АЗА СТАН РЕСПУБЛИКАСЫ Қ Қ ИНВЕСТИЦИЯЛАР Ж НЕ

Скачать презентацию АЗА СТАН РЕСПУБЛИКАСЫ Қ Қ ИНВЕСТИЦИЯЛАР Ж НЕ Скачать презентацию АЗА СТАН РЕСПУБЛИКАСЫ Қ Қ ИНВЕСТИЦИЯЛАР Ж НЕ

slayd_gosusluga_kaz.ppt

 • Размер: 284.0 Кб
 • Автор:
 • Количество слайдов: 10

Описание презентации АЗА СТАН РЕСПУБЛИКАСЫ Қ Қ ИНВЕСТИЦИЯЛАР Ж НЕ по слайдам

АЗА СТАН РЕСПУБЛИКАСЫ Қ Қ ИНВЕСТИЦИЯЛАР Ж НЕ ДАМУ МИНИСТРЛІГІ Ә ИНДУСТРИЯЛЫ ДАМУ ЖАЗА СТАН РЕСПУБЛИКАСЫ Қ Қ ИНВЕСТИЦИЯЛАР Ж НЕ ДАМУ МИНИСТРЛІГІ Ә ИНДУСТРИЯЛЫ ДАМУ Ж НЕ НЕРК СІПТІК Қ Ә Ө Ә АУІПСІЗДІК КОМИТЕТІНІ ЖАМБЫЛ ОБЛЫСЫ Қ Ң БОЙЫНША ДЕПАРТАМЕНТІНДЕ К РСЕТІЛЕТІН Ө МЕМЛЕКЕТТІК ЫЗМЕТ Т РІ Қ Ү 1. « АУІПТІ НДІРІСТІК ОБЪЕКТІЛЕРДІ САЛУ А, Қ Ө Ғ КЕ ЕЙТУГЕ, РЕКОНСТРУКЦИЯЛАУ А, Ң Ғ ЖА ЫРТУ А, КОНСЕРВАЦИЯЛАУ А Ж НЕ ҢҒ Ғ Ғ Ә ЖОЮ А АРНАЛ АН ЖОБАЛАУ Ғ Ғ ЖАТТАМАСЫН КЕЛІСУ» ҚҰ

АЗА СТАН РЕСПУБЛИКАСЫ Қ Қ ИНВЕСТИЦИЯЛАР Ж НЕ ДАМУ МИНИСТРІНІ Ә Ң 2015АЗА СТАН РЕСПУБЛИКАСЫ Қ Қ ИНВЕСТИЦИЯЛАР Ж НЕ ДАМУ МИНИСТРІНІ Ә Ң 2015 ЖЫЛ Ы 28 С УІРДЕГІ Ғ Ә « НЕРК СІПТІК АУІПСІЗДІК Ө Ә Қ САЛАСЫНДА Ы МЕМЛЕКЕТТІК Ғ К РСЕТІЛЕТІН ЫЗМЕТ Ө Қ СТАНДАРТТАРЫН БЕКІТУ ТУРАЛЫ» № 511 Б ЙРЫ Ы Ұ Ғ

АЗА СТАН РЕСПУБЛИКАСЫ Қ Қ ИНВЕСТИЦИЯЛАР Ж НЕ Ә ДАМУ МИНИСТРІНІ Ң 2016 ЖЫЛАЗА СТАН РЕСПУБЛИКАСЫ Қ Қ ИНВЕСТИЦИЯЛАР Ж НЕ Ә ДАМУ МИНИСТРІНІ Ң 2016 ЖЫЛ Ы 22 А ТАРДА Ы Ғ Қ Ң Ғ « НЕРК СІПТІК АУІПСІЗДІК Ө Ә Қ САЛАСЫНДА Ы МЕМЛЕКЕТТІК Ғ К РСЕТІЛЕТІН ЫЗМЕТ Ө Қ СТАНДАРТТАРЫН БЕКІТУ ТУРАЛЫ» Р ИД МИНИСТРІНІ Қ Ң 2015 ЖЫЛ Ы 28 С УІРДЕГІ № 511 Ғ Ә Б ЙРЫ ЫНА ЗГЕРІСТЕР ЕНГІЗУ ТУРАЛЫ Ұ Ғ Ө № 48 Б ЙРЫ Ы Ұ Ғ

АЗА СТАН РЕСПУБЛИКАСЫ Қ Қ ИНВЕСТИЦИЯЛАР Ж НЕ Ә ДАМУ МИНИСТРІНІ Ң 2016 ЖЫЛАЗА СТАН РЕСПУБЛИКАСЫ Қ Қ ИНВЕСТИЦИЯЛАР Ж НЕ Ә ДАМУ МИНИСТРІНІ Ң 2016 ЖЫЛ Ы 22 МАУСЫМДА Ы Ғ Ғ « НЕРК СІПТІК АУІПСІЗДІК Ө Ә Қ САЛАСЫНДА Ы МЕМЛЕКЕТТІК Ғ К РСЕТІЛЕТІН ЫЗМЕТ Ө Қ СТАНДАРТТАРЫН БЕКІТУ ТУРАЛЫ» Р ИД МИНИСТРІНІ Қ Ң 2015 ЖЫЛ Ы 28 С УІРДЕГІ № 511 Ғ Ә Б ЙРЫ ЫНА ЗГЕРІСТЕР ЕНГІЗУ ТУРАЛЫ Ұ Ғ Ө № 513 Б ЙРЫ Ы Ұ Ғ

1. Жалпы ережелер 1. « ауіпті ндірістік объектілерді салу а, ке ейтуге,1. Жалпы ережелер 1. « ауіпті ндірістік объектілерді салу а, ке ейтуге, Қ ө ғ ң реконструкциялау а, жа ырту а, консервациялау а ж не жою а арнал ан ғ ңғ ғ ғ ә ғ ғ жобалау жаттамасын келісу» мемлекеттік к рсетілетін ызметі (б дан рі құ ө қ ұ ә – мемлекеттік к рсетілетін ызмет). ө қ 2. Мемлекеттік к рсетілетін ызмет стандартын аза стан ө қ Қ қ Республикасы Инвестициялар ж не даму министрлігі (б дан рі – ә ұ ә Министрлік) зірледі. ә 3. Мемлекеттік к рсетілетін ызметті Министрлікті Индустриялы ө қ ң қ даму ж не нерк сіптік ауіпсіздік комитеті ж не Министрлікті ә ө ә қ ә ң Индустриялы даму ж не нерк сіптік ауіпсіздік комитетіні аума ты қ ә ө ә қ ң қ қ департаменттері (б дан рі – к рсетілетін ызметті беруші) к рсетеді. ұ ә ө қ ө Мемлекеттік к рсетлетін ызметті к рсету шін тінішті абылдау ө қ ө ү ө қ ызметті берушіні ке сесі ар ылы ж зеге асырылады. қ ң ң қ ү Н тижені беру www. egov. kz «электронды кімет» веб-порталы (б дан ә қ ү ұ рі – портал) ар ылы ж зеге асырылады. ә қ ү

2. Мемлекеттік ызмет к рсету т ртібіқ ө ә 4. Мемлекеттік ызмет к2. Мемлекеттік ызмет к рсету т ртібіқ ө ә 4. Мемлекеттік ызмет к рсету мерзімі: қ ө 1) к рсетілетін ызметті берушіге жаттар топтамасын тапсыр ан ө қ құ ғ с ттен бастап — 20 (жиырма) ж мыс к ні; ә ұ ү К рсетілетін ызметті беруші к рсетілетін ызметті алушыдан ө қ жаттарды ал ан с ттен бастап екі ж мыс к ні ішінде сыныл ан құ ғ ә ұ ү ұ ғ жаттарды толы ты ын тексеруге міндетті. К рсетілетін ызметті құ ң қ ғ ө қ беруші сыныл ан жаттарды толы еместігін аны та ан жа дайда ұ ғ құ ң қ қ ғ ғ к рсетілген мерзімде тінішті одан рі араудан бас тарту туралы д лелді ө ө ә қ ә жауап береді. 2) к рсетілетін ызметті берушіге жаттар топтамасын тапсыру шін ө қ құ ү к туді р сат берілетін е за уа ыты – 15 (он бес) минут; ү ң ұқ ң ұ қ қ 3) к рсетілетін ызметті берушіні ызмет к рсетуіні р сат берілетін ө қ ң қ ө ң ұқ е за уа ыты – 15 (он бес) минут. ң ұ қ қ 5. Мемлекеттік ызмет к рсету нысаны: электронды немесе а аз қ ө қ қ ғ т рінде. ү 6. Мемлекеттік ызмет к рсету н тижесі — жобалы жаттаманы келісу қ ө ә қ құ туралы о шешім не осы мемлекеттік к рсетілетін ызмет ң ө қ стандартыны 10 -тарма ында к зделген жа дайлар мен негіздер бойынша ң ғ ө ғ мемлекеттік ызмет к рсетуден бас тарту туралы д лелді жауап. қ ө ә

 Мемлекеттік ызмет к рсету н тижесін беру нысаны электронды т рде. қ Мемлекеттік ызмет к рсету н тижесін беру нысаны электронды т рде. қ ө ә ү Мемлекеттік к рсетілетін ызмет н тижесі ызмет берушіні у кілетті ө қ ә қ ң ә тул асыны ку ландырыл ан электронды цифрлік ол ою (б дан рі — ғ ң ә ғ қ қ қ ұ ә ЭЦ ) электронды жат лгісінде ызмет алушыны «жеке кабинетіне» ҚҚ қ құ ү қ ң жолданады. а аз тасымалда ышта мемлекеттік к рсетілетін ызмет н тижесін алу Қ ғ ғ ө қ ә шін ж гінген жа дайда, мемлекеттік к рсетілетін ызмет н тижесі ү ү ғ ө қ ә электронды лгіде толтырылады, шы арылады, ызмет берушіні қ ү ғ қ ң басшысыны олы ж не жеке м рімен ку ландырылады. ң қ ә ө ә 7. Мемлекеттік ызмет жеке ж не за ды т л алар а (б дан рі — ызметті қ ә ң ұ ғ ғ ұ ә қ алушы) тегін к рсетіледі. ө 8. К рсетілетін ызметті берушіні ж мыс кестесі – аза стан ө қ ң ұ Қ қ Республикасыны е бек за намасына с йкес демалыс ж не мереке ң ң ң ә ә к ндерінен бас а, д йсенбіден бастап ж маны оса ал анда, са ат 9. 00 -ден ү қ ү ұ қ ғ ғ 18. 30 — а дейін, т скі ас а зіліс са ат 13. 00 -ден 14. 30 — а дейін. ғ ү қ ү ғ ғ тінішті абылдау ж не мемлекеттік ызмет к рсету н тижесін беру Ө қ ә қ ө ә са ат 9. 00 -ден 17. 30 — а дейін, т скі ас а зіліс са ат 13. 00 -ден 14. 30 — а дейін ғ ғ ү қ ү ғ ғ ж зеге асырылады. ү Мемлекеттік к рсетілетін ызмет алдын ала жазылусыз ж не жеделдетіп ө қ ә ызмет к рсетусіз кезек т ртібімен к рсетіледі. қ ө ә ө

 9. К рсетілетін ызметті алушы (не сенімхат бойынша оны кілі) ж 9. К рсетілетін ызметті алушы (не сенімхат бойынша оны кілі) ж гінген ө қ ң ө ү кезде мемлекеттік ызмет к рсету шін ажетті жаттар тізбесі: қ ө ү қ құ 1) жеке басын ку ландыратын жат (т л аны с йкестендіру шін); ә құ ұ ғ ә ү 2) осы мемлекеттік к рсетілетін ызмет стандартына 1 — осымша а с йкес ө қ қ ғ ә тініш; ө 3) жобалы жаттаманы электронды ж не а аз к шірмесі. қ құ ң қ ә қ ғ ө Ке се ызметкері жаттарды абылда ан кезде электронды к шірмені ң қ құ қ ғ қ ө ң т пн с амен с йкестендіруін салыстырып, содан со к рсетілетін ызметті ү ұ қ ә ң ө қ алушы а т пн с аны айтарады. ғ ү ұ қ қ За ды т л аны жеке басын ку ландыратын, мемлекеттік тіркелу ( айта ң ұ ғ ң ә қ тіркелу) жаттары туралы м ліметтерді к рсетілетін ызметті беруші тиісті құ ә ө қ мемлекеттік а паратты ж йеден «электронды кімет» шлюз ар ылы алады. қ қ ү ү қ Егер аза стан Республикасыны за дарында згеше к зделмесе, Қ қ ң ң ө ө к рсетілетін ызметті алушы мемлекеттік ызмет к рсету кезінде, а паратты ө қ қ ж йелерде амтыл ан, за мен ор алатын пияны райтын м ліметтерді ү қ ғ ң қ ғ құ құ ә пайдалану а жазбаша келісім береді. ғ К рсетілетін ызметті алушы барлы ажетті жаттарды тапсыр ан кезде ө қ құ ғ ( олма- ол не пошта байланысы ар ылы) – тінішті к шірмесінде жаттар қ қ қ ө ң ө құ топтамасын абылдау к ні мен уа ыты к рсетіле отырып, к рсетілетін қ ү қ ө ө ызметті берушіні ке сесінде тіркеу туралы белгі а аз жеткізгіштегі қ ң ң қ ғ тінішті абылдан анын растау болып табылады. ө ң қ ғ

9 -1. Мемлекеттік ызмет к рсетуден бас тарту шін: қ ө ү 1)9 -1. Мемлекеттік ызмет к рсетуден бас тарту шін: қ ө ү 1) к рсетілетін ызметті алушыны мемлекеттік к рсетілетін ызметті алу ө қ ң ө қ шін сын ан жаттарыны ж не (немесе) оларда ы деректерді ү ұ ғ құ ң ә ғ ң (м ліметтерді ) аны еместігін аны тау; ә ң қ қ 2) к рсетілетін ызметті алушыны ж не (немесе) мемлекеттік ызмет ө қ ң ә қ к рсету шін ажетті сыныл ан материалдарды , объектілерді , деректерді ө ү қ ұ ғ ң ң ң ж не м ліметтерді аза стан Республикасыны нормативтік ы ты ә ә ң Қ қ ң құқ қ қ актілерінде белгіленген талаптар а с йкес келмеуі; ғ ә 3) к рсетілетін ызметті алушы а атысты оны ызметіне немесе белгілі ө қ ғ қ ң қ бір мемлекеттік к рсетілетін ызметті алуды талап ететін жекелеген ызмет ө қ қ т рлеріне тыйым салу туралы сотты за ды к шіне енген шешіміні ( кіміні ) ү ң ң ү ң болуы негіз болып табылады. Барлы с ра тар бойынша мына телефон а қ ұ қ ғ хабарласулары ыз а болады. ң ғ (87262) 45 -89 —