- рекетті рбір куезе інде амтамасыз қ ә ң қ етілуді талап етеді. Н тижеге ба ытталуы ә ғ , я ни ма сат а жетуді ғ қ қ ң н тижелерін “ лшемдеу”, ол т рбие ма саты на ты ә ө ә қ қ белгіленген жа дайда ана іске асырылуы м мкін. ғ ғ ү

Тәрбие мақсаты мәселесі педагогикада ежелден талданып келеді. Құл иеленушілік және феодалдық дәуірде басқарушы тапТәрбие мақсаты мәселесі педагогикада ежелден талданып келеді. Құл иеленушілік және феодалдық дәуірде басқарушы тап тәрбиені және оның мақсатын ашық түрде өз қажеттіліктеріне орай бейімдеді. Ақыл-ой тәрбиесі тек ақсүйектер еншісінде болды. Қарапайым халық тек дене мен еңбек тәрбиесін қалыптастырды. . Тәрбие ма сатынық ң мәселесі педагогикалық ойлар тарихында

К пке дейін т рбие ма сатын ру ө ә қ құ абстрактілік-философиялы негіздеК пке дейін т рбие ма сатын ру ө ә қ құ абстрактілік-философиялы негізде іске қ асырылды, сонды тан оны на ты ж не қ ң қ ә ылыми негізделуін ажет етпеді. ғ қылыми негізделуін ажет етпеді. ғ қТ рбие ма сатыны м селесі педагогикалы ә қ ң ә қ ойлар тарихында

Неміс педагогы В. Рейн (1847 -1929) «тәрбиеленушіден нағыз жақсы, өз халқы үшін пайдалыНеміс педагогы В. Рейн (1847 -1929) «тәрбиеленушіден нағыз жақсы, өз халқы үшін пайдалы жұмыс істей алатын шынайы және мейірімді адамды қалыптастыру керек» , — деп жазды. Тәрбие мақсатының мәселесі педагогикалық ойлар тарихында

Американ педагогы Эдвард Торндайк : «Тәрбие жалпы алғанда адамда басқа адамдарға деген мейірімділікті,Американ педагогы Эдвард Торндайк : «Тәрбие жалпы алғанда адамда басқа адамдарға деген мейірімділікті, игілікті және таза ләззат алуға ұмтылысты дамыту қажет» , — деп айтты. Тәрбие мақсатының мәселесі педагогикалық ойлар тарихында

Кейбір батыс ғалымдары тәрбие мақсатын анықтау қажеттілігін жоққа шығаруға тырысты. Американ педагогы ДжонКейбір батыс ғалымдары тәрбие мақсатын анықтау қажеттілігін жоққа шығаруға тырысты. Американ педагогы Джон Дьюи (1859 -1952): «Адам өзінің туа біткен түйсіктерінің (инстинкт) құлы болып табылады және оның табиғаты өзгеріске келмейді» , — деп тұжырымдады. Тәрбие мақсатының мәселесі педагогикалық ойлар тарихында

ХІХ ғасырдың екінші жартысында және ХХ ғасырдың басында «еркін тәрбие» теориясы қалыптасады, оныңХІХ ғасырдың екінші жартысында және ХХ ғасырдың басында «еркін тәрбие» теориясы қалыптасады, оның негізінде Ж. Ж. Руссо ұсынған баланың табиғи ой және адамгершілік мүлтіксіздігі (совершенство) жатыр. Оны құрастырушылар: Э. Кей (Швеция), К. Н. Венцтель (Ресей), М. Монтессори (Италия) және т. б. Тәрбие мақсатының мәселесі педагогикалық ойлар тарихында

Еркін тәрбие теориясының ұстанушылары бала қалыптасуының әлеуметтік негіздерін қабылдамады және тәрбиенің негізгі мақсаттыЕркін тәрбие теориясының ұстанушылары бала қалыптасуының әлеуметтік негіздерін қабылдамады және тәрбиенің негізгі мақсатты нұсқамасы ретінде балалардың айқындалып жатқан қызығушылықтар мен қабілеттіліктерінің спонтанды дамытуды, еркіндіктерін ештеңемен шектемеуін ұсынды. Тәрбие мақсатының мәселесі педагогикалық ойлар тарихында

Б гінгі та да ы педагогикалы е бектерде ү ң ғ қ ң тБ гінгі та да ы педагогикалы е бектерде ү ң ғ қ ң т рбиені орта ма саты жан-жа ты ә ң қ қ қ йлесімді дамы ан т л аны т рбиелеу деп ү ғ ұ ғ ә ай ындалып отыр. қБүгінгі таңдағы тәрбие мақсаты мәселесі

  аза стан Республикасыны білім беру Қ қ ң мекемелеріндегі т рбиені аза стан Республикасыны білім беру Қ қ ң мекемелеріндегі т рбиені кешенді ә ң ба дарламасында (2001) т рбиені жалпы ғ ә ң ма саты – полим дениетті т л аны қ ә ұ ғ алыптастыру деп аны тал ан. қ қ ғБ гінгі та да ы т рбие ма саты м селесі ү ң ғ ә қ ә

Д ниетаным к з арасы жеке ү ө қ т л аны алыптастыру тірегіД ниетаным к з арасы жеке ү ө қ т л аны алыптастыру тірегі ұ ғ қ

Жоспар 1. Жеке т л а туралы т сінік. ұ ғ ү 2. ЖекеЖоспар 1. Жеке т л а туралы т сінік. ұ ғ ү 2. Жеке т л а дамуы туралы теориялар ұ ғ 2. Жеке т л а дамуы туралы теорияларұ ғ 3. Жеке т л а дамуына сер ететін ұ ғ ә факторлар. 4. Жеке т л а дамуында ы іс- рекет пен. ұ ғ ғ ә 4. Жеке т л а дамуында ы іс- рекет пен. ұ ғ ғ ә арым- атынасты алатын орны. қ қ ң

Индивид - - биологиялы тіршілік иесі, қ барлы адамдар тумысынан индивид болып қ табылады.Индивид — — биологиялы тіршілік иесі, қ барлы адамдар тумысынан индивид болып қ табылады. Т л а ұ ғТ л аұ ғ — — зіне биологиялы ж не леуметтік ө қ ә ә асиеттер мен сапаларды ме герген адам. қ ң Даралы қДаралық — — бір адамды бас а адамнан ерекше қ к рсетіп т ратын интеллектуалды , еріктік, ө ұ қк рсетіп т ратын интеллектуалды , еріктік, ө ұ қ моральды , леуметтік ж не та ы бас а қ ә ә ғ қ асиеттеріні жиынты ы. қ ң ғ

 Т л аны алыптасуыұ ғ ң қ – – барлы қ Т л аны алыптасуыұ ғ ң қ – – барлы қ факторларды (экологиялы , экономикалы , ң қ қфакторларды (экологиялы , экономикалы , ң қ қ леуметтік, биологиялы ж не т. б. ) серінен ә қ ә ә индивидті т л а а айналу процесі. ң ұ ғ ғ Т л аны дамуы ұ ғ ңТ л аны дамуыұ ғ ң — адамны а засында ың ғ ғ санды ж не сапалы лшемдерді згеру қ ә қ ө ң ө процесі. Т л аны т рбиеленуі ұ ғ ң әТ л аны т рбиеленуіұ ғ ң ә — — т л аны а а ұ ғ ң ғ рпа ты леуметтік т жірибелерін ұ қ ң ә ә ме геру процесі. ң

Адам даму субъектісі ретінде Адам Интелектуалдық даму Эстетикалы қЭстетикалық даму. Жалпы дене дамуы ЭмоционалдыАдам даму субъектісі ретінде Адам Интелектуалдық даму Эстетикалы қЭстетикалық даму. Жалпы дене дамуы Эмоционалды қЭмоционалдық даму. Адамгершіліктік даму

Адам дамуыны ерекшеліктерің Н рестелік ша ә қ Мектеп алды балалы ша қ қАдам дамуыны ерекшеліктерің Н рестелік ша ә қ Мектеп алды балалы ша қ қ Метепке дейінгі балалы ша қ қ Кіші мектеп жасы Жас спірімдік ша ө қ Жасты ша қ қ Адам дамуыны кезе дері ң ңБ и о л о г и я л ы қ Ә л е у м е т т і к Ересектік ша қ

Т Л АНЫ ДАМУЫ ТУРАЛЫ ТЕОРИЯЛАРҰ Ғ Ң  - адам ол бТ Л АНЫ ДАМУЫ ТУРАЛЫ ТЕОРИЯЛАРҰ Ғ Ң — адам ол б иологиялы тіршілік иесі. қ Т л аны рухани асиеттері таби и негізде алыптасады, дам у ұ ғ ң қ ғ қ ж не мінез- лы туа біткен ажеттілік пен ызы у шылы ә құ қ қ Қ қ ғ қ инстинкттермен, сырт ы талаптармен аны талады. Т рбие таби иқ қ ә ғ дамуды жылдамдатады немесе тежейді. — Адам биология лы тіршілік иесі ретінде қ д ниеге келеді, біра мір с ру барысында ортаны серінен ү қ ө ү ң ә леуметтенеді. Т л а алыптасуында негізгі фактор — леуметтік ә ұ ғ қ ә фактор. Т рбие ортаны ы палын реттеуге ба ытталады. ә ң қ ғ — адам биологиялы ж не леуметт ік қ ә ә тіршілік иесі: психикалы процестер ( абылдау, ойлау, сезіну ж неқ қ ә т. б. ) биологиялы сипат а ие, ал ба ыттылы , абілеттіліктер қ қ ғ қ қ объективті ж не арнайы йымдастырыл ан леуметтік орта ә ұ ғ ә серіне байланыс ты. Б л к з арас зін- зі т рбиелеу менә ұ ө қ ө ө ә іс- рекетті роліні ма ызын т мендетеді. ә ң ң ң ө Биологизаторл ы теорияқ леуметтік теорияӘ Био леуметтік теорияә

Адамны жеке тл а болып алыптасуына сер ететін факторларң ұ ғ қ ә ЖекеАдамны жеке тл а болып алыптасуына сер ететін факторларң ұ ғ қ ә Жеке т л аұ ғ леуметтік факторӘ Макро орта Микро орта Е бек іс рекетің ә Биологиялы қ фактор Анатомиялы — қ физиологиялық ерекшеліктері Нышандарарым- атынасҚ қ йымдастырыл анҰ ғ т рбиеә зін- зі Ө ө т рбиелеуә Адамны сырт ың қ келбеті Мезо орта

ОРТАНЫ Т Л А ДАМУЫНА СЕРІҢ Ұ Ғ Ә МАКРООРТА МЕЗООРТА МИКРООРТА Т ЛОРТАНЫ Т Л А ДАМУЫНА СЕРІҢ Ұ Ғ Ә МАКРООРТА МЕЗООРТА МИКРООРТА Т Л АҰ ҒОтбасы Достар жым Ұ Діни нормалар Д ст рлер ә ү Таби и-географиялы ғ қ жа дайларғ ала Қ Ауы л Космос Планета Демографиялы жа дайқ ғ Дін нер Ө ылым Ғ Саясат

Т ЫМ УАЛАУШЫЛЫ ТЫ Т Л А ДАМУЫНА СЕРІҰҚ Қ Қ Ң Ұ ҒТ ЫМ УАЛАУШЫЛЫ ТЫ Т Л А ДАМУЫНА СЕРІҰҚ Қ Қ Ң Ұ Ғ Ә Т ым уалаушылыұқ қ қ — ата-анадан ген ар ылы берілетін қ физиологиялы , дене ерекшеліктері ж не белгілі бір нышандар. қ ә Т ым уалаушылы ұқ қ қ Дене ерекшеліктері: — сырт ы қ н сілдік белгі; ә — тері, шашы ж не к зіні ә ө ң т сі; ү — бет лпеті. ә Физиологиялы қ ерекш еліктер: — ан тобы мен қ резус-фактор; — зат алмасу форм алары; — а зада а уыз ғ қ йлес імділігі. ү Белгілі бір рекетке ә бейімділікті ай ындайты нқ нышандар

АРЫМ- АТЫНАСТЫ Т Л А ДАМУЫНДА Ы ОРНЫҚ Қ Ң Ұ Ғ Ғ АРЫМ- АТЫНАСТЫ Т Л А ДАМУЫНДА Ы ОРНЫҚ Қ Ң Ұ Ғ Ғ арым- атынасҚ қ — екі немесе бірнеше адамны арасында ы ң ғ зара рекеттесу, оны барысында а парат алмасу ж реді. ө ә ң қ ү арым- атынас Қ қ Ой лау а білеті қ дамид ы С й леу а білетіө қ мен тіл м де ниеті ә д амиды арым- аты нас Қ қ т жірибе сі ә ал ыптаса дық Д ниетанымы ү алыпт асадық А а р па ты ғ ұ қ ң т жіри бесін ме гередіә ң К з а ра ста р ы менө қ м інез- л ы нор малар ықұ қ ал ыптаса дық

ІС- РЕКЕТТІ Т Л А ДАМУЫНДА Ы ОРНЫӘ Ң Ұ Ғ Ғ ІС- РЕКЕТІС- РЕКЕТТІ Т Л А ДАМУЫНДА Ы ОРНЫӘ Ң Ұ Ғ Ғ ІС- РЕКЕТ НЕГІЗІНДЕ: Ә — адам міріні материалды жа дайын жасауды амтам асызө ң қ ғ қ етеді, адамны таби и ажеттіліктерін ана аттандырады; ң ғ қ қ ғ — адам ны рухани леміні дам уыны факторына айналады, ң ә ң ң оны м дени ажеттіліктерін іске асыруды жа дайы мен ң ә қ ң ғ формасы болып табылады; — адам ны з м мкіншілігін іске асыруды , мірлік ма сат а ң ө ү ң ө қ қ жетуді сферасы болып табылады; ң — адам а о амды атынастар ж йесінде зін- зі дамыту а ғ қ қ ү ө ө ғ жа дай жасайды; ғ — орша ан лемді тануды ж не згертуді амтамасыз етеді. қ ғ ә ә ө қ

ЗІН- ЗІ ТЕКСЕРУГЕ АРНАЛ АН ТАПСЫРМАЛАР: Ө Ө Ғ 1. 1. Т л аЗІН- ЗІ ТЕКСЕРУГЕ АРНАЛ АН ТАПСЫРМАЛАР: Ө Ө Ғ 1. 1. Т л а ымы си пат тайды: ұ ғ ұғ A ) адам ны физиологиялы ерекш еліктер інң қ B ) адам ны о а мды м нінң қ ғ қ ә C) адамны та би и б олмысынң ғ D) леу меттен у проце сінә E ) псих икалы дамуы нқ 2. Т л а дамуына сер ет ушіұ ғ ә негі згі фак торлар : A) жалпыл ау B) зін- зі т рбиелеуө ө ә C) орта, т рбие, т ым уалауш ылыә ұқ қ қ D) отбасы E) жолдастары 3. Т л аны дамуы : ұ ғ ң A) ба лан ы бойы мен салма ыны артуың ғ ң B) а зада ы санды ж не сапалы ғ ғ қ ә қ лшемде рді згеруіө ң ө C) адам еркінен ты с стихиялы процессқ D) мірге бейімдел уө E) адам психикасы мен нерв ж йесіні дамуыү ң 4. л еуметт ік орта — Ә A) о амды ат ын астар ж йесіқ ғ қ қ ү B) мірді м атериалды -т рмыст ыө ң қ ұ қ жа да йығ C) ада мдар ды л кен тобыны атынасың ү ң қ D) м ір с ру рекетіні жа дайыө ү ә ң ғ E) адамды орша ан таби и ортақ ғ ғ 5. Индив ид — ол A) леум еттік а сиетте р жиын ты ыә қ ғ B) дара лы асиеттерқ қ C) биоло гиялы а сиет тер жи ынты ық қ ғ D) арым — атын а с орта сық қ E) адамн ы дам у ортасың 6. арым- атынас — о лҚ қ A) ма сат а ж ет уге ба ыттал ан рекетқ қ ғ ғ ә B) адамдар арасынд а ы зара байланысғ ө C) т жі рибе м е геру процесіә ң D) білім, іскерлік алыптастыруқ E) т рбиені рамдас б лі гіә ң құ ө

Т рбиені мазм ны міндетті, ә ң ұ ма саты қ Т рбиені мазм ны міндетті, ә ң ұ ма саты қ

арастырылатын с ра тарҚ ұ қ Т рбие дістері, т сілдері, ралдары әарастырылатын с ра тарҚ ұ қ Т рбие дістері, т сілдері, ралдары ә ә ә құ туралы т сінік үтуралы т сінікү Т рбие дістерін та дап алу шарттары ә ә ңТ рбие дістерін та дап алу шарттарыә ә ң Т рбие дістеріні жіктелуі ә ә ңТ рбие дістеріні жіктелуіә ә ң Т рбие дістеріне сипаттама ә әТ рбие дістеріне сипаттамаә ә

ТТ рбие т рлеріә ү А ыл-ой м дениеті қ әА ыл-ой м дениетіқТТ рбие т рлеріә ү А ыл-ой м дениеті қ әА ыл-ой м дениетіқ ә Адамшершілік т рбиесіні негіздері ә ңАдамшершілік т рбиесіні негіздеріә ң Е бек т рбиесіні негізі ң ә ңЕ бек т рбиесіні негізің ә ң Экономикалы т рбие қ әЭкономикалы т рбиеқ ә ы ж не саяси т рбие Құқ қ ә әы ж не саяси т рбиеҚұқ қ ә ә Экологиялы т рбие негіздері қ әЭкологиялы т рбие негіздеріқ ә Эстетикалы т рбие қ әЭстетикалы т рбиеқ ә Дене т рбиесі әДене т рбиесіә

Т рбие дістері – б л педагогикалы ә ә ұ қ ж мысты тТ рбие дістері – б л педагогикалы ә ә ұ қ ж мысты т сілдері мен жолдары ар ылы ұ ң ә қ т рбие ма сатына жету (Т. Е. Конникова) ә қт рбие ма сатына жету (Т. Е. Конникова)ә қ Т рбие дістері — т рбиеші мен ә ә ә т рбиеленушілер іс- рекетіні зара ә ә ң ө байланыс т сілдері (В. А. Сластенин) әбайланыс т сілдері (В. А. Сластенин)ә Т рбие дістері – б л мектеп т жірибесінде ә ә ұ ә ойыл ан ма саттар а ол жеткізу шін қ ғ қ ғ қ ү пайдаланылатын жол (Ж. биев) Әпайдаланылатын жол (Ж. биев)Ә

Т рбие дісі дегеніміз ә ә т рбиешілер мен ә т рбиеленушілерді зараТ рбие дісі дегеніміз ә ә т рбиешілер мен ә т рбиеленушілерді зара ә ң ө байланыс ан іс- рекетінде қ ә о ушыларды т л алы қ ң ұ ғ қо ушыларды т л алы қ ң ұ ғ қ асиеттерін алыптастыру а қ қ ғ ба ыттал ан педагогикалы ғ ғ қба ыттал ан педагогикалы ғ ғ қ ж мыс т сілдері ұ әж мыс т сілдеріұ ә

Т рбие т сілі – жалпы дісті бір ә ә ә ң б лігі,Т рбие т сілі – жалпы дісті бір ә ә ә ң б лігі, жеке-дара рекет, на ты іс ө ә қб лігі, жеке-дара рекет, на ты ісө ә қ Т рбие ралдары: іс- рекетті ә құ ә ңТ рбие ралдары: іс- рекетті ә құ ә ң т рлері, к рнекі ралдар, ү ө құт рлері, к рнекі ралдар, ү ө құ педагогикалы ы пал жасау қ қ ралдары, коммуникация, құралдары, коммуникация, құ ралдары. құ

Т рбие дістерін та дауды аны тайтын ә ә ң қ жалпы принциптер: Т рбие дістерін та дауды аны тайтын ә ә ң қ жалпы принциптер: Т рбие ма саттары мен міндеттері ә қТ рбие ма саттары мен міндеттеріә қ Т рбиеленушілерді жас ж не дара, т л алы ә ң ә ұ ғ қТ рбиеленушілерді жас ж не дара, т л алы ә ң ә ұ ғ қ ерекшеліктері жымны алыптасу де гейі Ұ ң қ ңжымны алыптасу де гейіҰ ң қ ң Т рбиелік жа дайлар ә ғТ рбиелік жа дайларә ғ Т рбие ралдары ә құТ рбие ралдарыә құ Т рбиешіні т жірибе де гейі ә ңТ рбиешіні т жірибе де гейіә ң Т рбие уа ыты ә қТ рбие уа ытыә қ К тілетін орытындылар ү қК тілетін орытындыларү қ

дістерді жіктелуі дегеніміз Ә ң аны тал ан белгілерге арай қ ғ қ рылдістерді жіктелуі дегеніміз Ә ң аны тал ан белгілерге арай қ ғ қ рыл ан дістер ж йесі құ ғ ә үрыл ан дістер ж йесіқұ ғ ә ү

Т рбие дістеріні жіктелу ә ә ң проблемасын шешуде зор лес ү ос анТ рбие дістеріні жіктелу ә ә ң проблемасын шешуде зор лес ү ос ан алымдар: қ қ ғ Н. К. Гончаров, Т. Е. Конникова, И. Т. Огородников, Н. И. Болдырев, И. С. Марынко, Г. И. Щукина, В. А. Сластенин т. б.

Т рбие дістері: ә ә (Т. Е. Конникова, Г. И. Щукина бойынша) ТТ рбие дістері: ә ә (Т. Е. Конникова, Г. И. Щукина бойынша) Т л аны а ыл-ойын алыптастыру ұ ғ ң қ қ дістері әдістеріә Іс- рекетті йымдастыру ж не о амды , ә ұ ә қ ғ қІс- рекетті йымдастыру ж не о амды , ә ұ ә қ ғ қ ы ты т жірибе алыптастыру дістері құқ қ қ әы ты т жірибе алыптастыру дістеріқұқ қ қ ә Іс- рекетке ж не мінез- лы а ә ә құ ққ ынталандыру дістері әынталандыру дістеріә

Т л аны а ыл-ойын алыптастыру дістеріұ ғ ң қ қ ә гіме ӘңТ л аны а ыл-ойын алыптастыру дістеріұ ғ ң қ қ ә гіме Әң Этикалы с хбат қ ұ Пікірталас Т сіндіру ү неге Ө

гімеӘң – б л адамгершілік мазм ны бар ұ ұ на ты деректер менгімеӘң – б л адамгершілік мазм ны бар ұ ұ на ты деректер мен о и аларды қ қ ғ ңна ты деректер мен о и аларды қ қ ғ ң эмоцияналды, ай ын к рінісі. қ ө Т сіндіру үТ сіндіруү – т рбиеленушіге ә эмоцияналды-с зді сер ету дісі. ө ә ә

Этикалы с хбатқ ұ – т рбиеші мен т рбиеленушініә ә ң пікірЭтикалы с хбатқ ұ – т рбиеші мен т рбиеленушініә ә ң пікір алысу а екіжа ты кірісуін керек ететін ғ қ ж йелі ж не бірізді діс т рі. ү ә ә үж йелі ж не бірізді діс т рі. ү ә ә ү Пікірталас – т рбиеленушілерді ызы тыратын р ә қ қ ә т рлі та ырыптар а арнал ан ызу пікір сайысы ү қ ғ ғ қт рлі та ырыптар а арнал ан ызу пікір сайысыү қ ғ ғ қ

Талап йретуҮ Тапсырма беру. Жатты у ғ Іс- рекетті ә йымдастыру ұ дістері әТалап йретуҮ Тапсырма беру. Жатты у ғ Іс- рекетті ә йымдастыру ұ дістері ә

Жатты уғ – автоматты т рде талап, ү рекетті к п айталап орындаудан әЖатты уғ – автоматты т рде талап, ү рекетті к п айталап орындаудан ә ө қ болатын т рбиені т жірибелік дісі. ә ң ә ә Талап – б л т рбиеленушілерді белгілі ұ ә ң бір іс- рекетін тежеп не ынталандырып, әбір іс- рекетін тежеп не ынталандырып, ә жекелей арым- атынаста жо арылайтын, қ қ ғжекелей арым- атынаста жо арылайтын, қ қ ғ баланы белгілі бір асиеттеріні к рінуіне ң қ ң ө себепші сер ететін діс. ә ә йрету ҮйретуҮ – п рменді жасалынатын ә а дыландыру. ғ

Ынталандыру дістеріә Ма тау қ Жазалау Жарыс Ынталандыру дістеріә Ма тау қ Жазалау Жарыс

Ма тауқ – т рбиеленушіні ә ң іс- рекетіне ойыл ан жа сы баМа тауқ – т рбиеленушіні ә ң іс- рекетіне ойыл ан жа сы ба а. ә қ ғ қ ғ Жазалау – ате ылы ты ескертіп қ қ қ тежеу, з ар- яты алдында, бас а ө ұ қ адамдар алдында кін сін т сінуге ә ү серін тигізетін педагогикалы діс. ә қ ә Жарыс – ажетті сапаларды қ т рбиелеуде о ушыларды таби и ә қ ң ғ б секелестік асиеттерін ә қ ба ыттайтын балаларды жымда ы ғ ң ұ ғ іс- рекетін йымдастыру ж не ә ұ ә ынталандыру дісі. ә

Педагогикалы рдістегі қ ү балалар жымыны ұ ң м алімдерді зараПедагогикалы рдістегі қ ү балалар жымыны ұ ң м алімдерді зара ұғ ң ө байланысы мен зара ө іс- рекеті ә

арастыратын с ра тарҚ ұ қ 1. 1. жым туралы т сінік Ұ үжымарастыратын с ра тарҚ ұ қ 1. 1. жым туралы т сінік Ұ үжым туралы т сінікҰ ү 2. 2. жым — т рбие ралы Ұ ә құжым — т рбие ралыҰ ә құ 3. 3. жымны даму кезе дері Ұ ң ңжымны даму кезе деріҰ ң ң

жым туралы т сінікҰ ү жым – б л к зделген ма сатжым туралы т сінікҰ ү жым – б л к зделген ма сат а Ұ ұ ө қ қжым – б л к зделген ма сат а Ұ ұ ө қ қ жетудегі йымшылды пен ұ қжетудегі йымшылды пен ұ қ ма саттылы , іс- рекетімен қ қ әма саттылы , іс- рекетімен қ қ ә сипатталатын адамдар тобы.

жым - бір ма сат а ба ыттал ан Ұ қ қ ғ ғжым — бір ма сат а ба ыттал ан Ұ қ қ ғ ғ мекемелерде ж мыс істейтін ұ адамдарды немесе білім беру ң орында о итын қ студенттерді , о ушыларды ж не ң қ ң ә т. б. тобы. р бір жым – б л топ, біра Ә ұ ұ қ рбір топ жым бола алмайды. ә ұ

жымҰ контактылы негізгі жымҰ контактылы негізгі

 жым контактылы ж не негізгі Ұ ә болып екіге б лінеді. ө жым контактылы ж не негізгі Ұ ә болып екіге б лінеді. ө Контактылы жым — ұ б л жым ұ ұ белгілері бар бастаушы топ. Негізгі жым ұ – б л контактылы ұ жымдарды бірлестігі ұ ң. .

Мысалы, контактылы жым - ұ б л студенттер тобы, ұ негізгі жым -Мысалы, контактылы жым — ұ б л студенттер тобы, ұ негізгі жым — факультет т. б. ұ

о амда жымдарды орта Қ ғ ұ қ іс- рекеттеріні то амда жымдарды орта Қ ғ ұ қ іс- рекеттеріні т рлеріне арай ә ң ү қ ажыратады К сіпшіл жымдар ә ұК сіпшіл жымдарә ұ ( ндіріс, шы армашылы , ө ғ қ скери, о у орындары) ә қскери, о у орындары)ә қ о амды йымдар Қ ғ қ ұо амды йымдарҚ ғ қ ұ (партиялар, бірлестіктер, к сіпода тар) ә қк сіпода тар)ә қ Ерікті о амдар, з рекетімен ерекшеленетін қ ғ ө ә жымдар ұ жымдарұ ( к ркем нерпаздар, коллекционерлер)ө ө

 жым - т рбие ралыҰ ә құ  Т л жым — т рбие ралыҰ ә құ Т л а жан-жа ты даму ұ ғ қ м мкіншілігін жымнан алатын ү ұм мкіншілігін жымнан алатын ү ұ бол анды тан жымда т л аны бас ғ қ ұ ұ ғ ң бостанды ы болуы басты шарт ғ бостанды ы болуы басты шарт ғ болып табылады.

Балалар жымын йымдастыру ажеттігі ұ ұ қ о амны зіБалалар жымын йымдастыру ажеттігі ұ ұ қ о амны зі бірт тас жым ретінде мір қ ғ ң ө ұ ұ өо амны зі бірт тас жым ретінде мір қ ғ ң ө ұ ұ ө с ретіндігінен туындайды. ү О ушылар жымы баланы мірін, қ ұ ң ө о уын, е бегін, к ш- уат м дениетін, ойын қ ң ү қ әо уын, е бегін, к ш- уат м дениетін, ойын қ ң ү қ ә йымдастыруды е тиімді ралы. ұ ң ң құ

жым проблемасын аса зор к іл Ұ өң аударып зерттеген педагогика ылымыны жым проблемасын аса зор к іл Ұ өң аударып зерттеген педагогика ылымыны ғ ң айраткерлері ж не халы а арту қ ә қ ғ орггандарыны озат кілдері: ң ө А. В. Луначарский, Н. К. Крупская, А. С. Макаренко, П. П. Блонский, С. Т. Шацкий, В. А. Сухомилинский

 А. В. Лунчарский: “Жа а адамды ң алыптастыруды негізгі жа А. В. Лунчарский: “Жа а адамды ң алыптастыруды негізгі жа дайы жым қ ң ғ ұ болады”- деп к рсетті. ө Н. К. Крупская: “Т л аны дамуы мен алыптасу ұ ғ ң қ ортасы жым” — деп атап айт ан. ұ қ В. А. Сухомилинский: “ рбір бала т рбиесі Ә ә жымда негізгі т рбие ралы болады. Балалар ұ ә құ мен т рбиешілер арасында ы рухани ә ғ арым- атынас жымды атынасты даму қ қ ұ қ қ ң процесі” – деп к рсеткен. ө

 А. С. Макаренко жымда жеке адам ұ т рбиесіні о амды А. С. Макаренко жымда жеке адам ұ т рбиесіні о амды ба ыттылы ын ә ң қ ғ ғ ерекше атап, жымны т мендегідей кейбір ұ ң ө белгілерін к рсетті: ө жым т рбиені ма саты ж не объектісі, Ұ ә ң қ ә жеке адам жымнан тыс дамымайды. ұ 1. жым адамдарды жалпы ма сат а, е бекке Ұ қ қ ң ж не е бекті йымдастыру а біріктіреді. ә ң ұ ғ 2. жым барлы жымдармен таби и Ұ қ ұ ғ байланысты о амны б лігі. қ ғ ң ө 3. жымны зін- зі бас ару органдары ж не Ұ ң ө ө қ ә кілдері, йымдастырушылары болады. ө ұ

МЕКТЕП ЖЫМЫҰ Бізді елімізде азірі о амны ма ызды ң қ қ ғМЕКТЕП ЖЫМЫҰ Бізді елімізде азірі о амны ма ызды ң қ қ ғ ң ң ясы — мектеп жымы баланы дамытуда ж не ұ ұ ә алыптастыруда лкен роль ат арады қ ү қ. Мектептегі о ушылар жымы — б л қ ұ ұ іс- рекетімен (о у, е бек т. б) бірігіп топтас ан ә қ ң қ балаларды ма сат а ба ыттал ан т ра ты ң қ қ ғ ғ ұ қ бірлестігі. .

О УШЫЛАР ЖЫМЫҚ Ұ О ушылар жымы балаларды қ ұ жымшылды аО УШЫЛАР ЖЫМЫҚ Ұ О ушылар жымы балаларды қ ұ жымшылды а т рбиелеуді ма ызды ралы. ұ ққ ә ң ң құ жымшылды адам м ддесіні жым ж не о ам Ұ қ ү ң ұ ә қ ғ м десімен мыз ымас байланысты ын к рсетеді. ү ғ ғ ө Адам жымда з к шіні , з абілетіні керек ұ ө ү ң ө қ ң екендігін т сінеді. ү

Сонды тан оларды неміқ ү дамтытып, жетілдіріп отыру педагогикалы Сонды тан оларды неміқ ү дамтытып, жетілдіріп отыру педагогикалы қ жымны о ыту ж не т рбие ж мысын ұ ң қ ә ә ұ шы армашылы пен йымдастыруына ғ қ ұ байланысты. орыта айт анда жым — т рбиені Қ қ ұ ә ң ма ызды ралы. ң құ

 жымны даму кезе деріҰ ң ң О ушылар жымы ш кезе жымны даму кезе деріҰ ң ң О ушылар жымы ш кезе нен теді. қ ұ ү ң ө жымны даму кезе дерін ай ында ан Ұ ң ң қ ғ А. С. Макаренко балалар жымы дамуыны ұ ң ма сатына, іс- рекетіні қ ә ң мазм нына, т ртібіне, балаларды ара- атынасы ұ ә ң қ т уелділігіне байланысты ажыратады. ә

 Бірінші кезең – о ушылар жымы қ ұ жеткіліксіз йымдастырыл ан Бірінші кезең – о ушылар жымы қ ұ жеткіліксіз йымдастырыл ан топ ұ ғ. . М алім б л кезе де сынып мірін йымдастыру шін ұғ ұ ң ө ұ үМ алім б л кезе де сынып мірін йымдастыру шінұғ ұ ң ө ұ ү ж мысты талап оюдан бастайды. Талап ою ұ қ қж мысты талап оюдан бастайды. Талап оюұ қ қ балаларды мінез- лы нормасына йрету, леуметтік құ қ ү әбалаларды мінез- лы нормасына йрету, леуметтік құ қ ү ә т жірибеге тарту. ә Б л кезе де жым іс- рекетінде белсенді, ынталы ұ ң ұ әБ л кезе де жым іс- рекетінде белсенді, ынталы ұ ң ұ ә о ушылар а с йену керек. қ ғ ү Б л кезе дегі м алімні негізгі ызметі – о ушыларды ұ ң ұғ ң қ қ ңБ л кезе дегі м алімні негізгі ызметі – о ушылардыұ ң ұғ ң қ қ ң жымды іс- рекетін йымдастыру, оларды рт рлі іс- ұ қ ә ұ ә үжымды іс- рекетін йымдастыру, оларды рт рлі іс-ұ қ ә ұ ә ү рекеттерге атыстыру, жымды бала а ы пал ә қ ұ ғ қ жасайтын рал а айналдыру. құ ғ

 Екінші кезе дең – жым зін- зі ұ ө ө бас ару Екінші кезе дең – жым зін- зі ұ ө ө бас ару а к шеді. қ ғ ө Б л кезе де белсенді топпен ж мыс істеуді ма ызы зор. ұ ң ңБ л кезе де белсенді топпен ж мыс істеуді ма ызы зор. ұ ң ң М алімні ызметі — коммуникативті, я ни балалармен ұғ ң қ ғМ алімні ызметі — коммуникативті, я ни балалармен ұғ ң қ ғ байланыс жасау, жымны мірі шін о ушыларды ұ ң ө ү қ ң ынтасын уаттау, жалпы міндеттерді орындау а қ ғынтасын уаттау, жалпы міндеттерді орындау а қ ғ барлы о ушыларды к ш- уатын ны айту. қ қ ң ү қ ғ жымны осы даму кезе інде параллельді ы пал жасау Ұ ң ң қ принципті олданылады, я ни т л а а талап ою жым қ ғ ұ ғ ғ қ ұпринципті олданылады, я ни т л а а талап ою жым қ ғ ұ ғ ғ қ ұ ар ылы ж зеге асырылады. қ ү

 шінші кезе деҮ ң – о амды қ ғ қ мірдегі деректерді, шінші кезе деҮ ң – о амды қ ғ қ мірдегі деректерді, былыстарды ө құмірдегі деректерді, былыстарды ө құ ба алауда жымды пікір пайдаланылады. ғ ұ қ Б л жымны рлеу кезе і. жым о амды пікірмен ұ ұ ң ө ң Ұ қ ғ қБ л жымны рлеу кезе і. жым о амды пікірмен ұ ұ ң ө ң Ұ қ ғ қ сипатталады. о амды пікір — б л жым м шелеріні Қ ғ қ ұ ұ ү ң талаптарды, пікірлерді ба алауда ы бірлігі. жымды ғ ғ Ұ қ тал ылау, ба алау, рекеттілік – о амды пікірді негізгі қ ғ ә қ ғ қ ңтал ылау, ба алау, рекеттілік – о амды пікірді негізгі қ ғ ә қ ғ қ ң ерекшеліктері.

О ушылар жымын ны айту мен алыптастыруда аса қ ұ ғ қ ма ыздыО ушылар жымын ны айту мен алыптастыруда аса қ ұ ғ қ ма ызды м селелерді бірі – перспективаны та дау. ң ә ң ң Осы ан орай А. С. Макаренконы теориялы м расына ғ ң қ ұ с йеніп, оны жа ын, орта ж не ашы перспективаларын ү ң қ ә қ қ білгеніміз ж н. ө Жа ын перспектива қЖа ын перспективақ — б л к нделікті мірде пайда болып ұ ү ө жеке адамды р-т рлі іс- рекетке ынталандыру, ызы тыру. ә ү ә қ қ Мысалы, жарыс, саяхат, цирк, м ражай. ұ Орта перспектива- б л перспектива а балалар лагеріне ұ ғ бару, жыл сайын ткізілген н, сурет сайыстарына атысу. ө ә қ ашы перспектива Қ қашы перспективаҚ қ — б л жымны немесе жеке ұ ұ ң адамны бір істі за мерзімде орындау а талптану ң ұ қ ғадамны бір істі за мерзімде орындау а талптану ң ұ қ ғ ма саты. қма саты. қ Мысалы, келешек маманды ты та дау, білім алу, мектеп қ ң бітіріп ж мыс істеуге тілек білдіру ж не т. б. ұ ә

Сынып т рбие ж йесін ру ә ү құ сынып жетекшісі іс- рекетініСынып т рбие ж йесін ру ә ү құ сынып жетекшісі іс- рекетіні шы армашылы ә ң ғ қ н тижесі ретінде ә

Мазм ныұ Сынып жетекшісі, оны міндеттері мен ң ызметі қ Сынып жетекшісі ж мысынМазм ныұ Сынып жетекшісі, оны міндеттері мен ң ызметі қ Сынып жетекшісі ж мысын диагностикалау ұ Сынып жетекшісі ж мысын жоспарлау ұ Т рбие ж мысын жоспарлау ә ұ Сынып жетекшісіні ата-аналармен зара ң ө іс- рекетіні ерекшеліктері ә ң Білім берудегі сынып жетекшісіні орны ң Т рбие ж мысын талдау ә ұ

Сынып жетекшісі, оны міндеттері мен ызметің қ О ушыларды т рбиелеу. Басты міндетті шешуСынып жетекшісі, оны міндеттері мен ызметің қ О ушыларды т рбиелеу. Басты міндетті шешу қ ә шін, ол о ушыларды зерттеп, оларды жа сы білу ү қ қ керек. К. Д. Ушинский “Адам-т рбие нысанасы” деген ә е бегінде былай деп жаз ан: “Егер педагогика ң ғ адамды жан-жа ты етіп т рбиелеігісі келсе, онда қ ә педагогика е алдымен сол адамды барлы ң қпедагогика е алдымен сол адамды барлы ң қ жа ынан білуі керек”. ғ О ушыларды жан-жа ты етіп т рбиелеу шін қ қ ә ү класс жетекшісі оларды зерттеп білуі ажет. қкласс жетекшісі оларды зерттеп білуі ажет. қ Балаларды зерттеп білу класс жетекшісіні з ң ө ж мысын ойда ыдай ат аруды басты шарты. ұ ғ қ ң

 Жеке о ушылар жайлы класс жетекшісі қ т мендегідей м ліметтерді білуі Жеке о ушылар жайлы класс жетекшісі қ т мендегідей м ліметтерді білуі ажет: ө ә қ — Баланы денсаулы ы ң ғ- Баланы денсаулы ың ғ — жан яда ы баланы мірі мен т рмыс жа дайы ұ ғ ң ө ұ ғ- жан яда ы баланы мірі мен т рмыс жа дайыұ ғ ң ө ұ ғ — баланы ішкі жан д ниесі, рухани байлы ы ң ү ғ- баланы ішкі жан д ниесі, рухани байлы ың ү ғ -мінез- л ын, темпераментін, психологиялы құ қ қ-мінез- л ын, темпераментін, психологиялы құ қ қ ерекшеліктерін т. б. -адамгершілік асиеттерін, е бек к з арастарын, қ ң ө қ-адамгершілік асиеттерін, е бек к з арастарын, қ ң ө қ эстетикалы тал амдарын, ызы уларын, интеллектуалды қ ғ қэстетикалы тал амдарын, ызы уларын, интеллектуалды қ ғ қ дамуы

Сынып жетекшісіні негізгі ызметің қ Сынып жетекшісі ызметіні мазм ны о ушыларды белгіліСынып жетекшісіні негізгі ызметің қ Сынып жетекшісі ызметіні мазм ны о ушыларды белгілі қ ң ұ қ ң топтарында педагогикалы рдіске жетекшілік ету қ ү функциясымен аны талады. қ Сынып жетекшісі о ушыларды рт рлі іс- рекетін қ ң ә ү ә йымдастырады: танымды , е бек, эстетикалы , сонымен бірге ұ қ ң қ о ушыларды еркін арым- атынасы о ушыларды дем алу қ ң қ қ қ ң б лігі болып табылады. өб лігі болып табылады. ө Сынып жетекшісіні ызметінде ба ылау ж не т зету ызметін ң қ қ ә ү қ ж йелі ж не сауатты ж зеге асыру т рбиелік, ү әж йелі ж не сауатты ж зеге асыру т рбиелік, ү ә йымдастырушылы ж не дамытушылы м ні зор, т рбиелік ұ қ ә қ ә ә рдісті тиімділігін арттырады. ү ң

О ушыларды зерттеп білуді т сілдеріқ ң ә Зерттеу т сілдері ә Ба ылауО ушыларды зерттеп білуді т сілдеріқ ң ә Зерттеу т сілдері ә Ба ылау т сілі қ ә Саба та, сенбіліктерде, қ сыныптан тыс ж мыстарды ұ гімелесу т сіліӘң ә Анкеталарды толтыру т сіліә Таби и экспериментғ Т уелсіз мінездемелердіә орыту т сіліҚ ә жаттар менҚұ танысу О ушыны қ ң шы армашылығ қ Ж мысы ұ мен танысу т сілі ә

Зерттеуге ойылатын талаптарқ О ушыларды қ ң т рмыс ұ жа дайы мен ғЗерттеуге ойылатын талаптарқ О ушыларды қ ң т рмыс ұ жа дайы мен ғ мірімен ө танысу О ушыларды қ жан-жа ты қ зерттеу О ушыларды қ ң мірі мен ө ызметіні қ ң таби и ғ жа дайында ғ р т рлі Ә ү дістерді Ә олдану Қ ар ылы қО ушыларды қ ң т рбиесімен ә саба ына ғ ба ытталуы ғ здіксіз Ү ж йелі ү жоспарлы Зерттеу талаптары

Сынып жетекшісі ж мысын диагностикалау ұ Диагностикалау ызметін ж зеге асыру сынып жетекшісіні оСынып жетекшісі ж мысын диагностикалау ұ Диагностикалау ызметін ж зеге асыру сынып жетекшісіні о ушыларды қ ү ң қ ң т рбиелігіндегі згеруін ж не бастап ы де гейін аны тауды арастырады. Ол ә ө ә қ ң қ қ баланы жеке басын зерттеуге, оны талдау, т тас педагогикалы процеске ң ұ қ сипаттама ж не алын ан н тижелерді тиімсіз себептерін іздеуге ба ыттал ан. ә ғ ә ң ғ ғ Диагностикалы ызметті іске асыруда сынып жетекшісі екі жа ты ма сатта қ қ болуы м мкін: біріншіден, зіні іс- рекетіні н тижесін арастыру, екіншіден, ү ө ң ә қ сынып жетекшісіні олында баланы зерттеу диагностикалау жеке т л аны ң қ ұ ғ алыптастыру ж не даралы ты дамыту ралдарына айналуы м мкін. қ ә қ құ ү

Сынып жетекшісі ж мысын жоспарлау ұ Ма саты сынып жетекшісіні т рбиелік іс- рекеттіСынып жетекшісі ж мысын жоспарлау ұ Ма саты сынып жетекшісіні т рбиелік іс- рекетті ма сатын қ ң ә ә ң қ атысушылармен бірге арастыру болып табылады. О ушыларды қ қ қ ң жас де гейлеріне байланысты ж не сынып жымыны алыптасу ң ә ұ ң қ де гейі сынып жетекшісіні б л рдісте атысу б лігі згереді. ң ң ұ ү қ ө ө Ма сат логикасы сынып жетекшісіні ызметін жоспарлау қ ң қ рдісінде к рінеді. Т рбие ж мысын жоспарлау – б л сынып ү ө ә ұ ұ жетекшісіні зіне ж не сынып жымын іс- рекетті тиімді ң ө ә ұ ә йымдастыру а к мек к рсету. ұ ғ ө ө

Т рбие ж мысын жоспарлау ә ұ Жоспарлау –т рбие ж мысы ж йесініТ рбие ж мысын жоспарлау ә ұ Жоспарлау –т рбие ж мысы ж йесіні тиімділігі мен ә ұ ү ң н тижелігін аны тайды. Ма сатты ж не аны жоспар педагогты ә қ қ ә қ ң к птеген ателер мен жа ымсыз былыстардан шы у а ө қ ғ құ ғ ғ к мектеседі. Негізделген жоспар ойыл ан т рбиелік ө қ ғ ә міндеттерді шешуді жалпы болаша ы мен на ты жолдарын ң ғ қ арастырады. қ

Ол т мендегі функцияларды орындайды: ө ба ыттаушы, аны таушы ғ қ я ниОл т мендегі функцияларды орындайды: ө ба ыттаушы, аны таушы ғ қ я ни на ты ба ыттармен іс- рекетті т рлері ғ қ ғ ә ң ү болжау, ойлауды жанама бейнелейді, н тижені ә на ты ректтер ар ылы арастырады; қ ә қ қ — йлестіру, йымдастырушылы ; ү ұ қ — ба ылау; қ — репродуктивтік ( абылдау) қ

Сынып жетекшісіні ата-аналармен зара іс- рекетіні ерекшеліктері ң ө ә ң Т рбиелік процестіСынып жетекшісіні ата-аналармен зара іс- рекетіні ерекшеліктері ң ө ә ң Т рбиелік процесті тиімділігі педагогты , о ушыларды ж не ата-аналарды ә ң ң қ ң ә ң арасында ы арым- атынасына байланысты. лкендермен балаларды ғ қ қ Ү ң арасында ы ынтыма тасты ты алыптастыру шін педагог, ата-аналар, ғ қ қ қ ү балаларды бірлескен ызметі йымдас ан болса, онда жым бірт тас лкен ң қ ұ ұ ү отбасы ретінде ызы ты мір с руі те ма ызды. Б л отбасыны қ қ ө ү ө ң ұ ң ынтыма тасты ыны алыптасуына ата-аналар мен балаларды арасында ы қ ғ ң қ ң ғ зара т сінушіліктерін белгілейді, отбасында жа ымды жа дайларды райды. ө ү ғ ғ құ О ушылармен, ата-аналармен ж не педагогтады арасында ы қ ә ң ғ ынтыма тасты ты алыптастыру е алдымен, осы рдісте лкендермен зара қ қ қ ң ү ү ө іс- рекет алай ралатына байланысты болады. Ата-аналар, сынып жетекшілері, ә қ құ балаларды педагог-т рбиешілері ж не оларды т рбиелік н тижелері тиімді ң ә ә болады егер, м алімдер мен ата-аналарды бірлесуі болуы м мкін. Осы ұғ ң ү бірлестік негізінде – берілген н тижеге жету жолдары мен жалпы ма сатына ә қ деген мтылыс бірлігі, т рбиелік рдіске деген к з арас. ұ ә ү ө қ

Сынып жетекшісіні ата-аналармен зара ң ө іс- рекетіні ерекшеліктері ә ңіс- рекетіні ерекшеліктеріә ңСынып жетекшісіні ата-аналармен зара ң ө іс- рекетіні ерекшеліктері ә ңіс- рекетіні ерекшеліктеріә ң Ата-аналармен ж мысты ұ йымдастыру міндеттері ұ Ата-аналарды балаларыны ң О у е бегіні н тижелері қ ң ң ә Туралы хабардар етіп отыруы Ата-аналарды балаларыны о уына ң қ К мекті д рыс йымдастыру а ө ұ ұ ғ йрету ү Балаларды ызы ушылы тарын дамыту а ң қ ғ Ата-аналарды атыстыру қ

Ата-аналармен ж мысты йымдастыруды ұ ұ ң т рлері үт рлеріү Ата-аналар жиналысыАта-аналармен ж мысты йымдастыруды ұ ұ ң т рлері үт рлеріү Ата-аналар жиналысы Ашы есік к ндерін қ ү ткізуге атыстыру ө қЖеке ж мыс ұ

Білім берудегі сынып жетекшісіні ң орны • Мектепте о у жылыны басында негізгі пБілім берудегі сынып жетекшісіні ң орны • Мектепте о у жылыны басында негізгі п ндер бойынша р баланы қ ң ә ә ң білім де гейі аны талады. ң қ • Сынып жетекшісі ата-ана, о ушы, п н м алімдерін байланыстырушы қ ә ұғ ана емес, арым- атынастарын бас арушы, ба ылаушы, ке есші. ғ қ қ ң О ушы қ Ата-ана Сынып жетекшісі П н м алімі ә ұғ

Т рбие ж мысын талдауә ұ Т рбие саба ын ткізу ә ғ өТ рбие ж мысын талдауә ұ Т рбие саба ын ткізу ә ғ ө Т рбие шарасына мінездеме беру ә Т рбие ж мысыны мазм ны ашу ә ұ ң Т рбие дістерін та дау ә ә ң О ушылар жымыны т рбиелік де гейі қ ұ ң ә ң Т рбие істеріні н тижесі ә ң ә орытынды Қ сыныс Ұ

Отбасы т рбиесіні негізіә ң Отбасы т рбиесіні негізіә ң

ЖОСПАР 1. Отбасында ы т рбие. Отбасы т рлері. ғ ә ү 2. ОтбасындаЖОСПАР 1. Отбасында ы т рбие. Отбасы т рлері. ғ ә ү 2. Отбасында ы педагогика рдісті йымдастыруды ғ ү ұ ң теориялы негізі. қ 3. Отбасы т рбиесіні мазм ны, ма саты, міндеті. ә ң ұ қ 4. О ушыларды отбасымен сынып жетекшісімен қ ң ынтыма тасты дістеріні т рі, ралы. қ қ ә ң ү құ

Отбасы т рбиесіә Отбасы т рбиесі - к зделген н тижеге жету ә өОтбасы т рбиесіә Отбасы т рбиесі — к зделген н тижеге жету ә ө ә ма сатында ата-аналар мен жан я м шелеріні қ ұ ү ң тарапына жасалатын ы пал процестеріні жалпы қ ң атамасы.

Отбасыны жетекшілік ма ызы ң ң онда т рбиеленіп жат ан адамны әОтбасыны жетекшілік ма ызы ң ң онда т рбиеленіп жат ан адамны ә қ ң т н-дене ж не рухани дамуына сер ә ә ә етуші ы палдар м ні мен ма ынасыны қ ә ғ ң тере дігіне т уелді келеді. ң ә

Бала шін отбасы бір жа ынан ү ғ – тіршілік оршауы болса, екінші қБала шін отбасы бір жа ынан ү ғ – тіршілік оршауы болса, екінші қ тараптан – т рбиелік орта. ә

Отбасы – б л мектеп те, а парат к зі де, о амдыОтбасы – б л мектеп те, а парат к зі де, о амды ұ қ ө қ ғ қ йымдарда да, е бек жымы да, дос – жарандары да, ұ ң ұ отбасы – б л деппен нер кілті де. ұ ә ө Т л аны алыптасу н тижелілігі е алдымен ұ ғ ң қ ә ң отбасы а т уелді. ғ ә Жан я андай болса, онда сіп, ержеткен адам да ұ қ ө сондай.

Жеке адамны алыптасу процесі мен ң қ оны н тижесіне болар отбасы тЖеке адамны алыптасу процесі мен ң қ оны н тижесіне болар отбасы т рбиесіні ң ә ә ң к ші мен уатын мойындайтын болса , ү қ қ ендеше мемлекет пен о ам да т рбиелік қ ғ ә шараларын д рыс жолмен йымдастыруды ұ ұ е алдымен отбасына лкен назар аудар аны ң ү ғ ж н. ө

Неке мен отбасы а деген стірт к з арас, ғ ү ө қ халыНеке мен отбасы а деген стірт к з арас, ғ ү ө қ халы ты ж не лтты рдістерді естен қ қ ә ұ қ ү шы ару, инабаттылы принциптерінен та ау, ғ қ қ шектен тыс арсызды пен маск немдік, іштей қ ү т ртіпті болмауы мен жынысты ә ң қ сал ыртты , ерлі-зайыптылар арасында ғ қ жо ары беле ал ан ажырасулар – б рі де ғ ң ғ ә отбасыда ы бала т рбиесіне болатын теріс ғ ә ы палдар к зі. қ ө

Педагогикалы ылымны барысында жан я қ ғ ң ұ т рбиесіні м селелеріПедагогикалы ылымны барысында жан я қ ғ ң ұ т рбиесіні м селелері на ты ылыми – теориялы ә ң ә қ ғ қ ж не дістемелік мазм н а ие бола бастады. К. Д. ә ә ұ ғ Ушинский, Л. Н. Толстой, П. Ф. Лесгафт ж не бас алар ә қ балалар т рбиесін йымдастыруда оларды даралы ә ұ ң қ ерекшеліктерін, бейімділіктерін, дене-к ш ж не ү ә психологиялы даму денгейін ескеру керектігіне қ ерекше к іл б лген. Н. К. Крупская, А. С. Макаренко, өң ө В. А. Сухомлинский бала т рбиесіні теориясын атап ә ң к рсеткен. ө

Жан яда ы т рбиені ұ ғ ә субъектілері – ата-анамен бала, леуметтікЖан яда ы т рбиені ұ ғ ә субъектілері – ата-анамен бала, леуметтік ма сат, міндет, ә қ педагогикалы т сілдер, дістер. қ ә ә Осы элементтерді біріктіретін негіз іс- рекет. ә

Ата-ананы йымдастыру ж не ба ыттаушы ң ұ ә ғ ролін, ата-анамен балаАта-ананы йымдастыру ж не ба ыттаушы ң ұ ә ғ ролін, ата-анамен бала арасында ы зара ғ ө атынасты сипатын, бала т рбиесіне сер ететін қ ң ә ә жан яны ма сатты адамгершілік ба ыттарын, ұ ң қ ғ баланы жан яда ы араласатын іс- рекетіні алуан ң ұ ғ ә ң т рлілігін, ата-ананы т рбие ралдарын, ү ң ә құ т сілдерін, дістерін пайдалана алу абілеттерін, ә ә қ баланы белсенділігіні д режесін к руге ң ң ә ө болады. /2 -суретті ара ыз/ қ ң

2 сурет Ата-аналар Балалар Ма сат, міндеттер, қ мазм ны. ұ ралдар, формалар, 2 сурет Ата-аналар Балалар Ма сат, міндеттер, қ мазм ны. ұ ралдар, формалар, Құ діс ж не т сілдер, ә ә ә тапсырмалар.

Ата-ананы т рбие ж мысыны ң ә ұ ң сапасын о ушыны кАта-ананы т рбие ж мысыны ң ә ұ ң сапасын о ушыны к н т ртібін қ ң ү ә йымдастыруынан к руге болады, онда ұ ө жан я т рбиесіні ма ызды ұ ә ң ң ерекшеліктері к рініс табады, ө жан яны дет- рыптарыны бір ұ ң ә ғұ ң б лігі болып табылады. ө

Жан яны бос уа ытта ы ұ ң қ ғ бірлескен іс- рекетіні оЖан яны бос уа ытта ы ұ ң қ ғ бірлескен іс- рекетіні о ушы шін ә ң қ ү ма ызы те зор. ң ө

Ата-ана мен баланы ара ң атынасы жан я міріні ай ын қ ұ өАта-ана мен баланы ара ң атынасы жан я міріні ай ын қ ұ ө ң қ к рінісі, оны микроклиматын ө ң алыптастырып, жан яны қ ұ ң даму м мкіндіктері. ү

Ата-ана арасында ы, ата-ана мен ғ бала арасында ы, балаларды ғ ң арасындаАта-ана арасында ы, ата-ана мен ғ бала арасында ы, балаларды ғ ң арасында ы зара атынас ғ ө қ педагогикалы процесті т рбиелік қ ң ә механизмдері болып табылады.

Жан яны т рбие ж мысын зерттеуді ұ ң ә ұ йымдастыру те маЖан яны т рбие ж мысын зерттеуді ұ ң ә ұ йымдастыру те ма ызды. Ол мектеп ұ ө ң жаттарын (о ушылар сипаттамасы, сынып құ қ журналы, медициналы карталар) зерттеу қ мен талдаудан басталады. Б л дісті олдан анда алдын ала ұ ә қ ғ жоспарлан ан м селелер бойынша ғ ә материалдар жинау.

Жан я – іштей т ра ты, ұ ұ қ т йы жым.Жан я – іштей т ра ты, ұ ұ қ т йы жым. ұ қ ұ

 Балаларды жан яда ы т рбиесі оны белгілі бір ң ұ ғ ә Балаларды жан яда ы т рбиесі оны белгілі бір ң ұ ғ ә ң т ра ты леуметтік институт ретінде аны талады, ол ұ қ ә қ жан я м шелері арасында ы зара атынастарды ұ ү ғ ө қ ң алыптасуы мен дамуына септігін тигізетін адамдарды қ ң жа ынды ы, туысты атынастар, зара йелмендік, қ ғ қ қ ө ү т рмысты мір. Жан я т рбиесіні арты шылы ы да ұ қ ө ұ ә ң қ ғ осы атынастарда, оны т рбиені еш андай да т рі қ ә ң қ ү алмастыра алмайды.

Жан я т рбиесі адам міріне ажетті негізгі ұ ә ө қ ызметтерді атЖан я т рбиесі адам міріне ажетті негізгі ұ ә ө қ ызметтерді ат арады қ қ 1. Репродуктивті – баланы туылуы. ң 2. Т рбиелік – жан яны рбір м шесіні жеке ә ұ ң ә ү ң т л а болып алыптасуына, т рбиелік жа дай ұ ғ қ ә ғ жасауы. 3. Т рмысты -экономикалы – жалпы т рмысты, ұ қ қ ұ бюджетті бас ару. қ 4. Коммуникативті – жан ялы атынасты, бас а ұ қ қ қ адамдармен атынасты йымдастыру. қ ұ 5. Рекреативті — іс- рекет йымдастыру. ә ұ

Репродуктивті Т рбиелілікә Рекреативтікоммуникативті Т рмысты – ұ қ экономикалы қ Репродуктивті Т рбиелілікә Рекреативтікоммуникативті Т рмысты – ұ қ экономикалы қ

Жан я – болаша азаматты леуметтену ұ қ ң ә жолында ы алЖан я – болаша азаматты леуметтену ұ қ ң ә жолында ы ал аш ы адамдарын жасайтын бастап ы ғ ғ қ қ қ адам. Ол бала а моралды алпы туралы ал аш ы ғ қ қ ғ қ т сініктер береді, оны е бекке баулып, з- зіне ызмет ү ң ө ө қ ету да дыларын алыптастырады. Ата-ананы іс- рекеті ғ қ ң ә мен мінез- л ы, мір с ру салты ар ылы бала а құ қ ө ү қ ғ д ниетанымды , адамгершілік, леуметтік-саяси ү қ ә ндылы тар беріледі. құ қ

Ата-ана мен м алімдерді міндеті – ұғ ң о амды атынастарды жа аАта-ана мен м алімдерді міндеті – ұғ ң о амды атынастарды жа а ж йесі қ ғ қ қ ң ң ү сынып отыр ан леуметтік м мкіншілікті ұ ғ ә ү д рыс пайдалану. ұ

Ата-ананы ма ызды міндеті ң ң балалармен біріккен коммерциялы қ ызмет- рекетке атысып,Ата-ананы ма ызды міндеті ң ң балалармен біріккен коммерциялы қ ызмет- рекетке атысып, оны ба ылау, қ ә қ қ оларды баланы адалды ын, адамгершілігін, ң ғ ыптылы ын дамытатын ызмет к рсетуді ұқ ғ қ ө ң рт рін орындау а йрету. ә ү ғ ү

ркениетті о ам дамы ан сайын жан яда ы бала Ө қ ғ ғркениетті о ам дамы ан сайын жан яда ы бала Ө қ ғ ғ ұ ғ саны азайып келеді. Аз бала жан яда, негізінен бір баласы ұ бар жан яда, ішкі жан ялы т рбиені е басты жа дайы ұ ұ қ ә ң ң ғ жо , ол – балалар арым- атынасы. Бір баланы т рбиесі қ қ қ ң ә осымша педагогикалы к ш салуды талап етеді. Жал ыз қ қ ү ғ бала а деген ата-ананы , жесі мен атасыны арты к іл ғ ң ә ң қ өң б луі оны белсенділігінен айырып, оны эгоистік ө ң жа тарыны басым болуын алыптастырады. қ ң қ

Толы емес жан яларда, ата-анасыны біреуі қ ұ ң жо бол ан жан ялардаТолы емес жан яларда, ата-анасыны біреуі қ ұ ң жо бол ан жан яларда т рбиелік м селелерді қ ғ ұ ә ә шешуде кейбір адамгершілік-психологиялы қ ы айсызды тар болуы м мкін. М ндай ңғ қ ү ұ жан яларды к бінде ана мен бала ана болады. ұ ң ө ғ

Жан я т рбиесіні проблемасы – ананы ұ ә ң ң жан я тЖан я т рбиесіні проблемасы – ананы ұ ә ң ң жан я т рмысынан олы босамауы. Ананы ұ ұ қ ң уа ыты жетпеуі к бінесе насихат, жаз ыру, рсу қ ө ғ ұ сия ты т рбиелік ы палды н тижесіз дістерін қ ә қ ң ә ә пайдалану а м жб р етеді. ғ ә ү

Микроклиматы жа ымсыз, жан я мірі ғ ұ ө рыс-керіске, ата-ананы бір-біріне, балаларына ұМикроклиматы жа ымсыз, жан я мірі ғ ұ ө рыс-керіске, ата-ананы бір-біріне, балаларына ұ ң деген ша ымдарына, ай ай-шу а, орлы с здер ғ қ қ ө мен іс- рекеттерге толы жан яларда те ма ызды ә ұ ө ң т рбие проблемалары туындайды ә.

Ата-ана ы ынан айрыл алы т р ан ата-аналар құқ ғ ғ ұ ғАта-ана ы ынан айрыл алы т р ан ата-аналар құқ ғ ғ ұ ғ леуметтік ж не педагогикалы проблемалар тудырады. ә ә қ Мемлекет оларды ата-аналы ы тарынан айыр анда ң қ құқ қ ғ балаларды ма сат м ддесін басшылы а алады. Алайда ң қ ү ққ б л ретте оларды мірі з м нін барынша жо алтады, ұ ң ө ө ә ғ йткені мір с ру мен дамуды ма ыздылы ы кемиді. ө ө ү ң ң ғ

азіргі уа ытта мектеп пен жан я ынтыма тасты Қ қ ұ қ қазіргі уа ытта мектеп пен жан я ынтыма тасты Қ қ ұ қ қ рекетіні келесі ба ыттары ай ындал ан: ата-аналармен ә ң ғ қ ғ йымдастырушылы -педагогикалы ж мыс; ұ қ қ ұ ата-аналарды педагогикалы сауаттылы ын дамыту; ң қ ғ ата-аналармен баланы о у лгерімі мен т рбиесін ң қ ү ә жа сарту шін ж йелі жеке дара ж мыстарын ж ргізу. қ ү ү ұ ү

Елдегі т бегейлі леуметтік-экономикалы згерістерге, жеке ү ә қ ө меншікті пайда болуына,Елдегі т бегейлі леуметтік-экономикалы згерістерге, жеке ү ә қ ө меншікті пайда болуына, жеке адамны баю м мкіндігіні тууына ң ң ү ң байланысты материалды жа ынан ау атты жан ялар пайда бола қ ғ қ ұ бастады. М ндай жан яларда т рбие белгілі бір проблема а кездеседі. ұ ұ ә ғ К бінесе б ндай жан яда ы балалы жымдардан алша ө ұ ұ ғ қ ұ қ болады, оны ерекшелік сезімі алыптасып, орша ан адамдар а ң қ қ ғ ғ деген ж нсіз наразылы эгоизімі туу м мкін. ө қ ү

Ата-ана жан я т рбиесіні ма ыздылы ы ұ ә ң ң ғ баланыАта-ана жан я т рбиесіні ма ыздылы ы ұ ә ң ң ғ баланы ндылы ба ыттарын, оны моральды ң құ қ ғ ң қ асиеттерін алыптастырулары ажет. қ қ қ